Кафедра економіки України

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

Кафедра співпрацює із наступними вищими навчальними закладами країн ЄС, зокрема, шляхом наукового стажування викладачів кафедри:

 • Університет Суспільних наук (UNS) (Лодзь, Польща)
 • Католицький Університет в Ружомберку (Словаччина)
 • Вюрцбурзький Університет (Вюрцбург, ФРН)
 • Університет “Collegium Civitas” (Варшава, Польща)
 • Падуанський університет (Падуя, Італія)
 • Університет Фодж’я (Італія)

Зокрема, у 2020 році викладачі кафедри пройшли закордонні стажування:

Проф. Гринів Л.С. – цикл лекцій «New physical economic knowledge for solving problems of environmental sustainability» (program «Visiting Professor» 2020, University of Foggia, Італія)

Проф. Кічурчак М. В. – міжнародне стажування “Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність” (30 жовтня 2020 року – 2 грудня 2020 року, дистанційна форма) на базі Центральноєвропейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицьким Університетом в Ружомберку (Словаччина)

Проф. Кічурчак М. В. – міжнародне стажування “Інтернаціоналізація вищої освіти” (9 листопада 2020 року – 18 грудня 2020 року, дистанційна форма) в Університеті “Collegium Civitas” (м. Варшава, Польща).

Проф. Кічурчак М. В. – участь у ворк-шопі “DAAD DIES Webinar Series “Creating Impact with Science Marketing” (15.06.2020 – 30.06.2020) Universitaet Wuerzburg, ФРН.

У 1993 році з ініціативи доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії економічних наук НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Злупка С. М. у Львівському університеті вперше в Україні й у світі була створена кафедра економіки України, колектив якої назвав її іменем українського економіста світової слави М. І. Туган-Барановського.

З 2006 р. і по цей час кафедру очолює професор, д.е.н. Гринів Лідія Святославівна. На кафедрі сформовано кваліфікований професорсько-викладацький колектив. На ній працюють професори д.е.н.: Гринів Лідія Святославівна, Стефанишин Ольга Василівна, Кічурчак Маріанна Василівна, доценти, к.е.н.: Теребух Марта Іванівна, Кривень Олександра Василівна, Квак Марія Віталіївна, Ходико Дмитро Ігорович.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА 2020-2025 РР.

 1. Пріоритетні напрями роботи кафедри

Пріоритетними напрямами роботи кафедри економіки України  є навчально-методична робота і забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін; науково-дослідна робота і використання її результатів в навчальному процесі; науково-виховна робота зі студентами; міжвузівські та міжнародні наукові зв’язки; співпраця з регіональними органами управління, економічними службами, підприємствами бізнес-сектору економіки; підтримка наявних і створення нових наукових контактів із вченими провідних світових університетів та науково-дослідних інститутів НАН України.

 1. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «Економіка розвитку територіальних громад» та «Економічне програмування та бізнес-планування»

Основними напрямками діяльності кафедри на перспективу є:

– забезпечення розробки і вдосконалення навчальних планів відповідно до сучасних вимог освітнього процесу та тенденцій розвитку економічної науки і ІТ – індустрії;

– розвиток міждисциплінарних магістерських освітніх програм «Економіка розвитку територіальних громад» і «Економічне програмування та бізнес-планування»;

– підготовка навчальних видань (підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій тощо) з урахуванням міждисциплінарних зав’язків та інтеграційних процесів, що відбуваються у різних сферах життєдіяльності майбутніх випускників (п. 1.1 Переліку заходів з реалізації перспективних напрямів розвитку кафедри на 2021-2025 рр., далі – Переліку заходів.);

– розширення баз практик студентів та постійного оновлення програм практики з урахуванням  сучасних аналітичних і прогнозних задач розвитку ОТГ;

– розширення і впровадження новітніх форм і методів організації навчального процесу: інформаційних систем для інтерактивного навчання , автоматизованої перевірки контрольних і самостійних робіт та інших форм контролю з використанням програмного комплексу MOODLE (п. 1.2 Переліку заходів);

– особлива увага приділятиметься забезпеченню освітнього процесу електронними навчальними посібниками та методичними матеріалами з нормативних  і вибіркових курсів, які забезпечує кафедра п.1.3. Переліку заходів).

Для засвоєння теоретичних знань та одержання додаткових умінь з обробки та аналізу даних кафедрою для більшості курсів заплановано лабораторні роботи, які будуть виконуватись  з використанням програмного комплексу MOODLE.

 1. Науково-дослідна робота кафедри

З урахуванням вимог діяльності Університету у статусі класичного, завданнями кафедри економіки України у науково-дослідному напрямку є:

–              здійснювати планування, проведення і виконання науково-педагогічними працівниками кафедри наукових досліджень; у вересні кожного року затверджувати план наукової роботи кафедри на навчальний рік;

–              продовжити роботу у рамках виконання науково-дослідної тематики кафедри «Наукові засади формування стратегій сталого розвитку в Україні», номер державної реєстрації НДР: 0116U001678 та розпочати роботу над науково-дослідними темами «Економіка сталого розвитку територіальних громад» і «Економічне програмування та бізнес-планування»;

–              активізувати роботу кафедри у складі спільного науково-інформаційного кластеру з Львівською ОДА, розробити план спільної науково-дослідної роботи з учасниками цього кластеру;

–              визначати та затверджувати теми курсових, магістерських робіт та дисертаційних досліджень з урахуванням спеціалізації кафедри та науково-дослідної тематики кафедри;

–              розробляти нові напрями наукових досліджень для забезпечення навчального процесу за новими магістерськими освітніми програмами «Економіка розвитку територіальних громад» і «Економічне програмування та бізнес-планування»

–              запровадження міжкафедрального науково-дослідного семінару з економіко-правових питань спільно із кафедрою адміністративного та фінансового права юридичного факультету університету;

–              забезпечувати систематичне ознайомлення і отримання нових фундаментальних і прикладних наукових результатів у галузі національної  економіки та економіки розвитку територій,  інформаційних технологій обробки даних, та запроваджувати їх результати у навчальний процес шляхом видання нових підручників, навчальних посібників, практикумів, спецкурсів, лекцій тощо;

–              планувати та організовувати виконання на високому рівні проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів науково-дослідних робіт студентів, магістерських та інших робіт;

–              забезпечувати публікації наукового доробку викладачів кафедри у фахових виданнях, заохочувати викладачів кафедри друкувати результати наукових досліджень у виданнях, які входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus. На виконання цих завдань розроблені відповідні заходи.

–              планувати і організовувати роботу кафедрального семінару, запрошувати до виступу на ньому провідних вчених та провідних спеціалістів-практиків у галузі національної економіки та управління економічним розвитком територій і розвитку підприємницької діяльності в ОТГ, а також в галузі економічного програмування і бізнес-планування.

 1. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри здійснюватиметься шляхом:

– підвищення вимог щодо викладання дисциплін та веденням таких форм контролю як періодичне проведення викладачами кафедри відкритих лекцій, семінарських занять, взаємне відвідування та обговорення на засіданнях кафедри методів викладання, надання рецензій на проведені заняття;

– сприяння викладачам кафедри навчанню у докторантурі з метою завершення дисертаційного дослідження за умови підготовки значної частини дисертації, наявності наукових доробок за темою наукової праці;

– сприяння завершенню підготовки дисертацій, написання монографій, підручників, посібників тощо із нормативних курсів і спецкурсів;

– створення умов для проходження курсів підвищення кваліфікації всіма викладачами кафедри;

– залучення до читання лекцій практичних фахівців відповідного профілю кафедри;

– розширення різних форм співпраці кафедри з європейськими університетами у галузі підготовки фахівців з економіки розвитку територій.

– виконання науково-дослідних проектів спільно з академічними установами НАН України, на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування відповідно до актуальних проблем розвитку економічної науки і практики та у зв’язку з проведенням реформи децентралізації в Україні.

 1. Організаційна та виховна робота кафедри орієнтована на:

–             реалізацію Концепції національного виховання (схвалену Вченою радою Університету), в основі якої є національна ідея в економіці, спрямована на вироблення життєвої позиції молодої людини;

–             підтримку громадянської активності студентів та аспірантів спеціальності “Економіка” (освітніх програм: «Економіка розвитку територіальних громад» та «Економічне програмування та бізнес-планування» та залучення їх до роботи з економічного розвитку ОТГ;

–             ведення інтернет-сторінки кафедри;

–             проведення тематичних зустрічей зі студентами.

 1. Маркетингова діяльність

Маркетингова, рекламно-інформаційна, профорієнтаційна та інші види діяльності кафедри, спрямовані на популяризацію на ринку освітніх послуг спеціальності “Економіка”, вдосконалення нових магістерських освітніх  програм «Економіка розвитку територіальних громад» і «Економічне програмування та бізнес-планування».

 1. Очікувані результати

Завершення переходу на новий зміст освіти, визначений новими галузевими освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, підвищення якості навчального процесу відповідно до нових стандартів освіти, навчальних планів і програм удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження.

Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітніх програм, використання у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів і засобів навчання.

Забезпечення максимальної адаптації професійної підготовки до умов майбутньої роботи, підготовка магістра – фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці та привабливого для роботодавця.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка України: навчальний посібник. Львів, 2020. 470 с.

Гринів Л.С. Економіка рекреаційної сфери : навч. посібник / Л. С. Гринів, Р. В. Славік, О. В. Кривень. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 416 с.

Економічна теорія: навч. посібник/[О.В.Стефанишин,М.В.Квак,М.В.Кічурчак,М.І. Теребух].Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015.–336с.

Злупко С. Основи регіонології: навч. посіб.: / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Стефанишин О.В.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–234с.

Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Л, ЛНУ. 2010. – 156 с.

Гринів Л.С. Екологічна економіка: Начальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2010. – 358с.

Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки : – навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Ольга Стефанишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 306 с.

Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія – Львів: Видавничий центер ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

Ходико Д.І. Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Дослідження

Наукові монографії

Назаркевич І. Б. Державне регулювання економіки України: проблеми та перспективи. : монографія / І.Б. Назаркевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Гринів Л.С. Фізична  економія: нові  моделі сталого  розвитку.  Львів., “Ліга-прес”, 2016.,- 424 с.

Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.

Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади. Ч.2 / за ред. акад. HAH України, д-ра екон. наук, проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – 440 с. (співавт. проф. Гринів Л.С., доц. Кривень О.В.)

Soloviy I.P. Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton. – Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 2009. – 432 p. – Statistics: fig. 28, tables 67 , bibliography 686 . (співавт. проф. Гринів Л.С., ас. Сторожук А.М.)

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 315 с. – 72 іл.

Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с: табл., рис.

Наукові школи

«Дослідження національної економіки: теоретико-прикладні проблеми та стратегічні орієнтири розвитку» (керівник проф. Гринів Л.С.).

Основними напрямами дослідження національної економіки у рамках названої школи є прикладні аспекти національно-економічної самодостатності, раціонального природокористування, формування людського капіталу і його продуктивного використання, фізичної економії. У результаті проведених досліджень узагальнено і обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку секторів національної економіки та її регіонів, що стало основою для розроблення методичних підходів до формування відповідних цільових програм; підготовлено та опубліковано колективний монографічний посібник «Економіка України: національна стратегія розвитку» за редакцією проф. Гринів Л.С.

В контексті розвитку цієї наукової школи, а саме за дослідження міжрегіональних інноваційних систем в Україні, в 2011 році відзначено грантом Президента України доцента Назаркевича І. Б.

«Людський інтелектуальний потенціал національної економіки» (керівник проф. Стефанишин О.В.).

Предметом дослідження даної наукової школи є сфери формування інноваційних професійно-кваліфікаційних особливостей фахівців і їх використання в умовах ринкової економіки. Результати дослідження є основою розроблення прикладних аспектів програмування і планування зайнятості у сферах інноваційного виробництва, надання послуг, створення новітніх засобів та технологій.

Викладачі та аспіранти кафедри досліджують особливості розвитку людського потенціалу, його реалізації в умовах формування інноваційної економіки України.

В контексті цієї наукової школи опубліковано одну монографію та 2 навчальні посібники.

«Екологічно збалансований розвиток національної економіки» (керівник проф. Гринів Л. С.).

Напрями дослідження школи зосереджені на теоретико-методичних проблемах у відносинах «людина-природа» з метою розроблення прикладних аспектів раціонального природокористування і відновлення природних ресурсів. Виконані дослідження методологічних проблем, які висвітлені у наукових публікаціях вітчизняних та зарубіжних видань: фізична економія: перспективні моделі розвитку; теоретичне моделювання нових функцій екологічно збалансованої економіки, зокрема ноосферної (екологосоціальної) функції; моделювання та методика неринкової оцінки вартості об’єктів природного довкілля; екологічна макроекономіка; фізико-економічна теорія природного капіталу; теорія просторово-економічного аналізу природокористування; управління природними ресурсами та екологічний менеджмент; управління курортно-рекреаційними територіями в Україні.

В контексті розвитку цієї наукової школи опубліковано 2 монографії, в тому числі за кордоном, та навчальний посібник «Екологічна економіка». За розвиток цієї наукової школи, зокрема, за обґрунтування фізико-економічної теорії природного капіталу д.е.н., професору Гринів Л. С. надано звання «Провідний вчений світу 2011» Міжнародним біографічним центром (Великобританія).

Відбувся воркшоп з інтернет-маркетингу для студентів ДВВС «Економіка і бізнес-планування»

22.05.2024 | 14:54

Для студентів, що вивчають ДВВС «Економіка і бізнес-планування» (доц.Кривень О.) відбувся воркшоп «Крилатий маркетинг», який провела досвідчена маркетологиня Анастасія Коробова.
Три години практичного інтенсиву з інтернет-маркетингу пройшли незамітно.
Студенти задоволені та поділилися своїми позитивними відгуками щодо організації та проведення заходу.

Читати »

Відбулася серія тренінгів «Самоцінність і мої гроші», організована Студентською радою факультету

06.05.2024 | 20:16

Доц. Кривень О.В. на запрошення Студентської ради економічного факультету провела тренінги на тему «Самоцінність і мої гроші» для студентів економічного факультету (18.03) та школярів – учасників освітнього проекту «UniWeek” (25.04).
Під час тренінгів учасники проявили неабияку активність, залученість до обговорення питань та виконання тренінгових вправ, фокусуючись на своїх сильних сторонах, аналізуючи сфери життя, повʼязані із самоцінністю і які напряму впливають на доходи, проводячи діагностику своїх переконань про гроші. Крім того, учасники зустрічей поглибили знання з фінансової грамотності, познайомившись із законами грошей...

Читати »

На економічному факультеті відбулася студентська сесія бізнес-гри “U-Team”

24.04.2024 | 20:57

Студенти, що вивчають ДВВС “Економіка і бізнес-планування”, викладання якої забезпечує доц. Олександра Кривень, мали можливість зіграти в бізнес-гру “U-team” з її ведучою – бізнес-тренеркою Ларисою Барановою.
Про що гра? Про командну взаємодію та комунікацію, про шлях команди від звичайної до унікальної.
Було приємно спостерігати за тим, як поліпшується комунікація учасників команд, як вони приймають рішення, як піднімається на новий рівень командна взаємодія… а ще вони легко вчаться, виконуючи завдання.
Результатами гри і учасники, і ведуча залишились задоволені, кожен має свої усвідомлення. «Прокачувати»...

Читати »

Відбулась онлайн-лекція доктора Ані Геррманн-Фанкгенель з Технологічного університету Хемніца (Німеччина) в рамках спільного проєкту “Lernbrücke Chemnitz-Lviv 2024”

18.04.2024 | 11:35

12 квітня 2024 р. доктор Аня Геррманн-Фанкгенель з Технологічного університету м. Хемніца (Німеччина) на запрошення професора кафедри економіки України Маріанни Кічурчак прочитала онлайн лекцію на тему “Інноваційні системи-2”.
Цей захід став продовженням співпраці Технологічного університету м. Хемніца (Німеччина) та Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках спільного проєкту “Lernbrücke Chemnitz-Lviv 2024” за програмою “Україна цифрова: гарантування академічного успіху в часи кризи” від Німецької служби академічних обмінів (DAAD).
Лекцію слухали студенти першого курсу освітніх програм “Міжнародна економіка” (11:50–13:10) та “Бізнес-економіка” (13:30–14:50)...

Читати »

Відбулася перша зустріч книжкового клубу «Економіка. Бізнес. Сталий розвиток»

17.04.2024 | 22:04

11 квітня відбулася перша зустріч книжкового клубу «Економіка. Бізнес. Сталий розвиток», ініціаторкою створення якого є Олександра Кривень. На ній обговорювали книгу «Rework» автори якої керуються кредо «усе геніальне – просте». Лаконічна, вичерпна, що спирається на конкретику дій і є нетрадиційною книжкою про бізнес.
Кожен з учасників поділився своїми усвідомленнями, тим, що найбільше запамʼяталося, здивувало, з чим погоджується чи навпаки незгідний.
Наступна зустріч запланована на 29 квітня, на ній обговорюватимемо не менш новаторську книжку Фредеріка Лалу «Компанії майбутнього».
Запрошую долучатись.

Читати »