Кафедра маркетингу

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

У 2008 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочато підготовку фахівців напряму підготовки “Маркетинг”. Підготовка здійснювалась спочатку кафедрою економічної теорії, яка згодом трансформувалась у кафедру економічної теорії та маркетингу. У червні 2013-го року на базі цієї кафедри було створено кафедру маркетингу. У цьому ж році відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності “Маркетинг”. При кафедрі функціонує аспірантура.
Нині на кафедрі працює 10 викладачів, зокрема один доктор наук, 8 – кандидати економічних наук, доценти, 1 – асистент, які забезпечують викладання профільних дисциплін для студентів своєї спеціальності та низки курсів для студентів інших спеціальностей економічного факультету та університету загалом.
Колектив кафедри маркетингу – це сформовані молоді люди, які швидко опановують нові знання, активно працюють в науковому напрямку, перебувають у постійному творчому пошуку. Більшість з доцентів кафедри працює над написанням докторських дисертацій.
Кафедра забезпечує викладання для студентів факультету багатьох напрямів і спеціальностей дисциплін “Маркетинг”, “Соціологія”, “Маркетингове ціноутворення”, “Поведінка споживача”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг послуг”, “Маркетингові комунікації” та низки інших навчальних та вибіркових дисциплін зі спеціальності “Маркетинг”.
У науково-дослідній роботі головна увага викладачів та аспірантів кафедри зосереджена на питаннях економіки галузевих ринків, поведінки споживача в трансформаційній економіці України, актуальних питаннях ринкознавства та маркетингу в Україні. Кафедра приділяє увагу написанню нових підручників та навчальних й методичних посібників з маркетингу. Навчальні посібники: Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів, 2013; Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. – Львів: 2013 користуються попитом серед викладачів та студентів в Україні. Список наукових та навчально-методичних публікацій з питань маркетингу за кілька останніх років пропонується далі.
Кафедра приділяє увагу керівництву науковою роботою студентів. Значна частина студентських наукових доповідей під час традиційних “Днів науки” на факультеті відбивають результати наукової роботи студентів, отримані під керівництвом викладачів кафедри. Значний обсяг роботи у формі лекцій та практичних занять, керівництва написанням наукових робіт молоді кафедра здійснює на економічному відділені Малої академії наук, де навчаються учні старших класів. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні олімпіад з маркетингу.
Кафедра приділяє постійну увагу застосуванню новітніх форм залучення студентів спеціальності “Маркетинг” до наукової роботи, та інтерактивних технологій вивчення аналітичної економії. Істотно підвищує рівень практичної підготовки студентів напряму підготовки “маркетинг” проходження після 3-го курсу виробничої практики, на п’ятому курсі – переддипломної практик, виконання студентами в процесі вивчення дисциплін фахового спрямування індивідуальних та колективних завдань творчого, практично зорієнтованого характеру.
Щороку кафедра маркетингу за сприяння Львівської міської ради та підтримки багатьох спонсорів організовує Конкурс студентських маркетингових проектів.
Від липня 2008 р. завідувачем кафедри економічної теорії та маркетингу , а з 2013 р. – кафедри маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка є професор Майовець Є.Й.

З 24 грудня 2016 року кафедра маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка є дійсним членом Украінської асоціації маркетингу

Стратегія розвитку кафедри маркетингу

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2021-2025 р

 

Кафедра маркетингу Львівського національного університету ім. І. Франка створена у червні 2013 року у результаті поділу кафедри економічної теорії та маркетингу на дві окремі: кафедру маркетингу та кафедру економічної теорії.

Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Майовець Євген Йосифович. Професорсько-викладацький склад кафедри сьогодні становить 11 осіб: доктор економічних наук, професор Майовець Є.Й. та 10 доцентів, кандидатів економічних наук (доц. Городняк І.В., доц. Кушнір Т.М., доц. Сохецька А.В., доц. Кузик О.В., доц. Чуба Н.В., доц. Гнилякевич-Проць  І.З. доц. Врублевська О.В., доц. Зіньцьо Ю,В.,( доц. Бортнік Н.В., доц. Фещур І.В., – відпустка по догляду за дитиною). Лаборанти кафедри – Парикаш О.М., Матейко Л.З. Середній вік працівників кафедри становить 43 років.

Місією кафедри маркетингу Львівського національного університету ім. І. Франка є досягнення гармонійного балансу між науковими дослідженнями, викладацькою діяльністю та співпрацею із суспільством (суспільною інтеграцією). Педагогічною місією є підготовка не  просто фахівців у сфері маркетингу, а висококваліфікованих професіоналів нового покоління, лідерів галузі та високоосвічених громадян України. У науково-дослідницькій діяльності ми прагнемо розширювати межі економічних концепцій, створювати нові якісні дослідження, результати яких мали б прикладний та значущий вплив на розвиток суспільства. Нашою місією у співпраці із місцевими та державними органами влади, представниками бізнесу, роботодавцями, маркетинговими агентствами, колегами у педагогічній та науковій сферах та іншими зацікавленими сторонами є досягнення взаємовигідних результатів спільної роботи та пошук нових методів взаємодії.

Мета. Працівники кафедри повинні постійно працювати над створенням нових та оновленням існуючих навчальних освітніх програм та курсів, проводити наукові дослідження у сфері маркетингу та економічного розвитку, забезпечувати викладання навчальних дисциплін на найвищому методологічному, педагогічному та науковому рівнях. Результати наукових досліджень представлятимуть у монографіях та підручниках, опублікованих у провідних українських виданнях та презентувати їх численних міжнародних конференціях. Однією із найважливіших частин місії кафедри є продовження актуальних, важливих для суспільства та економічного розвитку досліджень. Впровадження елементів дуальної освіти – це ще один із пріоритетів розвитку та складових місії кафедри маркетингу. Використовуючи інтерактивні технології, кейсові вправи, практичні проекти ми створюємо простір для розвитку та реалізації потенціалу кожного.

Ми прагнемо створити середовище, в якому інтелектуальна співпраця та творча атмосфера даватимуть можливості розвитку для кожного студента, викладача та партнера кафедри.

Нашими цінностями є професіоналізм та висока кваліфікація, творчість та критичне мислення, інноваційність, свобода, рівність, повага, патріотизм, довіра, партнерство, персональна та командна відповідальність кожного.

Наше завдання досягнути лідерських позицій у сфері надання освітніх послуг, у галузі маркетингу забезпечуючи високий рівень знань, компетенцій та цінностей, які б наші студенти могли активно інтегровувати у свою професійну діяльність.  Випускники нашої спеціальності ставатимуть все більш конкурентними на ринку праці завдяки своїм унікальним підприємницькими та організаційними знаннями, творчими здібностями та ґрунтовними знаннями маркетингової діяльності.

Стратегічні цілі. Серед наших стратегічних цілей варто виокремити найважливіші:

 • постійне підвищення якості у всіх видах діяльності відповідно до міжнародних стандартів;
 • модернізація освітнього процесу та науково-дослідної діяльності;
 • підвищення конкурентоспроможності кафедри та розвиток її бренду;
 • формування творчих, всебічно розвинутих професіоналів для забезпечення підвищення якості життя та розвитку суспільства;
 • управління якістю освіти шляхом впровадження сучасних досягнень науки та технологій на інноваційній основі;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом участі у тренінгах, конференціях, державних програмах, стажуваннях та міжнародних проектах;
 • постійне оновлення та адаптація програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог, актуальності та міжнародних стандартів освіти;
 • задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців у сфері маркетингу, які володіють не лише теоретичними знаннями, але й практичними навиками та вміють знаходити творчі інноваційні рішення проблем;
 • забезпечення навчальними освітніми програмами, які будуть сприяти навичкам критичного мислення та всебічного професійного розвитку;
 • забезпечення студентами знаннями щодо маркетингових інструментів та технік, які допоможуть їм подальшій професійній діяльності;
 • створення та поширення нових  знань, підтрика  високих професійних стандарів та активао співпраця із суспільством;
 • постійна співпраця викладачів та студентів у підвищення якості навчального процесу та створенні актуальних маркетингових досліджень;
 • створення середовища, яке сприятиме просуванню прикладних досліджень та міжнародній науковій співпраці.

Реалізація стратегічних цілей здійснюється через активізацію науково-педагогічної, дослідної та комунікаційної роботи.

Наукова робота та міжнародне наукове співробітництво

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і актуальних проблем соціально-економічного розвитку секторів економіки і регіонів України, здійснення досліджень розвитку економічних процесів і явищ, формування маркетингової стратегії поведінки підприємства на ринку, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • участь викладачів кафедри в якості офіційних опонентів на захистах дисертацій та підготовці відгуків на автореферати дисертацій;
 • членство викладачів кафедри у наукових експертних радах;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, бізнес-структурами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.

Стратегія розвитку передбачає дотримання плану діяльності кафедри та включає такі основні напрями:

1) підготовка кадрів, яка необхідна для збереження якісної освіти та покращення позитивних сторін здобутої освіти (насамперед за оцінками самих студентів, “випускників” кафедри, стейкхолдерів та викладачів економічного факультету).

