Кафедра соціального забезпечення та управління персоналом

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра готує студентів за спеціальністю 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальне забезпечення — це діяльність, що реалізовується через систему суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальну підтримку населення в ситуації соціальних ризиків. Соціальне забезпечення є складовою реалізації державою своєї соціальної політики, воно невіддільне від суспільства і спрямоване на усі його верстви.

Фахівець із соціального забезпечення – професія, яка ніколи не втратить своєї важливості, а особливо вона набуває актуальності в обставинах воєнного та повоєнного часу. У сучасній Україні, в ситуації повномасштабної війни з РФ, спектр діяльності у сфері соціального забезпечення значно розширився і потребує великої кількості фахівців цього профілю.

У процесі навчання головний акцент – на підготовці фахівців здатних до створення і реалізації соціальних програм і проектів; визначення змісту, форм, методів, методик і технологій соціального забезпечення в органах та службах державного адміністрування та місцевого самоуправління, формування та застосування критеріїв визначення його ефективності та якості надання соціальних послуг сім’ям, особам, різним категоріям громадян; вивчення системи, методів та національних особливостей соціального забезпечення, економічних, соціологічних, психолого-педагогічних та морально-етичних основ професії, її напрямків; соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів.

Випускники ОП «Соціальне забезпечення» здатні виконувати професійну діяльність, працюючи

 • спеціалістом органів державного та місцевого управління з соціальних питань
 • працівником соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб зайнятості, центрів соціального обслуговування, центрів допомоги учасникам бойових дій
 • менеджером, консультантом соціальних проектів та програм громадських організацій, благодійних фондів
 • експертом і консультантом з питань соціальної політики політичних партій та профспілкових організацій
 • фахівцем Національної соціальної сервісної служби України
 • інспектором з призначення та виплати пенсій, соціальних допомог відділів Пенсійного фонду України
 • працівником соціальних служб, фахівцем відділу соціального захисту в ОТГ

Сферою професійної діяльності фахівця зі соціального забезпечення є:

 • управління соціального захисту населення;
 • департаменти соціальної політики;
 • управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • регіональні управління Пенсійного фонду України;
 • територіальні органи Фонду соціального страхування;
 • центри зайнятості;
 • територіальні органи Державної служби у справах війни та учасників АТО/ООС;
 • центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
 • регіональні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
 • громадські та благодійні організації соціального спрямування;
 • територіальні центри соціальних служб;
 • центри надання соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах

Освітня програма «Соціальне забезпечення» спрямована на підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців шляхом формування у них комплексних знань та практичних навичок у сфері соціального забезпечення та соціального захисту населення.

Перевагами навчання на ОП є: тісний зв’язок з практикою, залучення фахівців соціальних служб до проведення гостьових лекцій, майстер-класів, отримання студентами грунтовних знань із дисциплін професійної та практичної підготовки, що робить їх конкурентноспроможними на ринку праці й розширює діапазон можливостей щодо працевлаштування, програми стажування, семестрового обміну в навчальних закладах-партнерах Університету

Перевагами випускника є: постійне стабільне місце праці у бюджетній сфері, приватних підприємствах, громадських об’єднаннях, участь у соціальних бізнес-проектах, широке коло громадських зв’язків, можливості кар’єрного зросту

Студенти отримують фундаментальну теоретичну та практичну підготовку у сфері соціального забезпечення та захисту громадян України; вчаться, як готувати бізнес-плани соціальних проектів, шукати і здобувати гранти на них, знаходити фінансування, організовувати доброчинні акції, консультувати клієнтів соціальних служб щодо їх прав на соціальний захист та соціальне забезпечення.

УПРАВЛЯТИ – ЗНАЧИТЬ ПРИВОДИТИ ДО УСПІХУ ІНШИХ 

У сучасному світі стрімких змін, інноваційних технологій та віртуальних комунікацій, все ще залишається місце справжньому – гострому розуму, теплому слову та дружньому плечу. Саме така атмосфера панує у нас на кафедрі соціального забезпечення та управління персоналом, де кожен вчиться у кожного, а понад усім панує повага до колег та студентів, спрага пізнання та відданість улюбленій справі. Дисципліни, що викладаються на нашій кафедрі, стратегічно важливі, адже вони формують уявлення про роль та місце людини у складних економічних процесах. Ця роль завжди вирішальна, бо людина – це і першопричина, і наслідок.  

Колектив кафедри очолює к.е.н., доцент Шегинська Наталія Зенонівна бізнес тренерка, експертка з комунікацій, вболіваючий наставник та керівник. На кафедрі працює 10 викладачів, зокрема 2 доктори наук, професори, 8 – кандидатів економічних наук, доценти, а саме: Возна Л.Б., Жеребило І.В., Кадикало О.І., Кліпкова О.І., Козьмук Н.І., Комаринська З.М., Кравченко І.С., Мельник О.В., Семів Л.К.

Креативність та високий рівень інноваційної культури  викладачів є основою розвитку кафедри, яка впевнено крокує у майбутнє. 

Кафедра забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін для студентів, в тому числі на освітніх програмах «Соціальне забезпечення» та «Управління у сфері соціального забезпечення». Студенти усіх напрямів та курсів нашого університету мають нагоду переконатися у професійності та компетентності наших фахівців, опановуючи основи “Технології соціального захисту та соціального забезпечення”, “ Публічне адміністрування у сфері соціального забезпечення”, “ Соціальна психологія”, “Лідерство і командна робота», «Менеджменту”, “Менеджменту персоналу”, “ Пенсійне забезпечення в Україні”, “ Економіка праці та соціально-трудові відносини”,  “ Соціальні допомоги та їх правове регулювання”.  

Пріоритетними напрямками наукових досліджень кафедри «Соціального забезпечення та управління персоналом» сьогодні та у найближчій перспективі є:  

 • пенсійне забезпечення в Україні; 
 • дослідження державної соціальної допомоги населенню України; 
 • соціальні пільги як вид соціального забезпечення; 
 • корпоративна соціальна відповідальність бізнесу; 
 • Управління у сфері соціального забезпечення. 

Дисципліни кафедри надзвичайно важливі, адже вони формують уявлення про роль та місце людини у складних економічних процесах. Ця роль завжди вирішальна, бо людина – це і першопричина, і наслідок.  

Кафедра «Соціального забезпечення та управління персоналом молода духом та за віком, проте має поважні доробки та власні нововведення. Ми шануємо традицію, наслідуючи найкраще, та тримаємо руку на пульсі часу, опановуючи нові методики викладання та оперуючи прогресивними інноваціями. 

Колектив кафедри Соціального забезпечення та управління персоналом чекає на творчу та ініціативну молодь, яка усвідомлює, що у світі розвинених інноваційних технологій людина та її праця є унікальним стратегічним  ресурсом, без якого неможливим є функціонування всіх ланок національної економіки. 

Співробітники

в.о. завідувача кафедриШЕГИНСЬКА Наталія Зенонівнав.о. завідувача кафедри
професорКРАВЧЕНКО Ірина Семенівнапрофесор
професорСЕМІВ Любов Казимирівнапрофесор
доцентВОЗНА Любов Богданівнадоцент
доцентЖЕРЕБИЛО Ірина Владиславівнадоцент
доцентКАДИКАЛО Оксана Ігорівнадоцент
доцентКЛІПКОВА Оксана Ігорівнадоцент
доцентКОЗЬМУК Наталія Ігорівнадоцент
доцентКОМАРИНСЬКА Зоряна Михайлівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Оксана Володимирівнадоцент

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Договори про співпрацю

Співпраця_Українська освітня платформа

Робочі навчальні програми кафедри:

 1. Основи соціального підприємництва
 2. Бакалаврський семінар
 3. Волонтерська діяльність і фандрайзинг
 4. Вступ до фаху
 5. Діловодство, документообіг та організаційна поведінка
 6. Етика соціальної роботи
 7. Інвестування
 8. Менеджмент персоналу (Рівень А- Самоменеджмент та організаційна поведінка)
 9. Навчальна практика соціальне забезпечення
 10. Навчальна практика менеджмент
 11. Основи демократії та права людини
 12. Пенсійне забезпечення в Україні (Рівень А)
 13. Правове забезпечення ( Рівень А – правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання)
 14. Публічне адміністрування у сфері соціального забезпечення
 15. Правове забезпечення (Рівень В – цивільне та сімейне право)
 16. Рекламно-інформаційні технології у соціальному забезпеченні
 17. Соціальна політика
 18. Соціальна психологія
 19. Соціальне забезпечення (Рівень А)
 20. Соціальне забезпечення (Рівень В – соціальні пільги та державні допомоги в системі соціального забезпечення)
 21. Соціальне забезпечення (Рівень Д)
 22. Соціально-педагогічна діяльність
 23. Страхування ( Рівень А)
 24. Страхування ( Рівень В – соціальне страхування)
 25. Тайм-менеджмент і міжособистісні комунікації у бізнесі»
 26. Управлінські аспекти медіації
 27. Конфліктологія
 28. Аудит персоналу
 29. Соціологія праці
 30. Лідерство та командна робота
 31. Соціально-психологічна допомога населенню

Силабуси навчальних дисциплін кафедри:

 1. Основи соціального підприємництва
 2. Бакалаврський семінар
 3. Волонтерська діяльність і фандрейзинг
 4. Вступ до фаху
 5. Діловодство, документообіг та організаційна поведінка
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 7. Етика соціальної роботи
 8. Інвестування
 9. Менеджмент персоналу (Рівень А – Самоменеджмент та організаційна поведінка)
 10. Методологія наукових досліджень у сфері соціального забезпечення
 11. Навчальна практика менеджмент
 12. Основи демократії та права людини
 13. Пенсійне забезпечення
 14. Правове забезпечення (рівень В Цивільне та сімейне право)
 15. Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання
 16. Практикум робота центрів зайнятості
 17. Публічне адміністрування у сфері соціального забезпечення
 18. Рекламно-інформаційні технології у соціальному забезпеченні
 19. Соціальна економіка і політика
 20. Соціальна політика
 21. Соціальне забезпечення (Рівень А)
 22. Соціальна психологія
 23. Соціальне забезпечення (рівень В – Соціальні пільги та державні допомоги в системі соціального забезпечення)
 24. Соціальне забезпечення (Рівень Д)
 25. Соціальне проектування
 26. Соціально-педагогічна діяльність
 27. Страхування (Рівень А)
 28. Страхування (Рівень В – Соціальне страхування)
 29. Тайм-менеджмент і міжособистісні комунікації у бізнесі
 30. Управлінські аспекти медіації
 31. Технології соціального захисту

Навчально-методичне забезпечення кафедри:

 1. Методичні рекомендації з дисципліни Соціальне забезпечення (Рівень А)
 2. Методичні рекомендації щодо написання бакалаврської роботи з спеціальності СЗ
 3. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Пенсійне забезпечення в Україні (Рівень А)”
 4. Методичні рекомендації щодо проходження практики СЗ
 5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики СЗ

Гостьова лекція від експерта

26.11.2022 | 18:54

24 листопада відбулася гостьова лекція Уляни Лисунець HR & Heah of Wellbeing IT компанії Keenethics для студентів спеціальності Соціальне забезпечення в рамках дисципліни Соціальна психологія. Експерт ділилася досвідом як компанія “переживала” період коронавірусу та початок повномасштабної війни, як підтримували моральний та фізичний стан працівників у нормі, та як не вигоріти під час роботи.

Читати »

На економічному факультеті відбулась Х Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ДОСВІД»

25.11.2022 | 23:29

25 листопада 2022 року на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась X Всеукраїнська науково-практична конференція форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Організатором заходу є кафедра економічної кібернетики економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
Розпочала конференцію вітальним словом заступниця декана економічного факультету з навчально-виховної роботи, завідувачка кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка Зоряна Артим-Дрогомирецька.
Також з вітальним словом звернувся перший проректор Львівського університету, к.е.н., доцент Андрій Гукалюк. Він привітав учасників із початком роботи конференції і...

Читати »

Участь у конкурсі соціальних проєктів

22.11.2022 | 21:07

Здобувачі освітніх програм Соціальне забезпечення та Управління у сфері соціального забезпечення взяли участь у конкурсі студентських соціальних проєктів “Соціальний Ейнштейн”, що організований Благодійною організацією Дія.Ми. Новий досвід, цікаві зустрічі і спілкування, навики соціального проектування, популяризація соціального забезпечення, можливості особистого розвитку – це результати заходу, що відбувся 22 листопада. Проєкти студентів відзначені сертифікатами та цінними призами.

Читати »

Онлайн лекція у рамках співпраці економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової компанії PwC

22.11.2022 | 15:54

14 листопада 2022 р. у рамках співпраці  економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової  компанії PwC відбулася онлайн лекція для студентів бакалаврських освітніх програм «Економічна аналітика і бізнес-статистика», «Економіка та правове регулюванні в бізнесі» на тему «Фінансова звітність за міжнародними стандартами».
Лекцію провела Христина Скіра – Assurance Senior Associate  (Team Lead at Lviv Service Delivery and Competency Centers).
У програмі зустрічі студенти також дізналися про особливості роботи у міжнародній компанії, яка надає аудиторські, податкові, юридичні та консалтингові послуги найвищої якості.
Марта Масюк – старший HR-спеціаліст у PwC – розповіла...

Читати »

Відбулась гостьова лекція на тему «Використання інструментів BI (Business Intelligence) для прийняття рішень» за участю компанії PwC

21.11.2022 | 11:36

15.11.2022 на базі платформи meet.google.com відбулась гостьова лекція на тему «Використання інструментів BI (Business Intelligence) для прийняття рішень» у межах навчального курсу “Інформаційно-аналітична діяльність” (лектор – доц. Прийма С.С.) для бакалаврів спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті».
У рамках співпраці економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової компанії PwC лекцію провели викладачі-практики Маріана Гудзій та Марта Боднар.
Експерти PwC ознайомили студентів з історією компанії, широким спектром програм та послуг, що пропонує компанія.

На прикладах проектів, які виконувались у...

Читати »