Інвестування

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Кліпкова О. І.ЕКС-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ЕКС-31сКліпкова О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу знань про економічний зміст інвестування, його основні форми та об’єкти, класифікацію інвестицій та їх особливості, вмінь аналізувати специфіку діяльності суб’єктів і інститутів інвестиційного ринку; визначати правове поле інвестиційної діяльності України; використовувати методологічний інструментарій інвестування; визначати принципи формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора; засвоїти принципи і методи інвестування в цінні папери; засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи; розглянути методологію розробки бізнес-планів; розглянути основні інвестиційні джерела, сформувати уміння.

Рекомендована література

Основна

 1. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. – Львів: ЛьвДУВС, 2019. – 276 с.
 2. Управління проектами і фандрайзинг у сфері освіти: навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 2021. 140 с.
 3. Давиденко Н. М. Інвестування[Текст] : підручник / Н. М. Давиденко, Г. О. Скрипник ; НУБіП України. – Київ : Ямчинський О. В., 2021. – 460 с.
 4. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / ЮЮВерланов. – 2 вид. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 336 с.

Додаткова

 1. Грицаєнко М. Інвестиції в соціальний капітал як інструмент реалізації соціальної відповідальності бізнесу. Socially competent management of corporations in a behavioral economy(2021): 187-188.
 2. Гук О. В. Інвестування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 186 с.
 3. Гук О. Мохонько Г.,Шендерівська Л. Тенденції інвестування в Україні. Економіка та суспільство29 (2021).URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577
 4. Кліпкова О. І., Габер А. М. Особливості бізнес-плану інноваційного підприємства. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. № 22. С. 24-27.
 5. Кліпкова О. І., Цебенко О. О. Міжнародний трансфер технологій в аспекті комерціалізації об’єктів інтелектуальної діяльності. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2020. Вип. 6. С. 152-156.
 6. Носова О. Прямі іноземні інвестиції ТНК як фактор інноваційного розвитку.” Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія «Економічна» 100 (2021): 45-56.
 7. Кононенко Ж. А., Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. Сучасний стан та перспективи вкладень довгострокових фінансових інвестицій в Україні. Інвестиції: практика та досвід9 (2021): 20-27.
 8. Настека М. Правові особливості функціонування механізму забезпечення інвестицій на підприємствах України. Grail of Science 17 (2022): 60-65.
 9. Скоробогатова, Н. Є. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах Індустрії 4.0. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2021. № 18. С. 185-191.
 10. Палій К. А. Портфель фінансових інвестицій: формування та оцінювання ризику і дохідності. Publishing House “Baltija Publishing” (2021).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус