Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Кліпкова О. І.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКС-41сКліпкова О. І.

Рекомендована література

Основна

 1. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. – Львів: ЛьвДУВС, 2019. – 276 с.
 2. Управління проектами і фандрайзинг у сфері освіти: навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 2021. 140 с.
 3. Давиденко Н. М. Інвестування[Текст] : підручник / Н. М. Давиденко, Г. О. Скрипник ; НУБіП України. – Київ : Ямчинський О. В., 2021. – 460 с.
 4. Європейські стандарти бізнес-планування : навч. посібник / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. М. Прасол, О. Д. Панова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 143 с.

Додаткова

 1. Данченко О.Б., Дзюба Т.В. Маркетингові дослідження у проєктах: навчальний посібник. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2021. 224 с.
 2. Чанишева Г. І. Соціальний діалог : навч.-метод. посібник / Г. І. Чанишева. – Одеса : Фенікс, 2021. – 81 с.
 3. Грицаєнко М. Інвестиції в соціальний капітал як інструмент реалізації соціальної відповідальності бізнесу. Socially competent management of corporations in a behavioral economy(2021): 187-188.
 4. Моніторинг соціально-економічних процесів: опорний конспект лекцій / уклад. О. І. Котикова. – Миколаїв : МНАУ, 2021. – 36 с
 5. Коваленко А. О. Програмні засоби моніторингу соціально-економічного розвитку територій України в системі прийняття рішень. BS thesis. КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021.
 6. Моніторинг і оцінювання соціального впливу проекту. Практичний посібник для виконавців проектів Надзвичайної кредитної програми з відновлення України: https://cuti.cc/9NW1b
 7. Управління проєктами в міжмуніципальному співробітництві. Навчальнопрактичний посібник/ Толкованов В.В. – Київ, 2019. – 192 с.

Інтернет-джерела

Силабус:

Завантажити силабус