Банківська система (ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Андрущак Є. М.ЕКФ-34с, , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКФ-34сдоцент Андрущак Є. М.
доцент Андрущак Є. М.
доцент Андрущак Є. М.
доцент Андрущак Є. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Банківська система” є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму діяльності банківської системи.

Завданнями навчальної дисципліни “Банківська система” є формування у студентів системи знань про функціонування банківського сектору економіки, організацію банківської діяльності, взаємодію центрального та комерційних банків, досвід діяльності іноземних банківських систем та вплив світової системи на вітчизняну, здійснення банками операцій з формування власного капіталу, залучених і позичених коштів, а також реалізацію активних операцій: кредитування та інвестування, надання банківських послуг, валютні операції банків, оцінку результатів банківської діяльності, аналіз банківських ризиків та методи їх мінімізації, фінансовий моніторинг та забезпечення безпеки банківської діяльності.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ
 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. №679- XIV
 1. Аналіз банківської діяльності : підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексєєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича]. – К. : КНЕУ, 2003. – 599 с.
 2. Банківська система : навч. посібник / [м. і. крупка, Є. М. андрущак,
  І. В. барилюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с.
 3. Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 187 с.
 4. Банківський менеджмент / [за ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка]. – К. : Знання, 2005. – 831 с.
 5. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Ф. Пуховкіної]. – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.
 6. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: [підручник] / С.Я. Боринець. – К. : Знання, 2002. – 311 с.
 7. Васюренко О. В. Банківські операції : [навчальний посібник] / О. В. Васюренко. – К. : Знання, 2004. – 324 с.
 8. Крупка М.І. Банківські операції: підручник / М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 312.
 9. Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошо­во-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : [навчальний посібник] / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.
 10. Мочерний С. В. Банківська система України / С. В. Мочерний, Л. С. Три­шак. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 300 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус