Хмелярчук Марія Ігорівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: mariia.khmeliarchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

теорія та методологія соціально-орієнтованої ринкової економіки та механізми її фінансово-кредитного стимулювання з метою досягнення національних економічних інтересів та економічної безпеки України.

Курси

Публікації

Монографії та наукові видання

 1. Хмелярчук М. І. Зайнятість і соціальний захист молоді: монографія/ М. І. Хмелярчук. – ІРД НАН України. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 155 с.
 2. Павлишин О. П. Механізми стимулюючого впливу кредиту на розвиток економіки регіону: Монографія / О.П. Павлишин, М. А. Козоріз, М. І. Хмелярчук. – К.: УБС НБУ, 2007. – 159 с.
 3. Соціальний аспект економічної природи грошей: монографія / авт. кол.; за ред.. канд. eкон. наук, доц. Г. Стеблій. – К.: УБС НБУ, 2008. − 335 с.
 4. Розвиток банківської системи України: монографія / кол. авторів; за заг.ред. д-ра екон. наук проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с.
 5. Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії: монографія / авт. кол.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Я. Стеблій. – К.: УБС НБУ, 2010. – 271 с.
 6. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Том 1 (теоретична та історична частини) /ред. кол.; за заг. ред. Т.Смовженко, Г. Стеблій, З. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2012. – 483 с.
 7. Хмелярчук М. І. Кредитний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку: теорія, методологія, практика: монографія / М. І. Хмелярчук. – К. УБС НБУ, 2014. – 395 с.
 8. Institutional paradigm as methodological basis for the effective functioning of banking system: Polish experience and perspectives for Ukraine // Leadership apply VI Scientific school of management: monograph / Ed. by Tadeusz Zaborowski. − Gorzów Wlkp. − Poznań, 2016. . [monografia].
 9. Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European experience (monograph) / Głowski P., Kvilinskyi, Khmelyarchuk M. and other // Ed. by Piotr Głowski & Oleksii Kvilinskyi. – Warsaw, Institute for International Cooperation Development, 2017.
 10. Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія і моделювання: монографія. авт. кол.; за ред. док-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 524 с.
 11. Європейські цінності та традиції економічної науки: монографія / кол. авторів; за ред. д.е.н., проф. Хмелярчук М. І. – Л.: Університет банківської справи, 2021. – 257 с.
 12. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: монографія /кол. авторів а заг. ред. А. Я. Кузнєцової та М. Е. Хуторної. Л.: Університет банківської справи, 2022. – 675 с.

 

Підручники і навчальні посібники

 

 1. Банківські операції. Практикум: навч. посібник / [Павлишин О. П., Ричаківська В. І., Скаско О. І., Хмелярчук М. І, Дребот Н. П.] . – К.: УБС НБУ, 2007 . – 163 с. (автору належить розділ 4 «Кредитні операції банків») − 1,1 друк. арк.
 2. Історія економіки та економічної думки у логічних схемах: навч. посібник / О. В. Горбачевська, М. І. Хмелярчук, А. В. Стасишин; за ред. канд. екон. наук, доц. О. В. Горбачевської. – К.: УБС НБУ, 2013. – 526 с. (автору належить – розділи 8, 9, 11, 12). − 5,1 друк. арк.
 3. Інтерактивний електронний посібник з курсу “Фінансова грамотність” для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено колективом авторів за загальною ред. Смовженко Т.С. – К., 2015.
 4. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.за ред. Т. С. Смовженко.– К., 2019. – 272 с.
 5. Хмелярчук М. І., Багратян Г. А., Кравченко І. С., Колодій С. Ю., Кочума І. Ю., Іващенко М. В. Глобальна економіка: навчальний посібник. Л.: Університет банківської справи, 2021. – 320 с.

 

Статті у наукових українських та зарубіжних фахових виданнях, які входять до наукометричних баз цитування

 

 1. Khmelyarchuk M. The importance of pool funding for financing sustainable development goals / M. Khmelyarchuk, I. Sunday // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 2(29)/2019. – 2019. – с. 229-235 (Web of Science)
 2. Khmelyarchuk M. The role of entrepreneurship in strategic management of the tourism industry / Khmelyarchuk, I. Demko, N. Kozmuk, O. Balueva // Journal of Entrepreneurship Education. – 2019. – Volume 22, Issue 2, 2019. – P.1-16. (Scopus)
 3. Khmelyarchuk M., Szczepański M. Determinants of competitiveness in the banking sector of Poland and Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2020. №3. Р.19-31. (Web of Science)
 4. Pukhyr S., Khmelyarchuk M. Management features of the state fund for regional development of Ukkraine under the conditions of current challenges //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2021. №1. Р.442-452. (Web of Science)
 5. Khmelyarchuk M., Laszkevych S. The impact of The Covid-19 Pandemic on The International Competitiveness of Multinational Enterprises. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic / red. Soliman Khalid: IBIMA Publishing, 2021. – p 10222-10231. (Web of Science)

Біографія

Доктор економічних наук, професор. У 1994 р. закінчила економічний факультет Львівського торговельно-економічного інституту, отримавши кваліфікацію «економіст», і розпочала трудову діяльність економістом у відділі кредитування Львівської філії АКБ «Укрсоцбанк». З 1998 по 2001 р. навчалась у аспірантурі ІРД НАН України, яку закінчила, захистивши у 2002 році кандидатську дисертацію на тему «Зайнятість і соціальний захист молоді» за спеціальністю 08.09.01. – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика. З 2009 р. по 2012р. перебувала у докторантурі Університету банківської справи і у 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Кредитний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку України» за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит.

У 2008 році отримала атестат доцента кафедри економічної теорії, а у 2019 році – професора кафедри економіки та інформаційних технологій.

З 06. 2001 р. по 05. 2022 р. працювала у Університеті банківської справи на посадах доцента, професора та завідувача кафедр. З 06.2022 р.  – виконувач обов’язків завідувача кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, в тому числі 12 монографій, з яких 2 одноосібні,  4-х навчальних посібників у співавторстві, понад  80 статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Активний учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, розробник та керівник науково-дослідних тем та міжнародних дослідницьких проектів, зокрема грантового проекту «Фінансова грамотність в Україні» (від американського фонду USAID).

У 2015 р. була переможцем конкурсу ім. Івана Виговського (Nagroda im. Iwana Wyhowskiego), заснованого в якості грантового проекту під патронатом Президента Польщі, яким відзначаються досягнення вчених у розвитку науки, культури та формування громадянського суспільства, та отримала стипендію на стажування у провідних польських університетах.

Членство у спеціалізованих вчених та редколегіях наукових журналів:

3 2015 р. була членом спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Університет банківської справи» Д 26. 883.01. та спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка Д 35.051.22.

Упродовж 2021 – 2022 рр. брала участь у засіданнях разових спеціалізованих вчених рад Університету банківської справи в якості голови та члена за спеціальністями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Член редколегії журналів «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». (Web of Science) та  журналу «Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Poznańskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie».

Нагороди

2008 – диплом Львівського інституту банківської справи Національного банку України за професіоналізм, особистий внесок у розвиток освіти;

2011 р. – лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету банківської справи Національного банку України»;

2013 – диплом та ювілейна медаль “70 років” Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

2015 р. – подяка Львівської міськради за вагомий особистий внесок у справу підготовки високваліфікованих спеціалістів для банківської системи України та з нагоди 75-ї річниці заснування Львівського інституту Університету банківської справи НБУ;

2018 рік – премія Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації відомим вченим та відомим спеціалістам за значні досягнення у галузі природничих, технічних, гуманітарних та соціально-економічних наук;

2018 рік – грамота Львівської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців для фінансового сектору, поглиблення міжнародних зв’язків, налагодження співпраці з університетами ЄС та з нагоди 100-річчя від дня створення Західноукраїнської народної республіки;

2020 рік – Подяка МОН за багаторічну сумлінну працю у сфері підготовки фахівців фінансово-кредитної сфери.

Розклад