Державний борг у структурі фінансової системи України

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Жмурко Н. В.ЕКФМ-61с, ЕКФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКФМ-61сдоцент Жмурко Н. В.
ЕКФМ-62сдоцент Жмурко Н. В.

Опис курсу

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Державний борг у структурі фінансової системи України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретико-методологічні та практичні аспекти реалізації боргової політики в Україні.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Державний борг у структурі фінансової системи України» забезпечується отриманими знаннями з курсів: “Податкова система”, “Бюджетна система”, “Фінанси”.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “ Державний борг у структурі фінансової системи України ” є навчання практичним способам організації і застосування податкової політики України у процесі управління її борговими зобов’язаннями.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Державний борг у структурі фінансової системи України” є визначення сутності державного боргу і системи його методологічного та інформаційного обслуговування у державі; вивчення особливостей ведення боргової політики з урахування специфічних особливостей економіки нашої держави; формування знань про інструменти боргових запозичень та їх використання; засвоєння методологічних основ формування державного кредиту держави та ознайомлення із процесом його обслуговування; оцінка впливу окремих зовнішніх та внутрішніх чинників фінансової та економічної безпеки на величину державного боргу  та його влив на фінансово-економічні результати діяльності фінансових державних органів; оволодіння навичками зі складання стратегічних і поточних прогнозів зміни величини державного боргу із урахуванням поточних політичних та економічних тенденцій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • суть, значення і функції фінансової системи держави;
 • принципи організації та надання державного кредиту;
 • організаційні основи функціонування фінансової системи України;
 • головні методи коригування боргової політики;
 • інструментарій запозичення державою коштів на внут­рішньому ринку ;
 • шляхи оптимізації боргової політики у сфері зовнішніх та внутрішніх запозичень

вміти:

 • визначати призначення державного фінансового контролю у фінансовій системі держави;
 • складати організаційні основи функціонування фінансової системи України;
 • визначати правові основи та принципи реалізації державного кредитування;
 • формулювати функції державного кредиту;
 • оцінювати роль сутності, причин виникнення та класифікувати  державний борг;
 • формулювати та застосовувати методи коригування боргової політики;
 • проводити боргове планування у механізмі управління боргом;
 • визначати макроекономічні та соціальні наслідки державного боргу;
 • проводити класифікацію державних внутрішніх запозичень;
 • визначати загрози фінансовій безпеці України у випадку надмірних зовнішніх запозичень.

 

 

Рекомендована література

 1. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008. – 611 с.
 2. Фінанси і кредит: підручник / В.П. Ільчук, І.В. Горшунова. – К. Знання, 2013. – 450 с.
 3. Фінансова безпека держави: навчальний посібник / Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с.
 4. Боринець С. Я. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України / С. Я. Боринець, Л. Могилко // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 43–51.
 5. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 14-17.
 6. Філоненко К. М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури / К. М. Філоненко // Статистика України. – 2010. – №2. – С. 31-36.
 7. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні:проблеми і напрям: монографія / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; за наук. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2010. – 432 с.

Матеріали

Анотації

Силабус:

Завантажити силабус