Кафедра економіки України

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

У 1993 році з ініціативи доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії економічних наук НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Злупка С. М. у Львівському університеті вперше в Україні й у світі була створена кафедра економіки України, колектив якої назвав її іменем українського економіста світової слави М. І. Туган-Барановського.

З 2006 р. і по цей час кафедру очолює професор, д.е.н. Гринів Лідія Святославівна. На кафедрі сформовано кваліфікований професорсько-викладацький колектив. На ній працюють професори д.е.н.: Гринів Лідія Святославівна, Стефанишин Ольга Василівна, доценти, к.е.н.: Теребух Марта Іванівна, Кічурчак Маріанна Василівна, Кривень Олександра Василівна, Назаркевич Ігор Богданович, Квак Марія Віталіївна, Ходико Дмитро Ігорович.

Співробітники

1 курс

2 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія – Львів: Видавничий центер ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

Гринів Л. С, Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2008.– 464 с.

Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Л, ЛНУ. 2010. – 156 с.

Гринів Л.С. Екологічна економіка: Начальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2010. – 358с.

Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с: табл., рис.

Злупко С. Основи регіонології: навч. посіб.: / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Стефанишин О.В.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–234с.

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 315 с. – 72 іл.

Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки : – навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Ольга Стефанишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 306 с.

Hagedorn et al. (eds), Central and Eastern European Sustainable Agriculture Network First Workshop Proceedings (p. 270–289). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (співавт. проф. Гринів Л.С.)

Soloviy I.P. Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton. – Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 2009. – 432 p. – Statistics: fig. 28, tables 67 , bibliography 686 . (співавт. проф. Гринів Л.С., ас. Сторожук А.М.)

Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади. Ч.2 / за ред. акад. HAH України, д-ра екон. наук, проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – 440 с. (співавт. проф. Гринів Л.С., доц. Кривень О.В.)

Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів / Гулич О.І., Гринів Л.C., Герасимчук Н.М. / HAH України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 52 с.

Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи / HAH України, Інститут регіональних досліджень ; Відп. ред. СЛ. Шульц. – Львів, 2011. – 268 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (співавт. доц. Назаркевич І.Б.)

Узгодження економічного зростання та соціального розвитку: Монографія. – Херсон: ПП Вишемирський В.С, 2012.– 246 с. (співавт. доц. Квак М.В.)

Proceedings of 3rd International Conference «Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators» 23-25 May, 2007, Prague, Czech Republic, J.E. Purkine University in Usti nad Labem (pp. 70-76). Prague: J.E. Purkine University in Usti nad Labem. (співавт. проф. Гринів Л.С.)

Physical Economics and Accounting of Sustainable Development Indicators, Praha – EASDI, 2009. (співавт. проф. Гринів Л.С., ас. Сторожук А.М.)

Дослідження

Наукові школи

«Дослідження національної економіки: теоретико-прикладні проблеми та стратегічні орієнтири розвитку» (керівник проф. Гринів Л.С.).

Основними напрямами дослідження національної економіки у рамках названої школи є прикладні аспекти національно-економічної самодостатності, раціонального природокористування, формування людського капіталу і його продуктивного використання, фізичної економії. У результаті проведених досліджень узагальнено і обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку секторів національної економіки та її регіонів, що стало основою для розроблення методичних підходів до формування відповідних цільових програм; підготовлено та опубліковано колективний монографічний посібник «Економіка України: національна стратегія розвитку» за редакцією проф. Гринів Л.С.

В контексті розвитку цієї наукової школи, а саме за дослідження міжрегіональних інноваційних систем в Україні, в 2011 році відзначено грантом Президента України доцента Назаркевича І. Б.

«Людський інтелектуальний потенціал національної економіки» (керівник проф. Стефанишин О.В.).

Предметом дослідження даної наукової школи є сфери формування інноваційних професійно-кваліфікаційних особливостей фахівців і їх використання в умовах ринкової економіки. Результати дослідження є основою розроблення прикладних аспектів програмування і планування зайнятості у сферах інноваційного виробництва, надання послуг, створення новітніх засобів та технологій.

Викладачі та аспіранти кафедри досліджують особливості розвитку людського потенціалу, його реалізації в умовах формування інноваційної економіки України.

В контексті цієї наукової школи опубліковано одну монографію та 2 навчальні посібники.

«Екологічно збалансований розвиток національної економіки» (керівник проф. Гринів Л. С.).

Напрями дослідження школи зосереджені на теоретико-методичних проблемах у відносинах «людина-природа» з метою розроблення прикладних аспектів раціонального природокористування і відновлення природних ресурсів. Виконані дослідження методологічних проблем, які висвітлені у наукових публікаціях вітчизняних та зарубіжних видань: фізична економія: перспективні моделі розвитку; теоретичне моделювання нових функцій екологічно збалансованої економіки, зокрема ноосферної (екологосоціальної) функції; моделювання та методика неринкової оцінки вартості об’єктів природного довкілля; екологічна макроекономіка; фізико-економічна теорія природного капіталу; теорія просторово-економічного аналізу природокористування; управління природними ресурсами та екологічний менеджмент; управління курортно-рекреаційними територіями в Україні.

В контексті розвитку цієї наукової школи опубліковано 2 монографії, в тому числі за кордоном, та навчальний посібник «Екологічна економіка». За розвиток цієї наукової школи, зокрема, за обґрунтування фізико-економічної теорії природного капіталу д.е.н., професору Гринів Л. С. надано звання «Провідний вчений світу 2011» Міжнародним біографічним центром (Великобританія).

Захищені дисертації

За час існування кафедри економіки України підготовлено та захищено низку дисертацій. Зокрема, науковий ступінь доктора економічних наук здобули:

Трубич С.Ю. «Трудовий потенціал і зайнятість населення в умовах ринкової трансформації економіки» (2001 р.)
Гринів Л.С. «Теоретико-методологічні засади формування екологічно збалансованої економіки» (2002 р.)
Приймак В.І. «Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці» (2005 р.)
Стефанишин О.В. «Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз)» (2007 р.)

Водночас, науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальностями «Економічна теорія» (з 2007 р. «Економічна теорія та історія економічної думки») та «Економіка і управління національним господарством» здобули:

Голубка С. М. «Макроекономічний аналіз «економічної системи» М. А. Балудянського» (1995 р.)
Грабинська І. В. «Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів» (2000 р.)
Чуй І. Р. «Структурна перебудова економіки в умовах її ринкової трансформації» (2000 р.)
Прошак В. В. «Інтелектуальний потенціал в умовах ринкової трансформації економіки» (2002 р.)
Кічурчак М. В. «Розвиток підприємництва у сфері мистецтва в умовах трансформації України» (2002 р.)
Ущаповський Ю. В. «Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX – поч. XX ст.» (2003 р.)
Якимів А. І. «Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні» (2005 р.)
Небрат В. В. «Розвиток фінансової науки в дослідженнях українських економістів другої половини XIX – початку XX ст.» (2006 р.)
Кривень О. В. «Природний капітал в системі формування екологічно збалансованої економіки» (2006 р.)
Назаркевич І. Б. «Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні» (2007 р.)
Прошак Г. В. «Людський капітал в умовах формування національної економіки України» (2008 р.)
Квак М. В. «Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України» (2009 р.)
Злупко Л. А. «Зайнятість в умовах інноваційної економіки України» (2010 р.)
Пиц В. І. «Відтворення людського потенціалу України в умовах формування інноваційної економіки» (2010 р.)
Кундрик М. Т. «Інноваційна інфраструктура в системі екологічно збалансованої економіки України» (2012 р.)
Сторожук А. М. «Організаційно-інституційні засади управління сталим розвитком національної економіки України» (2013 р.)
Славік Р.В. «Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційного господарства України» (2013 р.)

Святкові новини кафедри економіки України

16.01.2020 | 15:09

Кафедра економіки України вітає колег та студентів економічного факультету з зимовими святами та початком нового навчального семестру! Затверджено Стратегію розвитку кафедри на 2020-2025 роки, оголошено про створення нової магістерської освітньої програми, проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, успішно захищено курсові роботи студентів першого року магістратури, підготовлено навчальний курс англійською мовою “Economy of Ukraine”.
Стратегія розвитку кафедри (документ)
В останні дні 2019 року затверджена Стратегія розвитку кафедри економіки України на 2020-2025 р. Стратегія передбачає подальшу розбудову партнерських відносин в тріаді “викладач-студент-майбутній фахівець”...

Читати »

Участь кафедри у наукових заходах (ч. 1)

29.10.2019 | 21:56

Протягом вересня-жовтня 2019 р. завідувач кафедри економіки України проф. Гринів Л.С. взяла участь у низці наукових конференцій:

Міжнародна науково практична конференція «Моделі соціокультурного розвитку територій: перспективи та можливості» 25-27 вересня 2019 р., Суми-Полтава. Доповідь «Сталий розвиток територій в умовах реформи децентралізації».
IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 17-18 жовтня. Доповідь «Проблеми становлення біоінформаційної економіки».
І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» 18 жовтня 2019 р. Доповідь «Розвиток економіки територій в умовах реформи децентралізації».
Конференція «Green town» Львів, 10.10.19 р...

Читати »

Конкурс на здобуття Премії Жана Моне

29.10.2019 | 21:48

Кафедра економіки України взяла участь у міжнародному конкурсі на здобуття премії Жана Моне (Jean Monnet Prize for European Integration).
На конкурс був представлений науково-освітній проект “The processes of eurointegration and sustainable development of local territories: innovative aspects for civil activism in Ukraine”.
Докладніша інформація про конкурс за посиланням https://europeanconstitution.eu/2019-jean-monnet-prize

Читати »

Запрошення до участі в Урочистій Академії, присвяченій 50-ти річному ювілею катедри інформаційних систем у менеджменті

27.09.2019 | 16:00

1 вересня 2019 року виповнилось 50 років з дня створення кафедри інформаційних систем у менеджменті (в 1969 – 1988 рр. мала назву механізованої обробки економічної інформації, 1989 – 1996 рр. – економічної інформатики і АСУ) економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Маємо честь запросити студентів, випускників, працівників кафедри попередніх років, колег з факультету, викладачів інших навчальних закладів, працівників підприємств, установ та організацій, які співпрацювали з кафедрою, до участі в Урочистій Академії, присвяченій цьому знаменному ювілеєві, що відбудеться 18 жовтня...

Читати »

Переможці ІІ етапу Олімпіади з регіональної економіки у номінаціях

04.06.2019 | 13:39

Викладачі кафедри економіки України
вітають своїх студентів першого курсу – учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Регіональна економіка”, що відбувалась у Київському національному економічному університеті Імені Вадима Гетьмана 17-19 квітня 2019 року із перемогою у таких номінаціях:
Михайло Рак – перше місце у номінації “За самостійність викладу” (наукові керівники – доц. Кривень О.В., доц. Ходико Д.І.);
Ростислав Козаченко – перше місце у номінації “За обґрунтованість висновків” (наукові керівники – проф. Кічурчак М.В., доц. Ходико Д.І.);
Микола Рудик – друге місце у номінації...

Читати »