Кафедра управління та експертизи товарів

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

Кафедра відповідає за навчання та випуск студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

 • 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»,
 • 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»,
 • 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Кафедра має чималий досвід з підготовки бакалаврів й магістрів за такими професійними спеціалізаціями:

 • товарознавства та експертиза в митній справі;
 • експертизи товарів та послуг;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • облік і фінанси підприємств сфери послуг;
 • менеджменту готельно-ресторанного бізнесу;
 • менеджменту туристичного бізнесу.

Фах експерта на митниці й працівника торгівлі, підприємця, менеджера, бухгалтера без відриву від виробництва опановують студенти, навчаючись на заочній формі. Випускники коледжів з освітнім ступенем «молодший спеціаліст» та «молодший бакалавр», які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати економічну освіту на бакалавраті  2 роки на третьому й четвертому курсах.

ПЕРЕВАГИ СТУДЕНТІВ ПРИ ОПАНУВАННІ ФАХУ ПІДПРИЄМЦЯ, ЕКСПЕРТА-МИТНИКА, МЕНЕДЖЕРА, ЕКОНОМІСТА, БУХГАЛТЕРА

 1. Високий рівень викладання: підготовку студентів на кафедрі ведуть досвідчені викладачі з високою фаховою майстерністю та великим досвідом практичної роботи на підприємствах галузі, наукових установах в Україні, з відповідними науковими та освітянськими досягненнями. Вони впроваджують сучасні прогресивні технології навчання з метою досягнення якісного забезпечення змістової бази кожної дисципліни, застосовують інтерактивні методи навчання: у віртуальному режимі, майстер-класи, ситуаційні вправи, рольові ігри, заняття типу кейс, комп’ютерне тестування, інтегровані заняття тощо. Понад 95% професорсько-викладацького складу є докторами і кандидатами як економічних, так технічних наук.
 2. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень практичної підготовки, наукових досліджень.
 3. Кафедра успішна в навчально-методичному забезпеченні дисциплін, виданню навчальних посібників, лабораторних практикумів.
 4. При кафедрі працює навчальна лабораторія товарознавчих досліджень (2021-laboratoriia-tovaroz.-doslidzhen-LNU), яка здійснює лабораторні роботи й долучається до участі в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи викладачів кафедри та судентів.
 5. Високі досягнення студентів кафедри у Всеукраїнські олімпіаді, Всеукраїнських конкурсах наукових робітнауковій діяльності.

Наведені вище переваги отримання бізнесової освіти на кафедрі забезпечують високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і працевлаштування за фахом на митниці, в торгово-промисловій палаті, арепортах, управлінні захисту прав споживачів Держпродспоживслужбі, на провідних торгових й виробничих підприємствах, також у регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

Наймолодша кафедра у складі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Створена 1 квітня 2021 року зі статусом випускової внаслідок процесу реорганізації Львівського інституту економіки і туризму (Розпорядження КМУ від 25.06.2020 р. №764-р).

Кафедра управління та експертизи товарів функціонує на базі трьох кафедр:
– підприємництва, товарознавства та експертизи товарів;
– менеджменту та комерційної діяльності;
– бухгалтерського обліку і фінансів.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриПАВЛИШИН Маріанна Львівнав.о. завідувача кафедри
професорБОЧАН Ігор Омеляновичпрофесор
професорСКРИПКО Тетяна Олександрівнапрофесор
доцентБАНЕРА Надія Петрівнадоцент
доцентГАРАСИМЛЮК Марія Володимирівнадоцент
доцентГЕЛЕЙ Людмила Олегівнадоцент
доцентЗАХАРЧИН Роман Мироновичдоцент
доцентКИЛИН Оксана Василівнадоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Христина Ігорівнадоцент
доцентЛУЦІВ Наталія Василівнадоцент
доцент (сумісник)МОРОЗ Володимир Павловичдоцент (сумісник)
доцентНЕГРИЧ Ольга Ігорівнадоцент
доцентОЗИМОК Галина Володимирівнадоцент
доцентПИЛИПЕНКО Соломія Миколаївнадоцент
доцентСАВІЦЬКА Ольга Петрівнадоцент
доцентСВЕЛЕБА Наталія Андріївнадоцент
доцентЩУР Ольга Миколаївнадоцент
старший викладачСЕНИК Леся Ярославівнастарший викладач
старший лаборантБАЛУШИНСЬКА Ірина Петрівнастарший лаборант
лаборантСАВКЕВИЧ Христина Анатоліївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

1) Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 15 с. Гарант ОПП – Павлишин М.Л.

2) Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 21 с. Гарант ОПП – Павлишин М.Л.

3) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 17 с. Гарант ОПП – Скрипко Т.О.

4) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 18 с. Гарант ОПП – Скрипко Т.О.

5) Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: колективна монографія / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В. та інші / За ред. проф. І.О. Бочана. Львів: ЛІЕТ, 2018.  104 с. (Серія «Інноваційна модель»)

6) Захарчин Р.М. Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014. 238 с.

7) Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н.П., Гелей Л. О. та інші. Львів: Растр-7, 2016. – 173 с.

8) Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / За ред. д.е.н. С.В. Князя. Львів: В-во Львівської політехніки, 2014. –372с.

9) Савіцька О.П. Моделювання впливу ризиків на ефективність діяльності суб’єктів туристичного бізнесу як шлях до підвищення їх конкурентоспроможності / Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / За заг. ред. І.О. Бочана. Львів,  2020. – С.88-105

10) Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy. Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2017. – 350 s. (Банера Н. Zajęćia zintegrowane jako czynnik  motywacji zawodowej studentów. S. 197- 207.)

11) Сеник Л.Я., Бурак Є.І. Бюлетень стосовно прийняття, затвердження, набрання та втрати чинності законодавчих та нормативно-правових актів з питань державної митної справи, їх зміни» (щомісяця)

12) Облік і аудит: навчальний посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз / За ред. проф. О. І. Скаска. Львів: Растр-7, 2017. 504 с

13) Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).

14) Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).

15) Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /Луців Н.В.,  Бурак Є.І., Павлишин М.Л. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. 166 с. (Серія «Лабораторний практикум»)

16) Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /  Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2017. 92 с. (Серія «Лабораторний практикум»)

17) Харчові жири: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сенник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»).

18) Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний практикум для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л. Павлишин, О.М. Гущак, Є.І.  Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128 с.

19) Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для студентів спец.076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 59с.

20) Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.

21) Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с.

22) Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Управління якістю: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2014. 80 с.

Дослідження

Наука кафедри управління та експертизи товарів ЛНУ:

 1. Основні завдання науково-дослідної роботи кафедри – це розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з пріоритетних напрямів сучасної науки в галузі підприємництва, менеджменту, фінансів й обліку, товарознавства й експертизи товарів у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів; удосконалення систем навчання та виховання; широке використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри для забезпечення розвитку науки та галузей економіки України.
 2. Виконання завдань з госпдоговірної тематики на замовлення бізнесу, наприклад, «Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ «Хліб-Трейд» (ДР№0219u004466); «Формування стратегії розвитку у ТОВ «Рута» (ДР №0218u006687).
 3. Організація експериментальних лабораторних досліджень для виконання наукових кафедральних тем, наприклад, комплексна тема «Розвиток туризму у Західних областях України, як фактор матеріального і духовного розвитку суспільства» (ДР №0116U001001); «Формування якості й збереженості харчових продуктів функціонального призначення» (ДР№0113u004495), «Інновації сучасного асортименту та якості товарів для спорту й туризму», «Теоретичні та практичні аспекти функціонування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сфери послуг» тощо.
 4. Реалізація спеціальних освітньо-наукових програм:
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза меду натурального, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза молока, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза кави й кавових напоїв, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертна оцінка бурштину, захист прав споживачів».
 1. Керівництво науково-дослідною роботою учнів МАН.
 2. Надання консультаційних послуг щодо підготовки стартап-проектів.
 1. Навчальна практика, 2 курс (з іноземної мови і комп`ютерні технології).
 2. Виробнича практика, 3 курс.
 3. Виробнича і переддипломна, 4 курс.

XIV молодіжнний конкурс «Новітній інтелект України»

28.09.2021 | 01:03

Гуманітарна агенція «НОВІ» спільно із Асоціацією благодійників України оголосили про проведення XIV молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».
До участі у конкурсі запрошуються молоді українські дослідники віком до 30 років, які цікавляться суспільною соціально-гуманітарною проблематикою.
Термін подання конкурсних робіт – до 31 грудня 2021 року.
Детальніші умови – на сайті співорганізатора конкурсу https://vboabu.org.ua/news/4114.html#more-4114
або на ФБ сторінці конкурсу https://www.facebook.com/novi.org.ua
Додаткова інформація : konkurs.niu@gmail.com
Завантажити інформаційний лист

Читати »

Онлайн-лекція д-ра Мартини Кавінської з Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишиньського в рамках міжнародної наукової співпраці

27.09.2021 | 16:51

28 жовтня, у вівторок, о 13.30 для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  спеціалізацій «Економічна аналітика та бізнес-статистика» та «Економіка та правове регулювання в бізнесі» на платформі TEAMS відбудеться онлайн-лекція д-ра Мартини Кавінської (dr Martyna Kawińska) з Університету Кардинала Стефана Вишиньського у Варшаві (UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE) на тему «New motherhood and new parenting – child care in a new family forms».

Читати »

Розклад занять для студентів 2 курсу БАКАЛАВРАТУ економічного факультету ЗАОЧНОЇ форми навчання на 1 семестр 2021-2022 н. р. (зимова сесія)

24.09.2021 | 04:24

До уваги студентів 2 курсу освітнього ступеня «бакалавр» економічного факультету заочної форми навчання!
Електронну версію розкладу занять на 1 семестр 2021-2022 н. р. (зимова сесія) можна переглянути на сайті факультету у рубриці СТУДЕНТУ\Заочної форми навчання або безпосередньо за цим посиланням.

Читати »

День відкритих дверей в податковій

16.09.2021 | 20:05

В контексті багаторічної співпраці і в рамках здійснення профорієнтаційної роботи наші студенти-бакалаври освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» і студенти-магістри освітніх програм «Фіскальне адміністрування та митна справа» та «Фінанси і кредит» мали змогу завітати в гості до ГУ ДПС у Львівській області, де мали цікаву екскурсію і отримали інформацію щодо напрямів роботи структурних підрозділів служби та перспектив її розвитку, а також щодо можливості проходження виробничої та переддипломної практик, стажування та працевлаштування

Читати »

Зустріч аспірантів 1-го курсу економічного факультету з адміністрацією факультету, гарантами освітньо-наукових програм та науковими керівниками

15.09.2021 | 22:24

17 вересня 2021 р. о 16:30 год на платформі відеоконференцій ZOOM відбудеться дистанційна зустріч аспірантів першого курсу економічного факультету з адміністрацією факультету, гарантами освітньо-наукових програм та науковими керівниками.
Порядок денний
1. Ознайомлення аспірантів із нормативними документами Університету, що регулюють освітньо-науковий процес.
2. Про академічну доброчесність та процедури перевірки наукових робіт на плагіат.
3. Особливості використання аспірантами веб-сторінок та інших інформаційних ресурсів Університету.
4. Про можливості публікації результатів досліджень у збірниках наукових праць економічного факультету.
5. Способи врегулювання конфліктних ситуацій, що можуть виникати під час навчання...

Читати »