Особливості соціального забезпечення у країнах ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Шегинська Н. З.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКС-41сдоцент Шегинська Н. З.

Рекомендована література

 1. Вітте Л. Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль відіграє ЄС? / Л. Вітте. – К. : Заповіт, 2006. – 44 с.
 2. Головащенко О. С. Соціальна правова держава в умовах європейської інтеграції / О. С. Головащенко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – Вип. 14. – Х., 2007. – С. 167-173.
 3. Головащенко О. С. Щодо моделей соціальної держави / О. С. Головащенко // Проблеми законності : зб. наук. праць. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – Вип. 104. – С. 10-15.
 4. Головащенко О. С. Європейський соціальний простір: проблеми формування / 0. С. Головащенко, М. Г. Окладна // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 12-14.
 5. Гуцель В. Г. Особливості реалізації соціальної функції держав-членів ЄС в умовах розбудови соціального співтовариства ЄС / В. Г. Гуцель // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – Вип. 8. – Х., 2004. – С. 158-167.
 6. Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. Київ : НАДУ, 2016. 784 с.
 7. Діденко Н.Г. Демократія і управління в ЄС: навчальний посібник. Маріуполь, 2016.. 235 с. 18. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т.7: Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук.-ре. Кол: 1. А.Грицяк (співголова), Ю.П.Сурмін (співголова) та ін.-2011.764 с.
 8. Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства: навчально[1]методичний посібник / Н.Г. Діденко, І.Я. Тодоров, О.Р. Чугріна, О.К. Міхеєва; за заг. ред. Н.Г. Діденко. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 219 с.
 9. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А. Грицяка та Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 464 с.
 10. Європейська інтеграція: навчальний посібник / за ред.: М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К.: Центр учбової літератури, 2015. 344 с. 22. Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства: навчально[1]методичний посібник// Н.Г.Діденко, І.Я.Тодоров, О.Р.Чугріна, О.К.Міхеєва; за заг. ред.. Н.Г.Діденко. Донецьк: ДонДУУ, 2011.219 с.
 11. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. 2-ге видання. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2017 172 с.
 12. Мальська М.П. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, H. В. Антонюк ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 320 с.
 13. Слюсаренко, К. В. Соціальна політика ЄС: сучасні виклики і перспективи / Катерина Володимирівна Слюсаренко, Марина Михайлівна Садовенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 1. – С. 80-90.
 14. Соціальна політика і соціальне партнерство в ЄС: довідник / Н.Г.Діденко, I. Я.Тодоров, О.Р.Чугріна, О.К.Міхеєва / за заг. ред.. Н.Г.Діденко-Донецьк: ДонДУУ, 2012. 250 с.
 15. Окладна М. Г., Яковюк І. В. Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і розвиток. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. – 40 с. – (Серія «Наукові доповіді», вип. 19).
 16. Шутаєва, О. О. Моделі соціальної політики ЄС: основні напрямки трансформації [Електронний ресурс] / О. О. Шутаєва, В. В. Побірченко. – Режим доступу: Мїр:/Апeconmanag. crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1econ/shut.pdf.
 17. Яковюк І. В. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2004. – № 4. – 30. С. 22-30.
 18. Яковюк І. В. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави/ І. В. Яковюк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2001. – № 2. – С. 24-29.
 19. Яковюк І. В. Розвиток концепцій соціально-економічних прав як передумова формування соціальної держави / І. В. Яковюк // Проблеми законності : зб. наук. праць. – Х., 1998. – Вип. 35. – С. 22-27 33. Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління: колективна монографія / за заг. ред. Н.Г.Діденко. Маріуполь:ДонДУУ, 2019. 179 с. Розділи 1,6,7. 6 д.а

Силабус: Особливості соціального забезпечення у країнах ЄС

Завантажити силабус