Кредитний менеджмент і цифрові технології

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Владичин У. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань і практичних навичок з управління кредитною діяльністю банку. Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі управління банківською кредитною діяльністю. Основними завданнями є: надати студентам знання і вміння щодо організації банківського кредитування та управління кредитним процесом, здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.

 

Результати навчання:

 • знати:

основні засади кредитного менеджменту; зміст і методи оцінювання кредитоспроможності позичальників; завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу; використання сучасних цифрових технологій та новітніх програм для проведення кредитних операцій; особливості організації кредитування підприємств окремих галузей економіки; методи управління кредитним ризиком; особливості дистанційного обслуговування клієнтів при кредитуванні; причини виникнення проблемних кредитів та засоби реструктуризації боргів; порядок створення та використання спеціального резерву за кредитами та використання цифрових технологій.

 • вміти:

приймати правильні рішення щодо вибору суб’єктів та об’єктів кредитування; визначати ефективність проекту, що кредитується; оцінювати кредитоспроможність різних категорій позичальників; управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними категоріями позичальників; оцінювати ризиковість кредитної операції; правильно вибирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику; виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати відповідні превентивні заходи; управляти проблемними кредитами; прогнозувати структуру кредитного портфеля банку.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Владичин У.В. Банківське кредитування. Навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с.
 2. Кредитування і контроль : підручник / авт. кол. : Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юк, Р. Р. Котовська та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2012. – 375 с.
 3. Ковалев А. П. Кредитный риск-менеджмент. Монография. – К. : Сузір’я, 2007. – 406 с.

Додаткова література:

 1. Версаль Н. І., Дорошенко Т. В. Теорія кредиту: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с.
 2. Хмеленко О.В., Вовк В.Я. Кредитування та контроль : навч. пос. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 240 с.
 3. Кредитування та ризики: навч. пос. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 480 с.
 4. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління НБУ № 351 від 30 червня 2016 р. / www.rada.gov.ua
 5. Управління банківськими ризиками: навч. посіб. / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т.Карчева та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О.Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.
 6. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: Монографія. – К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2006. – 264 с.

Інтернет-джерела:

 1. finance.com.ua – фінанси України.
 2. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 3. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.

Матеріали

Методичні матеріали:

 1. Владичин У. В. Кредитний менеджмент і цифрові технології. Плани практичних занять для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, освітньо-професійної програми “Банківський бізнес і фінансові технології”. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 20 с.
 2. Владичин У. В. Методичні вказівки для підготовки наукових (творчих) робіт з дисципліни «Кредитний менеджмент і цифрові технології» для студентів-магістрів денної форми навчання економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, освітньо-професійної програми «Банківський бізнес і фінансові технології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 12 с.
 3. Владичин У. В. Кредитний менеджмент і цифрові технології. Методичні вказівки для підготовки контрольних робіт для студентів заочної форми навчання економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, освітньо-професійної програми «Банківський бізнес і фінансові технології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 11 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус