Кафедра менеджменту

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Очолює кафедру менеджменту проф. Кундицький Олександр Олександрович.

Викладачі кафедри досліджують теоретико-прикладні  проблеми сучасного менеджменту. Розвиток наукової школи забезпечується насамперед за рахунок видання сучасних підручників і навчальних посібників, а також за рахунок використання, нових, інтерактивних методів ведення навчання.

Місія кафедри менеджменту – формування лідерів та  підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері менеджменту і адміністрування.

На кафедрі працює 20 викладачів, зокрема 4 доктори наук, професори, 12 – кандидатів економічних наук, доценти, 1 старший викладач, 3 асистентів, 1 з яких працює за сумісництвом посад. Кафедра підготувала 3 докторів наук, більш як 25 кандидатів економічних наук.

Кафедра забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін для студентів університету, в тому числі і для спеціальності 073 – Менеджмент: «Менеджмент», «Управління людськими ресурсами», «Господарсько-правове адміністрування», «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент», «Управління змінами», «Державне регулювання економіки», «Державне та регіональне управління», «Екологічний менеджмент», «Економічна діагностика», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Комунікативний менеджмент», «Контролінг», «Логістика», «Маркетинг», «Операційний менеджмент», «Організація і планування діяльності підприємств», «Організація підприємницької діяльності», «Організація праці менеджера», «Самоменеджмент», «Соціальне управління», «Соціально-економічне прогнозування», «Теорія організації», «Університетська освіта: Вступ до фаху», «Управління інноваціями» тощо.

З 2016 року на основі кафедри менеджменту започатковано навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент третій освітній рівень підготовки докторів філософії. Гарантом ОНП 073 Менеджмент є професор Сенишин О.С. Для зворотного зв’язку з потенційними стейкхолдерами (аспірантами, викладачами, усіма зацікавленими ОНП) просимо звертатись за поданою електронною адресою oksana.senyshyn@lnu.edu.ua

Кафедра менеджменту створена у березні 1998 року у складі 5 викладачів для забезпечення освітньо-професійної підготовки спеціалістів зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», а відтак – з бакалаврів і магістрів зі спеціальності 073«Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування».

На зазначених спеціальностях з 1997 року викладачами кафедри підготовлено велику кількість молодих фахівців – понад 2 тис. висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів з новим ринковим мисленням, що становить великий внесок у розвиток економіки країни.

Поряд з підготовкою фахівців-управлінців кафедра здійснювала підготовку і викладацьких кадрів. Кількість викладачів кафедри щороку зростала за рахунок випускників аспірантури, які успішно захистили кандидатські дисертації. У період з 1998 року по 2007 аспірантура при кафедрі здійснювала підготовку кадрів за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління планування та регулювання економікою» з 2007 року – за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством», 2016 року за спеціальністю 073 «Менеджмент».

З 2016 року на основі кафедри менеджменту започатковано навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент третій освітній рівень підготовки докторів філософії.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
кафедри менеджменту на 2020-2025 рр.

1. Пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання та цілі на ринку освітніх послуг.
2. Навчально-методична робота, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри менеджменту в міжнародних освітніх проектах.
3. Наукова робота та міжнародне наукове співробітництво.
4. Профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників.
5. Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу.

1. Пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання та цілі на ринку освітніх послуг

Місія (стратегічна мета) кафедри менеджменту – кафедра бачить своє призначення в підготовці висококваліфікованих фахівців на принципах міжнародної мобільності з прекрасним розумінням особливостей функціонування світової економіки і досконалим знанням управлінської науки, які готові до активної творчої професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла суспільному прогресу взагалі і розвитку професії управлінця-керівника зокрема (в тому числі здатні працювати в міжнародних компаніях); прагнуть самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене, самостійно ухвалювати управлінські рішення та нести відповідальність за них; вміють оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку; мають високі моральні якості; володіють навичками організаторської та управлінської діяльності.
Основна мета кафедри менеджменту – задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з управління та пов’язаними науками, набули практичних навичок з використання сучасник управлінських методик та контрольних дисциплін (в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій).
Отже, розвиток кафедри менеджменту має бути підпорядкований головній меті Львівського університету – перетворенню Університету в сучасний Європейський університет зі збереженням національних академічних традицій, зокрема сповідування академічних цінностей і втілення принципів університетської автономії, збереження і розвиток української мови, культури, освіти, науки та вивчення стародавніх традицій нашого народу, в тому числі досягнень управлінської практики з прадавніх часів.
Така мета може бути досягнута на основі:
– просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм;
– збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
– впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій;
– формування кооперації із стратегічними партнерами.
Пріоритетні напрями розвитку кафедри менеджменту:
1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 073 “Менеджмент”);
2. Посилити конкуренцію на ринку освітніх послуг шляхом підвищення якості підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці, а саме: вивчення новітніх інноваційних технологій та методик в галузі науки управління; розширення можливостей сертифікації за міжнародними програмами тощо.
Стратегічні напрями розвитку кафедри:
1. Відкриття докторантури за спеціальністю 073 “Менеджмент”;
2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом участі у тренінгах, сертифікаційних програмах, присвячених проблемам функціонування та розвитку сучасної управлінської науки, а також прикладних інформаційних технологій та сучасних концепцій менеджменту;
3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом участі у міжнародних стажуваннях та різноманітних програмах країн ЄЄ та інших країн.
4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над підручниками, навчальними посібниками та монографіями, електронними навчальними комплексами у системі Moodle з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими нормативними дисциплінами;
5. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.

2. Навчально-методична робота кафедри менеджменту, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах
Навчально-методична робота буде спрямована на підготовку фахівців з менеджменту у межах Болонського процесу на основі новітніх інноваційних педагогічних та інформаційних технологій.
Основні напрями роботи:
– створення науково-дослідних студентських гуртків та товариств з метою поглибленого вивчення новітніх технологій у науці управління;
– посилення співпраці з міжнародними європейськими університетами (зокрема із Вроцлавським та Жешувським університетами) з метою отримання можливостей для студентів кафедри подальшого навчання на магістерських програмах за спеціальністю “Менеджмент”, що надає унікальну для студентів можливість отримати дипломи європейських університетів;
– створення електронної приймальні кафедри задля офіційного листування зі студентами та практикуючими фахівцями;
– вдосконалення навчальних програм, програм практик, навчально-методичних комплексів; розробка текстів лекцій, навчально-методичних посібників (зокрема, підготовка навчальних посібників з навчальних дисциплін фахової підготовки “Сучасні концепції управління”, “Стратегічний менеджмент”, “Управління персоналом”, “Аналіз господарської діяльності”, “Маркетинг” тощо), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо;
– використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою;
– проведення бізнес-тренінгів викладачами кафедри менеджменту з актуальної управлінської проблематики, зокрема, з фахової успішності та командної роботи, залучення експертів з цих питань.
– розробка заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною формою з використанням платформи Moodle;
– введення окремих спецкурсів з викладанням англійською мовою, зокрема спецкурсів з нормативних дисциплін “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Стратегічне управління”, “Цифровий маркетинг”, “Маркетинг-менеджмент” тощо;
– більш активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах;
– забезпечення регулярного проведення засідань дискусійного клубу студентів (щокварталу), на яких обговорюватимуться питання розвитку науки менеджменту, результати індивідуальної науково-пошукової роботи студентів з дисциплін фахового спрямування;
– запровадження анкетування студентів з метою з’ясування зауважень і пропозицій щодо оптимізації навчального процесу на кафедрі, зокрема, після проходження циклу з кожної дисципліни проводити анкетування студентів щодо оцінки якості отриманих знань, практичних навичок, взаємин з викладачами та отримання пропозицій щодо покращення навчального процесу на випускній кафедрі менеджменту;
– запровадження системи рейтингування та оцінювання роботи викладачів кафедри менеджменту.
Такі види робіт будуть спрямовані на підготовку менеджерів на основі новітніх педагогічних і інформаційних технологій (табл. 1).

Таблиця 1

Ціль Результати Залучені працівники Дата виконання
1. Підвищення педагогічної і наукової майстерності професорсько-викладацького складу Здобуття вчених звань Грищук А.М.

Жук О.П.

Кохан М.О.

Горинь М.О.

Чопко Н.С.

Харко В.Ю.

Замроз М.В.

Дроздовська Л.О.

2022 рік

2022 рік

2024 рік

2022 рік

2024 рік

2024 рік

2024 рік

2024 рік

Підвищення кваліфікації та стажування Усі працівники кафедри Впродовж
2020-2024 рр.
Розвиток академічної мобільності та міжнародної співпраці викладачів і студентів Усі працівники кафедри Впродовж
2020-2024 рр.
2. Забезпечення викладання навчальних дисциплін іноземними мовами Викладання навчальних дисциплін англійською мовою Горинь М.О.

Сенишин О.С.

Харко В.Ю.

Кохан М.О.

Впродовж
2021-2024 рр.
3. Формування власного інформаційного освітнього середовища в межах єдиного інформаційного освітнього середовища Університету Використання сучасних комп’ютерних технологій в межах навчального процесу (перехід до 100% забезпечення мультимедійним супроводом) Усі працівники кафедри Впродовж
2022-2024 рр.
Розробка навчально-методичного забезпечення дистанційної форми навчання Усі працівники кафедри Впродовж
2021-2022 рр.
Створення електронних посібників з нормативних дисциплін для бакалаврів і магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» Кундицький О.О.

Горинь М.О.

Грищук А.М.

Жук О.П.

Кохан М.О.

Сенишин О.С.

Харко В.Ю.

Чопко Н.С.

Юринець З.В.

Замроз М.В.

До 2023 року
Підтримка та функціонування сайту кафедри з повним навчально-методичних забезпеченням навчальних дисциплін Чопко Н.С. Впродовж
2020-2024 рр.
4. Розробка та реалізація навчальних програм гнучких до вимог ринку, залучення до навчального процесу роботодавців Розвиток лабораторії кафедри менеджменту, в межах якої сформувати та просувати систему бізнес-тренінгів Сенишин О.С.

Жук О.П.

Горинь М.О.

Замроз М.В.

Чопко Н.С.

Юринець З.В.

До 2024 року
Проведення майстер-класів від провідних менеджерів-практиків Жук О.П.

Кохан М.О.

Данилевич Н.М.

Впродовж
2020-2024 рр.
Відкриття нових спеціалізацій підготовки бакалаврів і магістрів Кундицький О.О.

Сенишин О.С.

Горинь М.О.

Жук О.П.

Чопко Н.С.

Замроз М.В.

Дроздовська Л.О.

Впродовж
2020-2024 рр.

3. Наукова робота та міжнародне наукове співробітництво
Науково-дослідна робота кафедри менеджменту є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі, здійснення досліджень розвитку економічних процесів і явищ, формування стратегії поведінки підприємства на ринку, актуальних проблем управління соціально-економічним розвитком секторів економіки і регіонів України. Буде здійснюватися в напрямку постійного підвищення рівня наукової складової діяльності кафедри задля подальшого зростання рейтингу Львівського національного університету імені Івана Франка і підтвердження його дослідницького статусу.
Основні напрями роботи:
– підготовка пакету документів щодо можливості відкриття докторантури за спеціальністю 073 “Менеджмент”;
– популяризація власного сайту кафедри менеджменту з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів;
– запровадження проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції за профілем кафедри;
– подальше відкриття та виконання науково-дослідних тем в межах робочого часу викладачів та аспірантів (здобувачів наукового ступеня) кафедри;
– щорічне видання колективом кафедри менеджменту колективної монографії “Соціально-економічний розвиток регіону: стан та перспективи”;
– наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ВНЗ і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень, обміну навчальними посібниками тощо (Полтавська державна аграрна академія, Тернопільський національний економічний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Вроцлавський університет тощо);
– робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ВНЗ близького і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання;
– проведення постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару з залученням науковців з інших ВНЗ та наукових установ, у т.ч. в onlinе-режимі.
Кафедра тісно співпрацює з Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Тернопільським національним економічним університетом, Національним університетом “Львівська Політехніка”, Львівською комерційною академією, Полтавською державною аграрною академією, Луцьким національним університетом та іншими фаховими вищими навчальними закладами, які, без сумніву, є провідними управлінськими школами України. Про це свідчать спільні наукові публікації, наукова-практичні конференції та семінари.
Підвищенню фахового рівня співробітників кафедри сприятиме підготовка та захист кандидатських та докторських дисертацій, а розвиток матеріальної бази буде відбуватися шляхом модернізації інформаційного та технічного забезпечення.
Основні напрями роботи:
– забезпечення своєчасного захисту кандидатських та докторських дисертацій аспірантами та викладачами кафедри; активізація та мотивація підготовки докторських дисертацій; своєчасне отримання вчених звань;
– активізація та створення нових напрямів наукової школи кафедри.
На базі кафедри існує наукова школа управління, в якій викладачі займаються науковими дослідженнями у широкій царині управління в умовах ринкової трансформації економіки, організовують «круглі столи», надають консультації та є керівниками аспірантів у написанні дисертаційних робіт, організовують наукову роботу студентів. На сьогоднішній день науково-педагогічним колективом кафедри в межах робочого часу виконується 8 докторських та 4 кандидатські дисертаційних робіт.
Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою наукової роботи Університету, яка спрямована на поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір (табл. 2).

Таблиця 2

Ціль Результати Залучені працівники Дата виконання
1. Розвиток наукового потенціалу кафедри Захист кандидатських і докторських дисертацій Жук О.П.

Горинь М.О.

Грищук А.М.

Чопко Н.С.

Харко В.Ю.

Замроз М.В.

Кохан М.О.

Данилевич Н.М.

Дроздовська Л.О.

Креховець О.В.

Островерх О.М.

2023 рік

2023 рік

2023 рік

2024 рік

2024 рік

2024 рік

2024 рік

2024 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Участь працівників у міжнародних наукових проектах Кундицький О.О.

Сенишин О.С

Кохан М.О.

Чопко Н.С.

Юринець З.В.

Впродовж
2020-2024 рр.
Публікації наукових робіт у виданнях, які входять у світові рейтингові системи та бази даних. Кундицький О.О.

Сенишин О.С.

Юринець З.В.

Грищук А.М.

Жук О.П.

Горинь М.О.

Кохан М.О.

Чопко Н.С.

Замроз М.В.

Данилевич Н.М.

Дроздовська Л.О.

Впродовж
2020-2024 рр.
Подальше відкриття та виконання науково-дослідних тем в межах робочого часу викладачів і аспірантів Кундицький О.О.

 

2020 рік
Проведення щорічних наукових конференцій Кундицький О.О.

Сенишин О.С.

Жук О.П.

Чопко Н.С.

Дроздовська Л.О.

Впродовж
2022-2024 рр.
Публікація кафедральної монографії Кундицький О.О.

Горинь М.О.

Сенишин О.С.

Жук О.П.

Чопко Н.С.

Дроздовська Л.О.

2022 рік
Проведення наукових  лекцій, дискусій, круглих столів Жук О.П.

Кохан М.О.

Данилевич Н.М.

 

Впродовж
2021-2024 рр.
2. Розвиток наукового потенціалу студентів Підтримка функціонування студентського гуртка Жук О.П. Впродовж
2020-2024 рр.
Участь студентів у Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіадах Сенишин О.С.

Грищук А.М.

Кохан М.О.

Впродовж
2020-2024 рр.

4. Профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників
Профорієнтаційна робота кафедри менеджменту, що має на меті свідомий, мотивований вибір професії майбутніми абітурієнтами, передбачає спілкування з школярами, залучення активістів студентського самоврядування, успішних студентів усіх курсів університету та молодих викладачів, співпрацю з працедавцями та випускниками, а також участь кафедри у ефективних рекламних заходах (табл. 3).
Таблиця 3

Ціль Результати Залучені працівники Дата виконання
1. Формування у студентської молоді патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства Проведення творчих зустрічей з відомими вченими, громадськими діячами, митцями, бізнесменами та успішними менеджерами Кундицький О.О.

Кохан М.О.

Данилевич Н.М.

Впродовж
2020-2024 рр.
Участь у загально-університетських заходах Усі працівники кафедри Впродовж
2020-2024 рр.
Організація виробничої та переддипломної практики в органах державного управління та місцевого самоврядування в області Усі працівники кафедри Впродовж
2020-2024 рр.
2. Утвердження у свідомості і почуттях особистості національно-патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України Проведення творчих зустрічей з відомими вченими, громадськими діячами, митцями, бізнесменами та успішними менеджерами Кундицький О.О.

Сенишин О.С.

 

Впродовж
2020-2024 рр.
Організація зустрічей з учасниками боротьби за незалежність України Харко В.Ю. Впродовж
2020-2024 рр.
Участь у загальноуніверситетських заходах Усі працівники кафедри Впродовж
2020-2024 рр.

Основні напрями роботи:
– активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади, в т.ч. і технікуми та коледжі; залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри;
– впровадження новітніх форм інтеграції студентів та викладачів до світового освітнього процесу, зокрема організаційне забезпечення процесу підготовки студентів кафедри з отриманням двох дипломів – українського та європейського;
– сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та розширення баз практики, створення в межах університету кадрової агенції за участі органів місцевої влади та самоврядування, тісна співпраця з представниками міського та обласного фондів зайнятості; щорічне проведення “Ярмарків кар’єри” працівниками кафедри менеджменту;
– створення на сайті кафедри менеджменту сторінки для інформації щодо працевлаштування випускників в розрізі таких пунктів: зразок резюме, техніка спілкування з роботодавцем, провідні підприємства регіону, де працевлаштовані випускники кафедри минулих років, анкети-резюме випускників для роботодавців, найкращі випускники кафедри;
– створення Асоціації випускників кафедри менеджменту за ініціативи групи випускників та підтримки ректорату; ця громадська організація даватиме можливість підтримувати зв’язки людям, які отримали освіту на економічному факультеті і працюють у різних секторах економіки України та за кордоном; основною метою діяльності Асоціації має бути об’єднання під егідою кафедри менеджменту випускників різних років, діяльність яких в межах асоціації сприятиме реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку кафедри, зберігатиме та буде примножувати її авторитет, традиції, духовні цінності, захищатиме законні соціальні, економічні, творчі та інші інтереси своїх членів;
– друк інформації в друкованих джерелах: фахових журналах, спеціалізованій літературі “Куди піти вчитися”, брошурах та буклетах, а також в періодичних виданнях Львівського регіону у весняно-літній період;
– обов’язкова участь кафедри у таких рекламних заходах, як: дні відкритих дверей, презентації, спеціалізовані виставки і ярмарки, ювілеї чи пам’ятні дати університету і його співробітників, зустрічі випускників, конференції і симпозіуми, дні кар’єри тощо;
– використання стаціонарних зовнішніх носіїв (стіни, щити тощо) для розміщення інформації про запропоновані освітні програми, наявність ліцензії, терміни навчання, співробітництво з іноземними навчальними закладами тощо.

5. Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу
Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу має здійснюватися в напрямку активізації використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників спеціальності 073 “Менеджмент”.
Основні напрями роботи:
– забезпечення підключення всіх комп’ютерів кафедри до глобальних інформаційних ресурсів, що забезпечить доступ науковців, викладачів, студентів до новітньої інформації, до можливостей глобального освітнього простору;
– забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи ліцензованими комп’ютерними програмами;
– підвищення рівня забезпечення студентів комп’ютерами у співвідношенні 1 студент – 1 комп’ютер (або нетбук);
– залучення потенційних роботодавців та випускників кафедри до оснащення лабораторної бази кафедри та покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
– розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових фінансових надходжень шляхом укладання договорів з підприємствами, організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб;
– регулярне поповнення бібліотечного фонду університету фаховою літературою, співпраця з професійними виданнями у галузі економіки “Економіка України”, “Менеджер”, “Бізнес”, “Персонал” та іншими з метою посилення фахової підготовки менеджерів-економістів і вивчення змін чинного законодавства у системі управлінської діяльності як на рівні господарської одиниці, так і у межах національного господарства загалом.

Співробітники

завідувачКУНДИЦЬКИЙ Олександр Олександровичзавідувач
професорСЕНИШИН Оксана Степанівнапрофесор
професорЮРИНЕЦЬ Зорина Володимирівнапрофесор
доцентВИКЛЮК Мар’яна Іванівнадоцент
доцентГОРИНЬ Марта Орестівнадоцент
доцентГРИЩУК Анна Михайлівнадоцент
доцентДАНИЛЕВИЧ Наталія Михайлівнадоцент
доцентЖУК Оксана Петрівнадоцент
доцентЗАМРОЗ Мар'яна Володимирівнадоцент
доцентКОХАН Маріанна Остапівнадоцент
доцентКРИВЕШКО Ольга Володимирівнадоцент
доцентОРОБЧУК Михайло Григоровичдоцент
доцентПАВЛИШИН Маріанна Львівнадоцент
доцентТИБІНКА Галина Ігорівнадоцент
доцентЧОПКО Наталія Степанівнадоцент
доцентШПАРИК Ярема Ярославовичдоцент
старший викладачОСТРОВЕРХ Ольга Миколаївнастарший викладач
асистентДРОЗДОВСЬКА Любов Олександрівнаасистент
асистентКРЕХОВЕЦЬ Ольга Василівнаасистент
асистентКУЗИК Олег Богдановичасистент
інженерБОЯРЧУК Іванна Іванівнаінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Кафедра звертає увагу на написання власних підручників, навчальних та методичних посібників.

 • Гріфін. Р., Яцура В. Основи менеджменту : Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів : Ви-во БаК, 2001. – 624 с.
 • Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів : Навч. посібник / [С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, Г. В. Сомар, І. А. Соколовський, З. В. Юринець та ін.]. – К. : «Основа», 2005. – 269 с.
 • Оробчук М. Г. Організація і планування діяльності підприємства : Навч. посібник / М. Г. Оробчук, Б. М. Максимів, О. М. Марченко. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 336 с.
 • Грищук А. М., Андрейчук І. В. Основи ринкової економіки : Навч.-методич. посібник в 2-х част. / А. М. Грищук, І. В. Андрейчук.   Івано-Франківськ : ПЮІ; Львів : ДУВС, 2008.   1 част. – 316 с.; 2 част. – 120 с.
 • Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент : навч. посібник (рекомендований МОН України) / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 443 с.
 • Хоронжий А. Г. Організація управління. Посібник / А. Г. Хоронжий. – Львів : Каравела, 2009.
 • Хоронжий А. Г., Жигайло Н. І., Данилевич Н. М. та ін. Соціологія і психологія : Навч. посіб.; ред. Ю. Ф. Пачковського.   Львів : Каравела, 2009. – 760 с.
 • Хоронжий А. Г. Соціальне управління. Навч.посібн. / А. Г. Хоронжий. – Львів : Магнолія, 2010. – 290 с.
 • Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник (рекомендований МОН України). / В. В. Яцура, М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Видавничий центр Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 412 с.
 • Юринець З. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навч. посіб. / З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 136 с.
 • Горинь М. О. Корпоративне управління : Навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 642 с.
 • Горинь М. О. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Економічна безпека та антикризове управління» / М. О. Горинь. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с.
 • Горинь М. О. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» / М. О. Горинь. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 100 с.
 • Горинь М. О., Сенишин О. С. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Корпоративне управління» / М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с.
 • Жигайло Н. І. Комунікативний менеджмент: Навчальний посібник / Н. І. Жигайло. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 368 с.
 • Юринець З. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Навч. посіб. / З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 319 с.
 • Кундицький О. О. Теорія організації. Підручник / І. І.Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 176 с.
 • Яцура В. В. Господарське законодавство: у 2 част. Частина І. навч. посібник / В. В. Яцура, А. М. Грищук, М. О. Кохан. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013 – 536 с.
 • Яцура В.В. Господарське законодавство: у 2 частинах. Частина ІІ. навч. посібник / В. В. Яцура, А. М. Грищук, М. О. Кохан. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 206 с.
 • Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління людськими ресурсами” (галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”, спеціальність 6.030601 „Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф.  Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Чопко Н.С.; за наук. ред. проф. КундицькогоО.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 30 с.
 • Психологія бізнесу та управління: навч. посібник/ Н.І. Жигайло, М. О. Кохан, Н.М.Данилевич; за ред. проф. Н.І. Жигайло. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 308 с. ISBN 978-617-10-0484-9.
 • Методичні рекомендацій щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни “Бізнес-адміністрування” (ГЗ 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність 073 “Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф. Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Харко В.Ю., доц. Чопко Н.С. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім І. Франка, 2020. – 24с.
 • Сенишин О.С., Кривешко О.В. Маркетинг: навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Простір-М, 2020. – 347 с.
 • Кундицький О. О. Менеджмент: навч. посібник – Львів: Львівський національний університет імені Івана франка, 2021 – 316с
 • Горинь М. О., Жук О. П. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти; за наук. ред. проф. Кундицького О. О. Львів : Видавничий центр Львівського національного університетуімені Івана Франка, 2021. 48 с.
 • Оксана Жук. Управління людcькими ресурсами : Навч. посібник. Львів : Видавець ФОП Марченко Т.В. 2021. 338 c.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки, змісту, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра (для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент») / уклад.: Грищук А.М., Данилевич Н.М., Замроз М.В., Кохан М.О., Островерх О.М., Сенишин О.С., Юринець З.В.; за наук. ред. проф. Кундицького О.О. Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. 59 с.

Дослідження

Науковці кафедри менеджменту працюють над реалізацією теми “Управління конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції в господарській системі України”  в межах робочого часу викладачів, науковий керівник проф.Кундицький Олександр Олександрович.

Найвагоміші наукові результати кафедри відображають такі колективні монографії:

 • Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Юринець. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 412 с.
 • Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні Монографія / кол. Авт..; за наук. ред.. д.е.н., проф.. В.С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ, 2016. – 240 с. (Юринець З. В., Юринець Р. В. Розділ: Прогнозування інноваційного розвитку країни в контексті формування інноваційної економіки, С. 60-78).
 • Yurynets Z. Electronic Flow of Documents on the Level of Primary Medical and Sanitation Care for Population Health Monitoring / T. Gutor, Z. Yurynets, R. Yurynets // Health problems in Ukraine and Poland. – Lviv: Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund “Medicine and Law”, 2017. – р. 75-8
 • Теорія і практика діяльності підприємств (Розділ. Розвиток малого і середнього бізнесу в аграрному секторі України за умов формування інноваційної економіки): Монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. (С.75-85)
 • Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань (Розділ. Вдосконалення системи інформаційної підтримки інноваційних процесів): Монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364 с. (С.318-326)
 • Юринець З.В. Комодифікація як явище розвитку культурних цінностей в економіці культури: Монографія / Колектив авторів; за наук. ред. О.О. Козаренка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 60-78
 • Кундицький А. А. Регулирование финансовой базы воспроизводства факторов производства. Монография / А. А. Кундицкий. – Германия LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 647 с.
 • Сенишин О. С. Розвиток аграрного сектора економіки як передумова зміцнення продовольчої безпеки України / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України : колективна монографія. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2013. – С. 164-180.
 • Кривешко О. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія / О. В. Кривешко, Й. М. Петрович, І. О. Ступак. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2012. – 228 с.
 • Кундицький О. О. Економічне регулювання відтворення факторів виробництва : монографія / О. О. Кундицький. – Суми : Довкілля, 2012. – 333 с.
 • Кундицький О. О. Ринок земельних ресурсів в Україні: регіональний аспект: монографія / Г. І. Башнянин, О. О. Кундицький, М. Г. Москва та інші – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – 265 с.
 • Юринець З. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири: монографія/ А. Грищук, Н. Данилевич, О. Макара, С. Урба, З. Юринець; за наук.ред. З. Юринець.   Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 292 с.
 • Кундицький О. О. Регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва: монографія / О. О. Кундицький. – Львів : «Тріада плюс», 2011. – 552 с.
 • Кундицький О. О. Ринки економічних ресурсів в Україні: проблеми становлення та державного регулювання : монографія / [Г. І. Башнянин, О. М. Мартин, О. О. Кундицький, Ю. А Стеців, П. Я. Юрків]. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – 288 с.
 • Юринець З. В. Максимів Б. М. Інноваційна стратегія розвитку переробних підприємств України: монографія / З. В. Юринець, Б. М. Максимів. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 203 с.
 • Піцур Я. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектору України: монографія / Я. С. Піцур, М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с

28 травня 2024 року відбулося засідання секції кафедри менеджменту в рамках XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України»

03.06.2024 | 14:26

28 травня 2024 року відбулося засідання секції кафедри менеджменту в рамках XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».
В межах секції «Менеджмент» було розглянуто ключові проблеми управління в умовах сьогодення. Участь взяли студенти 2-4 курсу освітнього рівня бакалавр та 1 курсу магістратури. Доповіді були актуальними, змістовними та відображали критично важливі аспекти управлінської діяльності.

Читати »

Guest Lecture on Resilience in Management by Prof. Dr. Charlotte Förster (Chemnitz University of Technology)

21.05.2024 | 20:10

On May 20, 2024, almost 100 participants gathered on the Zoom platform to attend a highly anticipated guest lecture by Jun.-Prof. Dr. Charlotte Förster from Chemnitz University of Technology. This event, organized as part of the joint project “Educational Bridge Chemnitz-Lviv 2024” under the program “Digital Ukraine” of the German Academic Exchange Service (DAAD) and supported by the Federal Ministry of Education and Research of Germany, brought together bachelor’s and master’s students from the Management programs, as well professors at...

Читати »

Гостьова лекція д-ра, проф. Шарлотти Фьорстер (Chemnitz University of Technology) «Резильєнтність в часи кризи»

19.05.2024 | 15:39

20 травня 2024 р., о 16.40-18.00 год. на платформі Zoom відбудеться гостьова лекція англійською мовою на тему: «Resilience in times of crisis.European insights into the resilience of individuals andorganizations» ( «Резильєнтність організацій та індивідів в часи кризи: Європейські інсайти») з дисципліни «Економічна безпека та антикризове управління» для студентів першого курсу магістратури (лектор – доц. Кохан М.О.) та дисципліни «Теорія організацій» третього курсу бакалаврату (лектор – доц. Виклюк М.І.) ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування».
Запрошений лектор – д-р, проф. Шарлотта Фьорстер, професор...

Читати »

З нагоди Дня Науки відбулось нагородження лауреатів Конкурсу студентських наукових робіт

18.05.2024 | 22:16

З нагоди Дня науки студенти-менеджери отримали підтвердження своїх наукових досягнень! 18 травня 2024 року відбулось нагородження переможців Конкурсу студентських наукових робіт!
Вітаємо! Бажаємо наукових успіхів, креативних ідей та нових досягнень!

Читати »

Вишиванка обʼєднує!

16.05.2024 | 20:07

Студенти спеціальності «Менеджмент» традиційно відзначили Всесвітній день вишиванки! Сьогодні, одягаючи вишиванки, наші мрії та зусилля єднаються задля перемоги та добробуту України

Читати »