Аналіз банківської діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Владичин У. В.ЕКФ-41с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКФ-41спрофесор Владичин У. В.
ЕКФ-42спрофесор Владичин У. В.
ЕКФ-43спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо використання системи показників для проведення аналізу банківської діяльності та підвищення стабільності й ефективності роботи банку на ринку. Предметом є відносини, які виникають у процесі аналізу фінансової та економічної діяльності банку. Основними завданнями є вивчення характеру впливу економічних законів на фінансову та іншу діяльність банку в конкретних умовах його функціонування, оцінка основних показників діяльності банку, обґрунтування поточних і перспективних планів та контроль за їхнім виконанням, пошук резервів підвищення ефективності діяльності банку.

Результати навчання:

 • знати:

види і методи аналізу банківської діяльності, етапи організації аналітичної роботи в банку, послідовність проведення аналізу пасивних, активних операцій банків та їх фінансових результатів, основні показники оцінки якості кредитно-інвестиційного портфеля банку, напрями аналізу рентабельності та ліквідності банку, принципи оцінки та шляхи мінімізації банківських ризиків, джерела підвищення ефективності банківської діяльності банку тощо;

 • вміти:

проводити аналіз власного капіталу, зобов’язань та активів банку, аналізувати дотримання банком обов’язкових економічних нормативів, визначати розмір регулятивного капіталу банку, оцінювати динаміку та структуру депозитного портфеля банку, аналізувати клієнтську базу банку, визначати показники якості кредитного портфеля та можливості його покращення, оцінювати ефективність інвестиційних операцій, розрахунково-касового обслуговування клієнтів, аналізувати доходи і витрати банку та приймати рішення щодо підвищення ефективності банківської діяльності, проводити аналіз прибутковості та ліквідності банку, оцінювати фінансовий стан банку за рейтинговими методиками тощо.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, І.М.Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2005.–599 с.
 2. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 463 с.
 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001р. (із змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
 4. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. пос.–К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

Додаткова література:

 1. Банківські операції: Підручник.- 3-тє вид., перепоб. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
 2. Бутинець Ф. Ф. Аналіз діяльності комерційного банку. – Житомир: Рута, – 384 с.
 3. Волошин И. В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Ольга, Ника-Центр, 2004. – 216 с.
 4. Глущенко В. В., Кизим М. О., Чанг Хонгвен. Анализ и регулирование деятельности комерческого банка. – Х.: Бизнес-Информ, 2000. – 76 с.
 5. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М.Г.Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
 6. Закон України ”Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 07.12.2000. (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
 7. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навч. посіб. / А. М. Герасимович, І. М. Парасій-Вергуненко, Л. О. Примостка та ін.; За ред. проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 504 с.
 8. Кириленко В. Б. Організація обліку, контролю та аналізу депозитних операцій банку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.
 9. Кочетков В. М., Омельченко О.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 96 с.
 10. Лобозинська С. М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб. / За ред. проф. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2007. – 630 с.
 11. Скоморович І. Г. Банківські операції : підручник / І. Г. Скоморович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 532 c.
 12. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.
 13. Фрост Стівен М. Настольна книга банківського аналітика: Гроші, ризики і професійні прийоми / Пер. з англ.; За наук. ред. М.В.Рудя. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 672 с.
 14. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 311 с.

 Інтернет-джерела:

 1. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 2. finance.com.ua – фінанси України.
 3. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.

Матеріали

Методичні матеріали:

 1. Владичин У. В. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для студентів 4-го курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 12 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус