Курсова робота (075 “Маркетинг) магістри

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9ЕКНМ-51с, ЕКНМ-51з

Опис курсу

Написання та захист курсової роботи є важливою складовою підготовки
магістрів зі спеціальності «Маркетинг». Її виконання є узагальнюючим
процесом, який дає змогу студенту поєднати набуті теоретичні знання з
практичними навичками й продемонструвати власні думки та наукові
переконання. Курсова робота є результатом вивчення комплексу навчальних
дисциплін, здійснення самостійних науково – дослідницьких пошуків. Якість
підготовки і захисту курсової роботи представляє ступінь професійної
підготовки та практичних навиків студента.
У курсовій роботі студент повинен продемонструвати вміння
використовувати теоретичні положення для діагностики практичних аспектів
обраної проблеми, користуватися монографічною, періодичною, нормативноправовою літературою; аналізувати вплив макро- та мікроекономічних чинників
на предмет дослідження; сформулювати власне бачення напрямів розв’язання
конкретних завдань, інтерпретувати отримані результати.

Рекомендована література

1. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Методичні
вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів I
курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075
«Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр». Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 30
с.
2. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2018. 256 с.
3. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2018. 416 с.
4. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики:
Монографія. Київ: Центр вільної преси, 2003. 200с.
5. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів:
Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
6. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.
Львів: ЛНУ, 2015. 240 с.
7. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний
посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.
192 с.
8. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівлі: навч.
посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. 220 с.
9. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник.
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
10. Полторак В.А., Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові
дослідження: Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 342с.
11. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й.
Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
12. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2019. 228 с.
13. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід:
монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.

Матеріали

MetodychkaKursovi_5-kurs_22-1