Організація дозвілля

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Опис курсу

Мета дисципліни: формування системного мислення та комплексу спеціальних теоретичних знань, розвитку умінь та компетенцій практичних навичок з організації проведення розмаїття видів дозвіллєвої діяльності та їх змістовне наповнення, функціонування відповідної інфраструктури задля забезпечення різних категорій населення необхідними умовами щодо різнобічного, гармонійного розвитку людини, залучення її до естетичних цінностей суспільства.

Рекомендована література

Основна література

  1. Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 197с.

  2. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство: навч. посібник / В. Й.Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 208 с.

  3. Ведмідь Н. І. Організація дозвілля туристів: навч. посібник / Н. І. Ведмідь, С. В. Мельниченко. – К.: КНТЕУ, 2008. – 85 с.

  4. Килимистий С. М. Анімація в туризмі: навч. посібник / С. М. Килимистий. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.

  5. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручник / І. В. Петрова. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

  6. Форми організації дозвілля дітей та молоді / Упоряд.: В.В. Молочний, С.О. Мопьков, О.В. Безпалько; За заг. ред. І.Д. Звєревої. К.:Наук, світ, 2005. – 58 с.

   Допоміжна

    1. Ковальчук Т. І. Організація дозвілля студентів: етнопедагогічний підхід / Т. І. Ковальчук, А. О. Муращенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». К., 2012. Вип. 175, Ч. 1. С. 301–310.

    2. Організація культурно-масової роботи в санаторно-курортних закладах ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». – К.: Денеб, 2005. – 160 с.

    3. Обертинська А. П. Масові ігри і свята / А. П. Обертинська. – К.: Вища школа, 1980. – 180 с.

    4. Виховання життєвих перспектив старшокласників засобами соціокультурної діяльності у вільний від навчання час: Метод. посібник для вихователів, соціальних працівників та вчителів старших класів, студентів педагогічних навчальних закладів / Укл. О.Л.Чуланова. – Кіровоград, 2000.

    5. Петрова І. Соціальні функції клубів та їх трансформація на сучасному етапі // Рід. шк. – 2003. – №7.

    6. Анікіна, Н. Літня школа: нова організаційна модель освіти старшокласників / Н. Аніскіна, О.Тимощук, О.Чорна. – К: Редакція загальнопедагогічних газет. – 2005. – 112 с.

    7. Беженар, О. Організація роботи пришкільного табору відпочинку О.Беженар, Н. Бабіна // Сучасна школа України. – 2011. – №4. – С. 46-80.

    8. Бобринська, І. Змістовне дозвілля учнів під час літніх канікул // І. Бобринська // Директор школи / Шкільний світ. – 2012. – №9. – С. 51-55.

    9. Горизонти літа: методичний збірник для організаторів літнього відпочинку дітей / уклад. О. Виштак // Шкільний світ. – 2008. №15. – С. 1-62.

    10. Жданович Ю. Вчимося і граємося: методичні рекомендації для організаторів дозвілля дітей. – К.: Шкільний світ. – 2008. – 128 с.

    11. Сорока Г.І. Організація виховної роботи : планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Вид. група «Основа». – 2005. – 128 с.

    12. Яременко, Н.В. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник. – Фастів: Поліфаст. – 2007. – 480 с.

Силабус:

Завантажити силабус