Кафедра управління та експертизи товарів

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

Кафедра відповідає за навчання та випуск студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

 • 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»,
 • 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»,
 • 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Кафедра має чималий досвід з підготовки бакалаврів й магістрів за такими професійними спеціалізаціями:

 • товарознавства та експертиза в митній справі;
 • експертизи товарів та послуг;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • облік і фінанси підприємств сфери послуг;
 • менеджменту готельно-ресторанного бізнесу;
 • менеджменту туристичного бізнесу.

Фах експерта на митниці й працівника торгівлі, підприємця, менеджера, бухгалтера без відриву від виробництва опановують студенти, навчаючись на заочній формі. Випускники коледжів з освітнім ступенем «молодший спеціаліст» та «молодший бакалавр», які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати економічну освіту на бакалавраті  2 роки на третьому й четвертому курсах.

ПЕРЕВАГИ СТУДЕНТІВ ПРИ ОПАНУВАННІ ФАХУ ПІДПРИЄМЦЯ, ЕКСПЕРТА-МИТНИКА, МЕНЕДЖЕРА, ЕКОНОМІСТА, БУХГАЛТЕРА

 1. Високий рівень викладання: підготовку студентів на кафедрі ведуть досвідчені викладачі з високою фаховою майстерністю та великим досвідом практичної роботи на підприємствах галузі, наукових установах в Україні, з відповідними науковими та освітянськими досягненнями. Вони впроваджують сучасні прогресивні технології навчання з метою досягнення якісного забезпечення змістової бази кожної дисципліни, застосовують інтерактивні методи навчання: у віртуальному режимі, майстер-класи, ситуаційні вправи, рольові ігри, заняття типу кейс, комп’ютерне тестування, інтегровані заняття тощо. Понад 95% професорсько-викладацького складу є докторами і кандидатами як економічних, так технічних наук.
 2. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень практичної підготовки, наукових досліджень.
 3. Кафедра успішна в навчально-методичному забезпеченні дисциплін, виданню навчальних посібників, лабораторних практикумів.
 4. При кафедрі працює навчальна лабораторія товарознавчих досліджень (2021-laboratoriia-tovaroz.-doslidzhen-LNU), яка здійснює лабораторні роботи й долучається до участі в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи викладачів кафедри та судентів.
 5. Високі досягнення студентів кафедри у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах наукових робітнауковій діяльності.

Наведені вище переваги отримання бізнесової освіти на кафедрі забезпечують високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і працевлаштування за фахом на митниці, в торгово-промисловій палаті, арепортах, управлінні захисту прав споживачів Держпродспоживслужбі, на провідних торгових й виробничих підприємствах, також у регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

Наймолодша кафедра у складі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Створена 1 квітня 2021 року зі статусом випускової внаслідок процесу реорганізації Львівського інституту економіки і туризму (Розпорядження КМУ від 25.06.2020 р. №764-р).

Кафедра управління та експертизи товарів функціонує на базі трьох кафедр:
– підприємництва, товарознавства та експертизи товарів;
– менеджменту та комерційної діяльності;
– бухгалтерського обліку і фінансів.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриПАВЛИШИН Маріанна Львівнав.о. завідувача кафедри
професорБОЧАН Ігор Омеляновичпрофесор
професорСКРИПКО Тетяна Олександрівнапрофесор
доцентБАНЕРА Надія Петрівнадоцент
доцентГАРАСИМЛЮК Марія Володимирівнадоцент
доцентГЕЛЕЙ Людмила Олегівнадоцент
доцентЗАХАРЧИН Роман Мироновичдоцент
доцентКИЛИН Оксана Василівнадоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Христина Ігорівнадоцент
доцентЛУЦІВ Наталія Василівнадоцент
доцент (сумісник)МОРОЗ Володимир Павловичдоцент (сумісник)
доцентНЕГРИЧ Ольга Ігорівнадоцент
доцентОЗИМОК Галина Володимирівнадоцент
доцентПИЛИПЕНКО Соломія Миколаївнадоцент
доцентСАВІЦЬКА Ольга Петрівнадоцент
доцентСВЕЛЕБА Наталія Андріївнадоцент
доцентЩУР Ольга Миколаївнадоцент
старший викладачСЕНИК Леся Ярославівнастарший викладач
старший лаборантЛОБАЗ Оксана Миколаївнастарший лаборант
лаборантСАВКЕВИЧ Христина Анатоліївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

1) Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 15 с. Гарант ОПП – Павлишин М.Л.

2) Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 21 с. Гарант ОПП – Павлишин М.Л.

3) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 17 с. Гарант ОПП – Скрипко Т.О.

4) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 18 с. Гарант ОПП – Скрипко Т.О.

5) Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: колективна монографія / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В. та інші / За ред. проф. І.О. Бочана. Львів: ЛІЕТ, 2018.  104 с. (Серія «Інноваційна модель»)

6) Захарчин Р.М. Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014. 238 с.

7) Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н.П., Гелей Л. О. та інші. Львів: Растр-7, 2016. – 173 с.

8) Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / За ред. д.е.н. С.В. Князя. Львів: В-во Львівської політехніки, 2014. –372с.

9) Савіцька О.П. Моделювання впливу ризиків на ефективність діяльності суб’єктів туристичного бізнесу як шлях до підвищення їх конкурентоспроможності / Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / За заг. ред. І.О. Бочана. Львів,  2020. – С.88-105

10) Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy. Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2017. – 350 s. (Банера Н. Zajęćia zintegrowane jako czynnik  motywacji zawodowej studentów. S. 197- 207.)

11) Сеник Л.Я., Бурак Є.І. Бюлетень стосовно прийняття, затвердження, набрання та втрати чинності законодавчих та нормативно-правових актів з питань державної митної справи, їх зміни» (щомісяця)

12) Облік і аудит: навчальний посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз / За ред. проф. О. І. Скаска. Львів: Растр-7, 2017. 504 с

13) Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).

14) Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).

15) Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /Луців Н.В.,  Бурак Є.І., Павлишин М.Л. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. 166 с. (Серія «Лабораторний практикум»)

16) Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /  Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2017. 92 с. (Серія «Лабораторний практикум»)

17) Харчові жири: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сенник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»).

18) Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний практикум для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л. Павлишин, О.М. Гущак, Є.І.  Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128 с.

19) Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для студентів спец.076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 59с.

20) Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.

21) Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с.

22) Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Управління якістю: навчально-методичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2014. 80 с.

Дослідження

Наука кафедри управління та експертизи товарів ЛНУ:

 1. Основні завдання науково-дослідної роботи кафедри – це розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з пріоритетних напрямів сучасної науки в галузі підприємництва, менеджменту, фінансів й обліку, товарознавства й експертизи товарів у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів; удосконалення систем навчання та виховання; широке використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри для забезпечення розвитку науки та галузей економіки України.
 2. Виконання завдань з госпдоговірної тематики на замовлення бізнесу, наприклад, “Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ “Хліб-Трейд (ДР№0219u004466); «Формування стратегії розвитку у ТОВ «Рута» (ДР №0218u006687); “Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий захід для підприємств малого бізнесу” (ФОП Задорожна А.М. 1.12.2021 – 30.04.2022 р.)
 3. Виконання наукової теми в межах робочого часу викладача, наприклад:
  – «Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика» (тривалість: з 1.01.2022 р. до 1.01.2025 р.). Науковий керівник: зав.кафедри Павлишин М.Л., к.т.н., доц. Виконавці – весь колектив кафедри: Бочан І.О. проф., д.е.н.; Скрипко Т.О., доц. д.е.н.; Захарчин Р.М., доц., к.е.н.; Озимок Г.В., к.т.н., доц.; Луців Н.В., доц., к.т.н.; Банера Н.П., к.е.н., доц.; Гелей Л.О., к.е.н., доц.; Пилипенко С.М., к.е.н., доц.; Килин О.В., к.е.н., доц.; Свелеба Н.А., к.е.н., доц.; Щур О.М., к.е.н., доц.; Савіцька О.П., к.е.н., доц.; Гарасимлюк М.В., к.е.н., Мороз В.П., к.е.н., доц.
 4. Реалізація спеціальних освітньо-наукових програм:
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза меду натурального, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза молока, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертиза кави й кавових напоїв, захист прав споживачів»,
 • «Торгівля, товарознавство й експертна оцінка бурштину, захист прав споживачів».
 1. Керівництво науково-дослідною роботою учнів МАН
  У рамках співпраці з Малою академією наук учнівської молоді (спільно з вчителем СЗОШ№21 м.Львова Шувар Н.М.) доц. Павлишин М.Л. здійснено керівництво науково-дослідницькою роботою учениці Шепарович М.Р.:
  -Розробка шоколадно-овочевих цукерок для оздоровлення школярів // Конкурс-захист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». м.Львів. 2021.
  -Підготовка Шепарович М. до Конкурcу стартапів «Стартап Батяри», організатори Tech  Start Up  School та Департамент освіти і науки ЛОДА (19.05.2021 р., грамота 1 місце).
 2. Надання консультаційних послуг щодо підготовки стартап-проектів.
 1. Навчальна практика, 2 курс (з іноземної мови і комп`ютерні технології).
 2. Виробнича практика, 3 курс.
 3. Виробнича і переддипломна, 4 курс.

