Кафедра економіки України

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра співпрацює із наступними вищими навчальними закладами країн ЄС, зокрема, шляхом наукового стажування викладачів кафедри:

 • Університет Суспільних наук (UNS) (Лодзь, Польща)
 • Католицький Університет в Ружомберку (Словаччина)
 • Вюрцбурзький Університет (Вюрцбург, ФРН)
 • Університет “Collegium Civitas” (Варшава, Польща)
 • Падуанський університет (Падуя, Італія)
 • Університет Фодж’я (Італія)

Зокрема, у 2020 році викладачі кафедри пройшли закордонні стажування:

Проф. Гринів Л.С. – цикл лекцій «New physical economic knowledge for solving problems of environmental sustainability» (program «Visiting Professor» 2020, University of Foggia, Італія)

Проф. Кічурчак М. В. – міжнародне стажування “Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність” (30 жовтня 2020 року – 2 грудня 2020 року, дистанційна форма) на базі Центральноєвропейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицьким Університетом в Ружомберку (Словаччина)

Проф. Кічурчак М. В. – міжнародне стажування “Інтернаціоналізація вищої освіти” (9 листопада 2020 року – 18 грудня 2020 року, дистанційна форма) в Університеті “Collegium Civitas” (м. Варшава, Польща).

Проф. Кічурчак М. В. – участь у ворк-шопі “DAAD DIES Webinar Series “Creating Impact with Science Marketing” (15.06.2020 – 30.06.2020) Universitaet Wuerzburg, ФРН.

У 1993 році з ініціативи доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії економічних наук НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Злупка С. М. у Львівському університеті вперше в Україні й у світі була створена кафедра економіки України, колектив якої назвав її іменем українського економіста світової слави М. І. Туган-Барановського.

З 2006 р. і по цей час кафедру очолює професор, д.е.н. Гринів Лідія Святославівна. На кафедрі сформовано кваліфікований професорсько-викладацький колектив. На ній працюють професори д.е.н.: Гринів Лідія Святославівна, Стефанишин Ольга Василівна, Кічурчак Маріанна Василівна, доценти, к.е.н.: Теребух Марта Іванівна, Кривень Олександра Василівна, Квак Марія Віталіївна, Ходико Дмитро Ігорович.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри економіки України  є навчально-методична робота і забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін; науково-дослідна робота і використання її результатів в навчальному процесі; науково-виховна робота зі студентами; міжвузівські та міжнародні наукові зв’язки; співпраця з регіональними органами управління, економічними службами, підприємствами бізнес-сектору економіки; підтримка наявних і створення нових наукових контактів із вченими провідних світових університетів та науково-дослідних інститутів НАН України.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА 2020-2025 роки

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка України: навчальний посібник. Львів, 2020. 470 с.

Гринів Л.С. Економіка рекреаційної сфери : навч. посібник / Л. С. Гринів, Р. В. Славік, О. В. Кривень. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 416 с.

Економічна теорія: навч. посібник/[О.В.Стефанишин,М.В.Квак,М.В.Кічурчак,М.І. Теребух].Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015.–336с.

Злупко С. Основи регіонології: навч. посіб.: / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Стефанишин О.В.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–234с.

Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Л, ЛНУ. 2010. – 156 с.

Гринів Л.С. Екологічна економіка: Начальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2010. – 358с.

Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки : – навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Ольга Стефанишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 306 с.

Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія – Львів: Видавничий центер ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

Ходико Д.І. Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Дослідження

Наукові монографії

Назаркевич І. Б. Державне регулювання економіки України: проблеми та перспективи. : монографія / І.Б. Назаркевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Гринів Л.С. Фізична  економія: нові  моделі сталого  розвитку.  Львів., “Ліга-прес”, 2016.,- 424 с.

Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.

Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади. Ч.2 / за ред. акад. HAH України, д-ра екон. наук, проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – 440 с. (співавт. проф. Гринів Л.С., доц. Кривень О.В.)

Soloviy I.P. Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton. – Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 2009. – 432 p. – Statistics: fig. 28, tables 67 , bibliography 686 . (співавт. проф. Гринів Л.С., ас. Сторожук А.М.)

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 315 с. – 72 іл.

Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с: табл., рис.

Наукові школи

«Дослідження національної економіки: теоретико-прикладні проблеми та стратегічні орієнтири розвитку» (керівник проф. Гринів Л.С.).

Основними напрямами дослідження національної економіки у рамках названої школи є прикладні аспекти національно-економічної самодостатності, раціонального природокористування, формування людського капіталу і його продуктивного використання, фізичної економії. У результаті проведених досліджень узагальнено і обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку секторів національної економіки та її регіонів, що стало основою для розроблення методичних підходів до формування відповідних цільових програм; підготовлено та опубліковано колективний монографічний посібник «Економіка України: національна стратегія розвитку» за редакцією проф. Гринів Л.С.

В контексті розвитку цієї наукової школи, а саме за дослідження міжрегіональних інноваційних систем в Україні, в 2011 році відзначено грантом Президента України доцента Назаркевича І. Б.

«Людський інтелектуальний потенціал національної економіки» (керівник проф. Стефанишин О.В.).

Предметом дослідження даної наукової школи є сфери формування інноваційних професійно-кваліфікаційних особливостей фахівців і їх використання в умовах ринкової економіки. Результати дослідження є основою розроблення прикладних аспектів програмування і планування зайнятості у сферах інноваційного виробництва, надання послуг, створення новітніх засобів та технологій.

Викладачі та аспіранти кафедри досліджують особливості розвитку людського потенціалу, його реалізації в умовах формування інноваційної економіки України.

В контексті цієї наукової школи опубліковано одну монографію та 2 навчальні посібники.

«Екологічно збалансований розвиток національної економіки» (керівник проф. Гринів Л. С.).

Напрями дослідження школи зосереджені на теоретико-методичних проблемах у відносинах «людина-природа» з метою розроблення прикладних аспектів раціонального природокористування і відновлення природних ресурсів. Виконані дослідження методологічних проблем, які висвітлені у наукових публікаціях вітчизняних та зарубіжних видань: фізична економія: перспективні моделі розвитку; теоретичне моделювання нових функцій екологічно збалансованої економіки, зокрема ноосферної (екологосоціальної) функції; моделювання та методика неринкової оцінки вартості об’єктів природного довкілля; екологічна макроекономіка; фізико-економічна теорія природного капіталу; теорія просторово-економічного аналізу природокористування; управління природними ресурсами та екологічний менеджмент; управління курортно-рекреаційними територіями в Україні.

В контексті розвитку цієї наукової школи опубліковано 2 монографії, в тому числі за кордоном, та навчальний посібник «Екологічна економіка». За розвиток цієї наукової школи, зокрема, за обґрунтування фізико-економічної теорії природного капіталу д.е.н., професору Гринів Л. С. надано звання «Провідний вчений світу 2011» Міжнародним біографічним центром (Великобританія).

Вийшов з друку навчальний посібник «Національна економіка України»

16.04.2021 | 14:18

На кафедрі економіки України вийшов з друку навчальний посібник проф. Л.С.Гринів і проф. М.В.Кічурчак «Національна економіка України».
У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. Досліджено предмет, особливості та теорії національної економіки, структуровано характер і стратегії розвитку економіки України, визначено напрями структурних змін, механізми її державного регулювання та окреслено стратегічні перспективи формування економіки сталого розвитку в Україні. Представлено аналітичний матеріал та оцінку соціо-еколого-економічних процесів та явищ, що відбуваються в національні економіці України. Ідентифіковано особливості формування конкурентного середовища...

Читати »

Кафедра економіки України сердечно вітає Лідію Святославівну Гринів, завідувача кафедри, із ювілеєм!

12.04.2021 | 18:46

У цей важкий час бажаємо Вам та Вашій родині міцного здоров’я та Божої ласки. Щиро дякуємо Вам за Вашу невпинну творчу працю та пишаємося роботою разом з Вами та під Вашим проводом!
З глибокою повагою, колектив кафедри

Читати »

Відкрита лекція професора кафедри економіки України Кічурчак М. В. «Соціальна політика та формування середнього класу в економіці України»

10.04.2021 | 02:48

Оголошення!
19 квітня 2021 року о 11 год. 50 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри економіки України, доктора економічних наук Кічурчак Маріанни Василівни на тему «Соціальна політика та формування середнього класу в економіці України» у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання професора.
Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeb68f1b87f164e07a9dcc7fa58b435a8%40thread.tacv2/1617950940251?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22980b0df4-eb45-4e49-bb94-623f44dc0556%22%7d

Читати »

Колектив кафедри економіки України висловлює глибоке співчуття завідувачу кафедри Лідії Святославівні Гринів з приводу смерті її чоловіка

27.03.2021 | 18:50

Колектив кафедри економіки України висловлює глибоке співчуття завідувачу кафедри Лідії Святославівні Гринів з приводу смерті її чоловіка

Читати »

Дисципліни вільного вибору студентів

15.03.2021 | 16:03

Триває перший раунд вільного вибору дисциплін студентами для вивчення на другому та третьому курсі. Кафедрою економіки України запропоновані такі навчальні курси:

Основи економіки та підприємництва (доц. М.І. Теребух, 3 семестр)
Економіка і бізнес-планування (доц. О.В. Кривень, 4 семестр)
Креативна економіка (проф. Л.С. Гринів, 5 семестр)
Економіка і бізнес в культурі (проф. М.В. Кічурчак, 5 семестр)
Економіка розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ (доц. М.В. Квак, 6 семестр)

Ознайомитись із анотаціями та силабусами курсів можна за посиланнями вище.
До зустрічі у наступному навчальному році!

Читати »