Гроші і кредит

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248Мрочко М. С.ЕКФ-11с, ЕКФ-12с, ЕКФ-13с, ЕКФ-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКФ-11сМрочко М. С.
ЕКФ-12сМрочко М. С.
ЕКФ-13сМрочко М. С.
ЕКФ-14сМрочко М. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Гроші і кредит» є засвоєння теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту і банків.

 

Завданням вивчення дисципліни «Гроші і кредит» є формування у студентів базових знань з теорії грошей та кредиту, особливостей механізму функціонування грошового ринку, грошових систем. Дослідження напрямів діяльності центрального банку та його ролі у забезпеченні стабільності національної валюти, ролі комерційних банків і небанківських фінансово-кредитних інститутів у грошово-кредитному обслуговуванні суб’єктів господарювання і населення в Україні й провідних країнах світу. З’ясування економічної сутності валюти, валютного курсу, закономірностей функціонування валютного ринку, валютних систем, діяльності міжнародних валютно-кредитних організацій.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • історію виникнення та етапи еволюції грошей, їх основних форм;
 • суть і функції грошей;
 • основи теорії грошей та грошово-кредитного регулювання;
 • сутність та елементи, типи грошових систем, етапи становлення і розвитку грошової системи України;
 • економічну суть та особливості функціонування грошового ринку, механізм формування попиту на гроші, пропозиції грошей і встановлення рівноваги на грошовому ринку;
 • сутність і причини виникнення інфляції, методи вимірювання інфляції та її види, наслідки інфляції для економіки держави, форми і методи стабілізації грошового обігу;
 • поняття, цілі проведення, види грошових реформ, особливості проведення грошових реформ в Україні;
 • роль грошей в ринковій економіці;
 • економічну суть кредиту, функції кредиту, принципи кредитування, теорії кредиту;
 • суть і функції процента, види процента та чинники, що визначають його рівень;
 • загальну характеристику форм і видів кредиту;

Вміти:

 • розрізняти сучасні форми грошей за властивим їм ознаками, застосовувати їх на практиці для проведення платежів і розрахунків;
 • визначати типи грошових систем за характерними ознаками;
 • побудувати модель грошового обігу, показати взаємозв’язок основних економічних суб’єктів, ринків через грошові потоки між ними;
 • визначати структуру грошової маси за показниками грошових агрегатів;
 • аналізувати динаміку обсягів грошової маси, грошової бази, швидкості обігу грошей, тривалості одного обороту грошової одиниці та оцінити їхнє значення та вплив на стан економіки держави;
 • визначати рівень монетизації економіки;
 • будувати графічні моделі попиту на гроші, пропозиції грошей та їх рівноваги на грошовому ринку;
 • визначати вплив змін попиту та пропозиції грошей на динаміку рівня процента;
 • вимірювати інфляцію за методикою розрахунку Е. Леспейреса та Г. Пааше;
 • аналізувати передумови, необхідність проведення та наслідки окремих видів грошових реформ;
 • визначити основні прояви ролі грошей у розвитку ринкової економіки. розпізнавати кредит серед інших економічних категорій;
 • користуватись основними принципами і правилами кредитування під час проведення кредитних операцій;
 • порівнювати, визначати переваги та недоліки головних видів і форм кредиту;
 • визначити норму процента;
 • розрізняти види процентних ставок і знати їх вимірники;
 • визначати основні види операцій валютного ринку;
 • порівняти й оцінити ефективність системи золотого стандарту, Бреттон-Вудської, Ямайської;
 • проаналізувати можливості й перспективи входження України до єврозони;
 • оцінити ефективність співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к-96-ВР.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ зі змінами.
 5. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679-XIV зі змінами.
 6. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2374-ІІІ зі змінами.
 7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 зі змінами.
 8. Положення про електронні гроші в Україні, затв. Постановою Правління НБУ 04.11.2010 р. №481 зі змінами.
 9. Банківська система: підручник / [М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І.Крупки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.
 10. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Ф. Пуховкіної]. – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.
 11. Банківські операції: [підручник] / за заг. ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2009. – 608 с.
 12. Гроші та кредит: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408 с.
 13. Гроші та кредит: підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 420 с.
 14. Банківська система: навч. посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 510 с.
 15. Банківська система: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.