Економіко-математичні методи і моделі (071 “Облік та оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Вовк В. Р.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364ЕКо-21сдоцент Вовк В. Р.
ЕКо-22сдоцент Вовк В. Р.

Опис курсу

Курс “Економіко-математичні методи і моделі” передбачає
ознайомлення з видами економіко-математичних моделей та їх використання в економіці як на макрорівні, так і на мікрорівні,забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань  у галузі прийняття оптимальних управлінських рішень з використанням математичних методів; набуття практичних навичок аналізу та розв’язання прикладних економічних задач.
Метою викладання навчальної дисципліни
“Економіко-математичні методи та моделі” є формування у студентів економічних спеціальностей теоретичних знань та компетенцій стосовно принципів і методики побудови економіко-математичних моделей економічних об’єктів і процесів, використання методів оптимізації для застосування в теоретичних та прикладних дослідженнях.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» є
надання студентам знань щодо основних принципів, методів, інструментарію економіко-математичного моделювання для адекватного використання в широкому спектрі економічних досліджень.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • концептуальні засади, принципи і підходи до побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей;
 • основні класи оптимізаційних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;
 • основні методи розв’язування оптимізаційних задач.

вміти:

 • визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування оптимізаційних задач;
 • здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю;
 • проводити аналіз оптимальних планів задач математичного програмування з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.

Очікувані результати навчання покликані забезпечити набуття компетентностей: ЗК3, ЗК11, СК6; результатів навчання: ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 23 визначених освітньою програмою.

Рекомендована література

 1. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.
 2. Дацко М. В. Карбовник М.М. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2009. 285 с.
 3. Дацко М.В., Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 116 с.
 4. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. Львів: Магнолія плюс, 2004. 549 с.
 5. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Харків: Гриф, 2002. 580 с.
 6. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2002. 420 с.
 7. Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. Математичне програмування: теорія та практикум: навч. посіб. Львів: Новий світ-2000, 2009. 160 с.
 8. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 408 с.
 9. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ, 2001. 248 с.
 10. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко- виробничих системах: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 584 с.
 11. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні моделі економіки: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 320 с.
 12. Економічна кібернетика: підручник / за ред. В.М. Геєця. Донецьк: ТзОВ „Юго-Восток”, 2005. 506 с.
 13. Івченко І.Ю. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 232 с.
 14. Карагодова О.О., Распутна Л. В. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. Київ: ЕКОМЕН, 2008. 164 с.
 15. Математичне програмування: навч. посіб. / Глушик М.М., Копич І.М., Пенцак О.С., Сороківський В.М. Львів: Новий світ-2000, 2005. 216 с.
 16. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу: навч. посіб. / С.К.Рамазанов та ін. Луганськ : СПД Резніков В.С., 2010. 311 с.
 17. Моделирование экономики: учеб. пособ. / Т.С. Клебанова, В.А. Забродский, О.Ю. Полякова, В.Л. Петренко. Харьков: ХГЕУ, 2001. 284 с.
 18. Наконечний С.І.,Савіна С.І. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 452с.
 19. Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 296 с.
 20. Ржевський С.В., Александрова В. М. Дослідження операцій: підручник. Київ: Академвидав, 2006. 560 с.
 21. Розв’язування оптимізаційних задач за допомогою лінійного програмування: навч. посіб. / за ред. М.І.Бєлікова. – Київ: ІСДО, 1994. 132 с.
 22. Taha H.A. Operations Research: An Introduction (10th Edition) : Pearson Education Ltd., 2017. 848 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус