Методи наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Терешко О. М.ЕКФ-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФ-34сдоцент Терешко О. М.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні» є загальнотеоретичні та організаційні особливості науково-дослідної діяльності загалом та у сфері фінансів, страхової і банківської діяльності зокрема.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень» забезпечується отриманими знаннями з курсів: «Інтелектуальна власність», «Вища освіта і Болонський процес».

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні» є засвоєння студентами загальнотеоретичних та організаційних аспектів науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень» є вироблення у студентів правильного розуміння:

 • сутності науки та науково-дослідної діяльності, їх ролі у розвитку суспільних відносин, а також сутності і різновидів методів наукових досліджень;
 • особливостей оформлення та впровадження результатів науково-дослідної діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: визначення понять «наука», «знання», «науково-дослідна діяльність», «науковий продукт», «наукова публікація»; особливості науково-дослідної діяльності студента вищого навчального закладу; організаційно-економічні аспекти зародження первісних форм науково-технічної діяльності в українських землях; сучасні галузі та класифікацію наук; критерії та цінності наукової діяльності; основні функції науки; види наукових досліджень та наукових продуктів; форми звітності при науковому дослідженні; особливості написання, порядок оформлення та захисту дипломних магістерських робіт для студентів среціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»; основні етапи навчання в аспірантурі та послідовність виконання дисертаційних робіт.

вміти: пояснити різновиди та специфіку застосування різноманітних методів наукових досліджень; охарактеризувати суть, роль та джерела наукової інформації у проведенні наукових досліджень; висвітлити головні функції наукових публікацій та відмінності між їх окремими видами; застосувати на практиці знання щодо техніки роботи зі спеціальною літературою, а також методологію підготовки наукових публікацій та виконання дипломних магістерських робіт для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Рекомендована література

 1. Закон України «Про вищу освіту» зі змінами та доповненнями / rada.gov.ua.
 2. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» зі змінами та доповненнями / rada.gov.ua.
 3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Проблеми / А.М.Алексюк: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
 4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480с.
 5. Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории): [научн. изд.] / Лебедев С.А. – М.: Академический Проспект, 2008. – 692 с.
 6. Маліцький Б.А. Прикладне наукознавство / Б.А. Маліцький – К.: Фенікс, 2007. – 464 с.
 7. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / Мочерний С.В. – Львів: Світ, 2001. – 416 с.
 8. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: [стат. зб.] / Держкомстат. – К., 2006. – 361 с.
 9. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХ ст. / [авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко, С.Довгий та ін.]. – К.: Навч. Книга, 2003. Кн. 1: Пріоритет інтелекту. – 2003. – 608 с.
 10. Підхомний О.М. Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук / О.М. Підхомний . – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. -12с.
 11. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко: Навч. посібник. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.
 12. Стеценко Д.М. Методологія наукових досліджень / Д.М. Стеценко, О.С. Чмир: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309с. – (Вища освіта XXI ст.).
 13. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.
 14. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295с.
 15. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В.Є. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178с.