Кафедра економічної кібернетики

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра економічної кібернетики Львівського національного університету заснована у 1969 році на базі кафедри математичних методів в економіці. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Зоряна Богданівна Артим-Дрогомирецька.

На кафедрі працює 11 викладачів, зокрема один – доктор наук, професор, 10 – кандидати економічних наук, доценти, які забезпечують викладання навчальних дисциплін для студентів освітньої програми «Економічна кібернетика» та інших освітніх програм  економічного факультету. Колектив кафедри швидко опановує нові знання, інформаційні технології, активно працює у науковому напрямку, проходить підвищення кваліфікації.

Понад 25 років на кафедрі економічної кібернетики діє наукова школа економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами, засновником та керівником якої є доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри економічної кібернетики Вовк Володимир Михайлович.

 

Підготовка здобувачів освіти здійснюється за освітніми ступенями:

Освітня програма «Економічна кібернетика» спрямована на формування актуальних знань з економіки, навичок аналізу та управління бізнесом, побудови економіко-математичних моделей на макро- та мікрорівнях із застосуванням інформаційних технологій.

Програма дає можливість здобувачеві вищої освіти гнучко обирати індивідуальну освітню траєкторію завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін та адаптовувати набуті знання та вміння до вимог ринку праці.

 

Особливості освітньої програми

 • Теоретичні знання сучасних методів аналізу та моделювання економічних систем та процесів.
 • Практичні навики побудови моделей оптимізації, прогнозування, управління бізнес-процесами.
 • Вміння застосовувати інформаційні технології у прийнятті управлінських рішень.
 • Широкі можливості академічної мобільності у межах українських та міжнародних програм, участі у студентських організаціях, школах лідерства та підприємництва.
 • Перспективи наукових досліджень у сфері економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.
 • Співпраця з роботодавцями ІТ-сектору, фінансового консалтингу, бізнесу та органів державного управління.

 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Адаптивні моделі економіки,
 • Актуарна математика,
 • Алгоритмізація та програмування,
 • Аналіз економічних часових рядів,
 • Дискретний аналіз,
 • Дослідження операцій,
 • Еволюція математичних методів в економіці,
 • Електронна комерція,
 • Економетрія,
 • Економіко-математичні методи і моделі,
 • Економічна кібернетика,
 • Економічний ризик,
 • Еколого-економічне моделювання,
 • Імітаційне моделювання,
 • Інвестування та його оптимізаційні моделі,
 • Інтернет-технології для бізнесу,
 • Інтелектуальні системи ухвалення рішень,
 • Логістика,
 • Математична економіка,
 • Математичні методи і моделі ринкової економіки,
 • Машинне навчання,
 • Методи аналізу даних,
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами,
 • Моделювання економіки,
 • Моделювання економічної динаміки,
 • Моделювання міжнародних бізнес-процесів,
 • Моделювання фінансового менеджменту,
 • Моделювання фінансово-економічних систем,
 • Моделювання інноваційних процесів в економіці,
 • Об’єктно-орієнтоване програмування,
 • Основи системного аналізу,
 • Прикладна економетрія,
 • Прогнозування соціально-економічних процесів,
 • Проектний аналіз,
 • Системи прийняття рішень,
 • Системи штучного інтелекту,
 • Сіткове управління проектами,
 • Теорія випадкових процесів,
 • Теорія ігор та економічна поведінка,
 • Технології Big Data в економіці,
 • Технології блокчейн,
 • Технологія проектування і адміністрування баз даних і сховищ даних,
 • Фінансова математика,
 • Фондові ринки зарубіжних країн,
 • WEB-програмування, тощо.

 

Основні напрямки наукових досліджень: оптимізація управління складними економіко-виробничими системами, математичні методи прогнозування, функціонування та оптимізації господарської та фінансової діяльності складних економічних систем, тощо.

В рамках наукових досліджень співробітниками та аспірантами кафедри було захищено 24 дисертаційні роботи, з них 4 докторських. Опубліковано понад 700 наукових праць, проведено більше 10 міжнародних наукових конференцій.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ У СОЦМЕРЕЖАХ

       

 

Кафедра економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка заснована на базі кафедри математичних методів в економіці у 1969 році.

Очолювали кафедру:

 • Р.Л. Домбровський (1969-1977рр, 1980-1983рр),
 • М.М. Баранкевич (1977-1979рр, 1987-1992рр),
 • В.М. Вовк(1983-1987рр, 1992-2021рр).

Зараз кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент  З.Б. Артим-Дрогомирецька.

У період 1985-1991рр. діяла філія кафедри на НВО „Електрон”, де студенти проходили виробничу практику та проводились заняття у спеціалізованих лабораторіях.

Упродовж 1999-2016 рр. діяла філія економічного факультету у місті Червоноград, де здійснювалася підготовка фахівців з економічної кібернетики.

На кафедрі економічної кібернетики діє наукова школа економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами, засновник і керівник якої доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Вовк Володимир Михайлович  Заснування наукової школи ґрунтувалося на результатах наукових досліджень працівників кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка за держбюджетними та госпдоговірними темами, що були включені у програми найважливіших наукових досліджень Міністерства освіти СРСР і Міністерства освіти і науки України та наукових напрямків Державного комітету з науки і техніки України.

Вихованцями цієї школи є: доктори економічних наук – Вовк В.М., Домбровський Р.Л., Барикін В.М., Крупа Казімір (громадянин Республіки Польща); кандидати економічних наук  – Баранкевич М.М., Здрок В.В., Черняховська (Данилюк) Л.Г., Лучковська А.М., Мачкур А.Є., Бадзь К.М., Содома І.М., Полевська О.С., Шайда (Федорчук) О.Є., Артим-Дрогомирецька (Дрогомирецька) З.Б., Монтицька А.М., Дацко М.В., Паславська І.М., Левицька Г.І., Вдовин, М.Л., Лагоцький Т.Я., Дацків (Татарнікова) Н.І., Бідник (Грицишин) Н., Семерак О.Ф., Негрей М.В., Зомчак Л.М., Шиш (Ушкаленко) І.М., Романич І.Б., Антонів В.Б., Каркавчук В.В.,  Комар М.І., Панчишин А.І., Жук М.О.

У 2018-2020 роках на базі кафедри економічної кібернетики проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика».

Кафедра економічної кібернетики є центром підготовки  висококваліфікованих фахівців за спеціалізацією економічна кібернетика, які  затребувані вітчизняними та закордонними компаніями в умовах розвитку е-економіки та інформаційного суспільства, шляхом формування у випускників знань, умінь та компетентностей, необхідних для фахівців у галузі економіко-математичного моделювання бізнес процесів.

Цінності, яких дотримуються на кафедрі економічної кібернетики:

 • Висока кваліфікація викладачів;
 • Професійність;
 • Інноваційність та відповідальність;
 • Креативність працівників і студентів;
 • Критичне та аналітичне мислення;
 • Людяність;
 • Порядність та чесність;
 • Повага;
 • Дотримання традицій.

 

Візія

Кафедра економічної кібернетики – провідна та визнана на національному і міжнародному рівні у галузі підготовки фахівців з економічної кібернетики, яка забезпечує сучасні, затребувані на ринку праці знання та використовує передові інноваційні наукові розробки для проведення науково-дослідної діяльності і тісно інтегрована з провідними учасниками ринку праці.

 

Стратегічні цілі кафедри економічної кібернетики:

Розширення освітніх можливостей кафедри;

Покращення наукового потенціалу кафедри;

Розширення міжнародної співпраці кафедри;

Розширення співпраці з учасниками ринку праці.

 

Стратегія кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім. Івана Франка на 2020-2025 роки

Співробітники

завідувачАРТИМ-ДРОГОМИРЕЦЬКА Зоряна Богданівназавідувач
професорВОВК Володимир Михайловичпрофесор
доцентАНТОНІВ Василь Богдановичдоцент
доцентВОВК Володимир Романовичдоцент
доцентДАЦКІВ Наталя Ігорівнадоцент
доцентДАЦКО Мирослав Володимировичдоцент
доцентЗОМЧАК Лариса Миколаївнадоцент
доцентКОМАР Мар'яна Ігорівнадоцент
доцентЛАГОЦЬКИЙ Тарас Ярославовичдоцент
доцентПАНЧИШИН Андрій Ігоровичдоцент
доцентПАСЛАВСЬКА Ірина Мирославівнадоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Артим-Дрогомирецька З.Б., Вовк В.-Б.М., Антонів В.Б., Дацко М.В., Зомчак Л.М. Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 49 с.

Скачати методичні вказівки

 

 

book_011Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 360 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_010Вовк В.М. Оптимізаційні моделі економіки: навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 320 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_012Негрей М.В. Дослідження операцій: навчально-методичний посібник. Частина І / М.В. Негрей, З.Б. Артим-Дрогомирецька. – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 312 c.

Переглянути зміст

 

 

 

book_014Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Практикум / В.В.Здрок, Т.Я.Лагоцький, І.М.Паславська. – Львів: “Магнолія 2006”, 2013. – 256 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_015Негрей М.В. Актуарна математика: навчально-методичний посібник / М.В.Негрей. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 208 c.

Переглянути зміст

 

 

 

 

book_013Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик : навчально-методичний посібник / З.Б.Артим-Дрогомирецька, М.В.Негрей. – Львів: “Магнолія 2006”, 2013. – 320 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_022Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_016Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 465 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

book_021Вовк В.М. Методологія наукової творчості: навч. посіб. / В.М.Вовк, Л. М. Зомчак, Н.І.Камінська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_017Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_023Дацко М.В. Дослідження операцій в економіці. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.В. Дацко, М.М.Карбовник. – Львів: «ПАІС», 2009. – 288 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_018Вовк В.М. Інвестиції та їхні оптимізаційні моделі: Навчальний посібник / В.М.Вовк, І.М.Паславська. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 286 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_019Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.В.Здрок, І.М.Паславська. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_020Економічна кібернетика. Том1: Підручник / Вовк В.М. та ін. -Донецьк: Юго-Восток, 2005. -565с.

Переглянути зміст

Дослідження

book_003Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_004Вдовин М.Л. Моделювання соціально-економічних процесів / М.Л.Вдовин, Р.В.Вовк, С.С.Прийма. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 460 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_001Вовк В.М. Моделювання організаційних процесів у підприємництві : монографія. /В.М. Вовк, С.С. Прийма, І.М. Шиш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 334 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_002Вовк В.М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія /В.М. Вовк, Н.І. Камінська, С.С. Прийма. – Дрогобич : Коло, 2011. – 448 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_006Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монографія / В. М. Вовк [и др.] – Харьков : ВД «ИНЖЕК», 2009. – 428 с.

 

 

 

 

book_007Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія / В. М. Вовк [та ін.] Ч. 1, 2. – Суми, ДВНЗ.УАБС НБУ, 2008. – С. 231-255.

 

 

 

 

book_005Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах: Монографія / В.М. Вовк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 584 с.

Переглянути зміст

 

 

 

book_009Макроекономічна політика в Україні : проблеми науки та практики. Актуальність оптимізації управління в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк [та ін.] – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 350 с.

 

 

 

 

book_008Wlodzimierz Wolk. Przedsiebiorstwo i region : monografia / Wlodzimierz Wolk [i innych] – URRzeszow Drukarnia, 2006. – 541 с.

 

 

 

Урочисте вручення нагороди присудженого почесного звання “Заслужений працівник освіти України” доктору економічних наук, професору, Заслуженому професору Львівського національного університету імені Івана Франка Володимиру-Богдану Вовку

08.02.2023 | 01:21

Указом Президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм присуджено почесне звання “Заслужений працівник освіти України” доктору економічних наук, професору, Заслуженому професору Львівського національного університету імені Івана Франка Володимиру-Богдану Вовку.
Професор Володимир-Богдан Вовк зробив вагомий внесок у становлення і розвиток економічної кібернетики в Україні, багато років очолював кафедру економічної кібернетики, заснував та керує науковою школою Математичного моделювання управління економіко-виробничими системами. Володимир-Богдан Михайлович усе своє життя присвятив підготовці фахівців з...

Читати »

Львів попрощався із загиблим Героєм Олегом Кунинцем, випускником економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

07.02.2023 | 19:32

Сьогодні, 7 лютого 2023 р., у Львові попрощалися з випускником економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олегом Кунинцем, який загинув 28.01.2023 р., захищаючи Україну від російських окупантів.
Чин похорону розпочався об 11:00 год. у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, відтак, після міської церемонії прощання на площі Ринок, відбулось поховання Героя на Личаківському кладовищі.
Олег Кунинець народився 13.08.1986 р. у Львові. Навчався у «Школі-гімназії І – III ступенів імені Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких». Закінчив економічний факультет Львівського...

Читати »

У бою з російськими окупантами загинув студент економічного факультету Львівського університету Олег Мужкевич!

07.02.2023 | 01:36

30 січня 2023 р. неподалік с. Ступочки Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання на фронті російсько-української війни героїчно загинув студент 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Мужкевич Олег Олександрович.
Олег Мужкевич народився 13.01.2002 р. у м. Львові у багатодітній сім’ї, де з п’яти дітей усі троє братів стали військовими. Навчався у СЗШ №72 м. Львова, а згодом закінчив Ліцей імені Героїв Крут.
З 28.08.2020 р. перебував на контрактній службі...

Читати »

1 лютого 2023 року кафедрою економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка було проведено засідання підсекції Економіко-математичне моделювання Звітної наукової конференції Університету за 2022 рік.

04.02.2023 | 18:12

1 лютого 2023 року кафедрою економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка було проведено засідання підсекції Економіко-математичне моделювання Звітної наукової конференції Університету за 2022 рік.  Аспіранти та викладачі кафедри представили свої наукові напрацювання, які охоплюють актуальні напрямки економічних досліджень. Програмою Звітної конференції було заплановано низку доповідей, тематика яких охоплює: проблеми вибору оптимальної стратегії розвитку економічних систем; методи забезпечення енергетичної складової у відбудові країни; оцінювання кризових ситуацій та рівня соціо-еколого-економічного розвитку регіонів України; моделювання динаміки рівня інфляції в Україні; аналіз...

Читати »

Прощання з героєм Андрієм Куликовцем

19.01.2023 | 21:44

Нещадна війна обірвала життя Андрія Куликовця, випускника кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Андрій Куликовець навчався на економічному факультету за спеціальністю «Менеджмент» з 2005 по 2010 роки. У кожному світлому спогаді з давнього і безтурботного студентського життя обов‘язково був Андрій! Завжди такий веселий, компанійський і надійний друг.
А сьогодні ми сумуємо разом з батьками Андрія, його дружиною і маленьким сином…
Спочивай з миром, наш добрий друже!
Чин похорону Куликовця Андрія відбудеться у п’ятницю  20 січня о 11:00 у Львові...

Читати »