Кафедра безпеки інформації та бізнес-комунікацій

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Практики
 • Новини

КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ

здійснює підготовку здобувачів освіти за спеціальністю 051 Економіка за освітніми ступенями:

 • бакалавра за освітніми програмами: «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика» та «Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації». Кваліфікація після завершення навчання – Бакалавр з економіки.
 • магістра за освітньою програмою «Економіка та безпека інформації». Кваліфікація після завершення навчання – Магістр з економіки;
 • доктора філософії за освітньо-науковою програмою спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

 

Колектив кафедри об’єднує висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких двоє – доктори наук, професори та шестеро – кандидати наук, доценти. Високий науковий та методичний рівень викладання дисциплін за спеціальністю 051 «Економіка», а також спорідненими спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 232 «Соціальне забезпечення» забезпечують: проф. Хмелярчук М. І., проф. Пухир С.Т., доц. Ноздріна Л. В., доц. Панковець М. П., доц. Квасній М. М., доц. Шевчук Т. В., доц. Циганчук Р. О., доц. Клювак О. В.

Головними напрямами у роботі кафедри є підготовка високваліфікованих фахівців для усіх секторів національної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, та здатні розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі стосовно функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. ризиками та інформаційними загрозами, що потребують надійного захисту та безпеки в умовах цифровізації економіки.

У роботі кафедри значна увага приділяється розвитку талановитої та обдарованої молоді шляхом стимулювання участі студентів та аспірантів кафедри у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах з економічних дисциплін, наукових дослідженнях кафедри, міжнародних наукових стажуваннях тощо.

Кафедра активно реалізує міжнародну наукову співпрацю з кафедрою Економіки підприємств, інвестицій та страхування факультету Інженерії менеджменту Політехніки Познанської (республіка Польща).

Кафедра створена у квітні 2022 року зі статусом випускової  внаслідок процесу реорганізації Університету банківської справи шляхом приєднання до Львівського національного університету імені Івана Франка, на базі  кафедри кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки, яка мала значні здобутки у навчально-методичній та освітньо-науковій діяльності.

Науково-освітня діяльність кафедри спрямована на забезпечення органічної єдності змісту економічної освіти і досягнень сучасної економічної науки, ефективного поєднання теоретичного і практичного навчання, використання у навчальному процесі інноваційних методик викладання, сучасних інформаційних систем та технологій, забезпечення інтеграції вітчизняної економічної науки у міжнародний науково-освітянський простір.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти активно долучаються до наукової роботи та ставали неодноразовими переможцями Всеукраїнських олімпіад за дисциплінами кафедри (Економічна кібернетика, Економічна теорія), а також Всеукраїнських конкурсів наукових робіт за такими напрямами: «Економіка», «Економіка бізнесу», «Економічна кібернетика», «Економіка та управління національним господарством», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом».

Головними напрямами наукової діяльності кафедри упродовж останніх п’яти років є такі:

 1. дослідження теоретико-методологічних засад провідних течій і шкіл сучасної економічної науки, їхніх європейських світоглядно-ціннісних витоків та традицій, які формують основоположні засади сучасної парадигми економічної науки та є науковим підґрунтям євроінтеграційної стратегії України;
 2. дослідження теоретико-методологічних засад економічних імперативів глобальних трансформацій, визначення їх впливу на функціонування економічної системи на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях та обґрунтування стратегічних пріоритетів поступального розвитку національної економіки в умовах глобалізації;
 3. удосконалення методик економіко-математичного моделювання та застосування інтелектуальних інформаційних систем і технологій в управлінні економічними суб’єктами на макро- та мікроекономічному рівнях функціонування економічної системи;
 4. дослідження імперативів економічної безпеки національної економіки в умовах сучасних викликів, що характеризуються перманентною нестабільністю, невизначеністю та підвищеними ризиками, створюючи загрози для економічної незалежності України.

 

Кафедра щорічно виконує науково-дослідні роботи фундаментального та прикладного характеру:

 • «Європейські цінності та традиції економічної науки» (ДР № 0117U002443, ініціативна, в межах робочого часу) (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І.);
 • «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (ДР № 0119U100886) (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І., ) ініціативна, в межах робочого часу;
 • “Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни”(ДР № 0121U113271, держбюджетна, міжкафедральна).
 • «Забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки України на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних викликів» (ДР № 0121U113271, держбюджетна, міжкафедральна).

За результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також презентовано виступи на міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях.

 

Співробітники

в.о. завідувача кафедриХМЕЛЯРЧУК Марія Ігорівнав.о. завідувача кафедри
професорПУХИР Світлана Тимофіївнапрофесор
доцентКВАСНІЙ Марія Миколаївнадоцент
доцентКЛЮВАК Оксана Володимирівнадоцент
доцентНОЗДРІНА Лариса Василівнадоцент
доцентПАНКОВЕЦЬ Марта Петрівнадоцент
доцентЦИГАНЧУК Роман Олеговичдоцент
доцентШЕВЧУК Тетяна Віталіївнадоцент
старший лаборантТІТИК Лілія Миколаївнастарший лаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

РПНД__професійний тренінг

РПНД_Міжнародний бізнес та міжнародне право

РПНД_Міжнародні розрахунки і валютні операції

РПНД_Міжнародні фінансові ринки

РПНД_Моделювання економіки

РПНД_Економіко-математичні методи і моделі

РПНД_Поведінкова економіка

РПНД_ Державне регулювання економіки

РПНД_Міжнародна та регіональна економіка

РПНД_051_ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ І СХОВИЩ ДАНИХ

РПНД_051_ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

РПНД_051_ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (РІВЕНЬ В)

РПНД Цифрова економіка

РПНД Інформаційні і комукаційні технології

Силабус Цифрова економіка

Силабус Інформаційні і комунікаційні технології

Силабус_051_ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ І СХОВИЩ ДАНИХ

Силабус_051_ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Силабус_051_ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА (РІВЕНЬ В)

Cилабус_ Професійний тренінг

Силабус_Моделювання економіки

Силабус_Економіко-математичні методи і моделі

Силабус_Поведінкова економіка

Силабус_Державне регулювання економіки

Силабус_ Сучасна економічна теорія

Cилабус_ Міжнародна та регіональна економіка

Силабус_Міжнародний бізнес та міжнародне право

Силабус_Міжнародні розрахунки і валютні операції

Силабус_Міжнародні фінансові ринки

Гостьова лекція від експерта

26.11.2022 | 18:54

24 листопада відбулася гостьова лекція Уляни Лисунець HR & Heah of Wellbeing IT компанії Keenethics для студентів спеціальності Соціальне забезпечення в рамках дисципліни Соціальна психологія. Експерт ділилася досвідом як компанія “переживала” період коронавірусу та початок повномасштабної війни, як підтримували моральний та фізичний стан працівників у нормі, та як не вигоріти під час роботи.

Читати »

На економічному факультеті відбулась Х Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ДОСВІД»

25.11.2022 | 23:29

25 листопада 2022 року на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась X Всеукраїнська науково-практична конференція форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Організатором заходу є кафедра економічної кібернетики економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
Розпочала конференцію вітальним словом заступниця декана економічного факультету з навчально-виховної роботи, завідувачка кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка Зоряна Артим-Дрогомирецька.
Також з вітальним словом звернувся перший проректор Львівського університету, к.е.н., доцент Андрій Гукалюк. Він привітав учасників із початком роботи конференції і...

Читати »

Участь у конкурсі соціальних проєктів

22.11.2022 | 21:07

Здобувачі освітніх програм Соціальне забезпечення та Управління у сфері соціального забезпечення взяли участь у конкурсі студентських соціальних проєктів “Соціальний Ейнштейн”, що організований Благодійною організацією Дія.Ми. Новий досвід, цікаві зустрічі і спілкування, навики соціального проектування, популяризація соціального забезпечення, можливості особистого розвитку – це результати заходу, що відбувся 22 листопада. Проєкти студентів відзначені сертифікатами та цінними призами.

Читати »

Онлайн лекція у рамках співпраці економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової компанії PwC

22.11.2022 | 15:54

14 листопада 2022 р. у рамках співпраці  економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової  компанії PwC відбулася онлайн лекція для студентів бакалаврських освітніх програм «Економічна аналітика і бізнес-статистика», «Економіка та правове регулюванні в бізнесі» на тему «Фінансова звітність за міжнародними стандартами».
Лекцію провела Христина Скіра – Assurance Senior Associate  (Team Lead at Lviv Service Delivery and Competency Centers).
У програмі зустрічі студенти також дізналися про особливості роботи у міжнародній компанії, яка надає аудиторські, податкові, юридичні та консалтингові послуги найвищої якості.
Марта Масюк – старший HR-спеціаліст у PwC – розповіла...

Читати »

Відбулась гостьова лекція на тему «Використання інструментів BI (Business Intelligence) для прийняття рішень» за участю компанії PwC

21.11.2022 | 11:36

15.11.2022 на базі платформи meet.google.com відбулась гостьова лекція на тему «Використання інструментів BI (Business Intelligence) для прийняття рішень» у межах навчального курсу “Інформаційно-аналітична діяльність” (лектор – доц. Прийма С.С.) для бакалаврів спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті».
У рамках співпраці економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової компанії PwC лекцію провели викладачі-практики Маріана Гудзій та Марта Боднар.
Експерти PwC ознайомили студентів з історією компанії, широким спектром програм та послуг, що пропонує компанія.

На прикладах проектів, які виконувались у...

Читати »