Кафедра управління та експертизи товарів

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

Кафедра відповідає за навчання та випуск студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

 • 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»,
 • 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»,
 • 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Кафедра має чималий досвід з підготовки бакалаврів й магістрів за такими професійними спеціалізаціями:

 • товарознавства та експертиза в митній справі;
 • експертизи товарів та послуг;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • облік і фінанси підприємств сфери послуг;
 • менеджменту готельно-ресторанного бізнесу;
 • менеджменту туристичного бізнесу.

Фах експерта на митниці й працівника торгівлі, підприємця, менеджера, бухгалтера без відриву від виробництва опановують студенти, навчаючись на заочній формі. Випускники коледжів з освітнім ступенем «молодший спеціаліст» та «молодший бакалавр», які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати економічну освіту на бакалавраті  2 роки на третьому й четвертому курсах.

ПЕРЕВАГИ СТУДЕНТІВ ПРИ ОПАНУВАННІ ФАХУ ПІДПРИЄМЦЯ, ЕКСПЕРТА-МИТНИКА, МЕНЕДЖЕРА, ЕКОНОМІСТА, БУХГАЛТЕРА

 1. Високий рівень викладання: підготовку студентів на кафедрі ведуть досвідчені викладачі з високою фаховою майстерністю та великим досвідом практичної роботи на підприємствах галузі, наукових установах в Україні, з відповідними науковими та освітянськими досягненнями. Вони впроваджують сучасні прогресивні технології навчання з метою досягнення якісного забезпечення змістової бази кожної дисципліни, застосовують інтерактивні методи навчання: у віртуальному режимі, майстер-класи, ситуаційні вправи, рольові ігри, заняття типу кейс, комп’ютерне тестування, інтегровані заняття тощо. Понад 95% професорсько-викладацького складу є докторами і кандидатами як економічних, так технічних наук.
 2. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень практичної підготовки, наукових досліджень.
 3. Кафедра успішна в навчально-методичному забезпеченні дисциплін, виданню навчальних посібників, лабораторних практикумів.
 4. При кафедрі працює навчальна лабораторія товарознавчих досліджень (2021-laboratoriia-tovaroz.-doslidzhen-LNU), яка здійснює лабораторні роботи й долучається до участі в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи викладачів кафедри та судентів.
 5. Високі досягнення студентів кафедри у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах наукових робітнауковій діяльності.

Наведені вище переваги отримання бізнесової освіти на кафедрі забезпечують високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і працевлаштування за фахом на митниці, в торгово-промисловій палаті, арепортах, управлінні захисту прав споживачів Держпродспоживслужбі, на провідних торгових й виробничих підприємствах, також у регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

Наймолодша кафедра у складі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Створена 1 квітня 2021 року зі статусом випускової (наказ від 28.03.2021 р., №0-22) внаслідок процесу реорганізації Львівського інституту економіки і туризму (Розпорядження КМУ від 25.06.2020 р. №764-р., Наказ МОН від 02.09.2020 №1098, Ухвала ВР ЛНУ імені Івана Франка від 12.03.2021, протокол №6/3).

Кафедра управління та експертизи товарів функціонує на базі трьох кафедр:
– підприємництва, товарознавства та експертизи товарів;
– менеджменту та комерційної діяльності;
– бухгалтерського обліку і фінансів.

Співробітники

професорБОЧАН Ігор Омеляновичпрофесор
доцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)БАНЕРА Надія Петрівнадоцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)
доцентГАРАСИМЛЮК Марія Володимирівнадоцент
доцентГЕЛЕЙ Людмила Олегівнадоцент
доцентЗАХАРЧИН Роман Мироновичдоцент
доцентКИЛИН Оксана Василівнадоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Христина Ігорівнадоцент
доцентЛЕВИЦЬКА Ольга Миколаївнадоцент
доцентЛУЦІВ Наталія Василівнадоцент
доцент (сумісник)МОРОЗ Володимир Павловичдоцент (сумісник)
доцентНЕГРИЧ Ольга Ігорівнадоцент
доцентОЗИМОК Галина Володимирівнадоцент
доцентПИЛИПЕНКО Соломія Миколаївнадоцент
доцентСАВІЦЬКА Ольга Петрівнадоцент
доцентСВЕЛЕБА Наталія Андріївнадоцент
старший викладачСЕНИК Леся Ярославівнастарший викладач
старший лаборантЛОБАЗ Оксана Миколаївнастарший лаборант
лаборантСАВКЕВИЧ Христина Анатоліївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

1) Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 15 с. Гарант ОПП – Павлишин М.Л.

2) Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 21 с. Гарант ОПП – Павлишин М.Л.

3) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 17 с. Гарант ОПП – Скрипко Т.О.

4) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 18 с. Гарант ОПП – Скрипко Т.О.

5) Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: колективна монографія / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В. та інші / За ред. проф. І.О. Бочана. Львів: ЛІЕТ, 2018.  104 с. (Серія «Інноваційна модель»)

6) Захарчин Р.М. Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014. 238 с.

7) Бочан І.О., Савіцька О.П., Скрипко Т.О. Методичні рекомендації з виробничої та переддипломної практики студентами першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент». Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. 35с.

8) Озимок Г.В., Павлишин М.Л., Луців Н.В., Сеник Л.Я. Методичні рекомендації і завдання з виробничої та переддипломної практики для студентів ІV курсу спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі»). ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 36 с.

9) Гелей Л.О., Банера Н.П. Методичні рекомендації і завдання з виробничої та переддипломної практики для студентів ІV курсу ОПП «Облік і оподаткування» спеціальності  071 «Облік і оподаткування». Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 32с.

10) Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н.П., Гелей Л. О. та інші. Львів: Растр-7, 2016. 173 с.

11) Савіцька О.П. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / За ред. д.е.н. С.В. Князя. Львів: В-во Львівської політехніки, 2014. 372с.

12) Савіцька О.П. Моделювання впливу ризиків на ефективність діяльності суб’єктів туристичного бізнесу як шлях до підвищення їх конкурентоспроможності / Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / За заг. ред. І.О. Бочана. Львів,  2020. – С.88-105

13) Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy. Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2017. – 350 s. (Банера Н. Zajęćia zintegrowane jako czynnik  motywacji zawodowej studentów. S. 197- 207.)

14) Сеник Л.Я., Бурак Є.І. Бюлетень стосовно прийняття, затвердження, набрання та втрати чинності законодавчих та нормативно-правових актів з питань державної митної справи, їх зміни» (щомісяця)

15) Облік і аудит: навчальний посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз / За ред. проф. О. І. Скаска. Львів: Растр-7, 2017. 504 с

16) Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).

17) Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).

18) Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /Луців Н.В.,  Бурак Є.І., Павлишин М.Л. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. 166 с. (Серія «Лабораторний практикум»)

19) Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /  Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2017. 92 с. (Серія «Лабораторний практикум»)

20) Харчові жири: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сенник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»).

21) Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний практикум для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л. Павлишин, О.М. Гущак, Є.І.  Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128 с.

22) Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для студентів спец.076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 59с.

23) Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.

24) Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с.

25) Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Управління якістю: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2014. 80 с.

Дослідження

Наука кафедри управління та експертизи товарів ЛНУ:

 1. Основні завдання науково-дослідної роботи кафедри – це розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з пріоритетних напрямів сучасної науки в галузі підприємництва, менеджменту, фінансів й обліку, товарознавства й експертизи товарів у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів; удосконалення систем навчання та виховання; широке використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри для забезпечення розвитку науки та галузей економіки України.
 2. Здійснення роботи над виконанням наукової госпдоговірної теми (ДР №0122U000679 від 28.01.2022 р.)Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий захід для підприємств малого бізнесу(ФОП Задорожна А.М. 1.12.2021 – 30.04.2022 р.)
 3. Виконання госпдоговірних завдань на замовлення бізнесу, наприклад,Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ “Хліб-Трейд” (ДР№0219u004466); «Формування стратегії розвитку у ТОВ «Рута» (ДР №0218u006687); 
 4. Виконання наукової теми в межах робочого часу викладача кафедри «Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика» (тривалість: з 1.01.2022 р. до 1.01.2025 р.). Науковий керівник: зав.кафедри Павлишин М.Л., к.т.н., доц. Виконавці – колектив кафедри: Бочан І.О. проф., д.е.н.; Скрипко Т.О., проф., д.е.н.; Захарчин Р.М., доц., к.е.н.; Озимок Г.В., к.т.н., доц.; Луців Н.В., доц., к.т.н.; Банера Н.П., к.е.н., доц.; Гелей Л.О., к.е.н., доц.; Пилипенко С.М., к.е.н., доц.; Килин О.В., к.е.н., доц.; Свелеба Н.А., к.е.н., доц.; Левицька О.М., к.е.н., доц.; Савіцька О.П., к.е.н., доц.; Гарасимлюк М.В., к.е.н., Мороз В.П., к.е.н., доц.; Сеник Л.Я., ст.викл.
 5. Реалізація спеціальних освітньо-наукових програм:
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза меду натурального, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза молока, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза кави й кавових напоїв, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертна оцінка бурштину, захист прав споживачів».

6. Керівництво науково-дослідною роботою учнів МАН
У рамках співпраці з Малою академією наук учнівської молоді (спільно з вчителем СЗОШ№21 м.Львова Шувар Н.М.) доц. Павлишин М.Л. здійснено керівництво науково-дослідницькою роботою учениці Шепарович М.Р.:
-Розробка шоколадно-овочевих цукерок для оздоровлення школярів // Конкурс-захист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». м.Львів. 2021.
-Підготовка Шепарович М. до Конкурcу стартапів «Стартап Батяри», організатори Tech  Start Up  School та Департамент освіти і науки ЛОДА (19.05.2021 р., грамота 1 місце).

6. Надання консультаційних послуг щодо підготовки стартап-проектів.

 1. Навчальна практика, 2 курс (з іноземної мови і комп`ютерні технології).
 2. Навчальна практика, 2 курс (з менедменту).
 3. Виробнича практика, 3 курс.
 4. Виробнича і переддипломна, 4 курс.

28.02.2022 р. відбудеться науковий семінар кафедри управління та експертизи товарів «Розвиток менеджменту підприємств споживчого ринку товарів та послуг в Україні: наукові та прикладні аспекти»

21.02.2022 | 19:14

28 лютого 2022 року о 15.00 год. в онлайн-форматі відбудеться науковий семінар кафедри управління та експертизи товарів «Розвиток менеджменту підприємств споживчого ринку товарів та послуг в Україні: наукові та прикладні аспекти». Модератор семінару доц. Савіцька О.М. Доповідачі: доц. Савіцька О.П. і доц. Левицька О.М.

Читати »

01-02 лютого 2022 р. на економічному факультеті працювала підсекція управління та експертизи товарів Звітної наукової конференції Університету за 2021 рік

02.02.2022 | 18:03

01-02 лютого 2022 року на економічному факультеті в онлайн форматі працювала підсекція управління та експертизи товарів Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік.
У рамках цієї конференції викладачі кафедри управління та експертизи товарів Університету презентували результати наукових досліджень з проблем і перспектив розвитку науки та практики управління, підприємництва, товарознавства, обліку та фінансів. Керівник підсекції – доц. Павлишин М.Л.

Читати »

Відбувся семінар кафедри управління та експертизи товарів «Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика»

02.01.2022 | 11:14

21 січня 2022 року кафедрою управління та експертизи товарів в онлайн-форматі було організовано науковий семінар «Про роботу над колективною монографією «Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика». Модератор семінару доц. Павлишин М.Л. Доповідачі: проф. Скрипко Т.О., проф. Бочан І.О. У роботі семінару взяли участь також весь колектив кафедри.

Читати »

Відкрита лекція в.о. доцента кафедри управління та експертизи товарів Гарасимлюк Марії Володимирівни, к.е.н., на тему “Інвестиційний менеджмент: поняття, зміст і завдання; інвестиційна діяльність туристичного і готельно-ресторанного бізнесу”

14.11.2021 | 07:28

Оголошення!
19.11.2021 р. (п’ятниця) о 10.10 год. (2 пара) на платформі Microsoft Teams відбудеться відкрита лекція доцента кафедри управління та експертизи товарів, кандидата економічних наук  Гарасимлюк Марії Володимирівни для студентів III курсу спеціальності 073 «Менеджмент» на тему: “Інвестиційний менеджмент: поняття, зміст і завдання; інвестиційна діяльність туристичного і готельно-ресторанного бізнесу” у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання доцента кафедри управління та експертизи товарів.

Читати »

Відбулася відкрита лекція професора кафедри управління та експертизи товарів Скрипко Т.О. на тему “Створення механізму стимулювання інноваційної діяльності: загальні теоретичні аспекти, закордонний досвід”

14.11.2021 | 06:32

3 листопада 2021 р. відбулася відкрита лекція доктора економічних наук Скрипко Тетяни Олександрівни на тему «Створення механізму стимулювання інноваційної діяльності: загальні теоретичні аспекти, закордонний досвід» для студентів 4 курсу денної форми навчання спец.073 «Менеджмент»  у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання професора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читати »