Інформаційна безпека

Тип: На вибір студента

Кафедра: безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКК-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41с

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Інформаційна безпека» спрямоване на формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації у сучасних інформаційних системах та мережах і лініях телекомунікаційного зв’язку в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про електронний цифровий підпис»;
 2. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 3. Закон України «Про інформацію»;
 4. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”
 5. Вимоги до системи управління інформаційною безпекою. СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010, СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010.
 6. Положення про контроль за функціонуванням системи технічного захисту інформації. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 22.12.99.№ 61.
 7. ДСТУ 3396 0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. Затверджено наказом Держстандарту України від 11.10.96 р. № 423.
 8. НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 04.12.2000 № 53.
 9. НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.99р. № 22.
 10. НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.99р. № 22.
 11. В. Фурашев. Питання законодавчого визначення понятійно-категоріального апарату у сфері інформаційної безпеки // “Інформація і право”. – № 1(4)/2012. – С. 46 – 55.
 12. В. Фурашев Сутність та визначення понять “інформаційна безпека” і “безпека інформації” // “Правова інформатика”. – № 2(34)/2012. – С. 51 – 59.
 13. Фурашев В.М. Ключові аспекти проекту Закону України “Про безпеку інформації” // “Віче”. – 2012. – № 6/2012(315). – С. 29 – 30.
 14. Дубов Д.В. Кібербезпека : світові тенденції та виклики для України / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван. – К. : НІСД, 2011. – 30 с.
 15. National Military Strategy for Cyberspace Operations. – Режим доступу : //www.dod. gov/pubs/foi/ojcs/07-F-2105doc1.pdf
 16. Glossary and Acronyms (Archived) / European Commission. – (Accessed 03 Nov 2009). – Режим доступу : //www.ec.europa.eu/information_society/tl/help/glossary/index_en.htm#c
 17. Cyber Security Strategy of the United Kingdom: safety, security and resilience in cyber space. – Режим доступу : //www.official-document/cm76/7642/7642.pdf
 18. The French White Paper on defence and national security. – Режим доступу : //www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/IMG/pdf/white_paper_press_kit.pdf
 19. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України / Г.В. Новицький. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.
 20. Хлевицький В.Б. Інформаційна безпека як одна із складових національної безпеки України / В.Б. Хлевицький // Євроатлантикінформ. – 2006. – № 1(7). – С. 70 – 72.
 21. Бачило И.Л. Методология решения правовых проблем в области информационной безопасности / І.Л. Бачило // Информатика и вычислительная техника. – 1992. – №2. – С. 22 – 30.
 22. Брижко В. До питання застосування у правотворчості понять “інформація” та “дані” / В. Брижко // Правова інформатика. – 2005. – № 4 (8). – С. 31 – 37.
 23. Калюжний Р. Проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці / Р. Калюжний, Д. Прокоф‘єва // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник / НТУУ “КПІ”, Міністерство освіти і науки України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України. – К., 2000. – С. 27 – 31.
 24. Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України : монографія / Б.А. Кормич. – Одеса : Юридична література, 2003. – 472 с.
 25. Марущак А.І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації : науково-практичний посібник / А.І. Марущак. – Біла Церква : Вид-во “Буква”, 2006. – 432 с.
 26. Толубко В.Б. Інформаційна боротьба (концептуальні, теоретичні, технологічні аспекти) : монографія / В.Б. Толубко. – К. : НАОУ, 2003. – 315 с.
 27. Дубов Д.В. Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван. – К. : НІСД, 2011. – 30 с.
 28. Колодюк О.В. Національні стратегії інформаційного суспільства: необхідність, переваги та стан щодо запровадження в Україні / О.В. Колодюк – Режим доступу : http: //www.isu.org.ua/viewarticale/publications/117?new_lang=u.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус