БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (РІВЕНЬ С – Облік у банку)

Тип: На вибір студента

Кафедра: облікових технологій та оподаткування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Сарахман О. М.

Опис курсу

Метою даної дисципліни є формування знань з обліку та звітності в банках, набуття вмінь і навичок з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної діяльності та обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі.
Основними завданнями дисципліни є:
• вивчення організації обліку в банку;
• оволодіння методами обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат банків;
• визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результат його фінансової діяльності.

Рекомендована література

1. Фінансовий облік у банках: навч. посібник/Г.П.Табачук, О.М.Сарахман, Т.М.Бречко. – К.:УБС НБУ, 2009. -343 с.
2. Фінансовий облік у банках. Збірник задач: навч. посібник/Г.П.Табачук, О.М.Бартош, Т.М.Бречко. – К.:УБС НБУ, 2009. -218
3. Фінансовий облік та фінансова звітність у банках: навч. посібник/ НБУ; за заг. ред. Г.П.Табачук, О.М.Сарахман. – К.:УБС НБУ, 2007. -430 с.
4. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.
5. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М, Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред.. проф.. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
6. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. —
К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 608 с.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус