Кафедра безпеки інформації та бізнес-комунікацій

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Практики
 • Новини

КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ

здійснює підготовку здобувачів освіти за спеціальністю 051 Економіка за освітніми ступенями:

 • бакалавра за освітніми програмами: «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика» та «Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації». Кваліфікація після завершення навчання – Бакалавр з економіки.
 • магістра за освітньою програмою «Економіка та безпека інформації». Кваліфікація після завершення навчання – Магістр з економіки;
 • доктора філософії за освітньо-науковою програмою спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

 

Колектив кафедри об’єднує висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких двоє – доктори наук, професори та шестеро – кандидати наук, доценти. Високий науковий та методичний рівень викладання дисциплін за спеціальністю 051 «Економіка», а також спорідненими спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 232 «Соціальне забезпечення» забезпечують: проф. Хмелярчук М. І., проф. Пухир С.Т., доц. Ноздріна Л. В., доц. Панковець М. П., доц. Квасній М. М., доц. Шевчук Т. В., доц. Циганчук Р. О., доц. Клювак О. В.

Головними напрямами у роботі кафедри є підготовка високваліфікованих фахівців для усіх секторів національної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, та здатні розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі стосовно функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. ризиками та інформаційними загрозами, що потребують надійного захисту та безпеки в умовах цифровізації економіки.

У роботі кафедри значна увага приділяється розвитку талановитої та обдарованої молоді шляхом стимулювання участі студентів та аспірантів кафедри у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах з економічних дисциплін, наукових дослідженнях кафедри, міжнародних наукових стажуваннях тощо.

Кафедра активно реалізує міжнародну наукову співпрацю з кафедрою Економіки підприємств, інвестицій та страхування факультету Інженерії менеджменту Політехніки Познанської (республіка Польща).

Кафедра створена у квітні 2022 року зі статусом випускової  внаслідок процесу реорганізації Університету банківської справи шляхом приєднання до Львівського національного університету імені Івана Франка, на базі  кафедри кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки, яка мала значні здобутки у навчально-методичній та освітньо-науковій діяльності.

Науково-освітня діяльність кафедри спрямована на забезпечення органічної єдності змісту економічної освіти і досягнень сучасної економічної науки, ефективного поєднання теоретичного і практичного навчання, використання у навчальному процесі інноваційних методик викладання, сучасних інформаційних систем та технологій, забезпечення інтеграції вітчизняної економічної науки у міжнародний науково-освітянський простір.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти активно долучаються до наукової роботи та ставали неодноразовими переможцями Всеукраїнських олімпіад за дисциплінами кафедри (Економічна кібернетика, Економічна теорія), а також Всеукраїнських конкурсів наукових робіт за такими напрямами: «Економіка», «Економіка бізнесу», «Економічна кібернетика», «Економіка та управління національним господарством», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом».

Головними напрямами наукової діяльності кафедри упродовж останніх п’яти років є такі:

 1. дослідження теоретико-методологічних засад провідних течій і шкіл сучасної економічної науки, їхніх європейських світоглядно-ціннісних витоків та традицій, які формують основоположні засади сучасної парадигми економічної науки та є науковим підґрунтям євроінтеграційної стратегії України;
 2. дослідження теоретико-методологічних засад економічних імперативів глобальних трансформацій, визначення їх впливу на функціонування економічної системи на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях та обґрунтування стратегічних пріоритетів поступального розвитку національної економіки в умовах глобалізації;
 3. удосконалення методик економіко-математичного моделювання та застосування інтелектуальних інформаційних систем і технологій в управлінні економічними суб’єктами на макро- та мікроекономічному рівнях функціонування економічної системи;
 4. дослідження імперативів економічної безпеки національної економіки в умовах сучасних викликів, що характеризуються перманентною нестабільністю, невизначеністю та підвищеними ризиками, створюючи загрози для економічної незалежності України.

 

Кафедра щорічно виконує науково-дослідні роботи фундаментального та прикладного характеру:

 • «Європейські цінності та традиції економічної науки» (ДР № 0117U002443, ініціативна, в межах робочого часу) (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І.);
 • «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (ДР № 0119U100886) (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І., ) ініціативна, в межах робочого часу;
 • “Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни”(ДР № 0121U113271, держбюджетна, міжкафедральна).
 • «Забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки України на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних викликів» (ДР № 0121U113271, держбюджетна, міжкафедральна).

За результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також презентовано виступи на міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях.

 

Співробітники

в.о. завідувача кафедриХМЕЛЯРЧУК Марія Ігорівнав.о. завідувача кафедри
професорПУХИР Світлана Тимофіївнапрофесор
доцентКВАСНІЙ Марія Миколаївнадоцент
доцентКЛЮВАК Оксана Володимирівнадоцент
доцентНОЗДРІНА Лариса Василівнадоцент
доцентПАНКОВЕЦЬ Марта Петрівнадоцент
доцентЦИГАНЧУК Роман Олеговичдоцент
доцентШЕВЧУК Тетяна Віталіївнадоцент
старший лаборантТІТИК Лілія Миколаївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Cилабус_ Створення та розвиток ІТ-продукту

Силабус_Основи ризикології_ 2023-2024

Силабус_Цифрова економіка_ВИБІРКОВА

РП_ Макро_мікро_2курс_2023 (1)

Силабус_Безпека соціально-економічних систем

Силабус_Економіка знань_

Силабус_Макро_мікро_2 (1)

Силабус_Поведінкова економіка(вибіркова)

РП_Макро_мікро_2курс_2023

Силабус_Макро_мікро_2

Силабус_Соц_забез_Основи_економіки_2

Силабус_Соц_забез_Поведінкова_інституційна_2

Силабус_усі_Поведінкова_2

РПНД__професійний тренінг

РПНД_Міжнародний бізнес та міжнародне право

РПНД_Міжнародні розрахунки і валютні операції

РПНД_Міжнародні фінансові ринки

РПНД_Моделювання економіки

РПНД_Економіко-математичні методи і моделі

РПНД_Поведінкова економіка

РПНД_ Державне регулювання економіки

РПНД_Міжнародна та регіональна економіка

РПНД_051_ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ І СХОВИЩ ДАНИХ

РПНД_051_ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

РПНД_051_ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (РІВЕНЬ В)

РПНД Цифрова економіка

РПНД Інформаційні і комукаційні технології

Силабус Цифрова економіка

Силабус Інформаційні і комунікаційні технології

Силабус_051_ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ І СХОВИЩ ДАНИХ

Силабус_051_ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Силабус_051_ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (РІВЕНЬ В)

Cилабус_ Професійний тренінг

Силабус_Моделювання економіки

Силабус_Економіко-математичні методи і моделі

Силабус_Поведінкова економіка

Силабус_Державне регулювання економіки

Силабус_ Сучасна економічна теорія

Cилабус_ Міжнародна та регіональна економіка

Силабус_Міжнародний бізнес та міжнародне право

Силабус_Міжнародні розрахунки і валютні операції

Силабус_Міжнародні фінансові ринки

Cтуденти освітньої програми «Міжнародна економіка» взяли участь у Саміті експортерів компанії Forbes

29.03.2023 | 00:14

16 березня 2023 р. у Києві відбувся Саміт експортерів від Forbes. Компанія Forbes Ukraine люб’язно надала можливість студентам 4-го курсу освітньої програми «Міжнародна економіка» взяти участь у форматі онлайн у цьому заході.
Студенти мали змогу послухати виступи державних діячів, провідних експертів, українських бізнес-лідерів, а також взяти участь у більш ніж десяти тематичних панелях. На Саміті, серед інших, виступили: Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Ольга Стефанішина, Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та...

Читати »

28 березня 2023 р. в межах курсу «Оподаткування юридичних і фізичних осіб» (лектор – доц. Віра Кміть) та в рамках співпраці кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту зі стейкхолдером відбулась онлайн-зустріч та гостьова лекція на тему “Електронний кабінет».

28.03.2023 | 20:47

Онлайн зустріч зі стейкхолдером
28 березня 2023 р. в межах курсу «Оподаткування юридичних і фізичних осіб» (лектор – доц. Віра Кміть) та в рамках співпраці кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту зі стейкхолдером відбулась онлайн-зустріч та гостьова лекція на тему “Електронний кабінет».
Дякуємо лектору – начальнику управління податкових сервісів Головного управління Державної податкової служби у Львівській області – Ризванюк Тетяні Олексіївні за змістовні кейси, цікаву інформацію та корисні поради щодо особливостей застосування е-сервісів на прикладі функціонування Електронного кабінету платника податків.
Учасники онлайн-зустрічі –...

Читати »

Відбулася онлайн-зустріч студентів ЛНУ ім. І.Франка з львівськими підприємицями: Досвід створення власної справи (фото)

28.03.2023 | 19:20

В межах теми “Технологія створення власної справи” ДВВС “Економіка і бізнес-планування” (викладачка доцент кафедри економіки України О.В.Кривень) гості-підприємиці поділилися зі студентами власними історіями реалізації їхніх бізнес-ідей в різних сферах економічної діяльності:

Зоряна Войтів – власниця і керівниця першого та єдиного україномовного чоловічого журналу “Егоїст”, – розкрила його ціннісну пропозицію, особливості “життя” журналу в різні часи (локдауну, повномасштабної війни в Україні), розповіла про ідею проведення бізнес-сніданків і не тільки;

Ірина Мацієвська – керуюча партнерка адвокатського об’єднання “Мацієвська і партнери” поділилася юридичними тонкощами організації...

Читати »

Відкрита лекція д.е.н., завідувача кафедри економіки підприємства Урби С.І. на тему «Маркетингове планування та контроль у підприємницькій діяльності»

28.03.2023 | 10:23

30 березня 2023 р. (четвер) об 13 год. 30 хв. (четверта пара) відбудеться відкрита лекція д.е.н., завідувача кафедри економіки підприємства Урби Світлани Іванівни з нормативної дисципліни «Планування та контроль у бізнесі» на тему «Маркетингове планування та контроль у підприємницькій діяльності» для студентів четвертого курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у зв’язку з поданням документів щодо присвоєння вченого звання професора кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка.
 
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за покликанням:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aviN7hLLQHmbRJbFIWtcdanG6lUdiwZ5nexqk3Ia5Z8U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c43a970-52be-4366-880b-5aca8a63aa5c&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

Відкрита лекція к.е.н., доц. кафедри статистики Панчишина Тараса Володимировича на тему «Інструментарій Power BI в цілях бізнес аналітики»

27.03.2023 | 18:09

31 березня 2023 р. (п’ятниця) об 11.50 год (третя пара) відбудеться відкрита лекція к.е.н., доц. кафедри статистики Панчишина Тараса Володимировича з дисципліни «Бізнес-аналітика засобами Excel та Power BI» на тему «Інструментарій Power BI в цілях бізнес аналітики» для студентів другого курсу.
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за покликанням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAyMGUxMWItYWNhOC00ZTQxLWIwZmMtMjBiOGEzZjg2ZGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%225246364c-2acd-4e27-9725-e64ed7b205ba%22%7d

Читати »