Курсова робота (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490ЕКо-21с
ЕКо-22с

Опис курсу

Методичні рекомендації до курсової роботи мають на меті допомогти студентам оптимально організувати свою роботу з вивчення нормативних дисциплін професійної підготовки, впорядкувати процес збору й оброблення інформації щодо конкретного об’єкта, набути навичок оформлення результатів проведеного дослідження.
Самостiйна робота студента по пiдготовцi i написанню курсової роботи є однiєю з форм вивчення дисциплін професійної підготовки, що дозволяє провести науковi дослiдження, систематизувати та узагальнити знання з бухгалтерського облiку, знайти шляхи його удосконалення, дає можливостi розвивати навички творчої працi та самостiйного мислення.
У процесі розкривають теоретичні основи та практичні питання. Пiд час виконання роботи студенти засвоюють методику наукових дослiджень, здiйснюють пошук шляхiв вдосконалення бухгалтерського облiку.
Пошукова, дослiдницька та аналiтична робота вимагає вiд студентiв глибокого вивчення нормативних i законодавчих актiв, спецiальної лiтератури стосовно бухгалтерського облiку в Українi (монографії, підручники, на¬вчальні посібники, публікації періодичної преси), критичної оцiнки практики ведення облiку та можливостей використання зарубiжного досвiду та ін.
Мета написання курсової роботи полягає в пiдвищеннi рiвня фахової пiдготовки майбутнiх бакалаврів, здатних самостiйно вирiшувати весь спектр бухгалтерських процедур в практичнiй дiяльностi та вміння приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі проведених аналітичних досліджень.
Основнi завдання курсової роботи передбачають: засвоєння i поглиблення студентами знань в галузi бухгалтерського облiку, оволодiння методами наукового дослiдження, набуття навичок самостiйного вирiшення теоретичних i практичних проблем, вмiння успiшно вести бухгалтерський облiк на пiдприємствах рiзних органiзацiйно-правових форм та проводити аналітичні дослідження з метою підвищення ефективності функціонування підприємства.

Матеріали

Методичні рекомендації до написання курсової роботи