Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних

Тип: На вибір студента

Кафедра: безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКК-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41с

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних» спрямоване дати студентам основні уявлення (знання) про організацію та призначення баз даних та систем адміністрування базами даних , основних принципів їхньої побудови і місця в практичній діяльності по керуванню фінансами і бізнесом підприємств, формування знань і навичок звичайного користувача БД .

Рекомендована література

 1. Ситник Н. В. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2004. – 348 с.
 2. О.М. М’якшило Організація баз даних та знань. Навчальний посібник – К.: НУХТ, 2013 –  148 с.
 3. Роберт Шелдон, Джоффрей Мойе. MySQL 5: базовий курс Beginning MySQL. – К.: «Діалектика», 2007. – 880 с.
 4. Моделі і структури баз даних. / Базовий конспект лекцій. Електронна версія./ Уклад. Вєніков Д.П. – Львів, ЛІБС УБС НБУ. 2009.- 81с.
 5. І.О. Завадський Основи баз даних. Навчально-методичний посібник. Київ, 2011. – 192 с.
 6. Н.В. Морзе Бази даних у навчальному процесі. Навчальний посібник. 2007. – 120 с.
 7. М’якшило О.М. Організація баз даних та знань: Тлумачний словник. – К. НУХТ, 2011. – 23с.
 8. Степанов В.П. Система управління базами даних MS Access: навч. посібник для самост. роботи студентів / В.П. Степанов, І.П. Ковріжних; Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 288 с.
 9. Тарасов О.В. Клієнт-серверні технології СКБД Oracle. Мова SQL Oracle: навч.-практ. посіб. для самост. підгот. студентів з навч. дисципліни «Організація баз даних та знань» / Тарасов О.В., Федько В.В.; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 383 с.
 10. Державний стандарт України. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни і визначення. ДСТУ 2874-94.- Київ.: Держстандарт України, 1994.- 31с.
 11. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навчальний посібник.—К.: КНЕУ, 1998.—208 с.
 12. Ситник Н.В., Краснюк М.Т. Проектування баз і сховищ даних. Навч.-методичний посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005- 240 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус