Державне регулювання економіки та бізнесу (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Кудин С. І.ЕКЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКЕ-41сдоцент Кудин С. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, про, цілі, форми, методи та інструменти державного впливу на ринкову економіку, а також про особливості регулювання підприємництва та окремих сфер господарської, науково-технічної та інноваційної діяльності, висвітлення управління структурною перебудовою, регулювання розвитку регіонів та використання природних ресурсів, охорони природи та навколишнього природного середовища. Проблеми державного регулювання вітчизняної економіки розглядаються через призму світового досвіду впливу на економічний та соціальний розвиток, загальносвітових тенденцій та національних особливостей з урахуванням реалій економічного і соціально-політичного життя в Україні.

Рекомендована література

1. Лисак В.Ю. Державне регулювання економіки [Текст] : навч.- посіб. для студентів ден.
форми навчання напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / [В. Ю. Лисак] ;
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. –
Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. – 132 с.
2. Національна економіка: Підручник. / За ред. П.В. Круша. – К. : Каравела. – 2018. – 533 с.
3. Сенишин О.С. Державне регулювання економіки [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О.
С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів :
ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 334 с.
4. Чернявська О. В. Національна економіка. Навч. посіб. / О. В. Чернявська. – К.: Алерта,
2018. – 502 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус