Кафедра економіки підприємства

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
здійснює підготовку здобувачів освіти за освітніми ступенями:

 • бакалавра за освітньою програмою «Підприємництво, організація бізнесу та торгівлі» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація після завершення навчання – Бакалавр підприємництва та торгівлі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • магістра за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація після завершення навчання  – Магістр підприємництва та торгівлі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • доктора філософії за освітньо-науковою програмою спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Кафедра забезпечує викладання наступних нормативних і вибіркових дисциплін:

 • за освітнім ступенем бакалавр:
Нормативні дисципліни Вибіркові дисципліни
Аналіз характеристик товарів та послуг Аналіз господарської діяльності 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Аналіз і прогнозування біржової діяльності 
Інфраструктура бізнесу Аналітичне забезпечення підприємницьких рішень
Організація діяльності підприємства Антикризове управління
Організація інноваційної діяльності підприємства Бізнес-коучінг
Основи бізнесу Бізнес-лідерство
Основи біржової діяльності Бізнес-планування
Планування та контроль в бізнесі Венчурний бізнес
Проектний аналіз Етика бізнесу
Стратегія бізнесу Контролінг у бізнесі
Торговельна діяльність Мерчандайзинг
Управління витратами Обгрунтування та експертиза бізнес-рішень
Формування та використання капіталу у бізнесі Операційний менеджмент
Ціни та ціноутворення Організація виробництва
Організація власного бізнесу
Організація досліджень біржового ринку
Організація підприємництва в країнах ЄС
Організація технологічних процесів у підприємництві
Підприємницькі ризики
Потенціал і розвиток бізнесу
Соціальна відповідальність бізнесу
Тактичне управління операційною діяльністю
Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі
Управління та організація малого бізнесу
Форми організації бізнесу 
Франчайзинг як форма ведення бізнесу
 • за освітнім ступенем магістр:
Нормативні дисципліни Вибіркові дисципліни
Вартісно-орієнтоване управління бізнесом Бенчмаркінг
Економічне управління у бізнес-структурах Бізнес-діагностика
Експертиза товарів, робіт і послуг Біржовий менеджмент
Інтелектуальний бізнес та електронна комерція Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання
Методологія наукових досліджень у підприємництві та торгівлі  Інноваційні бізнес-моделі
Мотивація і сучасні технології управління персоналом Корпоративне управління
Підприємництво у сфері послуг Логістика
Стратегічне управління бізнесом Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг
Торговельний бізнес Управління бізнес-комунікаціями
Управління бізнес-проєктами Управління якістю товарів та послуг
Управління бізнес-процесами Фінансовий механізм розвитку бізнесу
Управління ризиками бізнес-структур Цінова політика та конкурентоспроможність фірми

Місця роботи:

 • підприємства різних організаційно-правових форм власності та видів економічної діяльності;
 • торговельно-посередницькі організації;
 • структури біржової діяльності;
 • експертно-консультаційні компанії;
 • наукові та проектні установи;
 • органи державного управління та місцевого самоврядування;
 • громадські організації.

Можливості працевлаштування:

 • керівники та менеджери економічних служб підприємств, установ і організацій;
 • менеджери комерційних відділів підприємств різного профілю;
 • керівники малих підприємств у різних сферах господарської діяльності;
 • фахівці в сфері оптової та роздрібної торгівлі, логістики, біржової діяльності.

На кафедрі працює 17 викладачів, зокрема 2 доктори наук, професори; 12 кандидатів економічних наук, доценти; 1 старший викладач; 2 асистенти. Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами та співавторами монографій, навчальних підручників і посібників, наукових статей у фахових виданнях України та статей у міжнародних наукометричних базах (зокрема, Scopus, Web of Science, Index Copernicus); входять до складу спеціалізованих вчених рад Львівського університету, є членами редколегій вітчизняних наукових фахових журналів; успішно керують аспірантами.

 

ПОБУДУЙ СВІЙ УСПІХ РАЗОМ З НАМИ!

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства

м. Львів, Україна, 79000

пр. Свободи, 18

кабінет 117

Тел.: (032) 239-40-25

E-mail: ekp117@ukr.net

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія кафедри економіки підприємства – це, по суті, історія економічного факультету, який створено у 1966 році на базі Львівської філії Київського інституту народного господарства (сьогодні – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).

У складі факультету було організовано три базові кафедри: економіки, організації та планування народного господарства; фінансів, бухгалтерського обліку та статистики; математичних методів в економіці.

Кафедру економіки, організації та планування народного господарства у той час очолив проф. Богдан Яремчишин. У 1971 р. її було поділено на дві – кафедру плану­вання промисловості (завідувач проф. Богдан Яремчишин) та кафедру планування народного господарства (завідувач проф. Федір Землянський).

З 1975 р. кафедру планування народного господарства очолив проф. Іван Михасюк, а кафедру планування промисловості – доц. Іван Кончаківський.

У 1980 р. внаслідок змін у програмах підготовки економічних кадрів в Україні обидві кафедри знову об’єднали в одну – кафедру економічного і соціального планування (завідувач проф. Іван Михасюк).

Перші роки незалежності України внесли зміни у структуру вищої освіти та підготовку економічних кадрів. Враховуючи суспільні потреби, в Університеті на економічному факультеті було започатковано підготовку спеціалістів із прикладної соціології, відтак на базі кафедри економічного і соціального планування у 1991 р. була створена кафедра соціології, яку очолив доктор економічних наук, професор, спеціаліст із проблем соціального управління Андрій Хоронжий.

У 1997 році відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України переліку напрямів підготовки спеціалістів та назв спеціальностей кафедру економічного і соціального планування було перейменовано на кафедру економіки підприємства. Ця назва збереглася і до сьогодні.

У 1998 р. на основі поділу кафедри економіки підприємства утворено кафедру менеджменту (завідувач проф. Володимир Яцура).

У червні 2022 року Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка завідувачем кафедри економіки підприємства обрано д.е.н., проф. Світлану Урбу.

На кафедрі свого часу працювали професори М. Долішній (академік НАН Укра­їни), В. Пинзеник, А. Хоронжий, О. Чаус, В. Яцура; доценти І. Бернацький, С. Волос, Н. Козоріз, І. Кухаренко, С. Марич, Н. Мельничук, Б. Мицик, Д. Олесневич, М. Оробчук, В. Петрушко, Є. Пирожак, Б. Путько, Я. Садовий, Т. Телішевський, В. Тімліна, Д. Штефанич, М. Янків; старші викладачі М. Кунинець, М. Мрочко, Ю. Пакош, Л. Свистунович, В. Струтинський; завідувачами технологічної лабораторії були кандидати економічних наук І. Бернацький, Я. Тринько, В. Швець, а також Є. Гош, Я. Заброварний, П. Климчук, М. Яремко. Науково-дослідний сектор очолювали кандидати економічних наук Є. Бойко, В. Назарчук, Є. Пирожак, В. П’ятак. Старшими науковими співробітниками НДС працювали кандидати економічних наук З. Залога, О. Олійник, О. Осідач, О. Сухай, Л. Ясінська, старший викладач Т. Лукашенко, а також інженери І. Бугнар, Л. Грищук, С. Диянчук, Ю. Клачаний, Л. Павлюк, Л. Пастух, Л. Пелех, Т. Петренко, Н. Федюк.

Сьогодні на економічному факультеті та в Університеті працюють випускники та аспіранти кафедри:

Ігор Бочан

д. е. н., професор кафедри управління та експертизи товарів, академік АН Вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України;
Ігор Грабинський д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
Лідія Гринів д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки України;
Анна Грищук к. е. н., доцент кафедри менеджменту;
Віктор Коваленко к. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
Михайло Крупка д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Заслужений діяч науки і техніки України;
Богдан Кульчицький д. е. н., професор кафедри економічної теорії, доктор політичної економії Українського вільного університету (м. Мюнхен, Німеччина);
Євген Майовець д. е. н., професор, завідувач кафедри мар­кетингу;
Ауріка Миронюк к. е. н., доцент кафедри статистики;
Мирослава Мрочко старший ви­кладач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
Михайло Оробчук к. е. н., доцент кафедри менеджменту;
Степан Панчишин д. е. н., професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Заслужений професор Університету, Заслужений працівник освіти України;
Тарас Панчишин к. е. н., доцент кафедри статистики;
Сергій Реверчук д. е. н., професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу;
Наталія Савка к. е. н., доцент кафедри статистики;
Андрій Стасишин к. е. н., доцент кафедри економіки та публічного управління, декан факультету управління фінансами та бізнесу;
Ольга Стефанишин д. е. н., професор кафедри економіки України;
Микола Стирський к. е. н., доцент кафедри економічної теорії;
Марта Теребух к. е. н., доцент кафедри економіки України;
Володимир Швець к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту;
Ігор Шегинський к. е. н., доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки.

Випускниками кафедри також є такі відомі вчені та політичні діячі:

Віктор Борщевський д. е. н., доцент, завідувач кафедри державного управління Українського католицького університету; за сумісництвом – провідний науковий співробітник ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України»;
Галина Захарчин д. е. н., професор кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
Алла Мельник д. е. н., професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету, Заслужений діяч науки і техніки України;
Віктор Пинзеник д. е. н., професор, український політик і економіст; перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів,  міністр економіки кількох урядів України, народний депутат України 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-го скликань; Заслужений економіст України;
Алла Полянська д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Жанна Поплавська д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська Політехніка»;
Уляна Садова д. е. н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»;
Ірина Ткачук д. е. н., професор кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Павло Шеремета український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки, міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 2 вересня 2014 року), засновник та директор Школи управління УКУ (2014-2015 рр.). З 2017 року керівний партнер компанії «Прорив.in.ua»;
Олександра Фарат д. е. н., професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»;
Мирон Янків д. е. н., професор, учений-економіст і державний діяч, академік АН ВО України, в.о. завідувача кафедри менеджменту та міжнародного бізнесу Львівського інституту менеджменту.

Значна кількість випускників кафедри сьогодні очолює економічні служби підприємств і організацій України, працює у фінансових органах управління (податкових адміністраціях, банках), формує регіональну економічну політику у територіальних органах управління, є успішними підприємцями і менеджерами. Серед них:

Ігор Васюник український політик, громадський діяч, підприємець. Народний депутат України VII та VIII скликань;
Ганна Гриньків директор ПП «ГРИН-ТУР»;
Віталій Гуда генеральний директор ТОВ «Українські промислові телекомунікації»;
Вікторія Довжик заступник директора департаменту фінансової політики, в.о. директора департаменту фінансової політики Львівської міської ради;
Олександр Другов директор Львівської обласної організації професійної спілки працівників Пенсійного фонду України;
Юрій Заставний керівник ТОВ «Ресторація «На Ринку», засновник і співвласник Театру пива «Правда» / Pravda Beer Theatre, магістр економічного факультету Кембриджа (Великобританія), магістр ділового адміністрування (МВА) Бізнес-Університету Неєнроде (Нідерланди);
Віталій Ломакович засновник і голова правління GROWFORD Institute, громадський діяч, бізнесмен, засновник та голова Всеукраїнського благодійного фонду «Мрії збуваються»;
Андрій Москаленко перший заступник міського голови м. Львова – заступник міського голови з економічного розвитку, в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань;
Юрій Николишин директор видавництва «Апріорі», громадський діяч, к. е. н.;
Тетяна Слюз український держслужбовець і політик, голова Державної казначейської служби України;
Іван Сухай директор фірми «ТОТ»;
Валентин Хода директор з розвитку Західного регіону ТОВ «Торгово-Виробнича Група «Український папір»;
Олександр Хода заступник директора регіонального центру у м. Львів АТ «Перший Український Міжнародний Банк»;
Юрій Щирін засновник і генеральний директор групи компаній «Агентство Індустріального Маркетингу»;
Олександр Юристовський начальник Львівського управління Офісу великих платників ДПС.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА НА 2022-2027 РОКИ

Кафедра економіки підприємства є структурним підрозділом економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка і здійснює підготовку студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за трьома рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» (денна і заочна форми навчання).

Місія кафедри економіки підприємства:

підготовка високопрофесійних фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють глибокими професійними знаннями, високими організаційно-управлінськими навичками, комунікативними якостями, соціальною компетентністю, вмінням швидко й ефективно приймати підприємницькі рішення, та націлені на досягнення ділового й особистого успіху.

Стратегічний розвиток кафедри об’єднує три вектори дій:

 • розвиток особистісно-професійного потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри як основи підготовки фахівців вищої кваліфікації;
 • забезпечення якісної підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за рахунок впровадження сучасних методик та форм навчання;
 • задоволення запитів ринку щодо підготовки сучасних фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на основі зміцнення взаємозв’язків і співробітництва кафедри з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємницькими структурами, державними органами, громадськими організаціями тощо.

Виходячи з цього, основними цілями розвитку кафедри економіки підприємства на 2022-2027 рр. є:

Підтримка та розвиток якісної структури кадрового забезпечення;

Надання якісних освітніх послуг у відповідності до вимог Стандартів вищої освіти та формування доступних умов навчання для кожного студента;

Організація наукової роботи кафедри та розвиток міжнародної співпраці;

Організація профорієнтаційної та соціально-виховної роботи;

Позиціонування кафедри в освітньому просторі та формування її позитивного іміджу.

Стратегія_кафедри_економіки_підприємства_на_2022-2027_рр.

Співробітники

завідувачУРБА Світлана Іванівназавідувач
професорМИХАСЮК Іван Романовичпрофесор
доцент (сумісник)ГУКАЛЮК Андрій Федоровичдоцент (сумісник)
доцентДМИТРУК Вікторія Орестівнадоцент
доцентЗАЛОГА Зіновія Михайлівнадоцент
доцентКОНЧАКІВСЬКИЙ Іван Васильовичдоцент
доцентКОСОВИЧ Богданна Іванівнадоцент
доцентЛИСИЙ Ігор Васильовичдоцент
доцентМАГАС Василь Мар′яновичдоцент
доцентМАКСИМЕЦЬ Юрій Васильовичдоцент
доцентОСІДАЧ Оксана Павлівнадоцент
доцентСУХАЙ Ольга Євгенівнадоцент
доцентЧЕРВОНА Ольга Юріївнадоцент
доцентШВЕЦЬ Анжела Ігорівнадоцент
старший викладачЛУКАШЕНКО Тетяна Валентинівнастарший викладач
асистентІВОНЧАК Ірина Олегівнаасистент
асистентТЕПЛА Мирослава Миронівнаасистент
лаборантСАМЧУК Анастасія Вячеславівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ, НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ, НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з дисципліни “Організація діяльності підприємства”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ, НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


 

 

 

 

 

Дослідження

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, НАУКОВА ШКОЛА ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Наукову роботу кафедра веде у напрямах теоретичного та прикладного дослідження проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Науково-педагогічні працівники активно поєднують викладацьку роботу з науковою діяльністю та беруть участь у виконанні науково-дослідних позабюджетних тем.

До 2022 року науковими напрямами кафедри були:

 • «Регулювання підприємницької діяльності в Україні в умовах посилення євроінтеграційних процесів» (2013-2017 рр.). Науковий керівник – д. е. н., проф. Михасюк І.Р.;
 • «Економічна політика, розвиток конкурентоспроможного підприємництва та біржової діяльності в умовах глобальних викликів» (2018-2021 рр.). Науковий керівник – д. е. н., проф. Михасюк І.Р.

З 2022 р. науковим напрямком кафедри є НДР на тему: «Пріоритетний розвиток підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах формування інформаційного суспільства» (наукові керівники – завідувач кафедри проф. Урба С. І. та проф. Михасюк І. Р.)

Обрані наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри, а також аспірантів і студентів. На кафедрі проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня викладачів. За результатами наукової та навчальної роботи науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано чимало наукових публікацій.

На кафедрі від початку її створення успішно функціонує аспірантура та докторантура. Кандидатськими роботами аспірантів сьогодні керують проф. І. Р. Михасюк, проф. С. І. Урба, доценти А. Ф. Гукалюк та Ю. В. Максимець. За час функціонування аспірантури на кафедрі підготовлено понад 100 кандидатів економічних наук.

Через докторантуру підготовлено більше двадцяти докторів економічних наук. Серед них: В. Мікловда (д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національний університет», член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений професор Ужгородського національного університету, Заслужений працівник освіти України); П. Музика (д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені професора І. В. Поповича Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького); В. Пинзеник (д. е. н., професор, український політик і економіст; Заслужений економіст України); М. Шульський (д.е.н., професор кафедри менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького); М. Янків (д. е. н., професор, учений-економіст і державний діяч, академік АН ВО України, в. о. завідувача кафедри менеджменту та міжнародного бізнесу Львівського інституту менеджменту).

На базі кафедри економіки підприємства під керівництвом д. е. н., проф. І. Р. Михасюка функціонує наукова школа «Регулювання єврорегіональної економіки України в умовах глобалізації», основними напрямами досліджень якої є: 1) стратегія розвитку аграрного сектора та регулювання земельних відносин у сфері підприємництва в контексті посилення євроінтеграційних процесів; 2) стратегічні напрями розвитку конкурентоспроможного підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах глобальних викликів.

Стратегія кафедри спрямована на розвиток особистісно-професійного потенціалу викладачів через такі форми наукової діяльності, як: міжнародні та вітчизняні стажування, курси підвищення кваліфікації, участь у проєктах, тренінгах, бізнес-семінарах, круглих столах тощо. Прикладом є участь викладачів кафедри (проф. Урба С. І., доц. Червона О. Ю., доц. Максимець Ю. В., доц. Швець А. І., ас. Тепла М. М.) у програмі професійного розвитку педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності», яка була організована у 2020 році за участі партнерів Університету та експертів НАЗЯВО, Британської ради, Інституту педагогіки та Інституту вищої освіти.

У 2021 році викладачі кафедри успішно пройшли міжнародне стажування на базі університету з трансферу технологій GUTT.INUP – German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program 2021. Сертифікати отримали проф. Урба С. І., доц. Гукалюк А. Ф., доц. Косович Б. І., доц. Лисий І. В., доц. Максимець Ю. В., доц. Осідач О. П., доц. Червона О. Ю. та ас. Тепла М. М.

Студентська наукова робота. Студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових студентсько-аспірантських конференціях, конкурсах наукових і кваліфікаційних робіт, олімпіадах:

 • у 2010 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економіка підприємства» студент Борис Шевельов був нагороджений Дипломом ІІІ ступеня (наказ Міністра від 29.07.2010 р.);
 • у 2017 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами», який відбувся у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, студентка магістратури Софія Коковська нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу на тему «Формування конкурентної стратегії підприємства»;
 • у 2018 році студент першого курсу магістратури спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Юрій Ігнатович став призером фінального етапу ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами і програмами», який відбувся у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк). Під час підсумкової науково-практичної конференції Галузева конкурсна комісія відзначила високий рівень фахової підготовки і нагородила його дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу на тему «Управління інноваційними проєктами в екологічній сфері»;
 • у 2021 році випускниця магістратури ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Богдана Кудря була переможницею Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», який відбувся в Одеському національному політехнічному університеті. Кваліфікаційна робота студентки на тему «Розвиток практики соціально відповідального ведення бізнесу на вітчизняних підприємствах» здобула високу нагороду – диплом ІІ ступеня.

Кращі наукові студентські роботи публікуються у співавторстві з викладачами кафедри у Вісниках економічного факультету та в інших збірниках наукових праць.

Студентів кафедри економіки підприємства спеціальності «Підприємництво та торгівля» відзначили дипломами за участь в конкурсі студентських наукових робіт

24.05.2024 | 11:26

Урочисте нагородження переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2023/2024 н.р. проходило у День науки у Будинку вчених. 
Вітаємо студентів-переможців конкурсу наукових та їхніх наукових керівників. Бажаємо їм нових наукових здобутків, творчого натхнення та професійного успіху!
 

 

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри економіки підприємства Червоної О.Ю. з дисципліни «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція»

07.05.2024 | 18:51

10 травня 2024 р. о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економіки підприємства Червоної О.Ю. з дисципліни «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція» на тему: «Бізнес-моделі в інтелектуальному бізнесі» для студентів першого курсу магістратури спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля».
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Teams та буде доступною за покликанням:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJmOrZyWE34wCnetkCeEQNhKZica0nG4PCRxgy1HPP_w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a5e7ccf-4de9-472a-ac46-5a11474d9adf&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

Вітаємо випускників та випускниць спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

12.02.2024 | 22:22

Щиро вітаємо випускників та випускниць кафедри економіки підприємства з отриманням освітнього ступеня «магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».
У складних умовах воєнного часу Ви завершили навчання, здобули повну вищу освіту та отримали нові знання і навички! Бажаємо Вам реалізувати себе у професійній діяльності, збудувати успішну карʼєру та бути щасливими в особистому житті. Пишаємося Вами та дякуємо за співпрацю і взаєморозуміння! Нехай Ваші майбутні здобутки принесуть як і особисте зростання, так і розвиток України!
З повагою, колектив кафедри економіки підприємства!
...

Читати »

Вітаємо викладачів кафедри економіки підприємства з успішним проходженням курсу підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти»

13.12.2023 | 18:53

Завідувачка кафедри економіки підприємства Світлана Урба, доцентка Ольга Червона та асистентка Мирослава Тепла успішно пройшли курс підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти» від Експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації України та ГО «Прогресильні».
На курсі провідні фахівці у сфері штучного інтелекту ділилися своїми знаннями основ штучного інтелекту та досвідом його використання в освіті.
Отримані знання будуть застосовані у викладанні дисциплін для здобувачів ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОП «Підприємництво та торгівля», сприятимуть професійному зростанню...

Читати »

Гостьові лекції для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з Дмитром Бондіним, власником бренду DentalMan та спеціалістом у сфері онлайн торгівлі

30.11.2023 | 22:52

В рамках вивчення дисциплін “Торговельний бізнес” та “Торгівля ONLINE: бізнес з нуля” (лектор доц. Анжела Швець, кафедра економіки підприємства) відбулися гостьові лекції на тему “Торгівля на маркетплейсах”. Лекції провів запрошений підприємець, власник бренду DentalMan Дмитро Бондін, який має значний досвід продаж онлайн на найбільших торговельних онлайн-платформах України.
Перша лекція була проведена для магістрів та студентів третього курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” в онлайн-форматі. Друга лекція відбулася для студентів, які обрали дисципліну вільного вибору “Торгівля ONLINE: бізнес з нуля” в...

Читати »