Регіональна економіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних і практичних питань територіальної організації регіональних систем України, їх сучасного стану та напрямів реґіонального розвитку економіки; вивчення теоретичних і практичних питань екологічної науки, формування в сучасних економістів екологічного мислення, орієнтованого на раціональне використання природних ресурсів, на вирішення інших актуальних еколого-економічних завдань регіонального рівня.

Завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння теорії реґіональної економіки і реґіонального розвитку, наукових засад реґіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її реґіонів, об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів реґіонів країни; засвоєння теоретичних аспектів забезпечення економічного захисту природи та екологічної безпеки населення; оволодіння знаннями про об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів реґіонів країни.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 • теоретичні положення реґіональної економіки і реґіонального розвитку держави.
 • головні закономірності, принципи і чинники розміщення виробничих систем та формування економіки реґіонів.
 • сутність, мету і завдання реґіональної економічної політики, механізму її реалізації.
 • структуру господарського комплексу України та її реґіонів.
 • реґіональні особливості розвитку і розміщення міжгалузевих господарських комплексів.
 • теоретичні положення екологічної науки та економіки природокористування.
 • наукові засади раціонального природокористування.
 • економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища.
 • сучасні екологічні проблеми в Україні та світі, головні шляхи їх розв’язання.
 • світовий досвід та міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Вміти:

 • проводити економічне оцінювання людського та природо-ресурсного потенціалів.
 • оцінювати вплив зовнішніх економічних зв’язків на розвиток і розміщення продуктивних сил реґіонів.
 • розв’язувати конкретні завдання, пов’язані з оптимізацією розміщення продуктивних сил.
 • збирати екологічну інформацію для проведення екологічного моніторинґу.
 • визначати економічну і соціальну ефективність природоохоронної діяльності.
 • проводити економічну оцінку природних ресурсів.

Рекомендована література

Основна література

 1. Географічна енциклопедія України. – К.: Укр. енциклопедія. – Т. 1. – 1989; Т. 2. – 1990; Т. 3. – 1993.
 2. Голиков А.П., Дейнека А.Г., Казакова Н.А. Размещение производительных сил и регионалистика. – Харьков: Фолио, 2002. – 320 с.
 3. Градов А.П., Кузин Б.И., Мечников М.Д., Соколицин А.С. Региональная экономика. – СПб: Питер, 2003. – 192 с.
 4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2004. – 494 с.
 5. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2002. – 180 с.
 6. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 296 с.
 7. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка. – К.: Вища школа, 2002. – 212 с.
 8. Заговора Л.М. Авраменко О.В. Розміщення продуктивних сил. – Харків: ХДЕУ, 2002. – 212 с.
 9. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 452 с.
 10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. Теорія, методи, практика. – К.: Вища школа, 2002. – 212 с.
 11. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. – 420 с.
 12. Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М. та ін. Регіональна економіка. – Львів: Укр. технології, 1998.
 13. Нижник В.М. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посібник. – Хмельницький: ХДУ, 2003. – 327 с.
 14. Региональная экономика / Под ред. Н.Г. Кузнецова, С.Г. Тягловой. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 352 с.
 15. Региональная экономика: Учебник для вузов / Под ред. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ, 1998.
 16. Региональная экономика: Учебное пособие / Под ред. М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2002.
 17. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання, 2005. – 350 с.
 18. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / Є.П. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та ін.; За ред. Є.П. Качана. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. – 704 с.
 19. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / М.І. Долішній, Ю.І. Стадницький, А.Г.Загородній, О.Е. Товкан. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2003.-316с.
 20. Соціально-економічна географія України / За ред. О.І. Шаблія – Львів: Світ, 2002.
 21. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 380 с.
 22. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 140 с.
 23. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 344 с.
 24. Чернюк Л.Г. Економіка регіонів (областей) України: Навч. посібник. –К.: ЦНЛ, 2000. – 488 с.
 25. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 470 с.
 26. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001.– 150с.
 27. Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посібник. – К.: ВД Професіонал, 2005.
 28. Дубас Р.Г. Економіка природокористування: Навч. посібник. – К.: МП «Леся», 2007. – 448 с.
 29. Екологія і закон: Екологічне законодавство. У 2 кн. / За ред. В.І.Андрейцева. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 30. Заблоцький Б.Ф. Реґіональна економіка: Навч. посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 548 с.
 31. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. – Суми: ВТД «Університетська книга». 2003. – 348 с.
 32. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К.Шапочки. – Суми: ВТД Університетська книга», 2007. – 759 с.
 33. Основи стійкого розвитку: Навч. посібник / За ред. Л.Г.Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 430 с.
 34. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – Львів: новий світ-2000, 2004. – 248 с.
 35. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2001. – 326 с.
 36. Яремчук І.Г. Економіка природокористування. – К.: Просвіта, 2000. – 431 с.

Допоміжна література

 1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10 1992 р.
 2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06 1991 р.
 3. Закон України «Про природно-заповідний фонд України».
 4. Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002. № 3055-111.
 5. Наказ Мінекобезпеки України від 29.12.1996.р. № 157 «Про затвердження базових нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.1998 р. № 188 «Про основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1999 р. № 303 «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2002 р. № 1286 «Про затвердження положення про Зелену книгу України».
 10. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.
 11. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування: методологія, теорія. – К., 1996.
 12. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. 352 с.
 13. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993.
 14. Проект Концепції державної регіональної політики України. – К., 2000.
 15. Регіональна політика України / За ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка, 1995.
 16. Регіональна політика: методологія, методика, практика / НАН України. Ін-т регіональних досліджень / Відп. редактор М.І. Долішній. – Львів, 2001.
 17. Регионоведение / Под ред. Т.Г. Морозовой. М.: МГУ, 1998. – 200 с.
 18. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К.: Вища школа, 2002. – 216 с.
 19. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні аспекти геоекономіки): Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 154 с.
 20. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
 21. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
 22. Аллен Р. Как спасти Землю. – М.: Мысль, 1983. – 210 с.
 23. Баландин Р.К. Экология: Человек и природа. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 350 с.
 24. Білявський Г.О., Бутченко А.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практика: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.
 25. Бойчук Ю.Д. Основи екології та екологічного права: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 352 с.
 26. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2002. – 284 с.
 27. Вайцзеккер Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу. – М.: Academia, 2000. – 400 с.
 28. Винокурова Н.Ф., Трушин.В.В. Глобальная экология. – М. просвещение, 1998. – 270 с.
 29. Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух: Пер. з англ. – К.: Інтелсфера, 2001. – 404 с.
 30. Горелов А.А. Экология. – М.: Юрайт-М, 2001. – 312 с.
 31. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001.
 32. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 1999. – 716 с.
 33. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 203 с.
 34. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2001, – 352 с.
 35. Долішній М.І., Кравців В.С. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України // Проблеми сталого розвитку України. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 69-80.
 36. Долішній М.І. Реґіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. – К.: Наук. думка, 2006.
 37. Екологічний менеджмент: Навч. посібник/ За ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 38. Екологія Львівщини-2005. – Львів: Сполом, 2006.
 39. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – К.: Вища школа, 2001.
 40. Злобін Ю.А. Кочубей Н.В. Загальна екологія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.
 41. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.
 42. Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 233 с.
 43. Козак З., Тусановська І. Доступ до правосуддя з питань довкілля: Посібник. – Львів: Мета, 2002. – 200 с.
 44. Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 228 с.
 45. Кравців В. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України // Реґіональна економіка. – 1997. – №3.
 46. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: Основи екологічної антропології: Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.
 47. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001.
 48. Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком: Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 314 с.
 49. Маслов Н.В. Градостроительная экология. – М.: Высшая школа, 2002. – 284 с.
 50. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, В.М.Навроцький та ін. – К.: СИМВОТ-Т, 1997. – 245 с.
 51. Одум Г., Одум Э. Энергетический базис человека и природы. – М.: прогресс, 1978. – 380 с.
 52. Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. – К.: Лібра, 1996.
 53. Основи екології: Підручник / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.
 54. Методы решения экологических проблем: Монография / Под ред. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2001. – 436 с.
 55. Окружающая среда и здоровье: Учебник / Под ред. Л.Хенса, Л.Мельника, Э.Буна. – К.: Наукова думка; Брюссель: VUB, 1998. – 326 с.
 56. Пахомова Н.В., Эндерс А., Рихтер К. Экологический менеджмент. – СПб.: питер, 2003. – 544 с.
 57. Програма дій «порядок денний на ХХІ століття / пер. з англ.: ВГО «Україна. Порядок денний на ХХІ століття». – К.: Інтелесфера, 2000.
 58. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 59. Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища: Підручник. – Вища школа, 1995.
 60. Сельскохозяйственная экология / Уразаев Н.А., Вакулин А.А., Никитин А.В. и др. – М.: Колос, 2000. – 304 с.
 61. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
 62. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
 63. Экологические издержки производства в Украине / Под ред. Л.Г.Мельника и А.И.Каринцевой. – Сумы: РИО АС-Медиа, 2003. – 72 с.
 64. Экономика природопользования: Учебник / Под ред. Л.Хенса, Л.Мельника, Э.Буна. – К.: Наукова думка; Брюссель: VUB, 1998. – 480 с.
 65. Яремчик І.Г. Економіка природокористування. К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті України»; ВЦ «Просвіта», 2000.
 66. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216 с.

Література до практичних занять

 1. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Методичні матеріали з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 0501 «Економіка і підприємництво» / Укл. Стадницький Ю.І., Мельник В.М., Павлішак Ю.В. – Львів, Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2004. – 32 с.
 2. Розміщення продуктивних сил: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б.Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000.
 3. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994.
 4. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України; За ред О.Г. Осауленка. – К.: Техніка, 2007.
 5. Шаталин Ю.А. Оптимальное размещение производства. – М., 1980.
 6. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / Укл. В.Шевчук, М.Пилипчук, Н.Карпенко та ін. – К.: Геопринт, 2000. – 412 с.
 7. Довкілля України. Статистичний збірник за 2003 рік / За заг. ред. Ю.М.Остапчука. – К.: Держкомстат України, 2004. – 234 с.
 8. Маркандия А. Выступление на международном семинаре «Индикаторы устойчивого развития и экологические оценки». – М.: Институт Всемирного банка, 2003.
 9. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г.Мельника та к.е.н. О.І. Карінцевої. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 288 с.