Економіка прав власності та фірми (ЕкеМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324професор Владичин У. В.ЕКЕМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКЕМ-61спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Економіка прав власності та фірми» є формування цілісного уявлення студентів про методологічні особливості нової інституційної економічної теорії та місце власності в економічній системі. Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини між економічними суб’єктами з приводу специфікації та захисту прав власності в різних економічних системах. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів із головними концепціями та теоріями сучасної інституційної економічної теорії, їхнім понятійним апаратом; з’ясувати особливості трактування власності в романо-германському та англо-американському праві; ознайомити студентів із наявними класифікаціями типів та форм власності, здійснити порівняльний аналіз абсолютних та відносних прав власності.

Результати навчання:

 • знати:

теоретичні основи права власності, її типи та форми, походження та етапи розвитку права власності, місце власності в економічній системі; порядок становлення та реформування державної, комунальної і приватної власності в Україні; основні правові документи, які регулюють питання права власності в Україні, на національному і міжнародному рівнях; сутність, види, суб’єкти та об’єкти державної, комунальної та приватної власності, порядок набуття та переходу прав власності, підстави припинення прав власності; функції та особливості діяльності Фонду держмайна України, порядок приватизації в Україні об’єктів державної власності; сутність та становлення інтелектуальної власності в Україні, об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності; порядок формування та ведення державних реєстрів і процедуру реєстрації об’єктів власності; особливості та способи захисту прав державної, комунальної, приватної та інтелектуальної власності в Україні; сутність, типи та організаційно-правові форми фірм, порядок їхнього створення та організації діяльності.

 • вміти:

розрізняти різні підходи до визначення прав власності, розмежовувати типи, види та форми власності, визначати форму власності, найбільш ефективну для розвитку економічної системи; визначати правові засади регулювання різних форм власності, застосовувати норми законодавства на практиці в частині виникнення та припинення прав власності, порушень прав власності та їхнього захисту; розмежовувати первинних і похідних суб’єктів права інтелектуальної власності, визначати порушення прав власності та застосовувати відповідні способи захисту прав державної, комунальної, приватної та інтелектуальної власності; користуватися та отримувати інформацію з державних реєстрів прав власності, визначати можливості наданні об’єктів різної власності у забезпечення за кредитами банків, характеризувати стан банківської системи України з позицій структури власності (державної, іноземної та приватної); забезпечити створення та організовувати діяльність фірми, розрізняти типи фірм, їхні організаційно-правові форми та визначати найбільш ефективну структуру фірми.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гриценко О.А. Економічна теорія прав власності // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (7) 2011. С.93-103.
 2. Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О.В.Іванюк, І.Л.Литвинчук. – Житомир: В.Б.Котвицький, 2014. 163 с.
 3. Костюк В. С., Андрющенко А. М., Борейко І. П. Економічна теорія: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2009. 282 с.
 4. Познер А. Економічний аналіз права. – К.: Акта, 2003. – 863.
 5. Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія. – К. ЦУЛ, 2007. – 303 с.

Додаткова література:

 1. Бубенко П.Т. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / П.Т.Бубенко, В.В.Величко, С.М.Глухарєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. – 215 с.
 2. Галунько В. В. Генезис розуміння права приватної власності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2008. № 2. С. 33–40.
 3. Господарський кодекс України (№ 436-IV від 16 січня 2003 р.).
 4. Груба Г. І. Форми і функції державної власності // Інвестиції: практика та досвід. № 14. 2011 . С. 80-82.
 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: Центр навч. літ-ри, 2006. 278 с.
 6. Джарти В. В. Управління об’єктами державної власності в Україні: правова природа та механізм реалізації : монографія / В. В. Джарти. Харків: Диса плюс, 2014. 270 с.
 7. Житловий кодекс України (№ 5464-X від 30 червня 1983 р.)
 8. Завершальний етап приватизації в Україні / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, Т.Є. Воронкова, Н.В. Терещенко. В надзаг.: Центр економічного розвитку. К.: «Міленіум», 2003. 78 с.
 9. Закон України «Про авторське право і суміжні права».
 10. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
 11. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
 12. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».
 13. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (від 01.07.2004 р. № 1952-IV).
 14. Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» (від 18 січня 2018 р. № 2269-VIII).
 15. Закон України «Про Фонд державного майна України» (від 09 грудня 2011 р. № 4107-VI).
 16. Захарченко А. До питання про юридичну природу управління об’єктами державної власності (господарсько-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 73-79.
 17. Земельний кодекс України (№ 2768-III від 25 жовтня 2001 р.).
 18. Зюзь Д. Генеза інституту власності та роль держави в трансформації вдносин власності // Ефективність державного управління. 2017. Вип. 2 (51). Ч. 1. С. 102-110.
 19. Ковальова О. М. Концепція розвитку комунальної власності в Україні // Теорія та практика державного управління в Україні. 2010. Вип. 1 (28).
 20. Ковальчук О. Г. Приватна власність, свобода, відповідальність: взаємні зв’язки в контексті філософії права // Форум права. № 1. С. 466–472 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-1/11kogkfp.pdf
 21. Конституція України (від 28.06.1996 р. зі зм. і доп.).
 22. Кравчук О.О. Державна власність як форма власності в Україні (аксіологічний аспект) // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. К.: НТУУ “КПІ”, 2012. №2 (14). С.104-109.
 23. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2008. 149 с.
 24. Кудин С. І. Економіко-правові основи дослідження інституту приватної власності // Ефективна економіка № 10, 2017.
 25. Кушнерук Д. В. Правова природа та особливості права державної власності // Право та державне управління. № 2 (35) том 1. С. 44-48.
 26. Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. К.: Ліра-К, 2011. 150 с.
 27. Лесько І.Б. Суб’єкти права власності за законодавством УРСР у воєнний період 1941-1945 рр. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 2 (1). 2012. С. 145-154.
 28. Нікітенко В. Приватна власність… Деякі міркування // Мала енциклопедія нотаріуса. 2017. № 2 (92). С. 134-140.
 29. Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Випуск 27. С. 27–30.
 30. Патерило І. В. До питання про актуальні проблеми права власності в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск , ч. 2. 2017. С. 63-66.
 31. Петрович З. Природне право приватної власності: філософсько-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 4. С. 350–359.
 32. Сімейний кодекс України (№ 2947-III від 10 січня 2002 р.).
 33. Харченко Г. Г. Доктринальні відмінності інституту права власності: порівняльно-правовий аналіз // Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні. Часопис Київського університету права. 2009. № 1. С. 158-164.
 34. Хомич О. І. Історичний аспект формування права приватної власності на землю // Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 3, T. 3. С. 218-221.
 35. Цивільний кодекс України (№ 435-IV від 16 січня 2003 р.).
 36. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 412 с.
 37. The Elgar companion to the economics of property rights / edited by Enrico Colombatto. – Northampton: Edward Elgar, 2004. 536 р.
 38. Pejovich Svetozar. The Economics of PropertyRights: Towards a Theory of Comparative  London: Kluwer Academic Publishers, 1990. 204 p.

Інтернет-джерела:

 1. https://www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.
 2. https://www.spfu.gov.ua – Фонд державного майна України.
 3. https://minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України.
 4. https://bank.gov.ua – Національний банк України.

Силабус: Силабус

Завантажити силабус