Наукові збірники економічного факультету Львівського університету – у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

17.01.2022 | 02:38

Нещодавно фахові наукові збірники економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка «Вісник Львівського університету. Серія економічна» та «Формування ринкової економіки в Україні» успішно пройшли процедуру оцінювання експертами та фахівцями міжнародної платформи Index Copernicus International (ICI). Відтепер усі статті цих двох видань, починаючи із 2020 р. включно, індексуються у престижній наукометричній базі ICI Journal Master List.
Ця подія є визнанням високої якості журналів та статей, опублікованих у них.
Дякуємо усім членам редколегій, авторам і рецензентам, які доклалися до розвитку наших видань. Сподіваємось на плідну...

Читати »

Про закупівлю обладнання у рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів»

15.01.2022 | 14:32

У рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021-2023 рр.) за рахунок коштів Проєкту і у співфінансуванні Львівського національного університету імені Івана Франка закуплено рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором Shimadzu LC-2050C 3D

Це обладнання є передовим інструментом для аналітичного контролю в регламентуючих документах (фармакопеях та настановах з якості FDA, EMA та інших) провідних країн світу. Прилад згадується у протоколах контролю всіх ліків, харчової продукції, судовомедичних експертиз тощо, дає змогу визначити навіть слідові...

Читати »

Наукові читання до 90-річчя від дня народження проф. С.М.Злупка

14.01.2022 | 16:15

Кафедра економіки України запрошує науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, представників бізнесу, урядових та громадських структур до участі у НАУКОВИХ ЧИТАННЯХ
«Економічна україніка професора С.М. Злупка у світлі формування нової парадигми наукових досліджень»
(до 90-річчя від дня народження)
МОДЕРАТОР –
Гринів Лідія Святославівна – завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор
ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
7 лютого (понеділок) 2022 р., 14.00–16.00 у режимі Zoom – конференції.
Регламент виступу – до 10 хв.
До оголошення додаємо інформаційний лист Наукових...

Читати »

Про графік складання академзаборгованості за формою №2 у І семестрі 2021-2022 н. р. для студентів денної форми навчання економічного факультету

13.01.2022 | 19:45

До уваги студентів економічного факультету денної форми навчання!
Розклад складання академзаборгованості за формою №2 у І семестрі 2021-2022 н. р. розміщено на сайті економічного факультету у рубриці СТУДЕНТУ\Денної форми навчання\Складання академ. заборгованості .

Читати »

Вручення нагород студентам-переможцям ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

30.12.2021 | 20:25

29 грудня 2021 року відбулося останнє у цьому році засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Головував на засіданні Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник.
Розпочалося засідання із вручення нагород студентам-переможцям ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Вітаючи переможців, Ректор наголосив на високому рівні підготовки студентів Львівського університету та всебічній підтримці студентських ініціатив, яку надають кафедри. «Для нас великою приємністю є те, що наші студенти вже в такому молодому віці виявляють зрілість і відповідальність, а їхні наукові...

Читати »