Інвестиційне кредитування

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Владичин У. В.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо надання інвестиційних кредитів і мінімізації кредитних ризиків у банках. Предметом є відносини, що виникають між банком і позичальником, щодо організації співпраці в процесі надання, обслуговування та погашення інвестиційних кредитів. Основними завданнями є вивчення організації процесу інвестиційного кредитування в банку, методики банківського моніторингу інвестиційних кредитів та мінімізації ризиків банківського кредитування інвестиційних проектів позичальників.

 

Результати навчання:

 • знати:

теоретичні основи інвестиційного кредитування, об’єкти інвестиційного кредитування, види інвестиційних проектів; організацію процесу інвестиційного кредитування в банку, порядок видачі інвестиційних кредитів та проведення моніторингу кредитної діяльності в банку; порядок прийняття заставного забезпечення від позичальників при інвестиційному кредитуванні, шляхи реструктуризації проблемної кредитної заборгованості клієнтів у банку за інвестиційними кредитами.

 • вміти:

аналізувати можливість надання інвести­ційних кредитів, розраховувати ціну банківського інвестиційного кредиту; налагоджувати процес банківського інвестиційного креди­тування, визначати можливі види забезпечення інвестиційного кредиту, розраховувати суми погашення інвестиційних кредитів; аналізувати документи та проводити оцінювання кредитоспроможності; розраховувати показники ефективності інвестиційних проектів; оцінювати можливості кредитування капітальних вкладень з використанням державних коштів, визначати можливість отримання податкового інвестиційного кредиту, довгострокового кредиту молодим сім’ям за рахунок державних коштів.

Рекомендована література

 1. Владичин У.В. Банківське кредитування. Навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.К.Реверчука. К.: Атіка, 2008. 648 с.
 2. Версаль Н. І., Дорошенко Т. В. Теорія кредиту: Навч. посіб. К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. 483 с.
 3. Вовчак О.Д., Борщук І.В. Інвестиційне кредитування: Навчально-методичний посібник. Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2004. 120 с.
 4. Грицай Т. Л. Інвестиційне кредитування, його сутність та значення в сучасних умовах господарювання // Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 14. С. 7-10.
 5. Інвестиційне кредитування: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, І.П. Андрушків, І.Є. Бучко (2-ге вид., переробл. і доповн). К.: Знання, 2013. 227 с.
 6. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч.посіб. К.: КНЕУ, 2002. 271 с.
 7. Пшик Б.І. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. Львів: ЛБІ НБУ, 2005. 291с.
 8. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. К.: КНЕУ, 2005. 388 с.
 9. Погріщук О. Б. Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора // Агросвіт. 2017. № 1. С. 35-40.
 10. Урванцева С. Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів // Економіст. 2014. № 11. С. 23-26.
 11. Швайдак В.М. Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування // Економіка та держава. – 2017. – №1. – С.72-75.

Матеріали

Методичні матеріали:

 1. Владичин У. В. Плани практичних занять з дисципліни “Інвестиційне кредитування” для студентів-магістрів денної форми навчання освітньо-професійної програми «Банківський бізнес і фінансові технології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 12 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус