Фондові ринки країн світу

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Вовк В. Р.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764ЕКк-31сдоцент Вовк В. Р.
ЕКк-32сдоцент Вовк В. Р.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Фондові ринки країн світ” є засвоєння студентами теоретичних знань функціонування фондових ринків країн світу, бізнес-процесів на торговельних біржах, практичних навиків аналізу чартів котирування акцій, взаємодії учасників біржових торгів, підвищення ефективності фінансово-господарської та маркетингової діяльності компаній; вивчення способів систематизації процесів; ознайомлення зі сучасними інформаційними технологіями та їх використанням для досягнення поставлених цілей.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

• головні поняття й особливості фондових ринків;
• механізми функціонування фондових ринків;
• закордонний досвід розвитку фондових ринків;
• основні етапи формування та аналізу торгових бірж;
• методики формування ціни цінних паперів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

• аналізувати фондові біржі та оцінювати їх результати;
• виявляти та використовувати тенденції та тренди;
• будувати та використовувати стратегії торгівлі на фондовому ринку;
• користуватися програмними основними засобами для аналізу та торгівлі на фондових біржах.

Рекомендована література

1. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. Львів: Новий Світ. 2003. 360 с.
2. Elton E.J., & Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (4th ed.). New York: John Wiley & Sons, 1991.
3. Еш С.М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури. 2011. 528 с.
4. Корнійчук О.П. Фондовий ринок: теорія і практика. За ред. Б.М. Данилишина. − К: [Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України]. 2009. 218 с.
5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» вiд 30.10.1996 №448/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 448/96-%D0%B2%D1%80.
6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV. URL: http://zakon1.rada.gov. ua/ laws/show/3480-15.
7. Лісовий В. П., Отченаш К.Г., Токар В.В. Торгівля цінними паперами: навч. посіб. К.: КНЕУ. 2010. 407 с.
8. Калач Г.М. Фондовий ринок України: тенденції та суперечності розвитку: монографія. Ірпінь: Національний університет ДПС України. 2012. 312 с.

Силабус: Силабус '23-24

Завантажити силабус

Силабус: Силабус '22-23

Завантажити силабус