Банківські операції (Еко)

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ArrayЕКо-21с, ЕКо-22с, ЕКо-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКо-21с
ЕКо-22с
ЕКо-23с

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є: надати студентам можливість сформувати систему знань у галузі реалізації банками банківських операцій, організації і технології здійснення пасивних та активних операцій, надання банківських послуг за допомогою традиційних та цифрових каналів взаємодії з клієнтами. Основними завданнями вивчення дисципліни є: озброїти майбутніх фахівців знаннями основ проведення банківських операцій; розвинути в молодих людях потяг до дослідницької діяльності, самостійність та відповідальність.

Результати навчання:

знати:

 • теоретичні основи створення і організації діяльності банку, порядок проведення ліцензування банківської діяльності, основні види банківських операцій та процедуру їх здійснення;
 • принципи встановлення кореспондентських відносин, функціонування системи електронних платежів НБУ та внутрішньобанківських платіжних систем;
 • механізми використання простих та переказних векселів, здійсненням з ними розрахункових, торговельних, кредитних, комісійних банківських операцій;
 • порядок здійснення міжнародних розрахунків.

уміти:

 • визначати джерела та порядок формування банківських ресурсів, вміти залучати кошти клієнтів на депозитні вклади;
 • відкривати поточні рахунки фізичним та юридичним особам, володіти механізмами здійснення готівкових та безготівкових розрахунків;
 • організовувати роботу з клієнтами щодо надання їм банківських кредитів, володіти механізмами здійснення операцій кредитного характеру (факторингу, лізингу тощо);
 • налагоджувати емісійну діяльність банку, формувати портфель цінних паперів, здійснювати посередницьку діяльність з цінними паперами за дорученням клієнтів;
 • відкривати поточні і вкладні рахунки в іноземній валюті, здійснювати торгівлю і обмін іноземними валютами на міжбанківському та міжнародних валютних ринках;
 • вміти відкривати та вести поточні, депозитні та кореспондентські рахунки в банківських металах, організовувати роботу з клієнтами щодо надання їм в оренду банківських сейфів, розробляти за дорученням клієнта механізми фінансування інвестиційних проєктів, організовувати роботу щодо інкасування та перевезення готівкових коштів клієнтам банку та іншим банківським установам.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Скоморович І. Г. Банківські операції : підручник / І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 532 с.
 2. Банківські операції: [Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.] / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; (За заг. ред. А. М. Мороза). – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
 3. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
 4. Владичин У. В. Банківське кредитування: Навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с.
 5. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб. / За ред. проф. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

Допоміжна:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ.
 2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р.
 3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 р. № 361-ІХ.
 4. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 23 лютого 2012 р. № 4452-VІ.
 5. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ.
 6. Господарський кодекс України.
 7. Цивільний кодекс України.
 8. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ.
 9. Закон України «Про іпотеку».
 10. Закон України «Про споживче кредитування».
 11. Закон України «Про фінансовий лізинг».
 12. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок».
 13. Закон України “Про депозитарну систему України” № 5178-VІ від 6 липня 2012 р.
 14. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2374-ІІІ.
 15. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 р. № 2473-VІІІ.

Інтернет-джерела:

 1. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.