Федик Мар'яна Володимирівна

Посада: асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: mariana.fedyk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Макроекономічна нестабільність
 • Зайнятість
 • Конкурентоспроможність національної економіки
 • Банківська інфраструктура

Публікації

 1. Fedyk, M., Kudyn, S., & Bondarchuk, M. (2022). Digitalization of the world business environment under the conditions of global instability. Economics & Education, 7(1), 34-41. DOI: https://doi.org/10.30525/2500-946X/2022-1-6
 2. Fedyk, M., Klymenko, S. (2021). Digitization of the Financial System in the World Economy. International Journal of Computer Science and Network Security, Volume 21, Issue 12, 611-619. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.84
 3. Fedyk, M. (2021). Competitiveness of Ukraine’s economy under the conditions of global instability. Economics, Finance and Management Review, (3), 4–14. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-3-4.
 4. Fedyk, M. (2021), Higher Education аs а Factor Boosting the Competitiveness of the National Economy,
 5. Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2021. Issue 60. P. 176–187. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6015
 6. Федик М. В. Креативна зайнятість в умовах цифрових трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 1. С. 48–54. DOI: https://doi.org/32702/2306-6814.2022.1.48
 7. Федик М. В. Фіскальна політика уряду України в умовах глобальної пандемічної кризи. Наукові перспективи. 2022. №1(19). С. 375-390. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-1(19)-375-390
 8. Кудин С. І., Федик М. В., Фурман Д. Г. Управління людським капіталом в умовах пандемічної нестабільності. Наукові перспективи. 2022. №4(22). С. 194-207. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-4(22)-194-207
 9. Кудин С. І., Федик М. В. Державна політика у сфері смарт-спеціалізації регіонів. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1538 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-41-16
 10. Федик М. В. Макроекономічні наслідки впливу пандемії Сovid-19 на світову економіку. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 40–46. DOI: 32702/2306-6806.2021.7.40
 11. Fedyk, M. (2021), “Macroeconomic consequences of the impact of the сovid-19 pandemic on the global economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 40–46. DOI: 32702/2306-6806.2021.7.40
 12. Федик М. В. Економіка домогосподарств в умовах пандемічної нестабільності. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку 2021. № 26. С. 98–109. DOI: 10.33813/2224-1213.26.2021.10
 13. Fedyk, M. (2021), Economy of households under conditions of pandemic instability. The Problems of Innovation and Investment-Driven Development, vol. 26, pp. 98–109. DOI: 10.33813/2224-1213.26.2021.10
 14. Федик М. В. Роль міжнародних фондів та організацій в реформуванні фінансування системи охорони здоров’я в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 58. С. 209-219. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5819.
 15. Fedyk, M. (2020), The Role of International Funds and Organizations in Reforming Healthcare Financing in Ukraine. Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2020. Issue 58. P. 209-219. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5819.
 16. Федик М. В., Владичин У. В. Банківська інфраструктура в Україні : монографія / М. В. Федик, У. В. Владичин. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2016. – 228 с.
 17. Федык М. В. Механизм государственного регулирования развития банковской инфраструктуры в Украине / М. В. Федык // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 9. – С. 319–323.
 18. Федик М. В. Чинники впливу на розвиток вітчизняної банківської інфраструктури / М. В. Федик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Українська академія банківської справи Національного банку України. – 2012. – Вип. 32. – C. 356–365.
 19. Федик М. В. Напрями вдосконалення державного регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Економічний вісник університету : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Випуск 17/2. – 2011. – С. 100–104.
 20. Федик М. В. Стан та тенденції розвитку банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Наука молода : Збірник наукових праць. – Тернопільський національний економічний університет. – Випуск 15–16. – 2011. – С. 238–243.
 21. Федик М. В. Банківська інфраструктура: поняття та функції / М. В. Федик // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 44. – С. 269–276.
 22. Федик М. В. Інфраструктурне забезпечення розвитку банківської системи / М. В. Федик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 187–193.
 23. Федик М. В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 91–97.
 24. Федик М. В. Правові та адміністративні методи державного регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Банківська справа, страхування, фінанси : матеріали І-шої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Львів, 29 березня, 2013 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 90–92.
 25. Федик М. В. Проблеми державного регулювання розвитку виробничої банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Актуальні економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів господарювання в Україні: теоретичні й практичні аспекти : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція студентів і молодих вчених, 6 грудня 2013 р. Харків : ХНАДУ, 2013. – С. 61–62.
 26. Федик М. В. Роль банківської інфраструктури в забезпеченні ефективної діяльності банків / М. В. Федик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : збірник тез доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Тернопіль, 24–25 лютого 2011 р.) : Вид.-поліграф. центр “Економічна думка, ТНЕУ”, 2011. – Ч. 2. – С. 198–200.
 27. Федик М. В. Місце банківської інфраструктури на фінансовому ринку / М. В. Федик // Фінанси України : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квітня 2011 р. : В 4 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – Т. 1. – С. 93–95.
 28. Федик М. В. Банківська інфраструктура як чинник конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи / М. В. Федик // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конференції (26–27 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Т. 1. – С. 122–124.
 29. Федик М. В. Цілі державного регулювання розвитку банківської інфраструктури / М. В. Федик // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку : збірник тез доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Сімферополь, 22–24 грудня 2011 р.). – Таврійський економічний журнал. – № 6. – 2011. – С. 24–26.
 30. Федик М. В. Сутність та елементи банківської інфраструктури / М. В. Федик // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 травня) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 320–321.
 31. Федик М. В. Вплив держави на розвиток банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання : матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (Львів, 14–15 травня 2010 р.). – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 591–592.

 

Біографія

Народилась у м. Львові.

ОСВІТА

1992-2002 – Середня школа №50 ім. А. С. Макаренка м. Львова (атестат з відзнакою).

2002-2006 – навчалась у Львівському банківському інституті Національного банку України, напрям підготовки «Економіка та підприємництво», здобула кваліфікацію бакалавр з банківської справи (диплом з відзнакою).

2006-2007 – продовжила навчання у магістратурі Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), спеціальність «банківська справа», здобула кваліфікацію магістр з банківської справи (диплом з відзнакою).

2009-2015 – Аспірантка кафедри банківського і страхового бізнесу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (денна форма навчання).

02.07.2015 – Захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

29.09.2015 – отримала диплом кандидата економічних наук

 

РОБОТА

2017-2018 – асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка

2018-2019 – асистент кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.

з 01.09.2019 – по даний час – асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад