Фінанси (072 Фінанси, банківська справа і страхування)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Коваленко В. М.ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Дисципліна “Фінанси” передбачає застосування системного розуміння економічних явищ та процесів у галузі фінансів, банківської справи та страхування. Теоретичний зміст складають поняття (категорії), концепції та теорії фінансової науки, що відображають економічні явища та розкривають тенденції і закономірності розвитку фінансової складової національної та світової економіки.

Викладання навчальної дисципліни “Фінанси” має за мету озброїти здобувачів вищої освіти сучасними знаннями, що необхідні в процесі практичної діяльності в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

Рекомендована література

Базова

 1. Бюджетна система : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 624 с.
 2. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник. Київ : НІОС, 2001. 416 с.
 3. Герасименко С. С., Головко В. А., Нікітіна І. М. Система національних рахунків : навч. посібник. Київ : І.В.Ц. Держкомстату України, 2005. 217 с.
 4. Глущенко А. С. Фінанси : навч. посібник. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. 232 с.
 5. Господарський кодекс України. Київ : Алеута ; ЦУЛ, 2011. 160 с.
 6. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2008. 496 с.
 7. Економічна теорія: політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 9-те вид., доповн. Київ : Знання, 2014. 710 с.
 8. Євтух О. Т., Євтух О. О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки: навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 408 с.
 9. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Г. С. Фінансовий словник. 3-тє вид., випр. та доп. Київ : Т-во “Знання”, КОО, 2000. 587 с.
 10. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. 714 с.
 11. Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика) : навч. посібник. Тернопіль : Астон, 2002. 212 с.
 12. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку. Київ : Знання, 2010. 431 с.
 13. Коваленко В. М., Коваленко О. В. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 236 с.
 14. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка в історичному аспекті : навч. посібник. Тернопіль, 1999. 268 с.
 15. Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси: навч. посібник. Львів : “Новий Світ – 2000”, 2006. 568 с.
 16. Кудряшов В. Фінанси : навч. посібн. Херсон : Олді-плюс, 2002. 352 с.
 17. Кузнєцова А. Я. Теорія фінансів : навч. посібник. Львів, 2001. 158 с.
 18. Лутчин Н. П., Мельник І. Д. Система національних рахунків : практикум : навчальний посібник / за ред. проф. Матковського С. О. Львів : “Новий Світ – 2000”, 2008. 204 с.
 19. Лутчин Н. П., Миронюк А. К. Статистика фінансів : навч. посібн. Львів : “Новий світ – 2000”, 2005. 324 с.
 20. Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. Київ : Видавн. центр “Друк”, 2002. 320 с.
 21. Нестеренко А. С. Фінансова система України: проблеми теорії : монографія. Одеса : Фенікс, 2014. 576 с.
 22. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси ; пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мусієнка. Київ : Основи, 1993. 383 с.
 23. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник. / 5-те вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2008. 240 с.
 24. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 239 с.
 25. Пазинич В. І., Шулешко А. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 408 с.
 26. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації. День. 2001. № 139 [Електронний ресурс]. URL:http://www.day.kiev.ua/ru/article/panorama-dnya/ukraina-i-vyzovy-globalizacii.
 27. Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2002. 300 с.
 28. Поважний О. С., Волощенко Л. М., Свечкіна А. Л. Фінанси: навч. посібник. Донецьк : Вид-во “Ноулідж”, 2013. 255 с.
 29. Податковий Кодекс України: зі змінами та доповненнями;
 30. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2000. № 25 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 31. Про страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 32. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 33. Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин: Монографія / В.Г. Дем’янишин, В. В. Дем’янишин, Т. Д. Сіташ та ін.; за ред. О. І. Марченко. Тернопіль : Крок, 2011. 556 с.
 34. Романенко О. Р. Фінанси: підручник. Київ : Центр навч. л-ри, 2004. 312 с.
 35. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту нації: пер. з англ. Київ : Port-Royal, 2001.
 36. Стеців Л. П., Копилюк О. І. Фінанси : навч. посібник. Київ : Знання, 2007. 235 с.
 37. Стойко О. Я., Дема Д. І. Фінанси : навч. посібник / за ред. О. Я. Стойка. Київ : Алерта, 2014. 432 с.
 38. Теорія фінансів: навч. посібник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, А. А. Ільєнко та ін.; за заг. ред. О. Д. Василика. Київ : Центр навч. л-и, 2005. 480 с.
 39. Теорія фінансів: підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.
 40. Фінанси: вишкіл студії : навч. посібник / за ред. д. е. н., проф. Юрія С. І. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 357 с.
 41. Фінанси : навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. Київ : Знання, 2006. 247 с.
 42. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 8-ме вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2013. 519 с.
 43. Фінанси : підручник / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій та ін.; за ред. д. е. н., проф. І. О. Лютого. Київ : Видавництво Ліра, 2017. 728 с.
 44. Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ : Знання, 2008. 611 с.
 45. Фінансова децентралізація // Сайт Децентралізація, Україна. 2019. [Електронний ресурс]. URL: http//decentralization.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус