Фінансові розслідування та Національна оцінка ризиків

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Опис курсу

Запропонований курс має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з методологією та методикою фінансових розслідувань та оцінки ризиків у роботі аналітиків, аудиторів, фахівців з фінансового моніторингу, працівників правоохоронних органів. Серед головних проблемних питань дисципліни: ознаки й типології сумнівних фінансових операцій, загальні й специфічні методи фінансових розслідувань, правовий статус фінансових розслідувань та їх результатів, використання сучасних інформаційних технологій у фінансових розслідуваннях.

Мета навчальної дисципліни „Фінансові розслідування та Національна оцінка ризиків” – ознайомити студентів з актуальною проблематикою фінансових розслідувань та Національної оцінки ризиків як прикладної дисципліни, методи якої використовують в системах контролю на рівні міжнародних організацій, державних органів та суб’єктів господарювання.

Рекомендована література

 1. Аркуша Л. І. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності. Юридичний вісник. 2012. № 2. С. 87–91.
 2. Аркуша Л. І. Механізм відбиття слідів (ознак) злочинної діяльності легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в основних групах документів. Південноукраїнський правничий часопис. 2010. № 1. С. 226–228.
 3. Взаємодія органів досудового розслідування з підрозділами Державної аудиторської служби України під час призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні [Текст] : метод. рек. / [А. А. Вознюк, О. М. Брисковська, А. П. Запотоцький та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. С. Чернявського. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 40 с.
 4. Замасло О., Підхомний О., Петик М. Ідентифікація загроз митній безпеці держави // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4(61). – С. 37–52.
 5. Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму [Електронний ресурс]. – К., 2016. – 208 с. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161125/zvit_ukr.pdf
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
 7. Курман О. В. Проблемні питання призначення ревізій у кримінальному судочинстві в умовах сучасних реалій законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 201–203.
 8. Лепський С.І. Фінансова інформація про злочинну діяльність як предмет фінансових розслідувань. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2013. – № 1. – с. 251-257.
 9. Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та  фінансування тероризму в  Україні, узгоджена Міністерством фінансів України 17.12.2018  р. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Methodology.pdf
 10. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендації FATF URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/UKR_Compilation%20book%20-%20FINAL%20(02.02.2021).pdf
 11. Підхомний О. Удосконалення фінансових індикаторів у методології Національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні / О. Підхомний, О. Бура, І. Добровольська // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2018. Випуск 55. С. 54-61.
 12. Підхомний О. Розвиток методологічних основ Національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні / О. Підхомний // Формування ринкової економіки в Україні. – 2020. – Вип. 43. – С. 127–138.
 13. Підхомний О. Удосконалення методології Національної оцінки ризиків у контексті інвестиційної безпеки / О. Підхомний, М. Петик, О. Брочковська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2019. – Вип. 41. – С. 413–421.
 14. Практикум з кримінального процесу Укарїни. Навч. посібник, за ред. акад. В.Т. Нора (у співавторстві). – Львів: видав. ЛНУ ім. І. Франка, – 2017. – 376с.
 15. Розшук незаконно отриманих активів – практичний посібник. Міжнародний центр з повернення активів Базельський інститут управління, Міжнародний центр з повернення активів, 2015 (оригінал, англійська мова) / 2016 (переклад українською мовою).
 16. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 164 с.
 17. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник. – Львів: ЗУІВЦНК, 2005. – 240 с.
 18. A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000 The public risk management association. URL: https://www.ferma.eu/app/uploads/2011/10/a-structured-approach-to-erm.pdf
 19. Becker, G. M. (2004). A practical risk management approach. Paper presented at PMI® Global Congress 2004-North America, Anaheim, CA. Newtown Square, PA: Project Management Institute. URL: https://www.pmi.org/learning/library/practical-risk-management-approach-8248
 20. Hyungwook YangHyeri KimHangbae Chang A Study on Industrial Security Experts Demanding Forecasting in Intelligent Sensor Network. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1155/2015/935492
 21. Ji-Yeon Yoo, Min-Hyeok Lee Study on the concept and scope of industrial security in major countries. URL: http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2023%20Issue2/Version-10/F2302103238.pdf
 22. Kang Ju-young, Lee Bansu. (2015) A Study on Combined Education for Industrial Security Manpower Training.
 23. Maarten Merkelbach, Pascal Daudin From Security Management to Risk Management. Critical Reflections on Aid Agency Security Management and the ISO Risk Management Guidelines Issued by: Security Management Initiative. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/137850/SMI_views_risk_management_-_May_2011.pdf
 24. Maksym Hrebeniuk Problematic issues and threatening tendencies of the raidership spread in Ukraine. URL: https://mndcentr.com/vydania/pdf_publ/gr_12_18.pdf
 25. Oleg Pidkhomnyi and Mariya Rubakha (2020). Financial factors for restraining the underground economy: case of Ukraine. Economics of Development, 19(2), 1-12.
 26. Pidkhomnyi O. Confidence as the national economy pricing and shadowing factor: The case of Ukraine / O. Pidkhomnyi, N. Demchishak, Dropa Ya. // Revista ESPACIOS. Vol. 40 (Number 20) Year 2019. Page 21.
 27. Pidkhomnyi O., Demchyshak N., DropaYa. Population financial activity in the formation of indicators for public confidence level and shadow economy risks: the case of Ukraine. Espacios. 2019. № 40(38). P. 16-17.
 28. Scott Patterson, Dark Pools: High-Speed Traders, A.I. Bandits, and the Threat to the Global Financial System, Crown Business (June 12, 2012) 978-0307887177
 29. Security-Management Practices Pearson the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. URL: http://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/078973446X.pdf
 30. Threat Analysis Group. URL: https://www.threatanalysis.com

31. Y. Brooks (2009) What is security: Definition through knowledge categorization. P.11-12.

Силабус:

Завантажити силабус