Управління проектами інформатизації (спеціальність 051 “Економіка” освітня програма “Економічна кібернетика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Голубник О. Р.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКК-41сдоцент Голубник О. Р.
ЕКк-42сдоцент Голубник О. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» є формування у студентів фундаментальних знань з методології управління проектами, набуття практичних навичок розробки і впровадження інформаційних систем, оволодіння відповідним інструментарієм для ефективного управління проектами інформатизації, а також автоматизації процесу управління ними.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» є процеси управління проектами у сфері інформатизації економіки.

Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних, методичних та організаційних основ проектного менеджменту; оволодіння методами управління проектами на всіх етапах життєвого циклу проекту; освоєння сучасних методологій розробки програмного забезпечення; вироблення вміння застосовувати інструменти методології управління проектами в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки; отримання практичних навичок організації, планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-проектами; ознайомлення з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів управління проектами та їх практичним застосуванням; набуття практичних навичок створення інформаційної системи управління проектами у середовищі MS Project; застосування набутих знань з управління проектами для проведення реінжинірингу бізнес-процесів під час впровадження проектів інформатизації будь-яких об’єктів.

Рекомендована література

 1. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.
 2. Гонтарева І. В. Управління проектами [Текст] : підручник / І. В. Гонтарева. Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 444 с.
 3. Збаразька Л. О. Управління проектами. Навчальний посібник / Л. О. Збаразька, В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 4. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Навчальний посібник. [Морозов В.В., Данченко О.Б., Шаров О.І.].– К.: Університет «КРОК», 2011. – 98 с.
 5. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами. Кн. 1: Стандарти, моделі та методи управління проектами. 2-ге вид. Львів, 2019. 552 с
 6. Конспект лекцій з курсу “Управління проектами інформатизації” для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” , спеціальності 051 “Економіка” / С. В. Гринчуцька – Тернопіль, ТНТУ імені І. Пулюя, 2017, 194с..
 7. Козик В. В. Практикум з управління проектами: навч. посібник / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180. с.
 8. Кузьмичов А. І.    Планування  та  управління  проектами. Моделювання засобами MS Excel. К., 2018. 180 с.
 9. Логачова Л. М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 208 с.
 10. Ляшенко О. М. Управління проектами інформатизації економічних систем [Електронний ресурс] : опорний консп. лекц. / О. М. Ляшенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 33 с.
 11. Мостенська Т. Л.,  Мостенська  Т.  Г.,  Ралко  О.  С.    Управління проектами. К., 2018. 591 с.
 12. Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай ; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. – К. : ЦНЛ, 2010. – 432 с.
 13. Пан Л. В. Управління проектами: Навч.-метод. забезп. Курсу: Для студ. напряму підготов. 0501: «Економіка та підприємництво» / Л. В. Пан – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 139 с.
 14. Петренко Н. О., Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. Управління проектами. К., 2017. 243 с.
 15. Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посібник/ [В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешковата ін.] ; за заг. ред. В. А. Верби. –К. : КНЕУ, 2009. –299 с.
 16. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г. М. Тарасюк. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2012. – 320 с.
 17. Твердохліб І.  Тексти лекцій з курсу «Технологія програмування» для студентів економічного факультету / І. Твердохліб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 72с.
 18. Управління проектами : концепції та фази. Тернопіль, 2019. 85 с.
 19. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: КРОК, 2014. – 673 с.
 20. Управління проектами інформатизації : навч. посіб. / М.А. Демиденко ; Нац. гірн. ун-т. –– Електрон. текст. дані. – Д. : 2014. – 114 с.
 21. Управління проектами : навч. посібник  /  заред. О. В. Ульянченка, П. Ф. Цигікала. – Х. : ХНАУім. В. В. Докучаєва, 2010. – 522 с.
 22. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк – Тернопіль, 2014. – 270 с.
 23. Cohn M. Agile Estimating and Planning / Mike Cohn. – Robert C. Martin Series, Prentice Hall, 2005. – 368 p.
 24. Schwaber K. Agile Project Management with Scrum / Ken Schwaber. – Microsoft Professional Book Series, 2004. – 192 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму