Фінанси (6.030509 “Облік і аудит”)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Терешко О. М.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКо-31сдоцент Терешко О. М.
ЕКо-32сдоцент Терешко О. М.
ЕКо-33сдоцент Терешко О. М.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінанси» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг ” та 6.030502 «Економічна кібернетика».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфічний вид економічних відносин, пов’язаний з розподілом та перерозподілом певної вартості (насамперед ВВП та НД – на макрорівні; доходу і прибутку – на мікрорівні) з метою формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Фінанси» забезпечується отриманими знаннями з курсів «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Гроші та кредит».

Мета та завдання навчальної дисципліни

 • Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є надання знань щодо теоретичних та організаційних аспектів фінансових відносин, особливостей формування різноманітних фондів грошових коштів і їх взаємозв’язку на різних рівнях господарювання, а також вироблення навиків аналізу, характеристики та оцінки стану відповідних фінансових категорій чи понять, пошуку засобів удосконалення їх функціонування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» є:

 • вироблення у студентів правильного розуміння сутності фінансів, як економічної категорії, а також сутності та змісту фінансової політики держави, її ролі у формуванні й розвитку ринкових відносин, методів та інструментів її реалізації;
 • визначення необхідності та різновидів заходів, спрямованих на удосконалення вітчизняної фінансової системи в умовах розвитку ринкових форм господарювання.
 • Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: суть фінансів як економічної категорії, передумови їх виникнення та розвитку; елементи фінансової системи держави, види та джерела фінансових ресурсів; види і складові фінансової політики держави, складові елементи фінансового механізму держави; сутність та види фінансових відносин підприємницьких структур, методи організації їх фінансової діяльності; суть бюджету, його призначення та функції, класифікацію доходів і видатків державного бюджету; соціально-економічну сутність податку та його основні елементи, визначення і структуру податкової системи держави; призначення і складові місцевих фінансів; сутність та види державних цільових фондів; економічний зміст державного кредиту, методи управління державним боргом; суть та структуру страхового і фінансового ринку держави, види їх суб’єктів та об’єктів; сутність поняття «міжнародні фінанси», види та складові міжнародної фінансової політики; особливості діяльності міжнародних фінансових організацій.

вміти: пояснити вплив фінансів на суспільне виробництво та його розвиток; охарактеризувати види фінансових планів, форми та методи фінансового контролю, основні стадії бюджетного процесу в Україні та принципи побудови бюджетної системи держави, напрями використання централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів; розрахувати фінансові результати діяльності підприємства; визначати причини бюджетного дефіциту та найефективніші методи його покриття; пояснити відмінності у діяльності посередників на страховому ринку, особливості роботи фондової біржі як невід’ємного учасника фінансового ринку держави; оцінити ефективність міжнародної фінансової політики держави; застосовувати теоретичні знання для розробки заходів щодо удосконалення фінансової

Рекомендована література

 1. Конституція України // Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України: Ін-т законодавства. – К., 1997. – Т.10. – С. 3-41.
 2. Бюджетний Кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 11 березня 2011 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А.В., 2011. – 144с. – (Кодекси України).
 3. Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Закони України // Відомості Верховної ради України або електронний ресурс.
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24 – С. 379-429.
 5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. // Закони України: В 12 т. – Т.11. – С. 177-188.
 6. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18.
 7. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 23.02.2006 р. // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 78. – С. 6-10.
 8. Податковий Кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 17 серпня 2011 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А.В., 2011. – 536с. – (Кодекси України).

 

Підручники (навчальні посібники)

 1. Василик О. Д. Бюджетна система України : [підручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2004. – 544 с.
 2. Василик О. Д. Державні фінанси України: [підручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2004. – 608 с.
 3. Ковальчук С. В. Фінанси : [навчальний посібник] / С. В. Ковальчук, І. В. Форкуна. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2006. – 568 с.
 4. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : [навчальний посібник] / В. М. Опарін. − К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.
 5. Оспіщев В. І. Фінанси: [навчальний посібник] / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева. – [2-ге вид., перероб. і доп]. – К. : Знання, 2008. – 366 с.
 6. Романенко О. Р. Фінанси : [підручник] / О. Р. Романенко. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2006. – 523 с
 7. ФедосовВ. М.Теоріяфінансів : Підручник / за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 573 с.
 8. Фінанси :підручник /С. І. Юрій [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова; 2-ге вид., перероб. і доп. –К. : Знання, −687 с.