Кафедра безпеки інформації та бізнес-комунікацій

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Практики
 • Новини

 

 

КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ

здійснює підготовку здобувачів освіти за спеціальністю 051 Економіка за освітніми ступенями:

 • бакалавра за освітніми програмами: «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика» та «Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації». Кваліфікація після завершення навчання – Бакалавр з економіки.
 • магістра за освітньою програмою «Економіка та безпека інформації». Кваліфікація після завершення навчання – Магістр з економіки;
 • доктора філософії за освітньо-науковою програмою спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

 

Колектив кафедри об’єднує висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких двоє – доктори наук, професори та шестеро – кандидати наук, доценти. Високий науковий та методичний рівень викладання дисциплін за спеціальністю 051 «Економіка», а також спорідненими спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 232 «Соціальне забезпечення» забезпечують: проф. Хмелярчук М. І., проф. Пухир С.Т., доц. Ноздріна Л. В., доц. Панковець М. П., доц. Квасній М. М., доц. Шевчук Т. В., доц. Циганчук Р. О., доц. Клювак О. В.

Головними напрямами у роботі кафедри є підготовка високваліфікованих фахівців для усіх секторів національної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, та здатні розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі стосовно функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. ризиками та інформаційними загрозами, що потребують надійного захисту та безпеки в умовах цифровізації економіки.

У роботі кафедри значна увага приділяється розвитку талановитої та обдарованої молоді шляхом стимулювання участі студентів та аспірантів кафедри у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах з економічних дисциплін, наукових дослідженнях кафедри, міжнародних наукових стажуваннях тощо.

Кафедра активно реалізує міжнародну наукову співпрацю з кафедрою Економіки підприємств, інвестицій та страхування факультету Інженерії менеджменту Політехніки Познанської (республіка Польща).

OP_051_2023_MAG_Eконономіка та безпека інформації_ (1)

Кафедра створена у квітні 2022 року зі статусом випускової  внаслідок процесу реорганізації Університету банківської справи шляхом приєднання до Львівського національного університету імені Івана Франка, на базі  кафедри кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки, яка мала значні здобутки у навчально-методичній та освітньо-науковій діяльності.

Науково-освітня діяльність кафедри спрямована на забезпечення органічної єдності змісту економічної освіти і досягнень сучасної економічної науки, ефективного поєднання теоретичного і практичного навчання, використання у навчальному процесі інноваційних методик викладання, сучасних інформаційних систем та технологій, забезпечення інтеграції вітчизняної економічної науки у міжнародний науково-освітянський простір.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти активно долучаються до наукової роботи та ставали неодноразовими переможцями Всеукраїнських олімпіад за дисциплінами кафедри (Економічна кібернетика, Економічна теорія), а також Всеукраїнських конкурсів наукових робіт за такими напрямами: «Економіка», «Економіка бізнесу», «Економічна кібернетика», «Економіка та управління національним господарством», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом».

Головними напрямами наукової діяльності кафедри упродовж останніх п’яти років є такі:

 1. дослідження теоретико-методологічних засад провідних течій і шкіл сучасної економічної науки, їхніх європейських світоглядно-ціннісних витоків та традицій, які формують основоположні засади сучасної парадигми економічної науки та є науковим підґрунтям євроінтеграційної стратегії України;
 2. дослідження теоретико-методологічних засад економічних імперативів глобальних трансформацій, визначення їх впливу на функціонування економічної системи на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях та обґрунтування стратегічних пріоритетів поступального розвитку національної економіки в умовах глобалізації;
 3. удосконалення методик економіко-математичного моделювання та застосування інтелектуальних інформаційних систем і технологій в управлінні економічними суб’єктами на макро- та мікроекономічному рівнях функціонування економічної системи;
 4. дослідження імперативів економічної безпеки національної економіки в умовах сучасних викликів, що характеризуються перманентною нестабільністю, невизначеністю та підвищеними ризиками, створюючи загрози для економічної незалежності України.

 

Кафедра щорічно виконує науково-дослідні роботи фундаментального та прикладного характеру:

 • «Європейські цінності та традиції економічної науки» (ДР № 0117U002443, ініціативна, в межах робочого часу) (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І.);
 • «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (ДР № 0119U100886) (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І., ) ініціативна, в межах робочого часу;
 • “Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни”(ДР № 0121U113271, держбюджетна, міжкафедральна).
 • «Забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки України на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних викликів» (ДР № 0121U113271, держбюджетна, міжкафедральна).
 • «Імперативи економічної безпеки України в умовах сучасних викликів» ((ДР № 0123U102172) (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І., ) ініціативна, в межах робочого часу;

За результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також організовані міжнародні науково-практичні  конференції,

 

Співробітники

в.о. завідувача кафедриХМЕЛЯРЧУК Марія Ігорівнав.о. завідувача кафедри
професорПУХИР Світлана Тимофіївнапрофесор
доцентКВАСНІЙ Марія Миколаївнадоцент
доцентКЛЮВАК Оксана Володимирівнадоцент
доцентНОЗДРІНА Лариса Василівнадоцент
доцентПАНКОВЕЦЬ Марта Петрівнадоцент
доцентШЕВЧУК Тетяна Віталіївнадоцент
старший лаборантТІТИК Лілія Миколаївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Програма кваліфікаційного іспиту _ME та МБК_2023_бакалавр_

Програма кваліфікаційного іспиту_ЕК та БА_2023_бакалавр

Cилабус_ Створення та розвиток ІТ-продукту

Силабус_Основи ризикології_ 2023-2024

Силабус_Цифрова економіка_ВИБІРКОВА

РП_ Макро_мікро_2курс_2023 (1)

Силабус_Безпека соціально-економічних систем

Силабус_Економіка знань_

Силабус_Макро_мікро_2 (1)

Силабус_Поведінкова економіка(вибіркова)

РП_Макро_мікро_2курс_2023

Силабус_Макро_мікро_2

Силабус_Соц_забез_Основи_економіки_2

Силабус_Соц_забез_Поведінкова_інституційна_2

Силабус_усі_Поведінкова_2

РПНД__професійний тренінг

РПНД_Міжнародний бізнес та міжнародне право

РПНД_Міжнародні розрахунки і валютні операції

РПНД_Міжнародні фінансові ринки

РПНД_Моделювання економіки

РПНД_Економіко-математичні методи і моделі

РПНД_Поведінкова економіка

РПНД_ Державне регулювання економіки

РПНД_Міжнародна та регіональна економіка

РПНД_051_ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ І СХОВИЩ ДАНИХ

РПНД_051_ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

РПНД_051_ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (РІВЕНЬ В)

РПНД Цифрова економіка

РПНД Інформаційні і комукаційні технології

Силабус Цифрова економіка

Силабус Інформаційні і комунікаційні технології

Силабус_051_ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ І СХОВИЩ ДАНИХ

Силабус_051_ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Силабус_051_ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (РІВЕНЬ В)

Cилабус_ Професійний тренінг

Силабус_Моделювання економіки

Силабус_Економіко-математичні методи і моделі

Силабус_Поведінкова економіка

Силабус_Державне регулювання економіки

Силабус_ Сучасна економічна теорія

Cилабус_ Міжнародна та регіональна економіка

Силабус_Міжнародний бізнес та міжнародне право

Силабус_Міжнародні розрахунки і валютні операції

Силабус_Міжнародні фінансові ринки

Робоча зустріч гарантів освітніх програм зі стейкхолдерами

11.07.2024 | 22:21

11 липня 2024 р. відбулася робоча зустріч гарантів освітніх програм «Економічна аналітика та бізнес-статистика» (доц. Лутчин Н.П.), «Економіка та правове регулювання в бізнесі» (проф. Гринькевич О.С., проф. Матковський С.О.)», «Інформаційні системи у менеджменті» (доц. Прийма С.С.) з керівником ІТ-компанії A-Solution Development Мар’яном Швецем.
Керівник компанії A-Solution Development Мар’ян Швець окреслив коло інформаційно-аналітичних задач, які компанія вирішує на замовлення бізнесу та інших клієнтів, визначив перспективні форми співпраці у реалізації освітніх програм з елементами дуальної форми навчання.
Учасники робочої зустрічі погодили основні питання договору...

Читати »

На економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка відбулася Літня школа економіки «Від ідеї до бізнесу»

09.07.2024 | 03:28

Упродовж 24-28 червня 2024 року економічний факультет Львівського університету спільно з Львівською обласною малою академією наук провели для учнів середніх шкіл міста Львова Літню школу економіки “Від ідеї до бізнесу”.
Викладачі економічного факультету, підприємці-практики провели для учасників школи цікаві семінари, тренінги з питань пошуку, розвитку та реалізації бізнес-ідей і проєктів:

“Бізнес-середовище: можливості та бар’єри для бізнесу” (доц. Ольга Червона).
“Бізнес-ідеї: пошук та формування бренду” (доц. Ірина Гнилякевич-Проць).
“EASY COME, EASY GO” або “Як залучити гроші у бізнес, сплатити податки і спати спокійно?” (доц. Соломія...

Читати »

Студенти ОПП “Менеджмент і адміністрування” успішно захистили кваліфікаційні роботи бакалавра з менеджменту

02.07.2024 | 11:01

Впродовж двох тижнів червня тривала робота екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт бакалавра ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування“. За цей час понад 150 студентів денного та заочного навчання спеціальності 073 “Менеджмент” успішно захистили свої бакалаврські роботи.
Тематика бакалаврських робіт охопила широке коло проблем та завдань менеджменту організацій у часі війни – від розроблення загальних і бізнес-стратегій до оперативного операційного менеджменту та адміністрування окремих бізнес-процесів маркетингу, управління персоналом, фінансового менеджменту і логістики. Серед досліджуваних у бакалаврських роботах організацій було представлено різноманітні види діяльності та сфери:...

Читати »

Про участь доцентки кафедри обліку і аудиту Попівняк Ю.М. у літній економічній школі “Від ідеї до бізнесу”

29.06.2024 | 10:45

У рамках літньої економічної школи «Від ідеї до бізнесу» доцентка кафедри обліку і аудиту Попівняк Ю.М. розповіла учасникам Малої академії наук про трансформацію діяльності сучасного бізнесу під впливом технологій штучного інтелекту.
Дякуємо деканові економічного факультету Михайлишину Р.В. за запрошення, організаторам і колегам за співпрацю та підтримку, а учасникам літньої школи — за інтерес, активність, плідну роботу й цікаву дискусію!
До нових зустрічей!

Читати »

НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ РОЗПОЧАЛА РОБОТУ ЛІТНЯ ШКОЛА “ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ”

25.06.2024 | 00:19

24 червня 2024 р. на економічному факультеті розпочала роботу літня школа “Від ідеї до бізнесу”, організована за сприяння економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.
Для участі у літній школі зареєструвалося 28 школярів середніх загальноосвітніх шкіл м. Львова.
Під час тематичних тренінгів цієї школи заплановано розгляд широкого кола питань, необхідних для успішної реалізації проектів юних підприємців:

«БІЗНЕС-ІДЕЇ: ПОШУК ТА ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ»
«БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ ДЛЯ БІЗНЕСУ»
«ЯК ЗАЛУЧИТИ ГРОШІ У БІЗНЕС, СПЛАТИТИ ПОДАТКИ І...

Читати »