Теорія та практика бізнес-тренінгів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Комплекс лекційних та практичних занять, націлених на вивчення основних теоретико-методологічних засад, принципів, технологій створення, організації та проведення бізнес-тренінгів, закріплення теоретичних знань на практиці шляхом проведення бізнес-тренінгів. Під час проведення бізнес-тренінгів у групах слухачі набудуть навиків використання психологічних прийомів та практичних кейсів. Через самоаналіз навчаться виявляти та аналізувати типові помилки тренера, оцінювати ефективність проведеного бізнес-тренінгу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення
1. Ільків Н.В. Теорія та практика бізнес-тренінгів: Методичні вказівки та плани практичних занять з дисциплін гуманітарного циклу для студентів третього року навчання. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 32 с.
2. Ільків Н.В. Теорія та практика бізнес-тренінгів: Методичні поради щодо організації самостійної роботи студентів III курсу денної форми навчання. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 32 с.

Базова література:
1. Джонсон Девід В. Соціальна психологія : тренінг міжособистісного спілкування / Джонсон Девід В. ; [пер. з англ. В. Хомика]. – К. : Вид.дім «КМ Академія», 2003. – 288 с
2. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І., Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.
3. Петрович В. С. Я хочу бути тренером : настільна книга тренера початківця : метод. вказівки / В. С. Петрович, О. Ю. Закусило. – 2-е вид. доповн. – Луцьк, 2014. – 60 с.
4. Психологія бізнесу та управління: навч. посібник/ Н.І. Жигайло, М. О. Кохан, Н.М.Данилевич; за ред. проф. Н.І. Жигайло. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 308 с
5. Слободянюк І. А. Тренінг партнерського спілкування./ Ігор Антонович Слободянюк. – К.: Навчально-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2010. – 48 с.
6. Усіченко І., Хабарова А., Ларіонова Нечерда О., Порохняк-Гановська Л.. Тренінги як інтенсивне навчання Київ: Видавничий цент «Адаптація» МО «Жіноча громада», 2004. 235с
7. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 250 с.
8. Чебикін О. Я., Сінєльнікова Т. В. Психологічні основи тренінгових технологій : монографія. ПНЦ НАПН України. Одеса : ТОВ Лерадрук, 2013. 229 с.
9. HBR’s 10 Must Reads on Communication (with featured article “The Necessary Art of Persuasion,” by Jay A. Conger). Harvard Business School Press, 2015.208 pp
10. HBR’s 10 Must Reads on Managing People (with featured article “Leadership That Gets Results,” by Daniel Goleman). Harvard Business School Press, 2016. 276 pp
11. Philip Kotler. Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every Manager Needs to Know. John Wiley & Sons Inc, 2018.
12. Raphael Amit, Christoph Zott. Business Model Innovation Strategy. Transformational Concepts and Tools for Entrepreneurial Leaders. Wiley, 2020. 368p. Матійків І. М. Основи тренерської майстерності : [навч.-метод. посіб.] / І. М. Матійків, А. І. Якимів, Т. Г. Черняк / За заг. ред. А. І. Якиміва. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2012. – 392 с.

Допоміжна література:
1. Адамська З. М. Cоціально-психологічний тренінг як фасилітативне середовище для розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога. Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 р. Львів : СПОЛОМ, 2019. С. 17–21.
2. Бондаровська В. Особливості підготовки і проведення соціально-педагогічного тренінгу. Допомога кризовим сім’ям / В. Бондаровська, О. Куриленко, Т. Гуцаленко. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 106 с.
3. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2006. – 968с
4. Вітенко І., Борисюк А., Вітенко Т. Соціально-психологічний тренінг. Книги – XXI, 2008. 124 с.
5. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посібн. – К.: Каравелла, 2007. – 280 с.
6. Земба А. Б. Проблема ефективності управління студентською групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів. Практична психологія та соціальна робота. 2007. № 3. С. 42–48.
7. Ідеї. Натхнення. Рішення: посібник для тренерів неформальної освіти / Н. Трамбовецька [та ін.]; упоряд. Н. Трамбовецька. – К. : Інша освіта, 2015. – 70 с.
8. Калинич І. Психологія ділового спілкування. — Ужгород: Мистецька лінія, 1999. – 112 с
9. Керик О. Використання тренінгових технологій у професійній підготовці фахівців соціальної сфери / О. Керик // Молодь і ринок. – 2015. – № 2. – С. 136-140.
10. Лефтеров В. О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ : [монографія : в 2-х т] / В. О. Лефтеров. – Донецьк : ДЮІ, 2008. – Т. І. : Методологія психотренінгу та його використання у професійнопсихологічному розвитку персоналу, задіяного в екстремальних видах діяльності / В. О. Лефтеров. – 2008. – 242 с.
11. Луганцева О. Г. Тренінговий цикл як конструктивний елемент тренінгової технології навчання / О. Г. Луганцева // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 216-220.
12. Лук’янчук Н. Класифікація видів тренінгів / Н. Лук’янчук // Навчання і виховання обдарованої дитини. – 2013. – Вип. 1. – С. 272-279
13. Максимова Н.Ю. Тренінгові технології як засіб формування духовності особистості студентів / Н.Ю.Максимова // Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.:ГНОЗІС, 2007. – Т.10, Ч. 4. – С.334–342.
14. Мешко Г. М., Мешко О. І. Психолого-педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя. Освіта регіону. 2013. № 3 (33). С. 330–335.
15. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навч. посіб. К. : МАУП, 2004. 192 с.
16. Навчання дорослих. Тренінг для тренерів. Депонований рукопис. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком.”, Київ: 2001 р
17. Приходько В. В. Соціально–психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетенції / В. В. Приходько // Вісник Львів. ун-ту. – 2005. – Вип. 19. – Ч.1. – С. 182–188.

Інформаційні ресурси:
1. Афанасьєва Н. Є., Перелигіна Л. А. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу : Навчальний посібник. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4053/1/%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
2. Бізнес – та особистісні тренінги. http://psychologis.com.ua/biznes-_i_lichnostnye_treningi.htm
3. Вправи для тренінгів: розминки-криголами. http://simshecon.com/wp-content/uploads/2020/07/1e4d82e5c50b5b93206d88954808741c.pdf
4. Ігри та вправи для тренінгів. https://www.gurt.org.ua/articles/43009/
5. Методика проведення тренінгів. https://www.content.net.ua/registration/sections/page.php?page_id=29024&categ_id=11363
6. Основні положення щодо проведення тренінгів. https://osvita.ua/school/method/technol/598/
7. Тренінгова методика у структурі соціально-психолошічного супроводу освітніх та суспільних реформ. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i31/6.pdf
8. Як скласти програму тренінгу? http://www.auu.org.ua/media/publications/1114/files/Tr-3-8_2020_02_04_13_11_11_259064.pdf

Силабус:

Завантажити силабус