Кафедра економіки підприємства

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Новини

В умовах глобалізації та військової агресії економіка України повинна бути орієнтована на знання, на інте­лект – основу людського капіталу, що формується у сфері освіти, сприяє інтелек­туальному розвитку особистості, її адаптації до швидко змінюваних технологічних і соціально-економічних умов. Для цього необхідно:

 • скерувати наукові дослідження на посилення державного регулювання національної економіки, підприємництво ДПП кластерно-інноваційного типу, зокрема спільних українсько-польських підприємств, соціальний захист населення, доповнені підсистемою наднаціонального регулювання економіки в межах окремих інтеграційних угрупувань – НАТО-ЄС;
 • розробити моделі проведення промислової політики включно з політикою військово-промисловою, визначення точок зростання економіки країни та їх пріоритетний розвиток, оптимізація відносин держави з суб’єктами господарювання;
 • забезпечувати організацію навчального процесу на основі поєднання націо­нальних традицій та надбань світової теорії і практики освітянської діяльності. Активно впроваджувати в навчання сучасні інформаційні технології;
 • інтенсифікувати навчальний процес, наповнювати якісно новим змістом самостійну роботу студентів. Створити систему навчання, за якою студент сприймається не лише як об’єкт, а є суб’єктом освітньої діяльності. Активізу­вати творчий потенціал кожного майбутнього фахівця. Виявляти майбутні таланти через наукові студентські конференції, публікації у наукових віс­никах;
 • запровадити систему діагностики знань, що відповідає європейським стандартам, стимулює навчання через Інтернет, електронну пошту та сайт дистанційного навчання;
 • удосконалювати систему взаємодії з роботодавцями та партнерами;
 • навчати студентів застосовувати набуті знання у практичній діяльності;
 • налагоджу­вати співпрацю з підприємствами Львова та західних областей України з метою проходження виробничої практики та опрацювання інформації для написання магістерських та дипломних робіт;
 • розширити міжнародні зв’язки та пошук нових форм співробітництва з вищими навчальними закладами інших країн. Продовжити тісне співробіт­ництво з Вроцлавським, Жешувським та іншими університетами Польщі, а також Австрії, Німеччини;
 • проводити наукове стажування викладачів кафедри у вітчизняних і зару­біжних університетах та наукових установах;
 • створювати сприятливі умови для мобільності студентів і викладачів від­повідно до вимог Болонського процесу.

Майбутнє нашого університету – науково-дослідницький національний універси­тет європейського рівня. У цьому – й майбутнє кафедри економіки підприємства.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія кафедри економіки підприємства – це, по суті, історія економічного фа­культету, який створено 1 лютого 1966 року на базі Львівської філії Київського інституту народного господарства (сьогодні – Київський національний економічний універ­ситет імені Вадима Гетьмана).

У складі факультету було організовано три базові кафедри: економіки, органі­зації та планування народного господарства; фінансів, бухгалтерського обліку та статистики.

Кафедру економіки, організації та планування народного господарства у той час очолив проф. Богдан Яремчишин. У 1971 р. її було поділено на дві – кафедру плану­вання промисловості (завідувач проф. Богдан Яремчишин) та кафедру планування народного господарства (завідувач проф. Федір Землянський).

З 1975 р. кафедру планування народного господарства очолив проф. Іван Михасюк, а кафедру планування промисловості – доц. Іван Кончаківський.

У 1980 р. внаслідок змін у програмах підготовки економічних кадрів в Україні обидві кафедри знову об’єднали в одну – кафедру економічного і соціального пла­нування (завідувач проф. Іван Михасюк).

Перші роки незалежності України внесли зміни у структуру вищої освіти та підготовку економічних кадрів. Враховуючи суспільні потреби, в Університеті на економічному факультеті було започатковано підготовку спеціалістів із прикладної соціології, відтак на базі кафедри економічного і соціального планування у 1991 р. була створена кафедра соціології, яку очолив доктор економічних наук, професор, спеціаліст із проблем соціального управління Андрій Хоронжий.

У 1997 році відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України переліку напрямів підготовки спеціалістів та назв спеціальностей кафедру еко­номічного і соціального планування було перейменовано на кафедру економіки підприємства. Ця назва збереглася і до сьогодні.

У 1998 р. на основі поділу кафедри економіки підприємства утворено кафедру менеджменту (завідувач проф. Володимир Яцура).

На кафедрі свого часу працювали професори М. Долішній (академік НАН Укра­їни}, В. Пинзеник, А. Хоронжий, О. Чаус, В. Яцура; доценти І. Бернацький, С. Волос, Н. Козоріз, І. Кухаренко, С. Марич, Н. Мельничук, Б. Мицик, Д. Олесневич, М. Оробчук, В. Петрушко, Є. Пирожак, Б. Путько, Я. Садовий, Т. Телішевський, В. Тімліна, Д. Штефа- нич, М. Янків; старші викладачі М. Кунинець, М. Мрочко, Ю. Пакош, Л. Свистунович, В. Струтинський; завідувачами технологічної лабораторії – кандидати економічних наук І. Бернацький, Я. Тринько, В. Швець, а також Є. Гош, Я. Заброварний, П. Климчук, М. Яремко. Науково-дослідний сектор свого часу очолювали кандидати економічних наук Є. Бойко, В. Назарчук, Є. Пирожак, В. П’ятак.

Старшими науковими співробітниками НДС працювали к. е. н. З. Залога, к. е. н. О. Олійник, к. е. н. О. Осідач, к. е. н. О. Сухай, к. е. н. Л. Ясінська, Т. Лукашенко, а також інженери І. Бугнар, Л. Грищук, С. Диянчук, Ю. Клачаний, Л. Павлюк, Л. Пастух, Л. Пелех, Т. Петренко, Н. Федюк.

Випускниками кафедри є такі відомі вчені та політичні діячі:

Г. Башнянин д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Львів­ської комерційної академії, Заслужений діяч науки і техніки України;
Б. Бойко к. е. н., народний депутат Верховної Ради України першого, другого та третього скликань;
В.Борщевський д. е. н., завідувач відділу Інституту регіональних досліджень, провідний науковий співробітник Регіональної філії Національ­ного інституту стратегічних досліджень у Львові;
І. Бочан д. е. н., професор, ректор Львівського інституту економіки і туризму, голова Ради ректорів вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації, академік АН Вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України;
І. Грабинський д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. І. Франка;
Л. Гринів д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки України ЛНУ ім. І. Франка;
Г. Захарчин д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування НУ «Львівська політехніка»;
М. Крупка д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. І. Франка, Заслужений діяч науки і техніки України;
Б. Кульчицький д. е. н., професор кафедри економічної теорії та маркетингу ЛНУ ім. І. Франка, доктор політичної економії Українського вільного університету (м. Мюнхен, Німеччина) ;
Є. Майовець д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та мар­кетингу ЛНУ ім. І. Франка;
А. Мельник д. е. н., професор, завідувач кафедри державного і муніципаль­ного управління Тернопільського національного економічного університету, дійсний член Академії економічних наук України та Української академії економічної кібернетики;
Є. Мних д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету;
В. Панчишин д. е. н., професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, заслужений професор Університету, заслужений працівник освіти України, член спеці­алізованої вченої ради з захисту дисертацій;
В. Пинзеник

 

д. е. н., професор, почесний доктор Національного університету «Києво- Могилянська академія» та Тернопільської академії народного господарства, Заслужений економіст України, народний депутат України першого, другого, третього, четвертого та шостого скли­кань, міністр економіки України, віце-прем’єр-міністр України з економіки (1992-1993 рр.), перший віце-прем’єр-міністр України (1994-1995 рр.), віце-прем’єр-міністр України (1995-1996 рр., 1996-1997 рр.), міністр фінансів України (2005-2006 рр., 2007­2009 рр. ;)
С. Подік д. е. н., доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій;
Ж. Поплавська д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки НУ «Львівська Політехніка»;
С. Реверчук д. е. н., професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. І. Франка;
У. Садова д. е. н., професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України;
О. Стефанишин д. е. н., професор кафедри економіки України ЛНУ ім. І. Франка;
І. Ткачук д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, директор При­карпатського науково-аналітичного центру, Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник народної освіти України;
М. Янків д. е. н., професор, учений-економіст і державний діяч, академік АН ВО України, колишній Генеральний консул України у Гданську, ректор Львівського інституту менеджменту.

 

Значна кількість випускників кафедри сьогодні працює у фінансових органах управління – податкових адміністраціях, банках, очолює економічні служби під­приємств і організацій західного регіону України, формує регіональну економічну політику у територіальних органах управління, є успішними підприємцями і ме­неджерами. Серед них:

І. Артемович голова правління ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця», Заслужений працівник легкої промисловості;
І. Васюник голова Спостережної Ради ТОВ «Укркорпінвест», Голова Благо­дійного фонду «Гуманітарні ініціативи»;
В. Власюк директор підприємства з виробництва лікарських засобів ТзОВ «Пластфарма», к. е. н.;
В. Герилів директор приватної фірми «Сента» (м. Луцьк;)
Г.Гринків (Коваль) директор ПП «ГРИН-ТУР»;
О. Другов начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області;
І. Заремба головний контролер Рахункової палати, директор департаменту з питань виробничої інфраструктури, інноваційної діяльності та державної власності;
Ю. Заставний голова Спостережної Ради компанії «ТКС», член ради директо­рів компаній «Віойл» і «Холдинг емоцій !ФЕСТ», магістр еко­номічного факультету Кембриджа (Великобританія), магістр ділового адміністрування (МВА) Бізнес-Університету Неєнроде (Нідерланди) ;
В. Ігнатенко директор Київської філії ВАТ «Банк Універсальний»;
В. Ломакович голова Спостережної Ради готелю «Опера», «Оптима-капітал» ВАТ НДІ «ПРЕА»;
А. Москаленко член виконавчого комітету Львівської міської ради, заступник міського голови м. Львова з питань розвитку;
В. Шнайдер начальник управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради;
С. Новосядло генеральний директор ТзОВ «Валетудо» (завод мінеральних вод «Солуки»);
Ю. Николишин директор видавництва «Апріорі», к. е. н.;
І. Прийма заступник завідувача Секретаріату Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики;
М. Рогуцький президент корпорації «Артор»;
Ю Смоляк директор Першої Львівської філії ВАТ «КРЕДОБАНК»;
І. Сухай директор фірми «ТОТ»;
М. Хміль народний депутатом України. Голова підкомітету з питань заробітної плати, індексації і компенсації грошових доходів населення та колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
В. Хода директор Львівської філії ТОВ «Український папір»;
О. Хода керівник групи відділень Першого Українського Міжнародного Банку у 5 областях Західної України;
П. Шеремета партнер регіонального Інституту Стратегії Блакитного Океану Східної Європи та Центральної Азії, партнер Інституту Стратегії Inspira. Президент і старший консультант Інституту Стратегії Блакитного Океану Малайзії (2008-2011 рр.), віце-президент Асоціації розвитку менеджменту Центральної та Східної Європи (2006-2010 рр.), член дорадчої ради Львівської бізнес-школи УКУ (LvBs), перший декан Києво-Могилянської бізнес-школи (1999-2008 рр.);
Ю Щирін засновник і генеральний директор компанії «Агентство Інду­стріального Маркетингу»;
О. Юристовський начальник управління податкового контролю ДПС у Львівській області

 

На економічному факультеті працюють випускники та аспіранти кафедри:

 

Н. Гнатюк

 

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу;
А. Грищук (Палажій)

 

к. е. н., доцент кафедри менеджменту;
В. Коваленко к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
А. Миронюк к. е. н., доцент кафедри статистики;
М. Мрочко

 

Секретар вченої ради економічного факультету, старший ви­кладач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
М. Оробчук к. е. н., доцент кафедри менеджменту;
Т. Панчишин к. е. н., доцент кафедри статистики;
Н. Савка к. е. н., доцент кафедри статистики;
А. Стасишин

 

к. е. н., доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки, декан факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка;
М. Стирський к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу;
М.Теребух (Гриновець)

 

к. е. н., доцент кафедри економіки України;
В. Швець

 

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту;
І. Шегинський

 

к. е. н., доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки, заступник декана економічного факультету;

 

Студентами кафедри також були й іноземні громадяни. З 1986 по 1993 роки за спеціальністю «Економічне і соціальне планування» диплом отримали 23 спеціалісти з країн Азії, Африки, Латинської Америки (Гвінея-Бісау, Шрі-Ланка, Мексика, Зімбаб­ве, Конго, Перу, Лаос). Чимало випускників-іноземців працюють у керівних органах своїх держав – міністерствах праці, юстиції, освіти, а також у корпораціях, фірмах.

З метою обміну досвідом, а також викладання низки курсів викладачі кафедри неодноразово виїжджали за кордон, зокрема у США (проф. І. Михасюк, доц. Д. Олес- невич, проф. В. Пинзеник, доц. В. Яцура), Австрію (проф. І. Михасюк, доц. З. Залога, доц. О. Осідач), Німеччину (доц. О. Осідач), Канаду (доц. Д. Олесневич). За кордоном стажувались й аспіранти та кращі студенти старших курсів.

Сьогодні на кафедрі працює: 2 професори, 12 до­центів, старший викладач, 2 асистенти, лаборант.

Співробітники

завідувачУРБА Світлана Іванівназавідувач
професорМИХАСЮК Іван Романовичпрофесор
доцент (сумісник)ГУКАЛЮК Андрій Федоровичдоцент (сумісник)
доцентДМИТРУК Вікторія Орестівнадоцент
доцентЗАЛОГА Зіновія Михайлівнадоцент
доцентКОНЧАКІВСЬКИЙ Іван Васильовичдоцент
доцентКОСОВИЧ Богданна Іванівнадоцент
доцентЛИСИЙ Ігор Васильовичдоцент
доцентМАГАС Василь Мар′яновичдоцент
доцентМАКСИМЕЦЬ Юрій Васильовичдоцент
доцентОСІДАЧ Оксана Павлівнадоцент
доцентСУХАЙ Ольга Євгенівнадоцент
доцентЧЕРВОНА Ольга Юріївнадоцент
доцентШВЕЦЬ Анжела Ігорівнадоцент
старший викладачЛУКАШЕНКО Тетяна Валентинівнастарший викладач
асистентІВОНЧАК Ірина Олегівнаасистент
асистентТЕПЛА Мирослава Миронівнаасистент
лаборантБАЗЮК Олена Василівналаборант
лаборантІВАНЮШ Олена Олегівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладДослідження

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, НАУКОВА ШКОЛА ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Наукову роботу кафедра веде в напрямах теоретичного та прикладного дослідження проблем управління і соціально-економічного планування, регіональної економіки та євроінтеграції України в умовах глобалізації. Співробітниками кафедри і штатними працівниками НДС виконано понад 35 держбюджетних та госпдоговірних тем.

Наприкінці 80-х років і особливо в період становлення незалежності України кафедра була головним консультативним центром із розробки концепцій і програм відродження села, розвитку сільського господарства, роздержавлення і приватизації власності як на рівні Львівської обласної ради, так і на рівні комітетів Верховної Ради України. Об’єктами дослідження були проблеми вдосконалення міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції у Львівській та Закарпатській областях, за підсумками якого удосконалено законодавчо-нормативну базу приватизації майна і землі, розвитку регіональних продовольчих комплексів (науковий керівник проф. І. Михасюк). Високий економічний ефект одержано від реалізації виконаної теми «Раціоналізація і скорочення робочих місць і ручної праці в допоміжному виробництві» на Львівському автобусному заводі (науковий керівник доц. В. Тімліна). Оригінальний організаційний механізм внутрішньовиробничого госпрозрахунку на виробничих об’єднаннях було спроектовано під керівництвом проф. В. Пинзеника.

З початком проголошення незалежності України відбулись відповідні зміни у науково-дослідній роботі кафедри, внесені відповідні пропозиції українському Уряду. Так, результатом науково-дослідної теми «Регулювання земельних відносин у підприємництві» (науковий керівник проф. І. Михасюк) стали пропозиції Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України щодо регулювання рентних доходів, відносин купівлі-продажу та оренди землі сільськогосподарського призначення. Вказані пропозиції були опубліковані у центральній пресі: «Голос України», «Урядовий кур’єр», а також у закордонних виданнях (газета «Українська думка», Лондон 4–25 вересня 1997 р., у наукових працях Темпле-університету, Філадельфія (США) та ін.).

Колектив науковців кафедри причетний до активізації транскордонного співробітництва в єврорегіоні «СЯН». За результатами виконаної теми «Розвиток транскордонного підприємництва у єврорегіоні «СЯН» (науковий керівник проф. І. Михасюк) визначено напрями зростання життєвого рівня населення та підвищення економічної потужності прикордонних регіонів у складі транскордонного інтегрованого економічного регіону, а також зміцнення регіональної самоідентичності населення прикордонних територій через встановлення спільних перспектив на майбутнє. Це сприятиме зміцненню добросусідських відносин між прикордонними регіонами України та Польщі, що є важливим тим паче напередодні «Євро-2012».

В епоху глобалізації все більшого значення набуває здатність окремих держав забезпечувати стабільність. А це й визначає якість міжнародного управління, державного менеджменту глобальної економіки, починаючи з окремих регіонів і держави в цілому.

Результати наукових досліджень теми «Державне регулювання економіки України в умовах глобалізації» (науковий керівник проф. І. Михасюк) частково використані у міжнародній співпраці «Україна-Польща», зокрема, у євро регіонах «Буг» і «Карпати». Успіх цієї співпраці є шансом прискорення господарського розвитку, збільшення зовнішньоторговельного обороту, зростання обсягів іноземних інвестицій. Результати досліджень можуть бути використані на етапі формування європейських стандартів вступу до ЄС. Державне регулювання економіки України передбачено скерувати на структурно-інноваційну модель формування інститутів ринкової економіки, досягнення стандартів і норм регулювання регіонального господарства за зразком країн ЄС. Розроблені пропозиції можуть також використовуватись при побудові регуляторних механізмів та програмних документів регіональними та центральними органами влади.

На кафедрі від початку її створення успішно працює аспірантура та докторантура. Кандидатськими роботами аспірантів сьогодні керують проф. І. Михасюк, проф. Ю. Пачковський, доценти А. Гукалюк, В. Дмитрук, З. Залога, І. Кончаківський, Б. Косович, І. Лисий, В. Магас, О. Осідач, О. Сухай. За час функціонування аспірантури на кафедрі підготовлено понад 100 кандидатів економічних наук, серед них і І. Васюник (к. е. н., віце-прем’єр-міністр України (2007–2010 рр.), народний депутат України 4-го скликання), А. Кузнєцова (д. е. н., професор, проректор з наукової та організаційної роботи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)), а також громадяни Іраку, Китаю, Польщі, Сирії.

Через докторантуру, творчі відпустки підготовлено понад двадцять докторів економічних наук, які сьогодні очолюють кафедри в інших навчальних закладах, обіймають високі посади в уряді України, виробничих структурах. Серед них: В. Мікловда (д. е. н., професор, декан економічного факультету, завідувач кафедри економіки, менеджменту і маркетингу Ужгородського національного університету, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений професор Ужгородського національного університету, Заслужений працівник освіти України); П. Музика (д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені професора І. В. Поповича Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького); В. Пинзеник (д. е. н., професор); А. Хоронжий (д. е. н., професор кафедри менеджменту ЛНУ ім. І. Франка); О. Чаус (д. е. н., професор, екс-генеральний директор концерну «Полярон»); М. Шульський (д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького); М. Янків (д. е. н., професор).

На базі кафедри економіки підприємства функціонує наукова школа під керівництвом завідувача кафедри, д. е. н., професора І. Михасюка. Назва наукової школи «Регулювання єврорегіональної економіки України в умовах глобалізації».

У науковій школі кафедри економіки підприємства виділяється низка напрямків досліджень:

1) стратегія розвитку аграрного сектора та регулювання земельних відносин у сфері підприємництва, зокрема, спільного польсько-українського;

2) стратегічні напрями розвитку економіки та державне управління в умовах глобалізації з урахуванням досвіду ЄС;

3) розробка та оновлення у співавторстві з вченими Жешувського університету рекомендацій щодо покращення державного регулювання економіки України й окремих регіонів та ін.

На увагу, особливо напередодні «Євро-2012», заслуговує проведення наукових досліджень із вченими і спеціалістами Підкарпатського воєводства (Жешув) нового підходу до єврорегіоналізації. Зокрема, запропоновано вдосконалення функціонуючих і майбутніх єврорегіонів («Сян»). На відміну від попередніх, сформованих «зверху», пропонується формування єврорегіону на базі економічних інтересів окремих сільрад, ґмін за принципом «знизу-вверх». Рекомендації, відображені у ряді монографій, виданих представниками школи, мають важливе значення як досвід щодо формування нових єврорегіонів, зокрема у Східних областях України (українсько-російських), прискорення входження України в Європейський Союз. Результати наукових розробок колектив кафедри впроваджує у навчальний процес – нові курси, спецкурси, видання навчально-методичної літератури.

Студентська наукова робота. Студенти кафедри, починаючи з ІІІ–ІV курсів, беруть активну участь у міжнародних наукових студентсько-аспірантських конференціях, у тому числі і за кордоном (зокрема, Вроцлавський та Жешувський університети, Польща). Кращі наукові студентські роботи публікуються у щорічних Вісниках факультету, у збірниках наукових праць вузів Польщі.

В останні роки зросла кількість призових місць, завойованих нашими студентами на республіканських конкурсах, олімпіадах. Так, зокрема, у 2010 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економіка підприємства» студент Б. Шевельов нагороджений Дипломом ІІІ ступеня (наказ Міністра від 29.07.2010 р.). Сьогодні він – аспірант кафедри.

Кафедра формує економіста як спеціаліста, здатного організувати й управляти економікою підприємства, аналізувати макро- і мікроекономічні процеси в умовах ринкової економіки, розробляти прогнози та плани розвитку окремих виробництв, цінову політику та стратегію підприємницької діяльності, складати бізнес-плани підприємств, аналізувати маркетингове середовище, виявляти резерви підвищення ефективності виробничої діяльності, використовувати сучасні технічні й інформаційні засоби для ефективного управління виробництвом, освоювати основи науково-дослідних пошуків у сфері економіки.

Міжнародні зв’язки започатковано кафедрою починаючи з наукового співробітництва з Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща, 1979). Вони продовжені з Коїмбрським університетом (Португалія, 1985), Темпле-університетом (США, Філадельфія, 1994) та Колумбійським університетом (США, Нью-Йорк, 1995), а також Віденським економічним університетом (Австрія 1998, 2000); Маннгаймським університетом (1996) та Ерфуртським Університетом (Німеччина, 2006), Жешувським університетом (Польща, 2003–2011) та ін.

27.04 2022 р. відбудеться онлайн-лекція професорки Інсбрукського університету Керстін Нойманн для студентів економічного факультету

27.04.2022 | 01:21

27.04 2022 р. о 16:40 год. у рамках вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання», яку викладає доц. Осідач О.П. для магістрів І курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», відбудеться доповідь проф. Керстін Нойман (Kerstin Neumann) на тему «Sustainable strategy: a business model innovation for firm- and system-level resilience» («Стратегія сталого розвитку: інноваційна бізнес-модель для забезпечення стійкості на рівні фірми та системи»).
Керстін Нойманн є професоркою інституту організації та навчання на факультеті бізнесу Інсбрукського університету (Австрія). Предмет наукових досліджень –...

Читати »

13 грудня 2021 року для студентів другого (магістерського) рівня освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відбулася онлайн-лекція з співзасновником Компанії «Digital Agency Panem», роботодавцем Тарасом Василишином на тему «Напрями інтернет-маркетингу»

14.12.2021 | 12:30

13 грудня 2021 року для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у рамках співпраці кафедри економіки підприємства ЛНУ імені Івана Франка зі стейкхолдерами та поглиблення прикладних компетентностей студентів відбулася онлайн-лекція на тему «Напрями інтернет-маркетингу» з навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція » (лектор доц. Червона О.Ю. ).
Лекцію проводив співзасновник Компанії «Digital Agency Panem» Тарас Василишин. Студенти прослухали цікаву та інформативну лекцію, взяли участь в обговоренні перспектив просування бізнесу онлайн та особливостей роботи в електронній комерції...

Читати »

Відбулася гостьова лекція на тему “Методи максимізації прибутку” представниками міжнародної консалтингової компанії PwC для бакалаврів 4 курсу спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

09.12.2021 | 13:49

7 грудня 2021 року для бакалаврів 4 курсу спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” в межах навчального курсу “Контролінг в підприємництві” (лектор – доц. Косович Б. І.) відбулась гостьова лекція за участю працівника компанії PwC Юрія Палайди на тему “Методи максимізації прибутку” у рамках співпраці економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової компанії PwC. За допомогою брейнштормінгу обговорено мету підприємницької діяльності та на основі конкретних прикладів було розглянуто методи збільшення прибутку підприємства.

 

Читати »

Випускниця магістратури економічного факультету Богдана Кудря – переможниця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

07.06.2021 | 11:59

20-21 травня 2021 року в Одеському національному політехнічному університеті відбувся Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
За результатами конкурсу члени авторитетного журі відзначили випускницю магістратури освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» економічного факультету Львівського університету Богдану Кудрю. Кваліфікаційна робота студентки на тему «Розвиток практики соціально відповідального ведення бізнесу на вітчизняних підприємствах» здобула високу нагороду – диплом ІІ ступеня.
У роботі досліджено проблеми розвитку вітчизняної практики соціально відповідального ведення бізнесу та удосконалено методику...

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри економіки підприємства Максимця Юрія Васильовича на тему “Розвиток підприємства: бізнес-процеси, реінженіринг, бенчмаркінг та реструктуризація”

24.05.2021 | 13:57

25 травня 2021 року (у вівторок) о 11 год 50 хв. відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни “Економіка фірми” на тему “Розвиток підприємства: бізнес-процеси, реінженіринг, бенчмаркінг та реструктуризація”, яку прочитає кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Максимець Ю.В. у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри економіки підприємства економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1h_CA2PwR8aglrtKoM7fYSLvqegPC34K1HNsj4leATs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=79728c79-bcc6-4690-be5b-073b91741d38&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »