Пилипенко Соломія Миколаївна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: solomiia.pylypenko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Бухгалтерський облік,
 • економіка України,
 • туризм

Вибрані публікації

Автор близько 50 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. співавтор трьох монографій та  близько 20 навчально-методичних праць, у т.ч. співавтор навчального посібника.

Посібник:

Облік і аудит: навчальний посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз/ За заг. ред. проф. О. І. Скаско. Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Монографії:

 1. Пилипенко С. М. Специфіка бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності суб’єктів туристичної діяльності / Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : монографія / за ред. З. А. Атаманчук, Н. П. Банери, Л. О. Гелей, Н. І. Гомольської, О. В. Майор, В. П. Мороза, С. М. Пилипенко, Н. А. Свелеби, О. І. Скаска, Ю. В. Тимчишин. – Львів : Растр-7, 2016. – 173 с. – С. 79-97.
 2. Пилипенко С. М. Розвиток туристичної сфери Карпатського регіону / Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України : монографія. – Львів : Растр-7, 2017. – 172 с. – С. 129-146.
 3. Пилипенко С. М. Облікове забезпечення діяльності підприємств сфери послуг як складова їх організаційно-економічного механізму / С. М. Пилипенко, Н. П. Банера // Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг : монографія; за заг. ред. Б. В. Гриніва. – Львів: Растр-7, 2019. – 210 с. – С. 96-110.

Статті:

 1. Пилипенко С. М. Проблеми та перспективи розвитку гірськолижних і спортивно-відпочинкових комплексів Карпатського регіону // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук. праць. 2013. Вип. 23.13. – С. 302-309.
 2. Новак У. П., Падюка М.В., Пилипенко С. М. Облік та документальне оформлення автомобільних пасажирських перевезень // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 16. – С. 14-19. – (Серія : Економіка і менеджмент).
 3. Пилипенко С. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності туроператора і турагента // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2016. − Вип. 26.2. – С. 224-230. – (Серія економічна).
 4. Ільницька-Гикавчук Г. Я., Пилипенко С. М. Особливості обліку витрат туристичних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. 2016. №3. – С. 117-120.
 5. Пилипенко С. М. Методичні рекомендації щодо подолання можливих ризиків в туристичній діяльності / Ю. В. Тимчишин-Чемерис, С. М. Пилипенко, Н. І. Гомольська // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. №17 (39), Т. 2. ‒ С. 68‒74.
 6. Pylypenko S. The investment’s strategy management formation of the services sector enterprises / L. Geley, j. Tymchyshyn-Chemerys, S. Pylypenko // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія: Економічні науки. ‒ Хмельницький, 2018. – №1. – С. 7‒10.
 7. Banera N. , Heley L. , Pylypenko S. Anti-crisis management as a basis for improving financial activities of the enterprise // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. 2018. – Том 3. ‒ №26. – С. 102‒112.
 8. Сорока Р. С., Пилипенко С. М. Місце майнових податків у формуванні доходів місцевих бюджетів України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. Випуск 2. – С. 192‒202 ( Серія: економічна)
 9. Пилипенко С. М., Гелей Л. О. Проблемні аспекти обліку кредитів банку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 40. – С. 184-190 (Серія : економіка і менеджмент).
 10. Гелей Л. О., Банера Н. П., Пилипенко С. М. Роль внутрішнього аудиту в системі ефективного управління підприємством // Електронний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. – Вип. 47. – С. 174-179.
 11. Пилипенко С. М., Мороз В. П. Організація бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського.. 2020. – Том 31 (70). – №6. – С. 222-228 (Серія : економіка і управління)
 12. Пилипенко С.М., Банера Н.П., Гелей Л.О. Класифікація бухгалтерського аутсорсингу та доцільність його застосування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. 2021. Том 31, №3. – С. 80-84.

 

Наукова біографія

У  2002 році закінчила з відзнакою Національний лісотехнічний університет України, здобувши кваліфікацію економіста бухгалтерського обліку і аудиту.

З 2002 року до 2012 року займала посаду асистента кафедри обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України.

У  2012 році захистила дисертацію на тему «Еколого-економічні основи збалансованого рекреаційного природокористування» та у 2013 році отримала диплом кандидата економічних наук.

Працювала на кафедрі обліку і фінансів Львівського інституту економіки і туризму: з  2012 року – асистентом, з 2013 року – старшим викладачем, з 2017 року – доцентом. З вересня 2018 року до березня 2021 року виконувала обов’язки заступника декана бухгалтерсько-економічного факультету.

У 2014 році прослухала курс навчання за програмою «Корпорація ПАРУС – для навчальних закладів України» (напрям – Парус-Підприємство 7.40, модуль  Бухгалтерія) та отримала сертифікат корпорації ПАРУС.

У 2015 р. прослухала курс навчання з користування комп’ютерною програмою «M.E.Doc IS» та отримала сертифікат.

У 2018 р. пройшла міжнародне стажування у Суспільній  академії наук у Лодзі, факультет прикладних наук у Кракові (Польща) – програма «Фінанси та бухгалтерський облік малих і середніх підприємств».

У 2019 році рішенням вченої ради Львівського інституту економіки і туризму присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і фінансів.

У 2019 році нагороджена Подякою міського голови м. Львова А. Садового за вагомий внесок у розвиток науки, багатолітню сумлінну науково-організаційну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки.

З 2021 року працює на посаді доцента кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад