Історія економіки та економічної думки (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кудин С. І.ЕКе-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКе-21сдоцент Кудин С. І.

Опис курсу

Мета: вивчення господарської діяльності людства в історичному аспекті, починаючи від стародавніх часів до сьогодення; узагальнення закономірностей світового економічного розвитку; з’ясування специфіки цього процесу в окремих країнах у різні епохи. Усе це дає змогу на конкретних прикладах економічного розвитку провідних країн світу сформувати ринково-орієнтований економічний світогляд фахівця-економіста чи підприємця.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати у студентів сучасну економічне мислення, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів, навичок дослідження еволюції господарських систем та функціонування ринкових систем країн європейської цивілізації.

Рекомендована література

Базова література

1. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / за ред. проф.С. І. Архієреєва, доц. Н. Б Решетняк – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 336 с.

2. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХст.: навч.посібн. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В.Козюка, Л.А. Радіонової.– К.: Знання, 2011.–582с.

3. Історія економіки та економічної думки: ХХ –початок ХХІ ст.: навч.посібн. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В.Козюка, Л.А. Радіонової.– К.: Знання, 2011. –582с.

4. Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. – К.: Знання, 2005 .– 719 с.

Допоміжна література

1. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 284 с.

2. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, – с. 564-641.

3. Українська економічна думка: Хрестоматія/ Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 1998. – 448 с.

4. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І.Дзюб. – К.:Основи, 2001.-670 с.

5. Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. підр. / Укладач Фещенко В. М. – К.:АДС «УМК Центр», 2001.

6. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М.Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002

7. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV– XVIII ст. –Т. 2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус