Статистичний аналіз ринку праці (Ект)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Савка Н. В.ЕКт-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКт-31сдоцент Савка Н. В.

Рекомендована література

Базова

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України „Про державну статистику”// Статистика України. – 2000. – № 4. – С. 99-108.

Удосконалення законодавства України у галузі статистики /Підгот. Ю.М. Остапчук. – К.: ІВД Держкомстату України, 2002. – 764 с.

Концептуальні основи статистичного моніторингу /За ред.. М.В. Пугачової. – К.: ІВД Держкомстату України, 2003. – 343 с.

Методологічні положення зі статистики /Держкомстат України. – К.: ЗАТ «Август», 2002. – Вип. 1. – 552 с.

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Бараник З.П. Статистика праці : Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 167с.
 2. Бараник З.П. Статистика ринку праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 167с.
 3. Закон України „Про зайнятість населення” – К.: Парламентське видавництво, 1992р.
 4. Закон України „Про оплату праці”. Зб нормативних актів: у 3-хкн.за ред ВакуленкоВ.-К.:Істина, 1999р
 5. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід. Навчальний посібник. За ред.Н.С.Власенко, Н.В.Григорович, Н.В.Рубльової.-К: ТОВ „Август Трейд”, 2006-320ст.
 6. Методологічні положення зі статистики.Вип.2,т1. Держкомстат України.-К.: ІВЦ Держкомстату України,2006.
 7. Методологічні положення зі статистики.Вип.2,т1. Держкомстат України.-К.: ІВЦ Держкомстату України,2006.
 8. Ринок праці України у 2005 році:Аналітично-статистичний збірник.-К.: Державний Центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики,2006р.
 9. Башкатов Б.И., Карпухина Г.Ю. Международная статистика труда: Учебник. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 208 с. – (Статистика в России и за рубежом).
 10. Григорьева Р.П., Басова И.И. Статистика труда: Конспект лекций.-СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.
 11. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика: Практикум. К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2002. – 232 с.
 12. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посіб. – К.:Центр. навч. л-ри, 2003. – 224 с.
 13. Методологічні положення зі статистики / Держкомстат України. – К.: ЗАТ „Август”, 2002. – Вип.І/ за ред. Осауленка О.Г.
 14. Резолюция, относящаяся к статистике занятости в неформальном секторе: 15-я Междунар. конф. статистиков труда (январь 1993 г.) // Соарем. междунар. рекомендации по статистике труда. – М.: Финстатинформ, 1994. – с. 146-165.
 15. Статистика. Збірник задач; Навч. посібник/ А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін.; За ред. А.В. Головача та ін. – К.: Вища шк., 1994. – 448с.
 16. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. Моніторинг, показники оцінки, методичні пояснення. Львів, ГУСЛО, 2006р.
 17. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика: Підручник.-К.: КНЕУ, 2002.
 18. Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 429 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 19. Хуссманнс Р., Мехран Ф., Верма В. Обследувания экономически активного населения: занятость, безработица и неполная занятость: В 2 кн.: Пер. с англ. – М.: Финстатинформ, 1994. – Кн. 1. – 272 с.
 20. Всеукраїнський перепис населення. Методологія та організація: навч.посібник. – К.: Держкомстат України, 2001. – 336 с.