Кончаківський Іван Васильович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Наукові інтереси

Наукові інтереси – проблеми економіки праці та еконо­міки підприємства, ефективність і раціональне використання трудових ресурсів, зайнятість населення, мале підприємництво в Україні.

Публікації

1.Кончаківський І.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [Кончаківський І.В., Косович Б. І., Лисий І.В., та ін.] ; за ред. проф. І.Р.Михасюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 108с.

2.Електронний підручник з дисципліни «Економіка підприємства», розміщений на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка.

3.Державне регулювання економіки в умовах глобалізації. / [колективна монографія за ред. проф. Михасюка І.Р.] – Львів: НВФ «Українські технології»,  2010. – 320с.

4.Кончаківський І.В. Світовий досвід управління державним боргом / І.В. Кончаківський, Ю.В. Пинзеник // Вісник Львівського національного університету. Серія економічна.  – 2011. – Вип. 45. – С. 145-155.

 

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства. У 1960 р. закінчив Чернівецький державний університет. Працював лаборантом кафедри, згодом (до 1963 р.) – вчителем у школі с. Верхні Петрівці Глибоцького району Чернівецької обл.; у 1963-1967 рр. – економіст відділу трудових ресурсів Львівського відді­лення Інституту економіки АН України. У 1967-1969 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного універси­тету імені Івана Франка, захистив дисертацію на тему «Раціональне використання трудових ресурсів як фактор підвищення продуктивності праці». З 1969 р. на кафедрі планування промисловості працював асистентом, старшим викладачем, доцентом; у 1976-1980 рр. – завідувачем цієї кафедри і одночасно Вченим секретарем спеціалі­зованої Ради по захисту дисертацій. Нагороджений медаллю «За доблесну працю». У 1988 р. нагороджений Міносвіти СРСР нагрудним знаком «За заслуги у галузі вищої освіти СРСР». У 1997 р. присвоєно звання «Відмінник освіти України». Понад 30 років ( до 2013 р.) виконував обов’язки заступника декана економічного факультету.

Опублікував понад 90 праць. Був науковим редактором Вісника економічного факультету, а також підручників «Державне регулювання економіки», навчального посібника «Економіка підприємництва».

Читає лекційні курси: «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Економі­ка підприємства», «Реструктуризація підприємства».

Здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів кафедри. Підготував 8 кандидатів економічних наук, з них 4, згодом, захистили докторські дисертації.

Розклад