Кваліфікаційна робота магістра (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1112Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11ЕКНМ-61с, ЕКНМ-61з

Опис курсу

Написання та захист дипломної роботи магістра є завершальним етапом
навчання у закладі вищої освіти. Її виконання є узагальнюючим процесом, який
дає змогу майбутньому магістру з маркетингу поєднати здобуті теоретичні
знання з практичними навичками й продемонструвати власні думки та наукові
переконання. Дипломна робота магістра є результатом вивчення комплексу
навчальних дисциплін, здійснення самостійних науково-дослідницьких пошуків
та проведення маркетингового дослідження. Якість підготовки і захисту
дипломної роботи магістра демонструє ступінь професійної підготовки та
практичних навичок магістра, підтверджує його здатність до самостійного
мислення та прийняття фахових рішень.
Здобувач готується до написання та захисту дипломної роботи магістра
впродовж усього навчання у вузі, поступово набуваючи навички самостійного
опрацювання наукових джерел, періодичної преси, бібліографічних джерел,
спеціалізованих видань тощо. У дипломній роботі магістра здобувач повинен
продемонструвати вміння використовувати теоретичні положення для
діагностики практичних аспектів обраної проблематики, користуватися
монографічною, періодичною, нормативно-правовою літературою; аналізувати
вплив макро- та мікроекономічних чинників на предмет дослідження;
сформулювати власне бачення шляхів розв’язання конкретних завдань,
організувати та провести маркетингове дослідження, інтерпретувати отримані
результати.
Метою дипломної роботи магістра є демонстрація студентом здобутих
ґрунтовних професійних знань з маркетингу за весь період навчання шляхом
написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної проблеми.
Завданням дипломної роботи магістра є глибоке і творче дослідження
конкретної проблеми теорії та практики маркетингу з елементами поглибленої
діагностики, опанування методів наукового пошуку. Головними завданнями
дипломної роботи магістра є прикладне застосування (відповідно до обраної
проблеми) теоретичних знань з методології наукових досліджень маркетингу, а
також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та
переддипломної практики в економічних суб’єктів.

Рекомендована література

1. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної
роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Укл.
Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2022.
Видання 3-є, випр. і доп. 2022. 49 с.
2. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної
роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Укл.
Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 43 с.
3. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної
роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг»,
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 07 “Управління та
адміністрування”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ
ім. І.Франка, 2019. 38 с.
4. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2018. 256 с.
5. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2018. 416 с.
6. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів:
Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
7. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.
Львів: ЛНУ, 2015. 240 с.
8. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний
посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.
192 с.
9. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівлі: навч.
посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. 220 с.
10. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
11. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й.
Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
12. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2019. 228 с.
13. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід:
36
монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.

Матеріали

LNU_Marketynh_2022-Dyplomni-1