Соціальна статистика (Ект)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Савка Н. В.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Рекомендована література

 1. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 488 с.
 2. Визначення межі бідності в Україні: Порівняння з іншими країнами: (Аналітичні огляди з питань цільової соціальної допомоги в Україні) / ПАДКО: Агентство США з міжнародного розвитку. — К., 1996. — № 3. — С. 9.
 3. Гладун О. Розробка та впровадження нової методології формування вибіркової сукупності домашніх господарств для проведення соціально-економічних обстежень. — К.: Проблеми статистики, 1999. — С. 28.
 4. Гольдштейн М. Ю., Коротков В. С. Рабочее время и время отдыха рабочих и служащих в СССР. — М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1959. — 87 с.
 5. Григорович Н. В., Калачева І. В. Соціально-економічна захищеність населення України // Статистика України. — 2001. — № 3. — С. 37—42.
 6. Данилко В. К. Статистика охорони повітряного басейну Житомирщини // НДІ статистики. — Житомир, 2000. — 122 с.
 7. Дворецька ГВ. Соціологія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 340 с.
 8. Экологическое законодательство Украины. — Харьков: Консум, 2000. — 200 с.
 9. Економічна активність населення України в 2001 році: Стат. збірник / Державний комітет статистики України. — К., 2002. — 216 с.
 10. Єріна А. М., Мазуренко О. К., Пальян З. О. Економічна статистика: Практикум. — К.: ТОВ «УВПК ЕксОб”», 2002. — 232 с.
 11. Житловий кодекс України з постатейними матеріалами / За станом законодавства та Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 берез­ня 2001. — К., 2001. — 480 с.
 12. Заборгованість за житлово-комунальні послуги у 2000 році: (Аналітичний огляд) / ПАДКО. Агентство США з міжнародного розвитку. — К., 2001. — № 1. — 29 с.
 13. Закон України «Про вибори народних депутатів» від 18 жовтня 2001 р. № 2766 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 44. — С. 31.
 14. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 8. — С. 1.
 15. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 2017 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 44. — С. 1.
 16. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р. № 1768 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 26. — С. 1.
 17. Здоровье — 21: Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВООЗ. Европейская серия. № 6. — Копенгаген, 1999. — 301 с.
 18. Здоровье населения в Европе: Региональные публикации ВООЗ. Европейс­кая серия. № 83. — Копенгаген: Европейское региональное бюро, 1997. — 89 с.
 19. Класифікація видів економічної діяльності / Офіційне видання. — ДК009-96. — Держстандарт України. — К., 1996. — 250 с.
 20. Кононова О. Методологічні проблеми підготовки та проведення вибіркового обстеження домашніх господарств щодо економічної активності населення. — К.: Проблеми статистики, 1999. — С. 175.
 21. Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина; Сост. Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова. — М.: Политиздат, 1989. — 479 с.
 22. Лібанова Е. Індекс людського розвитку регіонів України. — К.: Інвестиційний рейтинг регіонів України, 2002. — С. 59.
 23. Лібанова Е. Міжнародні стандарти у соціальній статистиці: проблеми та перспективи запровадження. — К.: Проблеми статистики, 1999. — С. 111.
 24. Лібанова Е. Соціальна стратифікація в Україні: проблеми статистичного вимірювання. — К.: Проблеми статистики, 2000. — С. 25.
 25. Лібанова Е. Бідність в Україні: сучасний стан та напрями подолання / Державна соціальна політика і рівень життя населення в Україні. Економічні ЕСЕ. — К.: Інститут реформ, 2002. — № 1(12). — С. 22.
 26. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан — 2002 / РВПС . — К., 2002. — 124 с.
 27. Маслов П. П. Статистика в социологии. — М.: Статистика, 1971. — 247 с.
 28. Матеріали науково-практичного семінару «Статистичний моніторинг екологічного стану регіону, галузі», 16—17 грудня 1997 р., м. Житомир // НДІ статистики. — К., 1997. — 133 с.
 29. Методика комплексної оцінки бідності: Затв. Указом Президента України від 5 квітня 2002 р. № 171 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 18. — С. 1.
 30. Методологічні засади вимірювання людського розвитку для регіонів України. — К.: Державний комітет статистики, 2000. — С. 41.
 31. Методологічні положення зі статистики. — Вип. 1 / Державний комітет статистики України. — К.: ЗАТ «АВГуСТ», 2002. — 552 с.
 32. Огай М. Ю. Окремі аспекти статистичної оцінки бідності в Україні // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. — Вип. 4. — К., 2002. — С. 111—115.
 33. Осипов Г. В., Андреев Э. П. Методы измерения в социологии. — М.: Наука, 1977. — 181 с.
 34. Пільги з оплати житлово-комунальних послуг (аналітичний огляд) / ПАДКО. Агентство США з міжнародного розвитку. — К., 2001. — № 3. — 26 с.
 35. Послання Президента «Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України». — Інтернет.
 36. Рябушкин Т. В. и др. Статистические методы и анализ социально-экономических процессов / Т. В. Рябушкин, В. М. Симчера, Е. А. Ма­шихин. — М.: Наука, 1990. — 296 с.
 37. Саріогло В. Впровадження в практику вибіркових обстежень соціально-економічного стану домашніх господарств нових моделей для оцінки похибок вибірки. — К.: Проблеми статистики, 1999. — С. 83.
 38. Саріогло В. Г. Особливості застосування процедур імпутації при обробці даних вибіркових обстежень домогосподарств // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. — Вип. 3. — К., 2001. — С. 81—85.
 39. Социальная статистика / Под ред. М. Г. Назарова. — М.: Финансы и статистика. — 1988. — 320 с.
 40. Социальная статистика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 416 с.
 41. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник / Заг. ред. і укл.: В. П. Андрущенко, М. І. Горлач. — К., Х.: ВМП «Рубікон», 1997. — 400 с.
 42. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. збірник. — К.: Державний комітет статистики, 2001. — 239 с.
 43. Соціологія: Навч. посібник / За ред. С. О. Макєєва. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. — 344 с.
 44. Соціологія: теорія, методи, маркетинг / Інститут соціології НАН України. — 2000. — № 1, 4.
 45. Стан здоров’я населення: Наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування: Стат. бюлетень. — К.: Державний комітет статистики, 2001. — С. 233.
 46. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України. — К.: Українська енциклопедія, 1997. — С. 590.
 47. Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. Статистика охорони здоров’я: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 230 с.
 48. Столяров Г. С., Емшанов Д. Г., Ковтун Н. В. АРМ статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 268 с.
 1. Столяров Г. С., Огай М. Ю. С 69    Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 195 с.
 1. Столяров Г. С., Шамшетдинов Ю. М. Формування ринку інформаційних послуг в Україні // Проблеми статистики. — 2001. — № 3. — С. 200—203.
 2. Ткаченко Л. Основні поняття міжнародної статистики економічної активності населення та їх використання у вибіркових обстеженнях домашніх господарств України. — К.: Проблеми статистики, 1999. — С. 152.
 3. Трофімова Г. Г. Правова статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001. — 76 с.
 4. Трудава М. Г. Статистика окружающей среды. — М.: Финансы и статистика, 1981. — 224 с.
 5. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 376 с.
 6. Указ Президента України «Про стратегію подолання бідності» від 15 серп­ня 2001 р. № 637 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 33. — С. 39.
 7. Україна: національний звіт з людського розвитку. 2001 — сила суспільної взаємодії // ПРООН. — К., 2001. — 113 с.
 8. Умови життя сімей—учасниць Програми житлових субсидій (за результатами вибіркового обстеження) / Державний комітет статистики України. — К., 2001. — 53 с.
 9. Черенько Л. М. Оцінка масштабів та рівня бідності населення України. — К.: РВПС України НАН України, 2000. — 75 с.
 10. Шишкін В. Методика оцінювання рівня людського розвитку. — К.: Проблеми статистики, 1999. — С. 234.
 11. Як забезпечити цільовий характер соціальної допомоги в Україні (аналітичний огляд ) / ПАДКО. Агентство США з міжнародного розвитку. — К., 1999. — № 31. — 25 с