Клювак Оксана Володимирівна

Посада: доцент кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: oksana.klyuvak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

європейська інтеграція, електронні публічні закупівлі, «фінтех» інновації, туристична індустрія, зовнішньоекономічна безпека.

Курси

Публікації

 1. Клювак О. В. Аналіз інтернет-шахрайств та стандартів безпеки міжнародних платіжних систем Visa International та Mastercard Worldwide / О. В. Клювак // Вісник УБС НБУ (м. Київ). – 2009 – №3(6) – С. 249–253.
 2. Клювак О. Аналіз пропозицій та технологічних особливостей банківських карток як засобів платежу в електронній комерції / О. Клювак // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : матер. ІХ всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів та студентів, 26–27 березня 2009 р. – Львів, ЛІБС УБС НБУ, 2009. – С. 284–288.
 3. Клювак О. В. Регіональний вимір фінансової кризи в Україні / О. В. Клювак // Проблеми цінової та фінансової стабільності інноваційного розвитку в Україні : колективна монографія / А. Я. Кузнєцова, Т. С. Смовженко, О. В. Клювак та інші). – К. : УБС НБУ, 2010. – С.110.–117.
 4. Клювак О. В. Особливості технологій аутентифікації у інтернет-платіжних системах / О. В. Клювак // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – 2010. – №2 (56). – С. 86–92.
 5. Клювак  О. В. Роль та особливості організації сертифікаційних центрів в електронній комерції / О. В.  Клювак // Вісник Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля. – 2010. – № 9 (151). – С. 136–143.
 6. Клювак О. В. Механізм багатофакторної аутентифікації в інтернет-платіжних системах / О. В. Клювак // Вісник УБС НБУ (м. Київ). – 2012. – №1 (13). – С. 258–263.
 7. Клювак О. В. Аналіз методів аутентифікації при здійсненні транзакцій за допомогою банківських карток в інтернет-платіжних системах / О. В. Клювак // Журнал «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. – 2012. – Випуск №2. – С. 377 – 383.
 8. Клювак О. В. Механізм безпечної передачі аутентифікаційних даних в інтернет-платіжних системах / О.  В.  Клювак // Збірник наукових праць Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2012. – Випуск 1 (12). – С. 222–226.
 9. Клювак О. В. Надійність застосування комбінаційного хешування аутентифікаційних даних в Інтернет-платіжних системах / О. В. Клювак , А. А. Засядько // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба «Системи обробки інформації». –Харків. – 2013. – Вип. 3 (110). – Т. 2. – С. 84–89.
 10. Клювак О. В. Криптографічна стійкість комбінаційного хешування автентифікаційних даних в Інтернет-платіжних системах / О. В. Клювак // Збірник наукових праць ІРД НАН України «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір». – 2013. – Вип. 1 (99). – С. 531– 538.
 11. Klyuvak O. Applying the combinational hashing of authentication data in internet-payment systems / О. Klyuvak // Proceedings of the 16th International Conference «Information Technology for Practice –2013», October 10–11, 2013, Ostrava, Czech Republic. – P.78–83.
 12. Klyuvak O. Combinational hashing scheme of authentication data in internet-payment system and the evaluation of its quality/ Klyuvak// Collection of scientific papers of the Cracow School of Business of the Cracow University of «Economics, Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems». –Cracow. – 2013. – Volume 3. – P. 145–155.
 13. Юзевич В. М., Клювак О. В. Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства. Бізнес Інформ. 2015. №1. C. 160–164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_26.
 14. Клювак О.В. Сутність фінансових потоків підприємства в аспекті логістики. Збірник наукових праць ІРД НАН України «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір». 2 (112). С. 113–118.
 15. Клювак О.В. Скриньковський Р. М. Діагностика ефективності управління фінансовими потоками підприємств у системах державних електронних закупівель. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна.    №14.  С. 89-93.
 16. Клювак О.В. Скриньковський Р. М.  Концептуальні засади функціонування державно-приватного партнерства у системі електронного урядування. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна.    №15. С.95-103.
 17. Скриньковський Р.М. , Гарасим Л. С. , Клювак О. В. Діагностика ділової репутації підприємства. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2016.  № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2016 .
 18. Скриньковський Р.М., Клювак О. В. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії. БізнесІнформ. 2016. №7.  С. 96-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_7_15
 19. Yuzevych V., Klyuvak, O., Skrynkovskyy R. (2016) Diagnostics of the system of interaction between the government and business in terms of public e-procurement Economic Annals-ХХI: Volume 160, Issue 7-8, Pages: 39-44. DOI:10.21003/ea.v160-08.
 20. Скриньковський Р. М., Клювак О. В., Процевят О. С. Діагностика експортного потенціалу підприємства. Проблеми економіки. 2016. №4. С. 163 – 170. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-4_0-pages-163_170.pdf
 21. Клювак О. В. Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління. Проблеми економіки. № 1. С. 203-210. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-1_0-pages-203_210.pdf.
 22. Клювак О. В. Діагностика тендерного забезпечення підприємств у системі електронних публічних закупівель. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».   № 3 (25), 2 т. С.108-114. URL: http://www.inter-nauka.com/issues/2017/3/2240
 23. Klyuvak, O., Skrynkovskyy R. Diagnostics of enterprise selection criteria in the public e-procurement system. Technology audit and production reserves. 2017. № 3/4(35). P. 40–44. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.103857
 24. Klyuvak, O., Skrynkovskyy R. Development of diagnostics of enterprise in public e-procurement system in terms of logistics. Technology audit and production reserves. 2017. № 4/4(36). 4–9. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.108573
 25. Klyuvak, O., Skrynkovskyy R. Diagnostics and Minimization of Business Risks and the State Customer in the System of Public e-Procurement.  Path of Science: International Electronic Scientific Journal. 2018. Vol 4, No 1. 1022–1032. DOI: 10.22178/pos.30-4
 26. Клювак О. В., Неклюдова Т. М. Логістична модель управління електронними платежами підприємств готельного господарства. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. №13. С.88-97.
 27. Klyuvak, A., Kliuvak, O., Skrynkovskyy, R.Partial Motion Blur Removal Proceedings of the 2018 IEEE 2nd International Conference on Data Stream Mining and Processing. DSMP 2018; Lviv; Ukraine; 21 August 2018 through 25 August 2018. 2018.Article number 8478595, Pages 483-487. URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85056191627&partnerID=MN8TOARS. DOI: 10.1109/DSMP.2018.8478595 EID: 2-s2.0-85056191627
 28. Клювак О. В. Діагностика публічних електронних закупівель готельних та ресторанних послуг на основі ризик-підходу. Економіка та держава. № 1. С. 47–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.47
 29. Bochan I., Kliuvak O., Shvets H. W drodze do nowego paradygmatu gospodarki. Zeszyty naukowe WSTiE. Tom 15, Rocznik VIII numer 1. S. 50-59. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IC Journals Master List)
 30. Клювак О. В. Публічні електронні закупівлі послуг підприємств туристичної індустрії в умовах євроінтеграції: ризики та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економіка та людиноцентризм: сучасний фундамент розвитку людства» (м. Лепциг, 24 квітня 2020). Лейпциг: факультет економіки та менеджменту в Університеті Лейпцигу (Німеччина). С. 13-18. Economy and Human-Centrism: the Modern Foundation for Human Development: International scientific conference (April 24th, 2020. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020, P.13-18.
 31. Клювак О. В. Особливості функціонування та управління розвитком туристичної індустрії: приклад Єгипту. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» (м. Полтава, 07 травня 2020 р.).: у 10 ч. Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. Ч. 9. С. 29-35.
 32. Kniaz S., Mrykhina O., Honchar M., Stoianovskyi A., Kazymyra I., Peredalo Kh., Smolinska N., Rachynska H., Kliuvak O., Shchebel A., Rusyn-Hrynyk R., Vilhutska R. Technology of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development. ARCTIC Journal. 73 (5). P.28-46.
 33. Клювак О. В., Вагнер І. М., Дицька К. В. Стратегічні аспекти формування механізму підвищення рівня інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств туристичної індустрії. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2020. №15. С. 21-29.
 34. Клювак О. В., Скриньковський Р. М. Використання системи публічних електронних закупівель у процесі підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації : монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. С.151 – 171. ISBN 978-617-7809-62-2 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.4403288

URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33901

 1. Kliuvak Oksana V., Vagner Iryna M. System of formation, evaluation and increasing of the level of international investment attractiveness of enterprises of the tourismindustry in the context of innovative development. Zeszyty naukowe WSTiE. 2020. tom 17, rocznik IX, numer 1, 60-76 (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IC Journals Master List)
 2. Bochko О., Kliuvak , O., Zarichna , O., Balyk , U., &Bachynska , M. (2021). Research of macro and micro environments on essential commodities market during the pandemic period in U Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 6(41), 387–397. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251467.
 3. Бочко О. Ю., Клювак О. В., Пак Д.-М. І. (2021). Дослідження маркетингових комунікацій у сфері роздрібної торгівлі в умовах COVID-19. Бізнес-навігатор. Випуск 6 (67). 69-76. https://doi.org/10.32847/business-navigator.67-12.
 4. Клювак О. В. (2022). Інноваційний розвиток експорту послуг України в умовах мирного та воєнного часу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 18. Т.1., 157-168. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.18.157-168.

Біографія

З червня 2022 року по даний час – доцент кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна).

З вересня 2021 року по травень 2022 року – доцент кафедри кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки Університету банківської справи.

З квітня 2021 року по серпень 2021 року– доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності, провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна).

З вересня 2018 року по квітень 2021 – доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки  і туризму.

З червня 2018 року по лютий 2021 року – начальник відділу науки міжнародної співпраці Львівського інституту економіки  і туризму.

З жовтня 2017 року по червень 2018 року – викладач кафедри міжнародних відносин Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права».

З березня 2015 року по січень 2019 року – викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права».

З лютого 2016 року по вересень 2017 року – завідувач центру міжнародної освіти Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права».

З лютого 2016 року по жовтень 2016 року – завідувач відділу аспірантури та докторантури Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права».

У 2015 році захистила дисертаційну роботу на тему «Управління фінансовими потоками підприємства на засадах логістики» та  здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З вересня 2015 року по січень 2016 року – фахівець кафедри іноземних мов Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

З вересня 2014 року по серпень 2015 року – провідний фахівець наукового відділу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

З вересня 2013 року по серпень 2014 року – заступник начальника наукового відділу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

З грудня 2011 року по серпень 2013 року – фахівець 2-ої категорії наукового відділу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

З вересня 2010 року по червень 2011 року – асистент кафедри економіки та управління персоналом Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

З грудня 2008 року по листопад 2011 року – аспірант Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

З листопада 2007 року по червень 2008 року – економіст сектору операційної роботи з клієнтами банку «Фінанси та Кредит».

З вересня 2003 року до липня 2008 року навчалася у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України ( м. Київ), де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію магістра з економічної кібернетики.

З вересня 1993 року до липня 2003 року навчалася у Львівській спеціалізованій школі №4 з поглибленим вивченням англійської мови.

Володіння мовами – Українська (рідна), англійська (на просунутому рівні (C1- advanced), польська (на середньому рівні ), німецька (на рівні нижче середнього).

Розклад