Економічна кібернетика та бізнес-аналітика (рівень В)

Тип: На вибір студента

Кафедра: безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКК-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41с

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика (рівень В)» спрямоване на вивчення теоретичних засад, методології та ме­тодів економічної кібернетики, моделювання складних соціально-економічних систем; набуття навичок використання методів економічної кібернетики у прикладних дослідженнях, проектуванні та експлуатації інформаційних систем і технологій в економіці.

Рекомендована література

 1. Баранкевич М. М. Історія виникнення та фундаментальні поняття кібернетики / М. М. Баранкевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 40 с.
 2. Белей О. І. Моделювання економіки: методичні вказівкидля виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів спец. 6.050102 “Економічна кібернетика” заочної форми навчання / О. І. Белей, І. М. Митник, М. В. Жовтанецька. – Львів: вид-во ЛКА, 2005. – 37 с.
 3. Белей О. І. Сервіси Інтернет:навчально-методичний посібник для студентів вузів // О. І. Белей, О. М. Ананьєв, Т. Городиський. – Дрогобич: “Коло”, 2009. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – 252 с.
 4. Вовк В. М. Економічна кібернетика / В. М. Вовк та ін.– Донецьк: Юго-Восток, 2005. – Том 1. – 565 с.
 5. Вовк В. М. Экономическая кібернетика / В. М. Вовк и др. – Донецк: Юго-Восток, 2005. – Том 1. – 543 с.
 6. Лелюк В. О. Удосконалення бізнес-систем: навч. посібник / В. О. Лелюк, О. В. Лелюк, М. П. Пан. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 265 с.
 7. Пономаренко Л. А. Основи економічної кібернетики: підручник / Л. А. Пономаренко. – К.: КНТЕУ, 2002. – 432 с.
 8. Шарапов О. Д. Економічна кібернетика: навч. посібник / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов . — К.: КНЕУ, — 231 с.
 9. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: навч. посібник / А. А. Шиян. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 228 с.
 10. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 11. Економічна кібернетика: Підручник / Геєць В.М., Лисенко Ю.Г., Вовк В.М., Вітлінський В.В. та ін.; за ред. Геєця В.М., Лисенка Ю.Г., Вовка В.М. – Донецьк: ТзОВ „Юго-Восток”, 2005. – 506 с.
 12. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 226 с.
 13. Загородній Ю.В., Кадієвський В.А. Моделювання економіки: курс лекцій. – К.: Вид-во ДАСОА, 2007. – 214 с.
 14. Клебанова Т.С., Забродский В.А., Полякова О.Ю., Петренко В.Л. Моделированиеэкономики: Учеб. пособ. – Харьков: ХГЕУ, 2001. – 284 с.
 15. Сявавко М.С., Рибицька О.М. Математичне моделювання за умов невизначеності. – Львів: Українські технології, 2000. – 320 с.
 16.  Тимохин В.М., Лепа Р.М. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: теорія і практика. – Донецьк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 269 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус