Пухир Світлана Тимофіївна

Посада: професор кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: svitlana.pukhyr@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Поєднання наукових розробок з практичним досвідом впровадження державної регіональної політики, зокрема фінансових механізмів її реалізації, системного підходу до прогнозування та програмування, а також моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, адміністративно-територіальної реформи тощо.

Курси

Публікації

Основні теоретичні та практичні наукові дослідження опубліковано 70 наукових працях, з яких: 7 монографій (в тому числі 1 одноосібна), 26 статей у вітчизняних наукових фахових виданнях (у тому числі 10 у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз) та 10 статей у зарубіжних наукових виданнях, 24 публікацій у збірниках наукових праць і матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій..

Вибрані публікації:

Монографії

 1. Пухир С.Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сучасний стан та пріоритети вдосконалення: монографія. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 2017. 374с.
 2. Європейські цінності та традиції економічної науки: монографія / за заг. ред. М.І.Хмелярчук. Львів: Університет банківської справи, 2021. 257 с.
 3. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України : монографія / за заг. ред. Г. Т. Карчевої. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 410 с.
 4. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку: монографія НАН України, ДУ Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України / За наук. ред. Сторонянської І.З. Львів, 2014. 438с.
 5. Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи: монографія НАН України Інститут регіональних досліджень / відп. ред. С.Л.Шульц. Львів, 2011. 268 с.
 6. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції: монографія НАН України Інститут регіональних досліджень / відп. ред. Л.К.Семів. Львів, 2009. 486 с.
 7. Регіональні суспільні системи: монографія НАН України Інститут регіональних досліджень / відп. ред. Л.К.Семів. Львів, 2007. 496 с.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Pukhyr S., Khmelyarchuk M. Management features of the state fund for regional development of Ukkraine under the conditions of current challenges //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2021. №1 (36). Р.442-452. (Web of Science)
 2. Пухир С.Т. Індекс інклюзивного розвитку регіону – новий підхід до оцінювання рівня соціально-економічного розвитку територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2019. № 5 (139). С. 14-21 (Index Copernicus).
 3. Пухир С.Т. Особливості фінансової підтримки ЄС для реалізації державної регіональної політики в Україні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 14. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.103-113
 4. Пухир С.Т., Данилевич Х.В. Аналіз функціонування трансфертів між державним бюджетом України та місцевими бюджетами у 2015-2018 роках. Вісник УБС. №3 (33). 2018. С. 25-32.
 5. Пухир С.Т., Сторонянська І.З. Банківський сектор в системі соціально-економічного розвитку регіонів. Світ фінансів № 4 (49). 2016. С. 120-128.
 6. Пухир С.Т. Державний фонд регіонального розвитку: проблеми та шляхи удосконалення функціонування. Облік і фінанси. 2016. № 3 (73). С.159-166. (Index Copernicus).
 7. Пухир С.Т. Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку. Регіональна економіка. 2016. № 3. С.26-34. (Index Copernicus).
 8. Пухир С.Т. Аналіз чинного нормативно-правового забезпечення реформування державної регіональної політики. Стратегічні пріоритети. 2016. № 2 (39). С. 75-81.
 9. Пухир С.Т. Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. № 2 (13), том 1. 2016. Харків: ХНАДУ, 2016. С.42-48. (Index Copernicus).
 10. Пухир С.Т. Кредити міжнародних фінансових організацій як механізм фінансування державної регіональної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2015. Випуск 2 (112). С. 46-49. (Index Copernicus).
 11. Пухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сутність та складові. Науково-інформаційний вісник Івано- Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського універ¬ситету права імені Короля Данила Галицького , 2015. Вип. 11. С. 280 – 286.
 12. Світлана Пухир. Стратегічні пріоритети вдосконалення фінансових механізмів реалізації державної регіональної політики. Вісник Національного банку України. Червень 2015. С. 22-27.
 13. Пухир С.Т. Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної регіональної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Інститут регіональних досліджень НАН України. 2014. Випуск 3 (107). С. 77-85.
 14. Пухир С.Т. Новий механізм фінансування державної регіональної політики: угода щодо регіонального розвитку. Фінансовий простір. 2014. № 3. С. 177 – 182. (EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), CiteFactor (США), Universal Impact Factor (Австралія), ResearchBig (Японія)).
 15. Пухир С.Т. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні. Регіональна економіка. 2014. № 2. С. 17 – 26. (Index Copernicus).
 16. Пухир С.Т. Світовий досвід фінансового забезпечення регіональної політики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 5/2014. С. 113 – 116.
 17. Пухир С.Т. Проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Вісник УБС НБУ. К., 2014. № 1 (19). С. 102 – 107.
 18. Пухир С.Т. Роль небюджетних механізмів у системі реалізації державної регіональної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: збірник наукових праць. НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. В.С.Кравців. Львів, 2014. Вип. 1 (105). С. 36 – 43.
 19. Пухир С.Т. Державна стратегія розвитку гірських територій Карпат як необхідна умова розв’язання регіональних проблем сталого розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Інститут регіональних досліджень НАН України, 2012. Випуск 6 (98). С. 107-114.
 20. Пухир С.Т. Нові організаційні механізми формування бюджетних інвестиційних програм на регіональному рівні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону: збірник наукових праць. НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2012. Вип. 4 (96) С.142-148.
 21. Пухир С.Т. Особливості організації системи стратегічного прогнозування і програмування економічного та соціального розвитку в Україні. Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). 2011. № 3 (№12). С. 35-40.
 22. Пухир С.Т. Розвиток економіки та банківська діяльність на регіональному рівні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред.Є.І.Бойко. Львів, 2011. Вип.2 (88). С. 552 – 559
 23. Пухир С.Т. Дискурс адміністративно-територіальної реформи в Україні та її вплив на формування державної регіональної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: збірник наукових праць. НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є.І.Бойко. Львів, 2011. Вип.1 (87). С. 67 – 74.
 24. Пухир С.Т., П’ятак В.А. Регіональні особливості міграційних процесів у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах політичного середовища регіону: Збірник наукових праць. НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко – Львів, 2009. Вип. 6(80). С. 432-437.
 25. Пухир С.Т., Луцків О.М. Роль міграції капіталу в процесах інтеграції України у глобальний економічний простір. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах політичного середовища регіону: Збірник наукових праць. НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко – Львів, 2009. Вип. 6(80). С. 127-134.
 26. Пухир С.Т. Угода щодо регіонального розвитку – один з механізмів реалізації державної політики (з досвіду Львівської області). Регіональна економіка. 2008. № 1. С.242-246

Статті у наукових виданнях інших держав

 1. Пухир С.Т. Сучасні механізми фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики в Україні. Wspolpraca Europejska, Warszawa. 2016. №4 (11). С.-19-30. (Index Copernicus).
 2. Пухир С.Т. Бюджетные инвестиционные программы регионального уровня: алгоритмы формирования и финансирования. Экономическое возроджение России. № 3 (37). 2013. Периодическое научное издание. Санкт-Петербург. С. 108 – 114.
 3. Pukhyr S.T. Normative base in the system of providing reforms of local self-goverment. Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. Volume 2. Agenda Publishing House, United Kingdom. 2015. P.160-163. (Science Index; Thomson Reuters).
 4. Pukhyr S.T. Legal provision of transformational processes in managing lokal development. Economics and management : theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. Р. 46-51. (Science Index; Thomson Reuters).
 5. Pukhyr S.T. External sources and mechanisms of financial support for local economic development. Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. Vol 2. Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. P. 55 – 58. (Science Index; Thomson Reuters).
 6. S.Pukhyr . The system of intergovernmental relations in Ukraine: tendencies of reforming. Proceedings of the 1st International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic Oceans Countries». (Japan, Tokyo, 25 October 2014). Volume I. «Tokyo University Press», 2014. P. 150–153.
 7. Pukhyr S.T. Non-budgetary resources and mechanisms within the system of financial support of regional development in Ukraine. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. S. 108-111. (Science Index; Thomson Reuters).
 8. Pukhyr S.T. Modernization of the financial mechanisms in Ukraine. Financial Systems Stability in Ukraine and Poland. Edited by Grazyna Wozniewska.- Wroslaw: Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2014. P. 27 – 31.
 9. Pukhyr S.T. «Current funding mechanisms for regional development (from experience of Lviv region of Ukraine)». Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems. Cracow University of Economics. 2013. P. 259 – 264.
 10. Пухир С.Т. Опыт финансирования местного хозяйства во Львовской области. Материалы Конференции для служащих местного самоуправления «Роль местного самоуправления для местного развития». (Августов, 11-12 сентября 2006 г.). Польша. Белосток, 2006. С.140-148.

Наукові статті та тези у збірниках міжнародних наукових конференцій

 1. Пухир С.Т. Нестабільність бюджетного законодавства України в контексті функціонування державного фонду регіонального розвитку. Економіка, фінанси, облік та право: Теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 24.02.2021 р.): у двох ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч.1 С. 15-17
 2. Пухир Світлана. Новий формат теорії аукціонів. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20 травня 2021 року). Львів: Університет банківської справи, 2021. С.43-45
 3. Пухир С.Т. Принципова відмінність поведінкової економічної теорії. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 7 серпня 2020 р.). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 11-12.
 4. Пухир С.Т., Курчаба С.В. Нова система оцінки розвитку регіонів – індекс інклюзивного розвитку регіону. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 травня 2018 року). Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». Львів, 2018. С.25-27.
 5. Пухир С.Т. Капітальні видатки державного бюджету – механізм фінансування регіонального розвитку. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез XI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 травня 2016 року). Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». Львів, 2016. С. 23-25.
 6. Пухир С.Т. Бюджетна децентралізація на місцевому рівні: ефективність реформи. Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 22-23 жовтня 2015 р.). Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 60-61.
 7. Світлана Пухир. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: регіональний аспект. Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України: збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 – 25 квітня 2015 р.). Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. С. 574 – 578.
 8. Пухир С.Т. Дотація вирівнювання як бюджетний механізм фінансування місцевого розвитку. Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 12 – 13 вересня 2014 р.). Національний гірничий університет. Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 157 – 161.
 9. Пухир С.Т. Огляд основних бюджетних механізмів реалізації державної регіональної політики. Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 16 – 17 травня 2014 р.). Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. C. 271 – 272.
 10. Пухир С.Т. Фінансове забезпечення регіонального розвитку: європейський досвід. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26-27 вересня 2013 р.). Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013.
 11. Пухир С.Т. Заявочний метод формування регіональної інвестиційної програми: науково-прикладний аспект. Модернізація та суспільний розвиток економіки країни: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 25 – 26 січня 2013 року). Наукове об’єднання «Economics». Сімферополь: НО «Economics», 2013. С. 78 – 81.
 12. Пухир С.Т. Стратегія економічного і соціального розвитку регіону: нормативно-методичне забезпечення. Економіка і управління: виклики та перспективи: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 4-5 лютого 2013 року). Дніпропетровськ: «Герда», 2013. С. 250-252.
 13. Пухир С.Т. Генезис інституційного забезпечення становлення та впровадження регіональної політики в Україні. Сучасні економічні системи. Збірник наукових праць. Економічні науки. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Хмельницький. 2014. № 8. С. 335 – 345.
 14. Пухир С.Т. Нормативно-методичне забезпечення розробки національної та регіональної стратегій економічного і соціального розвитку України. Стан та шляхи вдосконалення. Збірник наукових праць. Економічні науки. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Хмельницький. 2012. №3. С.93-103.

Біографія

ОСВІТА:
1970-1975 р.р. – Львівський державний університет імені Івана Франка. Навчання на економічному факультеті. Спеціальність – «Планування народного господарства». Отримана кваліфікація – «економіст».

2013-2016 р.р. – Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ).
Докторантура з відривом від виробництва за рахунок фінансування НБУ. У лютому 2020 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ:

2005 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» (Інститут регіональних досліджень НАН України). Тема дисертації «Стратегічне прогнозування соціально-економічного розвитку регіону».

2014 р. – вчене звання доцента кафедри економічної теорії (Львівський університет банківської справи НБУ (м. Київ))

2020 р. – науковий ступінь докторська економічних наук спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України) Тема дисертації «Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики в Україні».

УЧАСТЬ В ЗАКОРДОННИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ:
Протягом 2000-2010 р.р. проводила активну роботу в рамках реалізації міжнародних проєктів технічної допомоги: ТАSIC, PROON, DFID, у Львівській області. Координатор розробки Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року, Цілей розвитку Львівщини у рамках проєкту PROON «Цілі розвитку тисячоліття», проєкту Угоди щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою, реалізації мікропроєктів у 4 районах області в рамках реалізації міжнародних проєктів.

2005 рік – у складі урядової робочої групи проходила навчання у Міністерстві регіонального розвитку Республіки Польща (м. Варшава).

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
З 1 серпня 1975 р. по 21 червня 2010 р. пройшла шлях державного службовця в головній економічній службі Львівської області від економіста в Облплані до заступника начальника Головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації, начальника управління стратегічних досліджень. Загальний стаж державного службовця – 35 років, присвоєно 6 ранг державної служби.

З 2007 року, за сумісництвом, почала викладати у Львівському банківському інституті Національного банку України на посаді доцента.

З 2010 року працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії ЛІБС УБС НБУ.

З вересня 2020 року працює на посаді професора кафедри.

Впродовж викладацької діяльності забезпечувала викладання лекцій і практичних занять з 10 навчальних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент». Зокрема дисципліни: «Національна економіка», «Політекономія», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка», «Поведінкова економіка», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Мікроекономіка та макроекономіка (рівень В)», «Державне регулювання економіки», «Міжнародна та  регіональна економіка». За кожною дисципліною підготовлено навчально-методичне забезпечення.

ВИКОНАННЯ ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Приймала активну участь у розробці проєктів Законів України:
 • «Про надання статусу гірських територіям Львівської області»;
 • «Про стимулювання розвитку регіонів»;
 • «Про засади державної регіональної політики».
 • У грудні 2007р. презентувала Стратегію розвитку Львівщини до 2015 року в окремих регіонах Великобританії та Бірменгенському університеті.
 • У 2001 – 2009 р.р. була одним з організаторів Інвестиційних ярмарків в рамках щорічних Економічних форумів, які проводила Львівська обласна державна адміністрація.
 • У 2004 та 2009 р.р. була організатором і координатором спільних нарад-семінарів Міністерства економіки України та Головного управління економіки Львівської ОДА за участі начальників Головних управлінь всіх 27 регіонів України з питань регіонального розвитку та державної регіональної політики.
 • Науковий керівник наукової роботи студентки 1-ого курсу Чабаненко М., яка нагороджена грамотою ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за креативність наукового пошуку (15.04.2021 р.)
 • Членкиня галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» 2020-2021 н.р., Волинський національний університет м. Луцьк. А також відповідного конкурсу у 2021-2022 н.р.
 • Приймала участь у науково-дослідних роботах ДВНЗ «Університет банківської справа», зокрема:
 • НДР «Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України» (номер державної реєстрації 0115U002173);
 • НДР «Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки» (номер державної реєстрації 0117U006227;
 • НДР «Європейські цінності та традиції економічної науки» (номер державної реєстрації 0117U002443.
 • Приймала участь в науково-дослідних темах ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», зокрема:
 • НДР «Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку» (номер державної реєстрації 0112U000464);
 • НДР «Механізми реалізації регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні» (номер державної реєстрації 0116U004035).

Нагороди

 1. Подяка Голови галузевої конкурсної комісії Волинського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк) за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої молоді та активну участь у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» (15.04.2021 р.)
 2. Подяка Університету банківської справи за значний особистий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для фінансово-кредитних установ та високий професіоналізм (2020 р.)
 3. Відзнака Університету банківської справи НБУ (м. Київ) у жовтні 2012 року «За наукові досягнення».
 4. Ювілейна медаль «70 років ЛІБС УБС НБУ» за наукове керівництво студентськими дослідними темами, які зайняли призові місця у міжнародних конференціях у Санкт-Петербурзі у 2011 та 2012 р.р.
 5. Нагрудний знак Міністерства економіки України «За сумлінну працю ІІІ ступеня».
 6. Подяка акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО» за надійне партнерство у проведенні виставок серії «Галицькі експозиції» (2010 р.)
 7. Почесна Грамота Львівської обласної держаної адміністрації за багаторічну сумлінну працю в органах державної виконавчої влади, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток економіки області (2010 р.).
 8. Почесна Грамота Львівської обласної держаної адміністрації за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю в органах державної виконавчої влади (2007 р.)
 9. Ексклюзивний пам’ятний годинник «Від голови Львівської обласної держаної адміністрації» за багаторічну та сумлінну працю в органах виконавчої влади (2007 р.)
 10. Подяка Львівської обласної асоціації малого і середнього підприємництва за активне сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на Львівщині (2006 р.).
 11. Почесною Грамотою Львівської обласної держаної адміністрації за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади (2002 р.)
 12. Почесна Грамота Львівської обласної держаної адміністрації за участі у підготовці та успішному проведенні ІІ Економічного форуму з питань прикордонного співробітництва (2002 р.)
 13. Ексклюзивний пам’ятний годинник «Від президента України» за безперервну та сумлінну працю в органах виконавчої влади (2001 р.)

Розклад