2) забезпечення інтеграції навчального і наукового процесів у міжнародну освітню і наукову діяльність (передусім для подальшої зацікавленості у сформованих кафедрою навчальних та наукових процесів, доробків з боку викладачів, студентів, аспірантів та докторантів інших навчальних закладів).

3) забезпечення можливості навчання, викладання та зайняття науковою діяльністю в іноземних освітніх і наукових закладах за рахунок розвитку міжнародних наукових зв’язків, активізації освітньої та наукової мобільності викладачів, студентів, аспірантів і докторантів.

4) подальше забезпечення виховних процесів окремих учасників навчальної і наукової діяльності (насамперед сприяння формуванню моральних якостей, активної громадянської позиції, вміння належно її обґрунтовувати та ін.).

5) подальше забезпечення провідного значення кафедри в сучасній науці та налагодження зв’язків з відповідними науковими структурами іноземних навчальних та наукових закладів.

Тактика “представлена” способами здійснення освітнього та наукового процесів, що забезпечуються колективом кафедри.

Подальший розвиток кафедри маркетингу впродовж наступних п’яти років потребує роз’яснення окремих складових зазначеного алгоритму.

1) Перспективним необхідно вважати європейський рівень якості вищої освіти, що потребує співпраці викладачів кафедри та студентів:

 • навчальний процес є основним компонентом діяльності кафедри;
 • формування “навчальних фондів” кафедри (передусім за рахунок підготовки навчальної літератури, необхідної для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри).

2) Забезпечення інтеграції навчального і наукового процесів у міжнародну освітню і наукову діяльність потребує:

 • підтримання зацікавленості у сформованих кафедрою навчальних та наукових процесів з боку викладачів, студентів, аспірантів та докторантів інших навчальних закладів;
 • продовження розвитку основних напрямів маркетингових досліджень;
 • стимулювання наукової активності колективу кафедри, що забезпечується його участю у міжнародних наукових програмах, проектах;
 • сприяння підвищенню кваліфікації викладачів, що передбачає їх участь у відповідних програмах, організованих європейськими навчальними закладами, ознайомлення з особливостями здійснюваного в них освітнього і наукового процесів тощо;
 • сприяння публікаційній активності викладачів кафедри (зокрема, у виданнях, які індексуються в міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science);
 • активізації роботи кафедри у підготовці науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та ін.

3) Забезпечення можливості навчання, викладання та зайняття науковою діяльністю в іноземних освітніх і наукових закладах за рахунок розвитку міжнародних наукових зв’язків, активізації освітньої та наукової мобільності викладачів, студентів, аспірантів і докторантів:

 • забезпечення необхідних умов для навчання, викладання та зайняття науковою діяльністю в іноземних освітніх і наукових закладах;
 • налагодження необхідних міжнародних наукових зв’язків у сфері освітнього та наукового процесів за рахунок навчальної та наукової мобільності викладачів, студентів, аспірантів і докторантів;
 • запозичення досвіду іноземних навчальних закладів для забезпечення освітнього та наукового процесів кафедри;
 • сприяння отриманню фінансування за українськими та міжнародними програмами для забезпечення освітніх і наукових процесів.

4) подальше забезпечення виховних процесів окремих учасників навчальної і наукової діяльності:

 • заохочення студентів, аспірантів, докторантів брати участь у роботі освітніх і наукових заходів, організованих кафедрою;
 • забезпечення роботи кураторів студентських груп;
 • організація заходів, спрямованих на сприйняття студентами, аспірантами та докторантами українського та іноземного досвіду;

5) подальше забезпечення провідного значення кафедри в сучасній науці України та налагодження зв’язків з відповідними науковими структурами іноземних навчальних та наукових закладів:

 • реалізація освітніх та наукових програм, проектів у галузі економіки (освітніх шкіл, стажувань та ін.);
 • подальша робота з періодичними виданнями, організованими за участю кафедри (передусім журналу “Маркетинг”);
 • заохочення викладачів кафедри у використанні прийомів і способів освітнього і наукового процесів, що існують в іноземних закладах.

Дотримання зазначеного “плану” системно-організаційної діяльності прямо пов’язане із існуванням наукової школи маркетингу в Університеті, стимулює розвиток нових для цієї наукової школи, взаємодії з іноземними навчальними і науковими закладами.

Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:

 • посилення координації тематики наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками аспірантами, докторантами, здобувачами й студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень.
 • проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, на які запрошуються викладачі кафедри та провідні фахівці з маркетингу, практичні працівники.
 • розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних проектах з економічних питань, регулярне здійснення публікацій за кафедральною тематикою.
 • здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів, докторантів та здобувачів провідними викладачами кафедри.
 • підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами та здобувачами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах.
 • підвищення відповідальності аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та апробовані шляхом захисту дисертацій та використання  результатів в навчальному процесі.
 • формування стійких наукових зв’язків з установами у сфері маркетингу.
 • розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків.
 • поглиблення наукової співпраці викладачів кафедри з ГО «Українською Асоціацією Маркетингу»
 • сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.
 • залучення кращих студентів спеціальності до участі у науково-дослідній роботі кафедри з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої професійної спрямованості.
 • проведення наукових досліджень кафедри на основі загально-університетського плану науково-дослідної роботи за напрямками дисциплін кафедри.

 

SWOT-аналіз

 

Сильні сторони:

– професійний та висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри;

– наявність акредитованої спеціальності, що відповідає сучасним вимогам ринку праці (першого (бакалаврського) та другого (магістерського)) рівнів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг», а також  третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»;

– членство кафедри в Українській асоціації маркетингу;

– актуальність та високий попит на професію маркетингу на  сучасному ринку праці України ;

– наявність місць державного замовлення та стипендій;

– видача студентам дипломів європейського зразка;

– викладання окремих дисциплін англійською мовою;

– наявність в навчальних планах підготовки бакалаврів та магістрів актуальних, концептуальних та цікавих для сучасного студента дисциплін;

– активна співпраця із роботодавцями міста Львова та Львівської області;

– постійне зростання чисельності іноземних студентів;

– залучення абітурієнтів з високими балами зовнішнього незалежного оцінювання;

– забезпечення реального обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін;

– використання викладачами кафедри в практичній роботі широкого спектру нетрадиційних методів навчання, що позитивно впливають на якість засвоєння студентами знань;

– активна робота викладачів кафедри з розробки та публікування навчально-методичної літератури з навчальних дисциплін;

– активна наукова діяльність викладачів (значна кількість монографій, підручників, навчальних посібників та публікацій у фахових та науково-метричних виданнях);

– вдале місце розташування (центральна частина міста);

– доступна вартість навчання.

Слабкі сторони:

– недостатня вмотивованість студентів до навчання;

– незначна кількість публікацій викладачів кафедри у міжнародних виданнях з імпакт-фактором та міжнародними індексами цитування Scopusта WebofScience;

– невисока активність викладачів щодо отримання сертифікатів В2, що підтверджують високий рівень володіння іноземною мовою.

Можливості:

– створення лабораторії маркетингових досліджень;

– академічна свобода викладачів;

– спонукання науково-педагогічних працівників та студентів до саморозвитку та самонавчання;

– участь у міжнародних освітніх програмах та отримання наукових грантів;

– створення інноваційного навчального середовища шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та новітніх методів адміністрування навчального процесу;

– запровадження дуального навчання;

– сприяння студентам у подальшому працевлаштуванні;

– поєднання аудиторного та дистанційного форматів навчання для надання студентам можливості офіційного працевлаштування під час навчання;

– залучення комерційних організацій до процесу навчання та спонсорських коштів на облаштування спеціалізованої лабораторії маркетингових досліджень;

– участь викладачів та студентів кафедри в бізнес-проектах, маркетингових дослідженнях та регіональних програмах розвитку;

– формування та розвиток зв’язків з іншими закладами вищої освіти, в т.ч. іноземними.

Загрози:

– нестабільна економічна ситуація в Україні та невисокий рівень доходів населення;

– несприятлива демографічна ситуація в країні;

– посилення тенденції до відтоку українських студентів на навчання у зарубіжні навчальні заклади;

– зниження мотивації у студентів до отримання освіти на кваліфікаційному рівні «магістр»;

– відтік кваліфікованих кадрів через невисокий рівень оплати праці.

 

 

 

Завідувач кафедри                                                           проф. Майовець Є.Й.

Співробітники

завідувачМАЙОВЕЦЬ Євген Йосифовичзавідувач
професорЯВОРСЬКА Тетяна Василівнапрофесор
доцентБОЙЧУК Інна Володимирівнадоцент
доцентБОРТНІК Надія Василівнадоцент
доцентВРУБЛЕВСЬКА Олена Василівнадоцент
доцентГНИЛЯКЕВИЧ-ПРОЦЬ Ірина Зіновіївнадоцент
доцентГОРОДНЯК Ірина Василівнадоцент
доцентЗІНЬЦЬО Юлія Володимирівнадоцент
доцентКУЗИК Олег Володимировичдоцент
доцентКУШНІР Тарас Михайловичдоцент
доцентСОХЕЦЬКА Анна Володимирівнадоцент
доцентФЕЩУР Ірина Володимирівнадоцент
доцентЧУБА Надія Вікторівнадоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Програма Державного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для випускників освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» (2024 рік)

Програма Державного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для випускників освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»)

Програма Державного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для випускників освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг»

Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів I курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів IV курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр»)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 3-го курсу спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр»)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 2-го курсу спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр»)

ПIДРУЧНИКИ ТА ПОСIБНИКИ

Маркетинг у роздрібній торгівлі : навч. посібник / Є.Й. Майовець, Я.М. Майовець. – Львів : “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2022. – 220 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти організації маркетингової діяльності у закладах роздрібної торгівлі. Описано маркетингові інструменти у сфері товарного руху, ціноутворення, формування дизайну, презентацій і рекламних композицій. Видано поради з розміщення торговельного обладнання та його функціональності. Перевагою посібника є те, що викладення матеріалу ґрунтується на конкретних прикладах найбільших супермаркетів м. Львова.

Книга рекомендована науковцям, студентам вищих навчальних закладів, викладачам, торговельним працівникам, а також широкому колу читачів, які прагнуть поглибити свої знання у сфері ведення торговельного бізнесу.

 

Аграрний маркетинг : навч. посібник / Є. Й. Майовець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 228 с.

У навчальному посібнику розглянуто суть аграрного маркетингу, його місце в підприємницькій діяльності. Проаналізовано вплив маркетингового інструментарію на формування ефективної товарної, цінової, розподільної та комунікаційної агропродовольчої політики.

Систематично викладено теоретичні і практичні засади аграрного маркетингу, його місце в сучасному розвитку економіки, у тому числі в Україні.

Для студентів економічних і аграрних спеціальностей, викладачів, науковців та практиків.

 

Словник термінів із маркетингу : за ред. Є.Й. Майовця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 228 с.

У даному словнику подано терміни і термінологію маркетингу, якою можуть послуговуватися підприємці, маркетологи, фінансисти, банкіри, а також широке коло науковців, студентів економічних спе­ціальностей.

Для викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто праг­не поглибити свої знання у сфері економіки та маркетингово-підприємницької діяльності.

 

Збірник тестів із маркетингу: за ред. Є.Й. Майовця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 416 с.   

Запропоновано тести, які дозволяють виявити рівень те­оретичних та практичних знань з маркетингу. Подано біль­ше трьох тисяч завдань включених у базу тестування з метою контролю рівня знань студентів до кожного заняття, з кожної навчальної теми.

Для викладачів, аспірантів та студентів  економічних спеціальностей.

 

Городняк І.В. Поведінка споживача : навч. посібник / І. В. Городняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256 с.

Розглянуто основні положення дисципліни “Поведінка спо­живача”. Проаналізовано підходи вивчення споживання та його різновидів. Розкрито суть поведінки споживача, чинників, що її зумовлюють і моделей індивідуальної споживчої поведінки. Вивчено особливості поведінки споживача на різних етапах прийняття рішення про купівлю. Особливу увагу зосереджено на аналізі інструментів маркетингового впливу на поведінку споживача.

Для студентів економічних спеціальностей, управлінців і маркетологів, викладачів, а також всіх, хто цікавиться теоретич­ними та практичними знаннями формування поведінки спожи­вача.

Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посібн. / Олег Кузик. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.

Розглянуто ключові тенденції сучасного маркетингу послуг крізь призму постійної тенденції зростання сектора у національних економіках розвинених країн. Досліджено сучасний маркетинговий інструмент, який застосовують у сфері послуг провідні компанії. Проаналізовано найпопулярніші підходи до управління процесом обслуговування сьогодні. Наголошено на прийомах і методах, які використовують теоретики й менеджери сфери обслуговування.

Для студентів, які вивчають курс “Маркетинг послуг”, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, менеджерів, усіх, хто цікавиться управлінням маркетинговою діяльністю сучасних сервісних підприємств.

 

Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід : монографія ; за наук, ред., проф. Є.Й. Майовця – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016.-262 с.

У монографії досліджено маркетингові питання продовольчої безпе­ки в Україні, її кількісні та якісні параметри і роль маркетингу в розв’язанні комплексу нагальних завдань. Проаналізовано функціональні підходи з вивчення інститутів маркетингової діяльності, типологію споживчої по­ведінки домогосподарств, їхні чинники. Розглянуто сучасні засоби марке­тингових комунікацій у нашій державі, проблеми комунікативної політики фінансового інституту Особливу увагу звернуто на функціонування інсти­тутів культури у сьогоднішніх ринкових умовах та особливості використан­ня маркетингових принципів у сфері культури.

Для викладачів, аспірантів, студентів котрі вивчають дисципліни з маркетингу і підприємницької діяльності; фахівців з галузі бізнесу і усіх тих хто прагне розширити свої знання з маркетингу.

Кузик О. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник / Олег Кузик. – Львів: ЛНУ, 2015. – 240 с.

