Фінансовий механізм розвитку бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Опис курсу

Метою вивчення курсу є надання студентам теоретичних знань та практичних навиків використання та управління фінансовими методами та інструментами, задля своєчасного та економічного задоволення потреб підприємства у фінансових ресурсах, достатніх для забезпечення визначених темпів його розвитку та/чи реалізації окремих його бізнес-проектів.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення теоретичних основ фінансового механізму розвитку бізнесу;
 • узагальнення набутих знань з управління фінансами підприємства;
 • вивчення внутрішніх та зовнішніх джерел і механізмів фінансування бізнесу;
 • вивчення фінансового механізму здійснення інвестиційної діяльності;
 • вивчення основ управління капіталом підприємства;
 • вивчення системи управління фінансовими ризиками.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про акціонерні товариства”.
 2. Закон України “Про господарські товариства”.
 3. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.
 4. Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV
 5. Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
 6. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 4 лютого 2021 року № 1201-IX.
 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” від 07.02.2013  № 73. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868
 8. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.06.2018 № 385. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 р. за № 805/32257.
 9. “Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки”, затверджена наказом Міністерства фінансів України 14.02.2006 № 170, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 березня 2006 р. за № 332/12206.
 10. “Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”, у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 р. № 1361.
 11. “Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації”, затверджене спільним наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України за № 49/121 від 26.01.2001 та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 121/5312.
 12. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс , 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. — 656 с.
 13. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси /Пер.з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993.–383 с.
 14. Терещенко О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб-ник. – К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. Доступно з: https://buklib.net/books/21925/
 15. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 294 с.
 16. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2015. – 536 с.
 17. Уолш Кяран Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ. – К.: Всеувито; Наукова думка. 2001. – 367 с. – (Сер. “Усе про менеджмент”).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус