Організація виробництва (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” зі скороченим терміном навчання)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКп-41с, ЕКп-42с, ЕКп-44с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-41с
ЕКп-42с
ЕКп-44с

Опис курсу

Дисципліна «Організація виробництва» є навчальною дисципліною циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, заняття з якої відбуваються у 7 семестрі в обсязі 4 кредити за ЄКТС.
Метою вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва” є формування у студентів системи знань про виробництво, методологію організації виробництва та набуття ними практичних навиків з аналізу необхідної інформації і прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення та забезпечення ефективного функціонування виробничих систем.
Цілі курсу: вивчити особливості виробничих та технологічних процесів, поняття та структуру виробничої системи; організаційні типи виробництва; розрахунки і шляхи скорочення тривалості виробничого циклу; методи організації виробництва; просторове розташування процесу виробництва, його технічного обслуговування та регулювання; організацію та нормування трудових процесів; етапи комплексної технічна підготовка виробництва; формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг); вивчити основи оперативне управління виробництвом.

Рекомендована література

Базова література:
1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп./ За редакцією В.О.Василенка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.
2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. 524 с.
3. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
4. Методичні рекомендації з курсу “Організація виробництва” для студентів економічних спеціальностей//Магас В.М. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 32 с.
5. Організація виробництва: Навч. посіб. /В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.
6. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 400 с.
7. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: Практикум. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.
8. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник: Збірник вправ. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999. 258 с.
Додаткова література:
1. ДСТУ 2960-94 “Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення”. (чинний з 01.01.96 р.)
2. ДСТУ 2961-94 “Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення”. (чинний з 01.01.96 р.)
3. ДСТУ 3138-95 “Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення”. (чинний з 01.07.96 р.)
4. ДСТУ 3278-95 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення”. (чинний з 01.01.97 р.)
5. ДСТУ 2974-95 “Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення”. (чинний з 01.07.96 р.)
6. ДСТУ 2391—94 Система технологічної документації. Терміни та ви¬значення.
7. ДСТУ 3321—96 Система конструкторської документації. Терміни та ви¬значення основних понять.
8. ДСТУ 2226—93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.
9. ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – К. Держстандарт України, 2001. – 44 с.
10. ДБН А.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва”. – К.: Держком¬місто¬будування України, 1996. – 50 с.

Матеріали

Методичні рекомендації Організація виробництва 2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус