Педагогічна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Опис курсу

Метою «Педагогічної практики» є вдосконалення знань, формування в аспірантів системи умінь самоорганізації педагогічної діяльності, розвитку професійно-педагогічних компетентностей, набуття педагогічного досвіду організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
У процесі проходження педагогічної практики аспіранти повинні оволодіти предметними компетентностями, важливими для успішної професійної діяльності за спеціальністю 076; оволодіти основами навчально-методичної роботи; концептуальними та методологічними знаннями в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності; розробляти та реалізувати наукові проекти, включаючи власні дослідження; проводити критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей.

Рекомендована література

1.Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. Д., 2014. 416 с.
2.Жорнова О.І. Організаційно-методичні засади викладання у вищій школі: навч. посібник. К., 2011. 128 с.
3.Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики аспірантів / Ю.Ц. Жидецький. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. 22 с.
4.Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 232 с.
5.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
6.Педагогічна (асистентська) практика: програма та методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укл.: Л.І. Григорова-Беренда, С.А. Касьян. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. 52 с.
7.Педагогічна практика: рекомендації до проходження аспірантами педагогічної практики: навч. посіб для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології в біології та медицині» / Є.А. Настенко, Л.Д. Добровська, Г.А. Корнієнко; КПІ ім. І. Сікорського. К.: КПІ ім. І. Сікорського, 2018. 80 с.
8.Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 3-тє вид., випр. і доп. К.: Каравела, 2011. 360 с.
9.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч. посіб. К.: Вища школа, 2005. 239 с.
10.Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник. К.: ДАККіМ, 2010. 244 с.
11.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К.: Академвидав, 2006. 352 с.
12.Чернілевський Д.В., Гамрецький І.С., Зарічанський О.А. та ін. Педагогіка вищої школи: підручник; за ред. Д.В. Чернілевського. – Вінниця: АМСКП, Глобус-Прес, 2010. – 408 с.
13.Шевченко О.А., Хозраткулова І.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів. Х.: Вид. група «Основа», 2010. 112 с.
Інформаційні ресурси
1.Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20151229/stru
2.Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
3.Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка, затверджене Вченою радою Університету 30.05.2018р., протокол № 49/5. URL: https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус