Бюджетна система (ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Коваленко В. М., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813доцент Жмурко Н. В.
доцент Жмурко Н. В.
доцент Жмурко Н. В.
доцент Жмурко Н. В.

Опис курсу

Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування бюджетної системи. Надання знань з організації та функціонування бюджетної системи та бюджетної політики.

Завдання:  вивчення теоретичних основ формування і використання бюджету держави, бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, державного кредиту та управління державним боргом, методів і джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків, оволодінням методикою визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію функцій держави.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання бюджетних інструментів;

вміти: оперувати різними методами і прийомами аналізу сучасних проблем бюджетної системи і знаходити шляхи їх вирішення.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к-96-ВР.
 2. Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов., станом на 23 берез. 2015 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 212 с. – (Кодекси України).
 3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р.
 4. Указ Президента України “Про державне казначейство України” від 27.04.1995 р.
 5. Постанова КМУ “Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів та видатків бюджетної установи та організації” від 16.02.1998. №164.
 6. Бюджетна система : підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 7. Василик О.Д. Державні фінанси України. Навч.посіб. – К.: Вища школа, 1997.
 8. В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. Державні фінанси. Навч. посіб. / за заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атака, 2002. – 368 с.
 9. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : моногр. / В.Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.
 10. Карлін М.І. Бюджетна система України : навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2008. – 428 с.
 11. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (Історія, теорія, практика) / О. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.
 12. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. Навч.посіб. – К.: Знання, 1999.
 13. Кудряшов В.П. Фінанси. Навч.посіб. Херсон 2002.
 14. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів. Навч. посіб./ за ред.. О.Д. Василика. – К.: Цент навч. літ., 2005.
 15. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007.
 16. Опарін В.М., Малько В.І. Бюджетна система. – К.: КНЕУ, 2002.
 17. С.О. Булгакова, Н.В. Базанова, Л.В. Єрмошенко, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна, Т.А. Шаповал, Н.П. Шульга / Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 250 с.
 18. О.Д. Василик, К.В. Павлюк. Державні фінанси України. Підручник. – К.: НІОС, 2002.
 19. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003.
 20. Пасічник В.Ю. Бюджетна система України : Навч. пос. – К.: Знання – Прес, 2008. – 670 с.
 21. Фінанси: Підручник/ за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008.
 22. Фінанси: навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2008.
 23. Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй – К.: Знання, 2006.

 

Силабус:

Завантажити силабус