Чи знаєте Ви про особливості стратегії розвитку підприємств, сутність і сферу стратегічного маркетингу? Що таке стратегічне управління портфелем бізнесу фірми та в чому полягає значення конкурентних стратегій, у тому числі на українському ринку? На ці й інші питання дає відповідь запропонований посібник. Він також уміщує до кожного розділу своєрідний глосарій і контрольні завдання, які допоможуть краще засвоїти поданий матеріал.

Для студентів, котрі вивчають курс “Стратегічний маркетинг”, і всіх, хто цікавиться управлінням маркетинговою діяльністю сучасних підприємств.

 

 

Майовець Євген. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник / Євген Майо­вець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 450 с.

Розкрито суть маркетингу, його функції, методи, принципи, види, форми та інструментарій дослідження. З’ясовано роль і місце маркетингу у системі підприємницької діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців і практиків.

 

 

Майовець Є. Й. та інші. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. – Львів: Видавництво «Край»,

2014.-244 с.

Практикум написаний згідно програми курсу “Маркетинг” та відпо­відає змісту базового навчального посібника підготовленого на кафедрі маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка “Маркетинг: теорія та методологія”.

У практикумі до кожної теми пропонується термінологічний словник, структурні схеми і таблиці, тести, кросворд, сторінки про розвиток марке­тингу в Україні, рекомендована література.

Він призначений для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти та усіх хто цікавиться проблемами маркетингу.

 

market_teor_metodol_2

 

Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. / Є.Й. Майовець – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.-450с.

У першому розділі “Філософія маркетингу” розглянуто суть маркетингу, його місце у підприємницькій діяльності. Другий розділ присвячений теорії маркетингових досліджень, зокрема з’ясуванню маркетингової інформації, методології маркетингових досліджень, аналізу середовища, у якому здійснюється маркетингова діяльність. У наступних четвертому, п’ятому і шостому розділах з’ясовуються базові категорії комплексу маркетингу: товар і товарна політика, ціни і цінова політика, розподіл і збут, просування і комунікації.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців і практиків.

kuzyk_komunik

Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. / Є.Й. Майовець, О.В. Кузик – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 192 с.
Навчальний посібник написаний у відповідності із програмою курсу “Маркетингові комунікації” для студентів вищих навчальних закладів. Він містить 13 тем. З кожної теми пропонується матеріал для самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, теоретико-методологічні, методичні та прикладні положення формування ефективної комунікаційної політики.
Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців і практиків.

 monogr_dzjamulychБанківський сектор в економіці України (особливості та закономірності розвитку): [монографія] / С.К. Реверчук, О.С. Дзямулич, П.М. Сенищ. -Львів: ВК “АРС”, 2012. -320с.

У монографії розглянуто особливості, механізми і закономірності розвитку банківського сектору в господарській системі України. Досліджено механізм монетарної трансмісії та вплив банківської діяльності на економічне зростання в Україні. Виокремлено та обґрунтовано напрями підвищення ефективності функціонування вітчизняного банківського сектору в умовах нестабільності зовнішнього середовища.
Для науковців, викладачів, підприємців, усіх, хто цікавиться теорією розвитку банківського бізнесу в сучасній економіці.

kushnir_monogrКушнир Т. Институциональные инвесторы: методологический анализ. / Т. Кушнір – Saarbr?cken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, 2012. – 136 p.

Книга присвячена особливостям діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України. Головною функцією такого типу фінансових посередників є трансформація особистих заощаджень в інвестиції, для цього вони акумулюють кошти дрібних заощадників, пропонуючи їм низку послуг і гарантуючи їм високу дохідність за довіреними коштами.
Основна увага присвячена дослідженню методологічних аспектів функціонування інституційних інвесторів, оскільки в науковій літературі вкрай мало досліджень розглядають дану проблематику комплексно. Зазвичай, зустрічаються дослідження, в яких автори послуговуються даною дефініцією не розглядаючи сутності даного поняття.

econ_teorЕкономічна теорія: навч. посібник / За ред.д-ра екон наук, проф. Є.Й Майовця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011.- 400 с.

Викладено теоретичні проблеми сучасної економічної теорії. Посібник складається з трьох частин: вступу до економічної теорії, макро- та мікроекономіки. Дещо змінено структуру матеріалу, а також виокремлено питання для самостійного опрацювання. Теоретичні матеріали доповнено графіками зі схемами, прикладами з економічно-господарського життя. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, слухачів Інституту післядипломної освіт, усім, хто цікавиться питаннями сучасної ринкової економіки.

gorodn_pidr_sociol

Соціологіяпідручник / Ю.Ф.Пачковський, Н.В.Коваліско, І.В.Городняк та ін.; за ред. Ю.Ф.Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418с.
У підручнику подано най актуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціологічної науки. У систематизованому вигляді розглянуто процес ускладнення соціального при розкритті таких тем, як особистість, соціальна група і між особова взаємодія, соціальні інститути та організації, суспільство. Розкрито процеси, що визначають природу соціальних змін і соціальних конфліктів у сучасному світі, а також соціокультурних та ментальних явищ. Розглянуто місце української соціологічної думки у контексті розвитку світової соціологічної теорії. Детально проаналізовано методологію і методику реалізації конкретно-соціологічних досліджень, співвідношення кількісної та якісної парадигм у прикладному дослідницькому процесі.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів, викладачів, соціологів, економістів, психологів, слухачів післядипломної освіти та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами сучасної соціології.
Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-4648 від 07.06.2011р.).

gorodn_sociol_osvityГородняк І. Соціологія освіти: Навчальний посібник. / І.В.Городняк – Львів: “Новий Світ-2000”, 2011. – 265 с.
У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем соціології освіти. Видання включає теми, що висвітлюють суть соціології освіти як галузі соціологічного знання, особливості освіти як соціального інституту суспільства, її роль в життєдіяльності суспільства та соціалізації особистості. Значну увагу приділено висвітленню особливостей управління освітніми організаціями, основних видів конфліктів та шляхів їхнього вирішення в освітньому середовищі. Окреслено значення освіти в процесах адаптації людини, побудові кар’єри та досягненні успіху. Подано практикум з курсу “Соціологія освіти”, що сприятиме засвоєнню матеріалу.
Для соціологів, викладачів та працівників навчальних закладів, аспірантів, студентів, фахівців, які цікавляться проблемами освіти та її значенням в житті людини.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6223 від 09.07.2010р.).

gorodn_pidr_psyholСоціологія і психологія: Навч. посіб. / Ю.Пачковський, Н.Коваліско, І.Городняк та ін.; за ред. Ю.Ф.Пачковського. – К. Каравелла,2009. – 760с.
У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на інтеграції соціологічного і психологічного знання у висвітленні таких ключових тем, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід дав змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що пронизують між особові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар’єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, публік рилейшинз, економічної кульутри і трудової поведінки.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, управлінців і маркетологів, а також соціологів і психологів, аспірантів і викладачів та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами інтеграційного характеру, що перебувають на межі соціології і психології.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-107 від 10.01.2009р.)

gorod_pachk_pidrСоціоекономічне знання в соціологічному вимірі: Монографія. / Ю.Пачковський, І.Городняк – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 172с.
У роботі досліджено соціоекономічне знання як чинник адаптації до нових економічних умов. Запропоновано визначення соціоекономічного знання з позицій інтегративного підходу. Розглянуто особливості соціального механізму формування та функціонування соціоекономічного знання в суспільстві, що трансформується. На підставі емпіричних досліджень проаналізовано особливості впливу соціоекономічного знання на поведінку населення та запропоновано основні шляхи щодо їхнього поглиблення. Визначено ступінь послугування соціально-економічним знанням на буденному, професійному рівнях та на рівні економічних інновацій. На теоретико-емпіричному рівні запропоновано основні типи особистості щодо оволодіння та використання соціально-економічного знання для різних вікових груп населення.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.

macroeconomic_kuzyk-3Кузик О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – Львів. – “Інтелект-Захід”. – 2007. – 168 с.

Навчальний посібник макроекономіки базується на нормативні програмі курсу. Основною перевагою даного підручника є чіткий та стислий виклад матеріалу. Попри невеликий обсяг, кожне питання висвітлене ґрунтовно з виділенням основних положень. Це допомагає легко сприймати та запам’ятовувати поданий матеріал, що забезпечує ефективне вивчення макроекономіки. Підвищує ефективність сприйняття та засвоєння матеріалу використання графічних моделей, згрупування даних у таблиці, чітке структурування інформації, використання різноманітних прикладів.
Даний посібник буде корисний: студентам вищих навчальних закладів освіти практично всіх спеціальностей, які вивчають макроекономіку, особливо під час підготування до іспитів в умовах гострої нестачі часу для студіювання грубезних підручників; для студентів заочної форми навчання і слухачів різноманітних курсів та інститутів перекваліфікації; аспірантам, вчителям економіки та викладачам інших економічних дисциплін ця книга стане зручним довідником з макроекономіки; учням випускних класів та абітурієнтам.

Мmay_1айовець Є. Теорія аграрних відносин. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.
Рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. ISBN – 966-364-036-7
Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу „Теорія аграрних (земельних) відносин” для студентів вищих навчальних закладів. Містить дев’ять тем. У кожній темі пропонується матеріал для лекції і для самостійної роботи студентів. Посібник характеризують: по-перше, зв’язок теоретичних положень із практикою становлення ринкових відносин в аграрній сфері України; по-друге, доступність і простота викладу матеріалу; по-третє, надання студентам можливості самостійно осмислювати пропонований матеріал і перевірити свої знання.

Маmay_2йовець Є. Теорія аграрних відносин. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 282 с.
Рекомендований Міністерством освіти і науки України.- ISBN – 966-613-356-3.
Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу „Теорія аграрних (земельних ) відносин” для студентів вищих навчальних закладів. Містить дев’ять тем. У кожній темі пропонується матеріал для лекції і для самостійної роботи студентів. Посібник характеризують: по-перше, зв’язок теоретичних положень із практикою становлення ринкових відносин в аграрній сфері України; по-друге, доступність і простота викладу матеріалу; по-третє, надання студентам можливості самостійно осмислювати пропонований матеріал і перевірити свої знання.

Зустріч викладачів кафедри банківського і страхового бізнесу із відповідальним партнером американської міжнародної юридичної фірми Goodwin Procter LLP

15.06.2024 | 00:10

10 червня 2024 року відбулася зустріч викладачів кафедри банківського і страхового бізнесу із Патріком Ганном (Patrick Gunn), відповідальним партнером американської міжнародної юридичної фірми Goodwin Procter LLP (San Francisco, USA), досвідченим юристом із великим досвідом ведення комерційних судових процесів, особливо в галузі технологій, венчурного капіталу, фінансових послуг, нерухомості та приватного капіталу.
У ході зустрічі обговорено питання підтримки фінансових інновацій та стартапів в Україні, вдосконалення шляхів регулювання фінансових технологій, тенденції розвитку ринку криптовалют, труднощі оподаткування операцій з віртуальними активами, проблеми захисту особистих...

Читати »

ДОДАТКОВІ БАЛИ, які нараховано студентам економічного факультету за результатами досягнень у ІI семестрі 2023-2024 н.р.

14.06.2024 | 18:53

Шановні студенти!
Просимо ознайомитись із інформацією про ДОДАТКОВІ БАЛИ, які нараховано студентам бюджетної форми навчання економічного факультету за результатами досягнень у ІI семестрі 2023-2024 н.р.
Зверніть увагу на те, що:
1. Максимальне значення додаткових балів становить – 10 балів.
2. Максимальне значення додаткових балів за наукову, науково-технічну, спортивну, творчу діяльність становить – 10 балів.
3. Максимальне значення додаткових балів за громадську діяльність – 7 балів.
Якщо сумарний додатковий бал студента перевищує вказані обмеження, то йому буде нараховано ЛИШЕ максимальний бал!
У разі...

Читати »

Вітаємо доцента кафедри економічної теорії Моряк Тетяну Петрівну з перемогою її підопічної, Томашевської Інни, на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів – членів МАН України

12.06.2024 | 02:09

Колектив економічного факультету щиро вітає доцента кафедри економічної теорії Моряк Тетяну Петрівну з перемогою її підопічної, Томашевської Інни на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів – членів МАН України, який відбувався 12-13 травня 2024р. у м. Києві.
Інна, учениця 10 класу комунального закладу Львівської обласної ради «Обласний науковий ліцей», презентувала наукову роботу на тему “Вплив сучасних міграційних процесів на ринок праці та економіку України”, яка отримала найвищу оцінку журі та здобула перемогу.
Пишаємося досягненнями наших талановитих учнів та викладачів, які сприяють...

Читати »

На економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка під модеруванням кафедри обліку і аудиту відбулася успішна робота секції “ЛІДЕРСТВО – БІЗНЕС-АНАЛІЗ – СУСПІЛЬСТВО : КЕЙС-СТАДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ” • SECTION “LEADERSHIP – BUSINESS ANALYSIS –SOCIETY: THE CASE-STUDY OF UKRAINE AND POLAND”

11.06.2024 | 18:42

На економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка під модеруванням кафедри обліку і аудиту (професорка Наталія Струк, доцентка Віра Шевчук) відбулася успішна робота секції “ЛІДЕРСТВО – БІЗНЕС-АНАЛІЗ – СУСПІЛЬСТВО : КЕЙС-СТАДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ” • SECTION “LEADERSHIP – BUSINESS ANALYSIS –SOCIETY: THE CASE-STUDY OF UKRAINE AND POLAND”💪
Секцію проведено у межах роботи XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”👩‍🎓👨‍🎓
Дякуємо за цікаві презентації та ґрунтовні дослідження нашим викладачам, аспірантам та студентам...

Читати »